پنج شنبه, 28 بهمن 1395 11:21

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܐܢܗ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܐܢܗ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܐܢܗ

ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܕܩܙܩܣܬܢ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܘܣܝܢ ܓܻܐܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܥܪܒ ܘ ܐܦܪܩܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܝܐܪܢ ܘ ܐܠܟܣܢܕܪ ܠܒܼܪ ܢܝܘܦ̇ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܓܝܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܙܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܕܝܗ  ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܒܼܕܐ.

  ܝܬܒܼܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܕ3 ܙܐ ܡܐܟ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܘ ܡܣܝܡܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܒܘܚܪܢ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید