جمعه, 29 بهمن 1395 19:51

ܐܓܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ

ܐܓܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ

 

 ܐܓܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܪܡܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܣܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܡܢܫܐܗ  ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܐܗܐ ܩܪܡܬܐ.

ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ ܕܐܝܪܢ ܒܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ  ܘܒܪܗܛܐ ܕ 45 ܕܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܐܙܕ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܗ ܩܕܰܡܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܝܬܒܼܠܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܥܘܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܟܘܫܬܝ ܕܐܙܕ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܘܢܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܡܢܫܐܗ ܕܐܢܐ̈ ܛܥܠܝܬܐ ܫܘܪܝܠܗܘܢ̈ ܐܕܝܘܡ ܥܪܘܒܼܬܐ ܒܩܪܡܬܐ ܩܡ ܟܘܫܬܝ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܗ ܩܕܰܡܝܬܐ  ܘ ܒܐܗܐ ܩܪܡܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܠܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ̈..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید