ܛܒ̈ܐ
ܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ2 ܝܪܚܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܫܢܰܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܣܝܡܢܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܓܘܡܪܘܟ ܕܐܝܪܢ ܝܗܻܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܣܝܡܢܘܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕ942 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܘ ܙܝܕܬܐ …
یکشنبه, 06 خرداد 1397 11:54

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܪܘܫܡܐܝܬ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ- ܪܘܗܢܝ ܝܘܪܘܦ ܓܪܟ ܝܗܒܼܐ ܙܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ …
ܩܣܡܝ: ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܙܘܢܐ ܦܝܫܢܐ ܗܘܝܐ ܙܡܝܢ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ …
ܡܘܣܟܘ: ܐܡܪܟܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܫܩܠܘܗ ܝܠܗ̇ ܗܩܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇. ܘ ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܡܢ ܐܗܐ ܠܒܬܰܪܝ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܠܝܬ …
ܒܝܘܡܐ ܕ9 ܕܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ- 1 ܣܗܕܐ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܓܗܐ ܕ9 ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ 1 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ …
ܛܠܒܬܐ ܕܕܡܫܩ ܘ ܡܘܣܟܘ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܕܘܪܥܐ ܣܘܪܝܐ ܘ ܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܫܕܪܬܐ ܕ3 ܟܬܒܼܐ̈ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܦܠܛܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܗܓܻܗ ܐܒܟܗ ܘ ܕܐܥܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܬ …
ܒܥܘܬܐ ܕܗܡܨ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢܬܦ̇ܙܗ ܥܡܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܨ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܣܐܦ̇ ܕܠܐ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܬܐ ܥܡ …
ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܐܪܒ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- 23 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܡܒ ܒܐܘܪܚܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܒܚܕ ܡܟܻܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܐܪܒ ܩܢܛܪܘܢ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ ܘ 20 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ …
جمعه, 04 خرداد 1397 21:07

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܦܩܝܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ 15 ܓܢܬܐ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܘܥܠܗ ܒܓܪܒܝ …
جمعه, 04 خرداد 1397 21:06

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܒܥܘܬܐ ܕܡܝܫܠ ܥܘܢ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܠܒܢܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ ܡܢ ܟܠܝ ܓܘܕܐ ܘ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܛܠܒܠܗ ܕܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܠܚܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܛܒܐ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕ7 ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܪܡܙܢ ( ܨܘܡܐ) ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܬܠܬܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܦܠܚܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܬܪܡܦ:ܣܝܩܘܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܚܒܪܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܣܝܩܘܡܐ ܕܩܝܩܐ ܘ ܬܪܘܨܐ ܕܬܦܩܬܐ …
پنج شنبه, 03 خرداد 1397 12:54

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܦܩܝܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ 15 ܓܢܬܐ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܘܥܠܗ ܒܓܪܒܝ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܩܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܡܘܩܬܕܐ ܨܕܪ ܥܡ ܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪ̈ܐ ܕܥܪܩ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܨܕܪ ܒܥܪܩ ܘ ܪܫܐ ܕܨܕܪܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܥܪܘܢ ܕܝܗܘܐ ܩܪܡܢܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܐܢ …
ܒܥܘܬܐ ܕܡܝܫܠ ܥܘܢ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܠܒܢܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ ܡܢ ܟܠܝ ܓܘܕܐ ܘ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܛܠܒܠܗ ܕܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ  ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܓܻܝܙܐܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܡܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܓܻܝܙܐܢ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ …
ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ 87 ܨܒܝܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܩܘܘܡܐ ܝܢܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ. ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܗܐ …
ܙܘܢܢܐ ܐܨܠܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܢ ܣܝ ܐܢ ܐܢ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܙܘܢܢܐ …