یکشنبه, 29 اسفند 1395 11:06

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܟܻܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܟܻܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܟܻܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕ ܡܟܻܕ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ.

 ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܪܐܡ ܩܣܡܝ ܡܫܘܪܪܗ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܘܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܪܘܫܡܝܐ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ 26 ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦ̇ܢܕ ܥܠ ܚܕ ܡܟܻܕ ܒܡܬܐ ܕ ܐܠ ܓܼܝܢܗ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܐܡܪܟܐ .


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید