ܛܒ̈ܐ
ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܩܐ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܕ ܗܘܐܠܗܚ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܒܘܬ ܫܢܝܙܘܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ 6 ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ …
ܪܘܗܢܝ: ܡܗܕܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܗܘܐܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܝܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ  ܐܗܐ ܡܗܕܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ.  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
دوشنبه, 02 مهر 1397 09:57

ܪܘܗܢܝ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ ܪܫܢܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܫܪܟܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕ  …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܝܪܚܐ̈ ܐܰܞܪܝܐ ܕܫܢܬܐ ܕ . ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ  ܡܠܝܪܕ  ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ . …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܠܒܢܢ ܒܗܒܼܝ ܘ ܝܢ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܚܕ ܦܗܒܐܕ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܡܚܝܠܗ ܥܠ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ  ܒܡܕܢܚܐ ܕܦܢܝܬܐ …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ …
دوشنبه, 02 مهر 1397 09:39

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܪܘܫܡܐܝܬ …
ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܐ ܚܕ ܒܝܪܚܐ ܕܘܗܪ 1397 ܘ ܝܘܡܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܪܝܢ ܘ ܡܚܝܬܐ .  ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܘ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܪܫܝܬܐ …
ܐܣܕ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܒܼܘܪܝܐ ܓܝܣܝܐ ܠܐܦܪܐ ܕܚܕ ܐܬܪܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܠܐ ܡܥܨܝ ܗܘܝ ܪܫܡܢܐ ܕܚܠܩܐ ܕܣܘܪܝܐ  …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܓܘܬܪܫ: ܒܪܓܻܡ ܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܟܻܡ ܨܦܝ  ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܡܪܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈- ܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܼܐܡ ܩܝܘܡܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝ     ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘ ܗܕܝܪܘܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܩܕ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܠܝܦܬܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ̇ …