یکشنبه, 29 اسفند 1395 11:01

ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟ ܣܠܡܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܚܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܪܟܢ 2

ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟ ܣܠܡܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܚܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܪܟܢ 2

ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟ ܣܠܡܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܚܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܪܟܢ2

ܪܘܝܬܪܙ: ܣܗܡܐ ܕܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܠܝܠܐ ܕܫܒܬܐ ܡܚܝܠܗܘܢ ܚܕ ܡܘܫܟ ܡܢ ܐܕܫܐ ܕܒܠܣܬܝܟ ܒܫܡܐ ܕܒܪܟܐܢ ܕ2 ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܕܥܪܒܣܬܢ.

 

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܓܝܣܝܐ  ܒܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܛܒܐ ܕܐܗܐ ܡܘܫܟ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܬܐ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܡܘܙܝܠܗ: ܡܚܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܘܫܟ ܝܘܐ ܐܓܪܬܐ ܘ ܛܒܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ  ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܩܡ ܟܠ ܚܕ ܥܒܼܘܪܝܐ ܘ ܩܛܠܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܠܗ ܒܫܢܰܬܐ ܕܬܠܬܐ ܕܓܢܗ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܦܪܐ ܕܝܡܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید