سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 16:04

ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

 ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܘܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܬܝܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ  ܡܫܘܪܪܗ: ܩܐ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ ܒܕ ܡܚܙܝܚ  ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܪܥܫܬܐ ܝܠܗ  ܘ ܝܠܗ ܒܣܝܬܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܩܘܝܡܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܬ̇ܪ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܰܬܐ̈..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید