چهارشنبه, 28 فروردين 1392 09:35

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܦܩܝܬ̈ܐ ܕܒܘܣܬܘܢ

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܦܩܝܬ̈ܐ ܕܒܘܣܬܘܢ

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܦܩܝܬ̈ܐ ܕܒܘܣܬܘܢ

ܪܡܝܢ ܡܗܡܢ ܦܪܣܬ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܢ ܥܡ ܡܚܙܝܬܐ ܕܦܫܡܬܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܒ ܡܦܩܝܬܐ ܕ ܒܘܣܬܘܢ ܒ ܡܗܟܡܬܐ ܕܗܕܟܐ ܥܒܘܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܐܡܪܐ: ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܟܠ ܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܓܙܡܢܬܐ ܕܓܢܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܒ ܓܢܗܐ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܗܟܡܬܐ.

ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܒܘܬ ܡܒܨܪܬܐ ܕܥܩܪܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܝܘܬܐ ܓܪܟ ܗܘܚ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘܗܝܪܢܐ ܕܐܘܕܠܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید