ܛܒ̈ܐ
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܠܒܢܢ ܒܗܒܼܝ ܘ ܝܢ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܚܕ ܦܗܒܐܕ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܡܚܝܠܗ ܥܠ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ  ܒܡܕܢܚܐ ܕܦܢܝܬܐ …
ܓܻܗܢܓܝܪܝ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܚܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܦܝܫܢܬܐ ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܢܬܐ ܘ ܐܡܝܢܝܬܐ ܘ ܐܢ ܗܘܝܠܢ ܡܨܥܝܬܐ ܐܗܐ …
  ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܟܻܝ ܡܘܣܟܘ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕ10 ܓܢܬܐ̈ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܣܘܟܻܝ ܕܪܘܣܝܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܕܝܘܡ …
ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܩܘܝܢܐ ܒܛܝܡܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܒܙܪ ܘ ܒܥܠܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܫܘܚܠܦܠܗ. ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܚܐܡ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܬܰܪ 4 …
ܘܢܕܝ ܫܪܡܢ: ܬܪܡܦ ܠܐ ܝܠܗ ܩܒܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܣܙܓܪܢܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܫܘܝܠܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܒܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕ8 ܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕ8 ܡܬܘܬܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܗܘܙ ܕܝܪܡܘܟ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܪܪܥܐ ( ܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ) ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈.  ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܓܼܙܗ- - 2 ܣܗܕܐ̈ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܓܻܒܐܠܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܚܕ ܡܢܝܢܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܓܻܒܐܠܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ …
. ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈- ܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܼܐܡ ܩܝܘܡܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕ …
ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܢ ܒܐܒܘܙܒܝ- ܡܚܝܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܐܢ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܘ ܩܘܢܝܢܐ̈ ܕܡܝܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܝܗ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܥܠ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܓܢܗ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܝܗ  ( ܡܥܪܒܑܼ ܕܝܡܢ) ܘ ܩܘܢܝܢܐ ܕܡܝܐ ܕܐܗܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܨܠܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܩܘܕܣ ܓܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܚܝܠܗ ܓܘܠܬܐ ܕܩܠܐ ܘ ܒܘܡܒ ܕܬܢܐ ܠܓܒܐ ܕܨܠܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܨܘܪܬܐ ܡܢ 24 ܣܥܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ …
جمعه, 05 مرداد 1397 23:00

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܒܫܪ ܐܣܕ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܝܢܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܕܕܝܗ ܒܦܢܝܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ …
ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܗ ܠܚܕ ܐܠܦܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܚܝܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܠܦܐ ܕܐܠ ܕܡܐܡ ܕܝܠܗ ܡܢ ܐܠܦܐ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܨܝܦܐ ܡܥܪܒܼܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܓܼܙܗ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܦܗܒܐܕ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܕܘܪܒܢܘܢ̈ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܕܚܕ ܡܢܗ ܝܗܘܐ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܚܕ …
جمعه, 05 مرداد 1397 22:58

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈

ܫܚܠܦܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܝܪܢ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܓܢܗ̇ ܝܗܒܼܾܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܥܒܕܘܠ ܢܨܪ ܗܡܬܝ ܬܓܒܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ. ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܝܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܢ …
ܒܫܪ ܐܣܕ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܝܢܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܕܕܝܗ ܒܦܢܝܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ …