ܛܒ̈ܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܚܠܘܦܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ̈ܘ ܡܕܒܪܢܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܐܣܟܦ-ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܛܘܦܢܐ̈ ܘ ܬܘܙ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܡܢ ܒܝܬ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ  ܡܝܩܪܬܐ …
ܢܦܩܬܐ̈ ܕ97- ܟܠܢܝܘܬܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕ97 ܕܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܫܘܪܪܬܐ ܒܦܪܠܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܛܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܟܠܢܝܘܬܐ ܕܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ ܔ܆1397.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܝܣܐ …
ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ  ܘ ܝܘܒܒܼܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܐܡܡ ܠܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܡܢ ܒܝܬ - ܩܒܼܪܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘ ܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܣܗܕܐ ܬܗܪܢ -ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕ ܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ ܘ …
ܠܒܼܪܘܦ̇: ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܝܘܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܚܬܡܠܗ̇ ܒܡܢܬܝܬܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܘܫܒܢܬܐ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ …
ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܛܒܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈- ܕܫܕܫܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܝܘܪܘܦ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܟܠ ܚܕ ܦܨܘܥܬܐ ܕܗܘܝܐ ܣܒܒ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ …
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܐܫܛܪܐ ܙܝܦܢܐ̈ ܘ ܕܘܓܠܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܕܫܕܫܬܐ ܕܩܘܠܐ ܠܐ ܡܥܨܝܐ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܕܦ̇ܐܥܘ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܘܚܪܢ ܢܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܗܘ ܕܝܠܗ ܪܫܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܦ̇ܐܥܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܨܪܘܬܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܙܝܕܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܗܘܝܐ …
ܡܗܕܝܢܐ: ܢܝܫܐ ܕܐܡܪܟܬ ܡܢ ܠܒܠܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܐܦܩܢܣܬܢ ܝܠܗ ܒܢܝܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܡܩܒܠܬܐ ܕܐܗܐ ܩܐ ܪܥܝܢܐ̈ ܓܘܢܝܐ ܕܬܒܼܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܕܓܢܗ …
ܫܪܝܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ̈ ܝܬܒܼܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘ ܛܒܐ ܒܘܬ ܓܕܫܐ̈ ܐܣܝܪܬܐ ܠ ܟܘܡܣܝܘܢ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܦܪܦܣܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.  ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܟܠ ܚܕ ܦܨܘܥܬܐ ܕܗܘܝܐ ܣܒܒ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܦܪܦܣܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܪܦܣܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܘܣܝܥܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܘ ܦܠܫܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܢܕܢܐ ܕܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܪܫ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܫܪܟܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܩܠܐܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܡܝܢܡܪ ܐܡܪܗ: ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܡܟܼܬܒܼܐ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܕ ܗܠܠ ܐܗܡܪ  ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܘ ܗܠܠ ܐܗܡܪ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܘܚܪܢ …
ܡܘܬܐ ܕ7 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܝܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ. ܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ̈ …
ܦܪܣܬܐ ܕ ܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܣܘܟܻܝ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܡܘܥܒܼܕܠܘܢ̈ ܠܦܪܣܬܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕ ܚܘܬܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܐܬܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܕܪܘܣܝܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܓܻܙܝܗ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ̇ …
ܙܪܝܦ̇: ܝܘܪܘܦ ܒܕܫܕܫܬܐ ܕܩܘܠܐ ܠܐ ܡܥܨܝܐ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܕܫܕܫܬܐ ܕܩܘܠܐ ܠܐ ܡܥܨܝܐ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܡܘܗܡܕ …
ܙܢܓܢܗ: ܐܝܪܢ ܒܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܢܦܠܗܚ ܠܩܕܰܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܐܡܪܗ ܕܒܦܢܝܬܐ ܕܦܐܪܣ ܬܝܡܢܝܬܐ 11 ܚܘܪܙܐ ܚܕܬܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܡܘܟܡܠܗ ܘ ܒܩܐܡ ܐܝܪܢ ܒܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦܚܛܐ ܢܦܠܬܐ …
ܦܠܛܐ ܕܢܫܪܬܐ ܒܟܒܘܠ ܕܐܦܩܢܣܬܢ - 98 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 158 ܕܪܒܢܐ̈.  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܕܢܫܪܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܒܘܠ ܡܘܥܕܝܠܗ 98 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 158 …