جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:26

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܘܬܚܐ ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕ 12 ܚܘܪܙܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ

ܫܝܪܐܙ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- 12 ܚܘܪܙܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕܝ ܘ ܒܝܠ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈  ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܚܙܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܒܢܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ.

ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܒܼܪܝܙ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܘ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ ܘ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܕܝܗ.

ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܪܩܝܙܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܫܟܟ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ  ܥܡ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ-ܚܝܠܐ  ܘ ܦܠܚܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈̄ ܐܠܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܝܠܗ ܚܠܢܬܐ ܕ ܚܝܠܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

 ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܦ̇ܠܝܣ ܘ ܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܒܟܠܝ ܩܣܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید