پنج شنبه, 31 فروردين 1396 12:36

ܬܠܬܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ

ܬܠܬܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ  ܩܐ 12 ܓܗܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܓܻܗ ܕܝܡܢ ܕܒܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܘ ܠܐ ܓܝܣܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܬܐ ܚܕ ܡܫܝܢܐ ܕܡܝܐ ܕܫܬܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܝܪܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܓܻܗ  ܕܝܡܢ ܕܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 3 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܗܘܢ 2 ܓܢܬܐ̈.  ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ 16 ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܐ̈ ܕܝܡܢ ܥܡ ܥܪܒܣܬܢ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید