This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 18 تیر 1401 10:29

ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻ- ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ ܡܘܢܬܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܗܟܝܡܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܐܝܪܢ-

ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻ- ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ  ܡܘܢܬܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܗܟܝܡܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܐܝܪܢ-

ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻ- ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ  ܡܘܢܬܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܗܟܝܡܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܐܝܪܢ

ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻܡܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈  ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ  ܡܘܢܬܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܗܟܝܡܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܐܝܪܢ ܘ ܡܥܪܒܑܼ ܡܫܬܩܠܢܬܐ ܙܐ ܒܦܢܝܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܕܝܘ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܙܒܘܢܘܬܐ.

  ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܢܝܬܐ ܐܨܠܝܐ ܕܗܓܻ ܘ ܬܪܝܢ ܥܠܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܘ ܛܒܼܓܕܘܬܐ ܘ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܓܘܪܐ  ܒܘܬ ܪܥܝܫܘܬܐ ܘ ܝܘܠܦܢܐ  ܬܘܛܝܬܢܝܐ  ܥܡ ܚܙܝܬܐ ܕܕܝܠܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘ ܪܒܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐܡܫܘܪܪܘܢ،ܡܥܪܒܼܐ ܡܫܬܐܩܠܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܕܝܢ ܘ ܒܥܕܢܬܐ ܐܰܚܪܝܐ  ܒܟܠ ܕܘܢܝܐ  ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܘܫ ܙܒܘܢ ܗܘܝܐ ܝܠܗ̇.ܐܠܒܬ ܡܢ ܟܪܒܐ ܕܕܫܡܢ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܚ ܒܡܚܦܠܬܐ  ܘ ܓܪܟ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ  ܗܘܚ ܡܙܝܕܢܐ ܕܗܒܼܝ ܨܒܼܪܐ ܘ ܚܬܪ ܓܻܡܘܬܐ ܥܬ ܓܢܗ  ܩܐ ܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید