ܛܒ̈ܐ
ܩܝܘܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈: ܐܘܚܕܢܐ ܒܥܪܩ ܓܪܟ ܗܘܐ ܩܝܘܡܐ ܕܟܠܝ ܛܝܘܦܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܥܪܩ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܪܒܐ ܥܠ ܫܠܝܘܬܐ …
ܚܕ ܡܘܬܢܐ ܘ 2 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܒܝܕ ܣܟܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܕܩܛܐܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 1 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 2 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܝܕ ܚܕܐ …
پنج شنبه, 10 خرداد 1397 12:44

ܒܢܫܪܬܐ ܕܒܝܕ ܣܟܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ

  ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܕܩܛܐܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 1 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 2 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܝܕ ܚܕܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܦ̇ܠܢܙܒܘܪܓ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܠܡܢ. ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܢܬܢܝܗܘ ܘ ܦܘܡܦܥܘ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܝܕ ܬܠܦ̇ܘܢ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܩܣܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܡܘܣܟܘ ܐܡܐܢ ܘ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܐܠ -ܗܕܝܕܗ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܐܠ ܗܕܝܕܝܗ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܘ ܫܕܪܬܐ ܕܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ …
ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ  47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ 47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ. ܐܗܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܢܫܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܠܠܐ ܕܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܕܝ ܘܠܬ ܕܐܠܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐܗ ܐܡܪܗ: ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܘܡܒܐ ܚܝܠܢܐ ܡܚܝܬܐ ܝܠܗ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܥܠ …
ܚܙܘܩܝܐ ܠܕܗܠܝ  ܢܘ( ܗܢܕ) ܚܕܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܡ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܕܝܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܒܪܓܻܐܡܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܚܕ ܦܪܣܬ ܩܐ ܡܚܙܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܦܟܢ- ܐܝܪܢܐ - ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ18 ܪܫܢܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܫܪܟܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  ܒܝܘܡܢܐ̈ …
ܩܝܘܡܐ ܕܝܰܗܘܕܝܐ ( ܟܠܝܡܝ) ܕܐܝܪܢ ܒܦܪܠܡܢ- ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܠܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܩܝܘܡܐ ܕܝܰܗܘܕܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܟܠ ܚܕ ܕܡܫܡܢ ܗܘܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܐܦܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܝܢ …
ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ: ܬܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܒܕ ܗܘܝ ܡܫܚܕܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܘ ܬܘܪܝܣܡ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܨܒܝܐ̈ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܝܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܨܒܝܐ ܐܣܝܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܘܦܢܝܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ …
ܦܟܢ ܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܝܐ ܩܒܠܢܬܐ ܕܐܪܚܐ ܩܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܒܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ (ܙ̇ܘܥܢ) ܒܕ ܗܘܝܐ ܩܒܠܢܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢܢܩܝܬܐ ܩܐ ܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܨܒܼܝܢܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܡܪܗ̇: ܐܗܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܨܘܒܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܝܘܡܐ ܕ12 ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܚܕ ܟܡܕܢܫܐ ܡܢ ܨܘܒܝܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܨܘܒܝܐ ܒܟܠܝ …
ܥܪܩܒܼܝ : ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܡܣܝܡܢܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒ2 ܫܒܬܐ̈ ܕܥܒܼܪ ܗܘܐܠܠܢ̈ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘ ܡܣܝܡܢܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ  ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܗܠܝ ܢܘ  ܗܘܐܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܕܗܠܝ ܢܘ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܗܢܕ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ …
ܡܠܠܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ: ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܣܝܡܢܬܐ ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܫܘܬܐܣܐ ܕܟܪܢܓܝ ܡܘܚܪܗ̇: ܡܩܪܡܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܠܢܬܝܟ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܬܐܣܐ ܕܟܪܢܓܝ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܡ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܕܐܢ ܦܠܚܢܐ …