ܛܒ̈ܐ
ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܓܼܙܗ ܒܐܗܐ ܒܝܘܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܗܝܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܩܛܠܐ ܠܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܓܼܙܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܟܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܐܙܠܝܬܐ ܒܓܼܙܗ- 7 ܣܗܕܐ̈ ܘ 555 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܬܦܩܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ 7 ܣܗܕܐ̈ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܙ̇ܢܒܼ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܒܬܰܪܝ ܡܢ ܫܪܬ ܕܓܢܗ …
جمعه, 10 فروردين 1397 20:28

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܡܐܙܠܝܬܐ ܒܓܼܙܗ- 7 ܣܗܕܐ̈ ܘ 555 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܬܦܩܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ 7 ܣܗܕܐ̈ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܟܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
پنج شنبه, 09 فروردين 1397 22:10

ܡܢܬܝܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܨܢܥܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܪܝܙܬܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܡܗܪ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܙ̇ܢܒܼ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܒܬܰܪܝ ܡܢ ܫܪܬ ܕܓܢܗ …
ܛܥܠܢܬܐ ܕܦܝܠܡ ܘ ܙܡܪܬܐ ܕ22 ܫܢܐ ܗܘܝܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܟܪܘܠܝܢ ܣܢ ܫܝܢ ܛܥܠܢܬܐ ܕܦ̇ܝܠܡ ܘ ܙܡܪܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܫܬܐ ܐܝܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܡܦ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܩܨܪܐ …
  ܪܘܗܢܝ: ܝܣܘܪܐ̈ ܆ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܝܢܐ̈ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܕܘܢܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܙܘܩܝܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ  ܚܫܠܗ ܠܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܩܦ̇ܩܙ ܥܠ ܕܥܡ …
ܣܝ ܣܝ ܒܩܠܐ ܕ90 ܡܢ ܡܐܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܚܘܬܡܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ̈ ܩܕܰܡܝܐ ܚܘܬܡܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ̈ ܩܕܰܡܝܐ: ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ̈ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܪܩܟܻܝ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ. ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܝܘܪܘܡܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܪܘܣܝܐ ܐܝܪܢ ܘ ܬܪܘܟܝܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܝܗܒܼܢܐ̈ ܕܗܒܼܝ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܘ ܦܘܝܟܻ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܕ ܬܪܡܦ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܗ ܡܢܬܝܢܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܒܢܦ̇ܫܐ ܘ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ̈  ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܟܻܡ ܩܘܪܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܐܡ ܪܘܚܩܢܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ …
ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܒܒܝܬ - ܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ …
ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ : ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܪܝܢ ܘ ܬܘܪܟܡܢܣܬܢ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܬܪܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܡܢܣܬܢ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܝܗܒܼܠܘܢ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ. …
ܪܘܗܢܝ: ܟܡܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܡܢܣܬܢ.ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܙܘܩܝܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ  ܚܫܠܗ ܠܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܩܦ̇ܩܙ ܥܠ …
ܬܗܪܢ ܘ ܥܫܩ ܐܒܕ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ- ܪܘܗܢܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܘܪܟܡܢܣܬܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܙܘܩܝܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ  ܚܫܠܗ ܠܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ …