چهارشنبه, 22 دی 1395 11:13

ܡܚܒܪܬܐ: ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܓܪܫܢܐ̈ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ: ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܓܪܫܢܐ̈ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ: ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܓܪܫܢܐ̈ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܐ

ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܒܪ ܐܘܝܘܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 (ܒܪܓܻܐܡ) ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܝܗ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

  ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܓܐܝܪܢ  ܒܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܝܗܒܼܗ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܓܢܗ  ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܘ̇ܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܠܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܬܡܡܬܐ ܕܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܫܘܘܪܬܐ ܙܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܐܝ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܗܪ ܒܐܗܐ ܝܣܘܪܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید