سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 15:49

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ  ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈

 ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܪܘܣܝܐ ܐܠܝܘܡ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܕܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܓܝܠܗܘܢ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈  ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ  ܙܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید