سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 15:59

ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ  ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܥܒܼܬܐ. ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ4 ܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܩܢܛܪܘܢ ܘ ܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܢ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ.

 ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ  ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܡܢ ܩܡ ܫܪܝܬܐ ܘ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܕܝܗ  ܒܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܩܙܩܣܬܢ  ܓܪܫܠܗܘܢ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܗܕܝܬܐ. ܐܢܐ 4 ܦܢܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܝܢܐ ܒ 8 ܗܘܦܪܟܝܐ ܡܢ 14 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܙܐ  ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܕܠܒ ܠܘܩܝܗ  ܗܡܐ ܘ ܗܠܒ. ܣܗܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ  ܝܢܐ ܦܢܝܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܢܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܝܠܗ ܓܼܘܛܗ ܡܕܢܓܝܬܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܕܡܫܩ ܐܪܫܟܼܝܬܐ  ܘ ܦܢܝܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܙܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܪܥܐ ܘ ܩܢܝܟܪܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید