جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:29

ܐܪܥܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܐܪܥܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܗܕܡܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܣ  ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕ ܦܠܣܬܝܢ ܐܢܠܝܢ  ܨܠܐܗ ܐܠ ܒܪܕܘܘܝܠ ܗܕܡܐ ܕܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕܡܩܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܣ)  ܒܪܡܙܬܐ ܕ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܒܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܡܪܗ: ܙܘܥܐ ܕܗܡܣ ܘ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܚܪܝܢܐ ܠܐ ܩܒܠܝ  ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܝܗܒܼܠ ܚܝܠܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܒܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܝܡܬܐ ܥܗܝܕܐ ܘ ܝܥܕܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܝܢܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

ܡܫܪܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈  ܒܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܚܕ ܩܢܛܪܘܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܗܛܐ ܕܩܐܡ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܫܪܪܢܐ ܕ ܡܢܝܢܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܥܪܒܝܐ ܕܐܢܐ ܩܢܘܢܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܛܘܗܡܢܝܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ  ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬܐ̈ ܘ ܨܚܨܝܬܐ̈  ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܚܕܰܬܐ  ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ2015 ܗܠ ܐܕܝܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܫܘܪܪܗ 25 ܩܢܘܢܐ ܛܘܗܡܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ  ܘ 136 ܩܢܘܢܐ ܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܕܡܫܪܪܬܐ . ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ  ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܐ ܩܢܘܢܐ ܟܡܐ ܝܢܐ ܛܘܗܡܢܝܐ  ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܝܢܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܗܕܟܼܐ ܩܢܘܢܐ ܒܪܗܛܐ ܚܕܰܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܝܠܗ ܒܙܝܕܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید