پنج شنبه, 28 بهمن 1395 11:26

ܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܡܘܦܠܚܠܗܘܢ̈ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܘ ܢܫܪܗܘܢ̈ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܨܥܕܗ ܘ ܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ 4 ܓܗܐ ܢܫܪܗܘܢ ܗܘܝܬܐ ܒܒܘܡܒ ܕܚܘܫܥܝ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܨܥܕܗ. ܒܕܥܒܼܪ ܙܐ ܥܪܒܣܬܢ ܡܘܦܠܚܬܐ ܝܘܐ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܡܘܬܢܐ ܕܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܬܙܝ ܒܡܬܐ ܕ ܫܪܐܥ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܐܪܗܒ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ ܗܘܝܠܗ 8 ܓܢܬܐ̈. ܡܢ ܐܢܐ ܡܘܬܢܐ 7 ܓܢܬܐ̈ ܝܢܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ 1 ܨܒܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید