ܛܒ̈ܐ
ܙܪܝܦ̇ ܛܠܒܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܛܠܒܠܗ ܠܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 65 ܢܩܒܼܐ̈ ܡܫܝܚܝܐ( ܐܬܘܪ̈ܝܐ) ܝܚܣܝܪ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܘܟܝܠܐ ܥܠܝܐ  ܕܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2014 ܗܠ ܐܕܝܐ ܓܻܕ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܫܡܛܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܥܒܼܪܗ   ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠܬܐ ܫܢܐ ܝܘܐ ܬܚܘܬ ܐܗܐ ܡܗܨܪܬܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܝܪ …
ܟܘܬܪܐ ܕܬܘܪܨܐ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܒܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܠܚܕ ܦܘܝܕܢܐ ܚܕܰܬܐ ܒܘܬ ܬܘܪܨܐ ܚܕܰܬܐ̈  ܒܬܝܡܢܐ ܕܢܒܠܘܣ  ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܥܠ  ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܠܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܟܘܪܗ ܓܪܝܬܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܟܐ ܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܫܪܝܟ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܘ ܨܦܝ ܩܐ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܛܒܼܢܝܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܥܩܝܪܒܐܬ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ- ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕ ܥܩܝܪܒܐܬ ܒܣܗܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ ܡܢ ܕܐܥܫ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܡܢ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ  ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܬܡܙܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܛܠܒܠܗ ܠܙܝܕܬܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܡܙܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ .  ܚܘܦܛܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ30 ܟܝܠܘ ܡܬܪ ܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܐ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ  ܩܘܪܒܢܗ ܠ 30 …
ܙܪܝܦ̇: ܡܠܘܐܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܢܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕ ܗܓܝܬܐ̈  ܘ ܛܥܘܝܬܐ̈  ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܚܒܪܗ ܕ ܡܬܚܒܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܛܥܘܝܬܐ̈ ܕܐܙܢܣ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܬܘܪܨܐ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ  ܒܣܥܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܢܫܪܘܢ̈ ܥܠ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܕ ܐܗܐ …
ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ: ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܒܘܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܝܘܝܘܪܟ ܐܝܪܢܐ - ܢܝܟܘܠܣ ܒܪܢܙ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ …
ܟܻܝܢ: ܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܢܐ̈ ܡܬ -ܩܒܠܢܐ̈ ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܢ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܡܘܚܒܪܗ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܙܢܣ:ܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ ܓܘܪܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܕܦܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ  ܡܚܙܝܢܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܙܢܣ:ܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ ܓܘܪܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܕܦܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ  ܡܚܙܝܢܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܥܣܩܐ  ܘ ܚܝܠܢܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܥܣܩܐ  ܘ ܚܝܠܢܐ …
ܢܬܢܝܗܘ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܕܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܕܡܪܙܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܓܒܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܓܪܫ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐܕܓܢܗ ܘ ܗܝ ܙܐ …
جمعه, 10 شهریور 1396 13:20

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ݁- ܚܒܪܐ̈

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܪܚܩܐ ܡܢ ܗܘܢܐ ܝܠܗ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ  ܕܐܡܪܟܐ ܩܒܠܗ ܠܒܥܘܬܐܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܝܪܢ.  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …