ܛܒ̈ܐ
ܪܘܗܢܝ ܒܘܪܟܻܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܕܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕ ܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܪܫܢܐ̈ ܕܟܠܝ̈ ܐܬܪܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ.
. ܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܒܝܠ ܐܒܘ ܙܒܝ ܘ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܥܪܝܘ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܘ ܒܦܟܪܬܐ ܛܒܐ̈ ܘ ܐܫܛܪܐ̈  ܘ ܡܢ ܦܟܪܬܐ ܕܚܕ ܡܓܼܠܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܒܝܠ …
ܟܢܘܫܝܐ ܫܢܝܙܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܬܘܪܟܝܐ   ܐܣܬܢܒܘܠ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ̈- ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܐܡܪܗ: ܗܝܝܘܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܠܗ …
ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ: ܡܝܪܬ ܓܪܘܬܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕܬܪܡܦ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܫܘܩ ܡܢ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܫܪܟܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܩܠܐܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܡܝܢܡܪ ܐܡܪܗ: ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܡܟܼܬܒܼܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܙܪܙܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ:
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܦ̇ܗ ܒܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ 14 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ( 3 ܒܦ̇ܘܪܝܗ 2018) ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ ܘ ܝܘܒܒܼܐ ܕܪܦܝܬܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܕܡܗܘܪܗ ܕܗܒܼܝ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2008 ܠܓܒܐ ܕܪܩܝܥܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܐܝܪܢ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܒܣܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ …
ܚܐܪܘܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܗܠܒ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ    ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܬܡܙܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܠܒ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕ ܥܪܘܒܼܬܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ̈. .  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ- …
ܡܘܬܐ ܕ87 ܓܢܬܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܕܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܟܘܡܣܝܘܢ ܐܬܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘ ܪܘܫܡܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ …
ܠܒܼܪܘܦ̇: ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܝܘܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܚܬܡܠܗ̇ ܒܡܢܬܝܬܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܘܫܒܢܬܐ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܚܠܘܦܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ̈ܘ ܡܕܒܪܢܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܐܣܟܦ-ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܛܘܦܢܐ̈ ܘ ܬܘܙ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܡܢ ܒܝܬ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ  ܡܝܩܪܬܐ …
ܡܘܬܐ ܕ87 ܓܢܬܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܕܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ   ܟܘܡܣܝܘܢ ܐܬܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘ ܪܘܫܡܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܒܣܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ …
ܦ̇ܐܥܘ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ- ܡܚܝܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܣܢܕܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܘ ܐܟܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ (ܦ̇ܐܥܘ) ܡܘܚܒܪܗ: ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܥܒܼܪܕܐ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܣܢܕܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ …
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܕ16 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܒܬܗܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܘܬܫܐ̈ ܕܪܚܕܐ ܕܓܘܐ ܕܐܘܢܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܪܚܕܢܐ ܡܢ 16 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܪܗܛܐ ܬܟܝܢܝܐ ܕܪܚܕܐ ܒܐܘܢܐ ܕܐܣܝܐ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܠܬܗܪܢ. ܪܗܛܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܟܘܬܫܐ̈ …
ܫܪܝܬܐ ܕ ܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܐܗܐ ܐܣܪܘܢܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܥܒܼܼܬܐ ܕܐܡܡ ܠܐܬܪܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܚܘܪܙܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘ ܐܗܐ ܐܣܪܘܢܐ. ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ 12 ܒܒܗܡܢ ܫܘܝܐ ܥܡ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܛܝܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕ71 ܕܘܠܪ. ܛܝܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܒܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ  ܒܘܫ ܙܝܕܠܗ ܡܢ 71 ܕܘܠܪ ܩܐ ܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ ܘ ܐܗܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܚܙܝܬܐ ܕܨܠܡܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܢ …