پنج شنبه, 31 فروردين 1396 12:30

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܗܕܡܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܣ  ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕ ܦܠܣܬܝܢ ܐܢܠܝܢ  ܨܠܐܗ ܐܠ ܒܪܕܘܘܝܠ ܗܕܡܐ ܕܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕܡܩܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܣ)  ܒܪܡܙܬܐ ܕ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܒܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܡܪܗ: ܙܘܥܐ ܕܗܡܣ ܘ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܚܪܝܢܐ ܠܐ ܩܒܠܝ  ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܝܗܒܼܠ ܚܝܠܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܒܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܝܡܬܐ ܥܗܝܕܐ ܘ ܝܥܕܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܝܢܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید