شنبه, 29 آبان 1400 11:34

ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܟܙܡ ܓܻܠܠܝ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܘܣܝܐ ܘ ܣܪܓܝܝ ܘܪܫܝܢܝܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܦܢܝܬܐ.

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

 ܬܝܪܢ ܓܒܝܐ ܣܘܙܓܪܘܢ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید