چهارشنبه, 22 دی 1395 11:24

ܒܘܝܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ

ܒܘܝܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ

ܒܘܝܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ

ܝܬܒܼܬܐ ܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒܘܝܬ ܚܬܡܠܗ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܘܝܢܐ.

 ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܝ ܐܝܟ ܒܥܘܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ.

ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܒܪ ܐܘܝܘܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 (ܒܪܓܻܐܡ) ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܝܗ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܘ̇ܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܠܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܬܡܡܬܐ ܕܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܫܘܘܪܬܐ ܙܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܐܝ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید