پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 11:57

ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ

ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ

ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ

 ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܓܙܡܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܡܘܬܒܼܐ  ܘ ܡܬܘܢܐ ܕܩܢܘܢܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ  ܕܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܘܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܦܘܝܕܢܐ  ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܬܪܐܡܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ   ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ  ܗܘܝܠܠܗ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܗܒܼܠܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید