شنبه, 20 شهریور 1400 11:39

ܬܦܩܬܐ ܕܪܫܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܢܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܫܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܢܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܫܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܢܐ

ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܣܗܕܐ ܒܗܫܬܝ ܘ  ܓܢܬܐ ܡܢ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܘ ܫܒܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ، ܬܓܒܪܢܐ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܚܝܠܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠ ܚܡܢܥܝ .

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܗܘܣܝܢܝܗ ܕܐܡܡ ܚܘܡܝܢܝ ܐܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ.

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܣܗܕܐ ܒܗܫܬܝ ܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܗܩܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܡܠܬ ܘ ܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘ ܝܘܗܐ ܡܫܬܐܣܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ . ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܕ ܫܘܠܐ ܪܒܐ ܥܣܩܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܕܝܗ ܝܗܘܐ ܚܕ ܙܘܥܐ ܓܘܪܐ ܘ ܚܝܠܢܐ.

 ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܘܦ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܩܕܝܬܐ ܕܓܢܗ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ  ܫܪܟܬܐ ܒܪܝܢܬܐ ܕܗܘܡܣܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ.

 ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید