جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:26

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܘܬܚܐ ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕ 12 ܚܘܪܙܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ

ܫܝܪܐܙ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- 12 ܚܘܪܙܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕܝ ܘ ܒܝܠ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈  ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܚܙܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܒܢܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ.

ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܒܼܪܝܙ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܘ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ ܘ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܕܝܗ.

ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܪܩܝܙܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܫܟܟ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ  ܥܡ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ-ܚܝܠܐ  ܘ ܦܠܚܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈̄ ܐܠܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܝܠܗ ܚܠܢܬܐ ܕ ܚܝܠܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

 ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܦ̇ܠܝܣ ܘ ܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܒܟܠܝ ܩܣܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

Add comment


Security code
Refresh