جمعه, 27 اسفند 1395 14:04

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- 3 ܡܘܬܢܐ̈

ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܦܪܝܣܐ  ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܣܒܒ 3 ܡܘܬܢܐ̈.

  ܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܪܟܘܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܐܠ ܨܦ̇ܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ ܕܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ 3 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܗܘܢ̈ 5 ܓܢܬܐ̈

ܓܠܘܒܐܠ ܪܝܣܪܟܻ: ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܝܕܐ ܡܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܩܛܒܠܐ ܢܫܝܐ̈ ܒܝܡܢ

ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬܐ̈ ܘ ܨܚܨܝܬܐ̈ ܕܓܠܘ ܒܐܠ ܪܝܣܪܟܻ  ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܘܡܚܒܪܬܐ ܕܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘ ܐܢܢܩܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܕܝܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܢܐ̈ ܕܫܕܫܢܐ ܕܩܢܘܢܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܘ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܚܘܝܕܐ ܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܩܛܠܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܓܠܘܒܐܠ ܪܝܣܪܟܻ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܒܤܡܙܐ ܝܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܪܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܘ ܒܒܗܢܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܪܘܩܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 12 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܡܝܬܐ ܝܢܐ ܘܝܢ ܕܓܘܪܒܢܐ̈  ܘܒܡܠܝܘܢܐ ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ ܨܚܘܪܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܘܐܬܪܐ ܕܓܢܗ. ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܠܛܠܒܬܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܐܢܐ ܩܛܠܐ̈.

 ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܘܦ ܠܐ ܝܠܗ ܩܒܘܠܐ ܠܬܘܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܩܢܘܢܝܐ ܒܩܐܡ ܒܝܡܢ ܘ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܘ ܩܘܝܡܐ ܒܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܢܩܠܗ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید