ܛܒ̈ܐ
ܫܘܝܐ ܥܡ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܕ20- ܬܪܐܡܦ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܠ   ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܘ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܒܗܡܒܘܪܓ ܐܠܡܢ …
ܐܠ ܡܝܕܝܢ: ܐܒܘܒܟܪ ܒܓܼܕܕܝ ܕܘܪܒܢܐ ܝܠܗ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܒܚܕ ܛܒܐ ܚܕܰܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܒܘܒܟܪ ܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܕܘܪܒܢܐ ܝܠܗ ܒܥܕܢܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ - ܥܪܩ ܒܣܦܪܐ ܠܡܚܒܪܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܙܘܝܚܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܡܘܨܘܠ  ܡܢ ܒܬܰܪ 1122 ܝܘܡܢܐ̈ ܕܝܘܐ ܬܚܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗ ܐܙܕ ܘ ܐܬܪܐ ܘ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܣܦܪܐ ܝܢܐ …
ܫܘܝܐ ܥܡ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܕ20- ܬܪܐܡܦ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܠ   ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܘ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܒܗܡܒܘܪܓ ܐܠܡܢ …
ܐܠ ܡܝܕܝܢ: ܐܒܘܒܟܪ ܒܓܼܕܕܝ ܕܘܪܒܢܐ ܝܠܗ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܒܚܕ ܛܒܐ ܚܕܰܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܒܘܒܟܪ ܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܕܘܪܒܢܐ ܝܠܗ ܒܥܕܢܐ …
ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܒܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ …
ܐܝܢܕܝ ܦܢܕܢܬ: ܙܝܕܬܐ ܕܣܢܕܝܬܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܐܝܢܕܝ ܦܢܕܢܬ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܢܕܝܬܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܪܡܢܣܬܢ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܚܠܦ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܨܢܥܐ̈ ܘ ܡܥܕܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܗܘܐܢܣ ܥܙܝܙܝܐܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܒܐܝܪܘܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ …
ܒܘܝܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܬܚܪܡܢܐ̈ ܕܩܬܪ: ܒܦܘܢܝܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܕܘܗܗ ܠܫܪܬܐ̈ ܕܪܝܙ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܐܠ ܓܻܙܝܪܗ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܨܪ  ܐܡܪܬ ܘ ܒܗܪܝܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ …
ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܒܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ …
ܡܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܒܡܘܨܘܠ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܒܘ ܒܟܪ ܒܓܼܕܕܝ ܪܒ ܚ ܚܝܠܐ ܕܓܘܪܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܘܨܘܠ ܒܦܠܫܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ  ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܠ ܡܝܕܝܢ  …
ܡܘܬܐ ܕܬܠܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ  ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܒܣܘܪܝܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܬܠܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܒܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ  ܕܝܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ …
ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ  ܒܡܘܨܘܠ ܩܢܛܪܘܢ ܢܝܢܘܐ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 60 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܕܢܐ ܕܬܡܙܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ …
ܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܫܢܐ̈ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܡܫܚܕܢܬܐ  ܘ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܘ ܬܫܘܫܬܐ  ܦܪܣܠܗ ܚܕܐ ܘܝܕܥܘ ܚܕܰܬܐ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܩܪܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ …
ܟܝܘܝܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܡܘܬܐ ܕ 200 ܬܘܪܟܡܢܐ̈ ܒܬܠܥܦ̇ܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܒܝܕ  ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܡܗܠܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܛܥܠܬܐ ܕ 200 ܬܘܪܟܡܢܐ̈ ܒܬܠܥܦ̇ܪ ܕܡܘܨܘܠ ܒܝܕ …
ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܓܘܕܐ ܕ20 ܒܗܡܒܘܪܓ ܕܐܠܡܢ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܪܟܠܗܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ20. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܦܘܠܝܣ ܕܗܡܒܘܪܓ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܝܫܒܐ  ܢܫܪܗ ܠܐܢܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܣܘܪܝ- ܣܘܪܝ ܕܐܣܬܢܗ -ܡܫܪܪܬܐ ܕܫܚܠܦܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܠܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܬܢܗ  ܒܫܪܟܬܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܡܢ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܣܟܗ ܕܣܘܪܝܐ- 9 ܡܘܬܢܐ̈ ܚܘܝܕܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ9 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܣܟܗ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ.  ܐܝܟ …
ܡܘܬܐ ܕ10 ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܟܪܟܘܟ ܕܥܪܩ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܩ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܘܝܓܻܗ ܡܥܪܒܼܐ ܕܟܪܟܘܟ  ܩܛܥܠܗܘܢ̈ ܠ 10 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
ܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܘܙܝܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܬ ܕܥܪܒ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܠ ܩܛܪ. ܐܢܒܼܪ ܩܪܩܘܫ ܘܙܝܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܬ …