چهارشنبه, 22 دی 1395 11:06

ܬܦܩܬܐ ܕܐܡܢܘ ܘ ܥܪܩܟܻܝ ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܝܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܐܡܢܘ ܘ ܥܪܩܟܻܝ ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܝܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܐܡܢܘ ܘ ܥܪܩܟܻܝ ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܝܢ

 ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܓܐܝܪܢ  ܒܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܝܗܒܼܗ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܓܢܗ  ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܘ̇ܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܠܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܬܡܡܬܐ ܕܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܫܘܘܪܬܐ ܙܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܐܝ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

 ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܙܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܬܡܡܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܪܡܙܠܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܐܗܐ ܘܠܝܬܐ.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید