جمعه, 01 مرداد 1400 13:26

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢ ܗܘܝ ܗܘܐ ܡܘܫܡܝܐ ܠܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܘ ܛܠܒܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܘܬ ܚܘܙܣܬܢ ܐܠܒ ܫܟ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܐ ܚܙܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢ ܗܘܝ ܗܘܐ ܡܘܫܡܝܐ ܠܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܘ ܛܠܒܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܘܬ ܚܘܙܣܬܢ ܐܠܒ ܫܟ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܐ ܚܙܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢ ܗܘܝ ܗܘܐ ܡܘܫܡܝܐ ܠܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܘ ܛܠܒܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܘܬ ܚܘܙܣܬܢ ܐܠܒ ܫܟ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܐ ܚܙܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܢ ܒܬܪ ܡܚܝܬܐ ܕܕܘܙ ܕ2 ܡܢ ܘܟܣܢ ܕܟܪܘܢܐ ܐܕܝܘܡ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܗܘܝ ܗܘܐ ܡܘܫܡܝܐ ܠܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܘ ܛܠܒܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܘܬ ܚܘܙܣܬܢ ܐܠܒ ܫܟ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܐ ܚܙܝܬܐ. ܡܥܠܝܘܬܗ ܡܘܙܝܕܠܗ ܥܡܐ ܝܠܗ ܢܪܗܬ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈) ܓܪܟ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ. ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܘܦ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܒܠܢܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܛܒܼܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܟܬܪܐ ܒܝܕ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܥܡܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܗܫܝܪ.

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܥܪܘܒܼܬܐ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܐܙ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܘܟܣܢ ܐܝܪܢܝܐ ܕܟܪܘܢܐ.

ܕܘܙ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܘܟܣܢ ܦܝܫܐ ܝܗܘܐ ܡܚܝܐ 4 ܒܝܪܚܐ ܕܬܝܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید