جمعه, 29 بهمن 1395 12:02

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܚܪܝܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܚܪܝܬܐ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܐܢܗ

ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܕܩܙܩܣܬܢ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ .

ܒܙܝܕܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܦܘܚܠܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܫܘܬܐܣܐ ܕܦܘܚܠܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܒܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܛܒܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܘ ܫܘܝܐ ܥܡ  ܝܘܒܒܼܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܫܬܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܐܘܪܢܝܘܡ ܙܒܘܢ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܒܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܫܒܼܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܕܣܘܝܣ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܐܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܐܘܪܢܝܘܡ ܙܒܘܢ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܒܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܗܐ ܛܒܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܦܠܚܐ ܝܠܗ ܐܘܪܢܝܡ ܙܒܘܢ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ  ܒܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ.

ܡܐܝܟܠ ܦ̇ܠܝܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ

ܡܐܝܟܠ ܦ̇ܠܝܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܠܚܕܪܢܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܪܘܣܝܐ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܬܚܠܘܦܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ.ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܪܒܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܒܛܫܘܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܩܡ ܫܩܠܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܒܝܬ ܬܪܐܡܦ

 

ܪܘܣܝܐ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܕܫܪܟܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܕ3 ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ

 

ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܕܗܘܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܝܬܒܻܬܐ ܕܐܣܬܐܢܗ ܕ3 ܒܐܬܪܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܕܒܕ ܗܘܝܠܗ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܒܕ ܫܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܙܩܣܬܢ.

ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܠܒܠܬܐ  ܕ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ  ܥܠ ܩܘܕܣ

ܣܦܪ- ܝܘܡܐ ܕܨܗܝܘܢܝܣܬܝ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܠܒܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ ܥܠ ܩܘܕܣ.

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید