چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 13:20

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܗܝ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܗܝ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܗܝ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܒܬܦܩܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܚܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܫܘܠܐ ܒܐܬܪܐ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈܆ ܐܝܡܢ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܚܢܢ ܬܝܠܢ̈ ܘܩܘܒܠܢ̈ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܗܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ  ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܚܕ ܚܒܪܐ ܬܪܘܨܐ ܗܝ ܕܒܪܒܐ ܫܢܐ̈ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܡܠܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ .ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܒܟܠܝ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܘ ܪܚܩܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܘ ܐܗܐ ܗܙܝܪܘܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܩܪܡܬܐ ܘܪܡܘܬܐ ܕܪܫܐ ܕܐܬܪܐ ܒܟܠܝ ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید