چهارشنبه, 28 مهر 1400 14:12

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ

 

 

 ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ

 ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ 2 ܫܢܐ̈ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܓܼܘܗ ܗܘܐܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܚܝܬܐ ܒܓܘܠܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܘ ܒܚܘܬܡܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܚܝܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ̈ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܬܐ.

 ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܙܘܕܐ ܡܢ 21 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید