چهارشنبه, 30 فروردين 1396 13:51

ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ

ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ

ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܒܼܪܝܙ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܘ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ ܘ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܕܝܗ.

 ܗܘ ܐܘܦ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܩܐ ܦܝܫܢܐ ܕ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ. ܐܪܝܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܝܘܡܢܐ ܕ ܚܕܡܫܒܫܒܐ ܘܥܪܘܒܼܬܐ ܒ ܬܠܬܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܘ ܡܕܢܚܝܬܐ ܘ ܟܘܪܕܣܬܢ  ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܣܝܠ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܓܕܫܐ ܬܠܩܠܗܘܢ ܩܘܪܒܐ ܠ 42 ܓܢܬܐ ܘ ܐܣܐ ܕ 37 ܓܢܬܐ̈ ܡܢܗ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟܻܚܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید