ܛܒ̈ܐ
ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ܀ ܕܟܘܪܕܣܬܢ . ܡܢ ܓܒܐ …
ܥܕܢܐ ܩܢܘܢܝܐ  ܕܓܘܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܙܘܙܢܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ 3 ܫܒܬܐ̈- ܐܠܨܝܘܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܦܠܪܡܘ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ-        ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ …
ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܠܨܝܘܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܦܠܪܡܘ ܥܕܢܐ ܩܢܘܢܝܐ  ܕܓܘܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܙܘܙܢܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ 3 ܫܒܬܐ̈- ܐܠܨܝܘܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܦܠܪܡܘ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -        ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ - 13 ܡܘܬܢܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ 13 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ …
ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ - 13 ܡܘܬܢܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ 13 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ …
ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܟܠܝܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ . ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܝܗܘܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܐ ܕܐܠ ܫܪܝܥܗ …
ܚܕ ܣܗܕܐ ܘ 39 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܥܪܘܒܼܬܐ ܕ44 ܡܢ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܬܐ ܒܦܠܣܬܝܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܣܗܕܐ ܘ 39 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܥܪܘܒܼܬܐ ܕ44 ܡܢ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܗܩܘܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܪܙܡܝܫ(ܨܚܨܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ) ܕܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܫܘܪܝܠܗ ܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܪܙܡܝܫ ܕܚܝܠܐ ܕ97 ܕܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܨܪ ܐܒܕ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܨܦ̄ܗܐܢ( ܩܢܛܪܘܢ ܐܝܪܢ). …
ܙܪܝܦ̈ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ: ܐܝܪܢ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܘܚܕܢܐ ܘ ܡܠܬ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܩܡ ܒܠܢܐ̈ ܕܕܫܡܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܪܚܡܐ ܕܓܢܗ ܒܘܢܙܘܥܠܐ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܚܝܠܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܗܡܙܡܢܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܚܝܠܐ ܡܘܫܟܝ …
ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܬܰܪ 35 ܝܘܡܢܐ̈ ܟܠܝܬܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܦܠܚܢܐ ܡܢ ܒܬܰܪ 35 ܝܘܡܢܐ̈ ܫܓܼܘܫܝܐ ܕܒܝܠ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܘ ܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܢܓܪܗ ܥܠ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܚܘܬܡܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܪܡܫܐ ܬܪܡܦ …
ܡܘܬܐ ܕ 30 ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܘܬܐ  ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܪܡܫܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ  ܡܢܫܠܬܢܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܘ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈  30 ܓܢܬܐ̈ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ : ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܝܠܗ̇ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܡܪܝܙܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ( ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܣܝܐ) ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܫܘܪܪܗ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܝܠܗ̇ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ. ܢܝܟܘܠܝ ܡܠܕܝܢܘܦ̇ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ …
ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ …
ܡܪܙܝܐ ܗܫܡܝ ܗܘܐܠܗ̇ ܐܙܕ ܡܢ ܐܣܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܢܛܝܘܬܐ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܪܙܝܗ ܗܫܡܝ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܝ ܬܝ ܘܝ . ܐܗܐ ܡܟܼܬܒܼܢܘܬܐ …
ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܘܢܙܘܥܠܐ ܓܢܗ ܡܘܥܕܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܚܘܐܢ ܓܘܘܝܕܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܣܢܕܢܐ ܕܓܢܗ ܕܬܦܝܚܐ ܝܗܘܐ ܒܥܠܘܠܢܐ ܕܟܐܪܟܣ ܓܢܗ ܡܘܥܕܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܒܘܚܪܢ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܘܢܙܘܥܠܐ: ܡܐܕܘܪܘ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܢܝܟܘܠܣ ܡܕܘܪܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܡܘܚܒܪܗ ܐܬܪܗ ܡܘܟܠܝܠܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܡܪܟܐ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܐܘܦ ܡܪܐ …
ܡܪܙܝܐ ܗܫܡܝ ܗܘܐܠܗ̇ ܐܙܕ ܡܢ ܐܣܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܢܛܝܘܬܐ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܪܙܝܗ ܗܫܡܝ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܝ ܬܝ ܘܝ . ܐܗܐ ܡܟܼܬܒܼܢܘܬܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܦܠܘܣܝ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܘܢܓܪܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ …