ܛܒ̈ܐ
ܕܡܫܩ: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܗܟܡܐ ܠܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܝܕ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܗܟܡܐ ܠܢܫܪܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܟܡܝܝܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܚܘܡܦܪܐ ܘ ܪܟܬ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ   ܐܗܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܛܝܡܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܙܻܼܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ  ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܡܣܟܝܢܐ-ܐܘܚܕܢܐ ܗܘܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܬܪܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܠܝܬܝܐ  ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܐܠܗ̇ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܡܪܟܠ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ   ܡܘܣܟܘ ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܠܐܒ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ …
ܐܘܪܚܐ ܕܡܨܪ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2011 ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܪܘܚܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ̈ ܕܝܗܘܐ ܦܝܫܐ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ، ܥܪܒܣܬܢ، ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ …
ܐܘܪܚܐ ܕܡܨܪ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ   ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2011 ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܪܘܚܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ̈ ܕܝܗܘܐ ܦܝܫܐ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ، ܥܪܒܣܬܢ، ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
جمعه, 02 آذر 1397 17:06

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܛܒܐ̈

ܝܡܢ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܗܨܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܘ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܛܠܒܠܗ …
ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 900 ܨܒܝܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܐܘܚܕܢܝܐ ܕܣܢܕܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܨܒܝܐ̈( 20 ܒܢܘܘܡܒܪ) ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܐܗ ܕ14 ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ). …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܐܗ ܕ14 ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ). …
ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ̈ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܓܙܗ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܓܪܟ ܡܟܠܗ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ …
 ܐܘܪܚܐ ܕܡܨܪ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ   ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2011 ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܪܘܚܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ̈ ܕܝܗܘܐ ܦܝܫܐ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ، ܥܪܒܣܬܢ، ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
  ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ …
ܝܡܢ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܗܨܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܘ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܛܠܒܠܗ …
ܣܢܕܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܪܡܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐܥܡ ܒܘܝܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܠܐܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ …
ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 900 ܨܒܝܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܐܘܚܕܢܝܐ ܕܣܢܕܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܨܒܝܐ̈( 20 ܒܢܘܘܡܒܪ) ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ …
ܝܥܬܕܝ ܫܘܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: 22 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܠܝܬܠܗ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܠܐ ܝܠܗ ܡܣܝܡܢܬܐ ܘ 22 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ …