سه شنبه, 21 دی 1395 10:55

ܢܙܝܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܕܐܥܫ ܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ 438 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2016 ܒܦܨܠܐ ܕܥܕܐܡ ܒܣܘܪܝܐ

ܢܙܝܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܕܐܥܫ ܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ 438 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2016  ܒܦܨܠܐ ܕܥܕܐܡ ܒܣܘܪܝܐ

ܢܙܝܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܕܐܥܫ ܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ 438 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2016  ܒܦܨܠܐ ܕܥܕܐܡ ܒܣܘܪܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܢܙܝܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܥܒܼܘܕܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2016 ܩܛܝܠܐ ܝܢܐ̈ ܠ 438 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܦܨܠܐ ܕܥܕܐܡ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܓܘܕܐ ܕܝܠܗ ܡܫܡܗܐ ܠܢܙܝܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ: ܕܐܥܫ ܩܛܝܠܐ  ܝܠܗ ܠ 22 ܨܒܝܐ̈ 25 ܢܩܒܼܐ̈  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܘܪ ܐܠ ܪܩܗ ܗܘܡܨ ܗܡܐ ܕܡܫܩ ܘ ܪܝܦ̇ ܕܕܡܫܩ ܒܦܨܠܐ ܕܥܕܐܡ.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܥܫ ܐܘܦ 89 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܩܘܪܕܝܐ̈  ܙܐ ܒܓܢܗܐ ܕܠܐ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܥܕܐܡ ܗܘܝܕܐ ܝܠܗ ܒܣܗܡܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܐܢܐ ܓܢܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܩܛܝܠܗ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒܓܢܗܐ ܕܠܐ ܗܝܪܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ .

 ܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2011 ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܘܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܕܦܢܝܬܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܐܝܟ ܕܐܥܫ ܘ ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܠ 12 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈. ܘ ܐܗܐ ܦܠܫܐ ܐܘܦ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘܕܪܒܢܬܐ ܕܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید