ܛܒ̈ܐ
ܒܥܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܐܪܒܝܠ ܘ ܒܓܼܕܕ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܛܠܒܠܗ ܕܪܚܩܢܝ ܡܢ ܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ …
ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ: ܙܪܝܦ̇ ܘ ܠܒܼܪܘܦ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܠܦ̇ܘܢ  ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܩܪܒܢܬܐ ܕ ܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܪܫܢܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܬܝܡܢܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ - 8 ܣܗܕܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܠ ܝܘܡ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܠܚܕ ܬܘܢܠ ܒܡܕܢܚܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 90   ܚܕܟܝܡܐ̈  ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܥܘܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܛܠܒܠܘܢ̈  ܠܢܛܪܬܐ  ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܓܼܠܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 90 ܚܕܟܝܡܐ  ܥܠܝܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܒܢܝܫܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ̈ ܒܝܠ ܒܓܼܕܕ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ. ܗܘ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܪܝܬܫ  ܐܘܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܒܘܚܪܢ  ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܠܟܢܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܐܡܪܟܝܐ̈ ܒܥܒܼܪܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܥܒܼܝܪܐ ܝܢܐ̈ ܠܩܣܬܐ̈ ܫܢܝܙܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܝܐ̈ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܥܒܼܝܪܐ ܝܢܐ̈ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܩܣܬܐ̈ ܫܢܝܙܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܪܒܐ ܫܢܙܬܐ …
ܬܠܚܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܓܪܒܝܐ ܕܩܘܕܣ ܙܘܒܛܢܬܐ ܢܛܝܪܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܘܕܣ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܬܠܚܬܐ ܕ138 ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܦ̇ܪ ܥܩܒ ܒܓܪܒܝܐ ܕܩܘܕܣ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ  ܣܦܪ …
ܩܣܡܝ: ܪܘܗܢܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܛܠܒܬܐ ܕܚܙܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐܗ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܬܪܘܦ ܒܘܬ ܚܙܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
  ܨܠܗܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܡܢܘ: ܡܠܘܐܐ ܕܬܝ  ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ ܒܚܒܼܫܐ ܠܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܘ ܛܥܘܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܥܡ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܬܗܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ …
ܐܕܝܘܡ ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܩܘܠܡܝ  ܩܐ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘ ܗܓܝܬܐ̈   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢܐ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܡܢܨܘܪ ܩܘܠܡܝ …
ܝܬܒܼܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܦܠܫܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈  ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܝܬܒܼܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܗܘܝܐ ܣܗܕܐ ܕܦܠܫܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܘ ܣܙܓܪܢܐ ܥܡ …
ܡܣܥܘܕ ܕܒܪܙܢܝ- ܒܕ ܓܪܫܢ ܡܪܙܐ ܡܢ ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܐܝܢܐ ܒܕ ܦܝܫܢ ܦܝܫܡܪܓܐ  ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܩܘܪܕܝܐ ܝܗܒܼܐ ܝܘܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼܐ ܕܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܩܐ ܦܪܠܡܢ  ܕܦܝܫܐ …
ܟܬܒܼܐ ܕܒܪܙܢܝ ܩܐ ܦܪܠܡܢ- ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܒܪܙܢܝ ܡܢ ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܩܘܪܕܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼܐ ܕܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܩܐ ܦܪܠܡܢ  ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܦܪܣ- ܩܠܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ  ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܢ …
ܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܗܘܝܠܘܢ̈  ܣܒܒ ܥܪܩܐ ܕܒܡܐܐ̈ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܐܬܘܪ̈ܝܐ  ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܣܘܡܪܝܗ ܢܝܘܙ ܡܘܚܒܪܗ̇ : ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܫܝܚܝܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܥܪܩ ܠܝܠܐ ܕܫܒܬܐ  ܐܡܪܗ: ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܦܝܫܡܪܚܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܠ ܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ  ܗܘܝܠܘܢ̈ …
 ܬܦܩܬܐܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܥܡ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ  ܟܘܠܝܐ