پنج شنبه, 28 بهمن 1395 09:38

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ: ܝܣܘܪ̈ܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܬܗܪܢ ܘ ܟܘܒܼܝܬ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܣܘܪ̈ܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܕ ܙܝܕܝ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ: ܝܣܘܪ̈ܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܬܗܪܢ  ܘ ܟܘܒܼܝܬ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܣܘܪ̈ܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܕ ܙܝܕܝ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ: ܝܣܘܪ̈ܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܬܗܪܢ  ܘ ܟܘܒܼܝܬ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܣܘܪ̈ܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܕ ܙܝܕܝ

ܟܘܒܼܝܬ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈  ܘ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ  ܡܫܠܡܢܐ̈ ܘ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܒܢܝܫܐ ܕ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܝܠ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܫܝܚ ܨܒܐܗ ܐܗܡܕ ܓܻܐܒܪ ܐܠ ܨܒܐܗ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ .

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܐܘܦ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܪܡܙܠܗܘܢ ܥܠ ܡܚܘܝܕܐ̈ ܣܦܪܝܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܘ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܘܒܼܝܬ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗܘܢ̈ ܕܐܝܬ ܪܒܐ ܩܣܬܐ̈ ܕܟܐ ܡܨܝ ܗܘܝ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ  ܘ ܒܓܓܼܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید