جمعه, 29 بهمن 1395 12:01

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ-ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ-ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܠܘܓܙܡܒܘܪܓ

 

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܘܓܙܡܒܘܪܓ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 25 ܒܒܗܡܢ

 ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙ̇ܐܠܢ ܐܣܠܒܘܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܘܓܙܡܒܘܪܓ ܘ ܬܝܪܢ ܓܒܢܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܘܬ ܦܢܝܬܐ ܘܒܝܠ -ܥܡܝܐ̈. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܐܡܪܗ: ܐܝܬ ܩܡ ܥܝܢܐ ܚܕ ܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ.

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܘܓܙܡܒܘܪܓ ܙܐ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܕܝܘܬܐ ܕܐܬܪܗ ܙܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܩܘܪܒܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ..

ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܘ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ: ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܥܡܐܢ ܘܟܘܘܝܬ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ-  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܝܘܡܝܐ ܘܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܐܢ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܥܡܐܢ ܘ ܟܘܘܝܬ.

 ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕ ܩܐܒܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܐܢ  ܘ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܕ ܗܘܐ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ .

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܓܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܒܕܘܒܝ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܘܢܛܪܢܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ). ܗܘ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܝܬܐ ܥܠ ܫܘܠܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܙܒܬ ܠܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܣܝܬܪܐ̈ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ̈  ܘ ܬܪܐܡܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܨܚܨܝܬܐ ܡܘܫܟܝ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܪܐ ܝܘܐ ܕܟܻܘ ܚܕ ܦܪܫܬܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ. ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܡܪܟܐ ܪܘܣܝܐ ܟܻܝܢ ܦܪܢܣܐ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܐܠܡܢ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ23 ܒܝܪܚܐ ܕܬܝܪ  ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܕ ܒܣܝܩܘܡܐܠ ܕ 26 ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ ܙܐ ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܕ ܐܘܦ ܦܝܫܠܗ ܣܢܕܬܐ ܒܝܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܙܐ.

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܥܡܐܢ- ܚܠܢܬܐ ܘܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܐ  ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܐܢ  ܪܡܙܠܗ ܠܨܒܼܝܢܐ ܕܐܢܐ̈ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܚܠܢܬܐ ܘܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܘ ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܥܠܝܘܬܐ ܩܐ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܐܡܪܗ: ܨܒܼܝܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܬܝܪܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܐܢ  ܝܠܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܡܪܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ ܓܪܟ ܦܝܫܝ ܡܘܦܠܚܐ

 ܡܢ ܓ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید