ܛܒ̈ܐ
ܡܘܬܐ ܕ 30 ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܘܬܐ  ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܪܡܫܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ  ܡܢܫܠܬܢܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܘ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈  30 ܓܢܬܐ̈ …
ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܟܻܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܕܠܗܣܬܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܟܻܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܕ ܗܘܐ ܒܘܪܫܘ ܘ ܐܡܪܗ ܐܗܐ ܩܣܬ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇. …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ : ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܝܠܗ̇ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܡܪܝܙܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ( ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܣܝܐ) ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܫܘܪܪܗ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܝܠܗ̇ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ. ܢܝܟܘܠܝ ܡܠܕܝܢܘܦ̇ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ  ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܥܡ ܣܝܬܪܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܚܩܠܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܪ.ܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܥܡ ܣܝܬܪܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܓܘܕܐ …
ܨܠܗܝ: ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ  ܠܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܓܢܗ ܒܣܗܡܐ ܕܡܫܟܻܚܝܬܐ̈  ܡܡܠܝܬܐ  ܘ ܬܘܪܨܐ ܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܘ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܡܚܝܬܐ ܕܓܘܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒܦܢܝܬܐ : ܒܥܠܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܓܘܠܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ …
ܦܪܦܣܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܘ ܗܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܪܦܣܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܘ ܗܡܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ …
ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܐܝܪܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܠܬܘܪܟܝܐ.  ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ …
ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܘܒܼܐ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܗ̇ ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ …
ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ …
ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܘܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܠܗ ܥܕ ܥܪܒܣܬܢ ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܕܓܪܕܝܢ ܒܒܪܝܬܫ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܟܬܒܠܼܠܗ̇: ܓܪܕܝܢ: ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܘܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܠܗ ܥܕ ܥܪܒܣܬܢ.  ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ …
ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ  ܕܟܻܝܢ  ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܕܐܬܪܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܗ ܙܝܕܢܐ ܘ ܡܢ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ 2 …
ܦܠܛܐ ܕܠܐ ܡܫܫܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ)   ܘܝܢܣ ܟܝܒܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܠܝܒܪܠ ܕܡܘܟܪܬ ܕܒܪܝܬܫ ܐܡܪܗ:ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ …
ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܙ̇ܦܘܢ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܫ ܕ ܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ. ܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܡܠܝܢܐ ܕ ܕ5.3 ܡܢ …
ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܡܣܒܒ ܒܝܘܡܢܬܐ̈ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܝܘܪܘܦ. …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܫܪܟܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܫܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܒܼܢܘܬܐ̈ ܐܡܪܗ ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܘܒܠܬܐ ܠܟܻܝܕܬܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܘܬ  ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ. ܘܙܝܪܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܝܡܢ   ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܢܝܣܢ 2015 ܡܘܥܒܼܪܕܠܗ ܠܢܫܪܬܐ  ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܡܗܨܪܬܐ ܒܪܙܝܬܐ …
  ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܫܕܫܬܐ ܕܩܐ 3270 ܓܗܐ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܠܥܪܒܣܬܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ.  ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ  ܐܡܪܗ: ܐܚܟܒܝ ܒ 48 …