چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 09:21

ܥܠܝ ܒܩܪܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1

ܥܠܝ ܒܩܪܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1

ܥܠܝ ܒܩܪܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1

ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ، ܐܡܪܐ:ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠ ܦܘܢܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒܘܬ ܝܬܒܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ.

ܒܩܪܝ ܒ ܪܡܙܬܐ ܠ ܗܡܙܡܬܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ، ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܡ ܣܥܝܕ ܓܠܝܠܝ ܡܕܒܪܢܐ ܥܠܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܟܕ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܘܪܝܙܬܐ ܒ ܣܝܩܘܡܐ ܕ15 ܒܝܪܚܐ ܕܡܗ 2013 ܒ ܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܦܝܫܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܡܫܘܪܪܠܗ : ܦܠܛܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܠܡܬܝ 2 ܐܗܐ ܗܘܝܠܗ ܕ ܐܗ ܓܘܕܐ ܦܠܛܐ ܕܗܓܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܥܕܝܠܘܢ ܩܐ ܐܝܪܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید