ܛܒ̈ܐ
ܬܪܐܡܦ ܒܬܓܡܢܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܣܐܡܐܢܗ ܡܘܫܟܝ ܕܬܐܕ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܣܐܡܐܢܗ ܕܡܘܫܟ ܕܬܐܕ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܘ ܐܗܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܬܪܐܡܦ …
ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ  ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܥܒܼܬܐ. ܐܗܐ …
ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ:ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ ܐܙܓܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܧܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ- 68 ܡܘܬܢܐ̈ 68 ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܡܚܝܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܕ68 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܠܐ ܓܝܣܝܐ. ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܗܘܝܬܐ …
جمعه, 15 ارديبهشت 1396 14:02

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܝܘܢܣܟܘ ܥܡ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܣܝܥܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܥܠܡܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܝܘܢܣܟܘ  ܕܐܣܝܪܐ ܝܠܗ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܚܕܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܥܠܬܐ …
جمعه, 15 ارديبهشت 1396 13:51

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܢܫܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܝܡܢ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܗܘܝܬܐ ܠܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܝܡܢ ܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܒܝܬ- …
جمعه, 15 ارديبهشت 1396 13:50

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ݁- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܬܓܒܪܬܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܫܢܓܢ ܒܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܘ ܦܟܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܫܢܓܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܐܝܟ …
ܒܝܬ- ܢܗܪܝܬ ܥܪܩ ܡܘܬܐ ܕ30 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܡܘܨܘܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕ ܓܢܗ ܠܓܒܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܩܘܪܒܢܗܘܢ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕ ܐܠܕܘܪܝ ܐܠ ܟܒܝܪ  ܘ ܒܚܕ ܦܠܫܐ ܥܡ …
جمعه, 15 ارديبهشت 1396 13:49

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ

ܩܐܣܡܝ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܝܢܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܕ ܦܠܘܛܝܩܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܒܨܪܘܬܐ ܕܒܪܩܐ ܝܠܗ ܓܙܡܢܬܐ ܕ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܡܢ ܐܗܐ ܠܒܬܰܪܝ ܩܐ ܒܪܩܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܕ …
ܡܫܪܝܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܚܠܘܦܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܥܡ ܢܝܫܐ ܕܡܓܒܪܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ  ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܫܪܝܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܝܘܢܣܟܘ ܥܡ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܣܝܥܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܥܠܡܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܝܘܢܣܟܘ  ܕܐܣܝܪܐ ܝܠܗ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܚܕܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܥܠܬܐ …
ܩܐܣܡܝ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܝܢܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܕ ܦܠܘܛܝܩܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܦܩܝܬܐ ܒܡܥܕܢ ܕܟܝܦܐ ܕ ܐܙܕ ܫܗܪ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܪܓܢ- 21 ܡܘܬܢܐ̈ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܩܘܪܒܐ ܠ 35 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܚܐ ܒܡܥܕܢ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܝܚܣܝܪ ܒܡܥܕܢ ܕܟܝܦܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܬܓܒܪܬܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܫܢܓܢ ܒܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܘ ܦܟܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܫܢܓܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܐܝܟ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܐܠ ܓܝܣܐ ܕܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܚܝܠܗܘܢ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܐܠ  ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܗܡܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܢܗܡ ܒܗܘܦܪܟܝܐ …
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 11:06

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ  ܓܝܣܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܟܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܐܣܠܡ ܐܒܕ. …
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 10:34

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܘ ܪܘܣܝܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܐܡܓܠܐ ܡܪܟܠ  ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܘ ܘܠܕܝܡܪ ܦ̇ܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܘ ܐܘܟܪܝܢ.  ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܪܟܠ ܥܠ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܠܒܼܪܘܦ ܘ ܬܝܠܪܣܘܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܢܗ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܪܟܣ ܬܝܠܪܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܗܘܡܙܡܠܗܘܢ̈ ܒܘܬ …
ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܩܛܥܠܗ 14 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܥܪܘܩܐ ܕܓܢܗ ܡܒܘܥܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܩܛܝܠܗ ܝܠܗ ܠ 14 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܢܗ ܕܝܘܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܥܪܩܐ ܡܢ …