چهارشنبه, 30 فروردين 1396 13:44

ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ

ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ

ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܪܩܝܙܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܫܟܟ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܪܕܠܢ ܐܒܘܠ ܕܕܐܝܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܪܩܝܙܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܠܨܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ  ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܝܠ ܬܗܪܢ ܘܒܝܫܟܟ.  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܗܙܝܪܘܬܐ ܕ2 ܣܝܥܬܐ̈ ܥܠܝܐ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܦܪܨܘܦܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܥܡ ܓܢܗ  ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܡܪܘܚܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈  ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟ ܣܗܡܐ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܘ ܝܩܕܢܐ ܢܦ̇ܛܐ ܘܓܐܙ  ܘ ܒܣܗܡܐ ܕ ܐܟܪܘܬܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید