شنبه, 20 شهریور 1400 11:19

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܗܡܙܡܗ̇ ܥܡ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܗܡܙܡܗ̇ ܥܡ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܗܡܙܡܗ̇ ܥܡ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܚܕܟܡܐ̈ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܐܢܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܐ ܙܐ ܝܠܗ ܒܦܠܚܢܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܒܝܠ ܗܘܟܡܐ ܘ ܡܠܬ  ܐܗܐ ܡܘܚܙܝܠܢ̈ ܐܚܢܢ̈ ܠܐ ܗܡܙܡܚ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܢ̈ ܥܡ ܟܻܘ ܦܪܨܘܦܐ.

 ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܗܘܡܙܡܬܐ  ܘ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ  ܒܣ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܡܥܨܐ ܬܚܡܢ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܦܬܚܐ ܘ ܒܘܬ ܕܝܗ ܗܡܙܘܡܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید