This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
جمعه, 03 تیر 1401 18:17

ܒܘܪܠ ܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܐܬܗ ܠܬܗܪܢ

ܒܘܪܠ ܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܐܬܗ ܠܬܗܪܢ

ܒܘܪܠ ܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܐܬܗ ܠܬܗܪܢ

ܣܥܝܕ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܓܼܘܙܦ ܒܘܪܠ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܒܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید