پنج شنبه, 23 دی 1395 09:54

ܡܘܬܐ ܕܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܒܢܝܓܻܪܝܗ

ܡܘܬܐ ܕܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ  ܒܢܝܓܻܪܝܗ

ܡܘܬܐ ܕܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ  ܒܢܝܓܻܪܝܗ

ܡܠܠܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕܟܡܪܘܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ ܒܡܐܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ

ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܝܣܐ ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ.

 ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܡܪܘܢ ܒܫܘܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܟܡܐ ܡܠܬܝܐ  ܡܢ 19 ܒܕܣܡܒܪ ܕ 2016 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܐܢܩܘܫܗ ܕܢܝܓܻܪܝܗ ܩܘܪܒܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕ ܟܡܪܘܢ ܦܠܫܐ ܝܢܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܡܠܠܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܟܡܪܘܢ  ܡܘܚܒܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܚܘܦܛܐ̈ ܕܫܘܪܝܠܗܘܢ ܡܢ ܣܦܬܡܒܪܕ 2016 ܒܢܝܓܻܪܝܗ  30 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܐܗܐ ܓܘܕܐ ܕܒܼܝܩܐ ܝܢܐ ܘ ܬܘܨܠܡܐ ܝܢܐ̈ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ.

ܒܘܟܘ ܗܪܐܡ 7 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܩܘܪܒܐ ܠ 15 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܢܝܓܻܪܝܗ ܟܡܪܘܢ ܒܝܓܻܪ ܘ ܟܻܐܕ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ 2 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ ܨܚܘܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید