ܛܒ̈ܐ
ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܒܓܼܕܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܒܓܼܕܕ.ܢܝܟܻܪܘܘܢ …
ܬܦܩܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܪܘܚܢܝܐ ܘ ܨܘܒܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܡܢܝ ܥܡ ܩܝܘܡܐ̈ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢܕ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܕܪܘܚܢܝܐ̈ ܘ ܨܘܒܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܗܢܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܩܝܘܡܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ- ܥܪܒܣܬܢ ܠܐ ܩܘܒܠܗܚ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕܗܘܣܝܐ̈   ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ  ܡܠܠܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܦܝܫܬܐ …
ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܟܒܘܠ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ 40 ܡܘܬܢܐ̈   ܟܒܘܠ- ܫܩܠ ܛܒܐ- ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܦ̇ܩܢܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܕܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܚܘܪܙܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܒܟܒܘܠ 40 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ …
ܬܚܪܡܬܐ ܕ9 ܦܪܨܘܦܐ̈ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܒܒܗܢܐ ܕܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܙܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܘܚܪܡܠܗ ܠ 9 ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܒܒܗܢܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܒܙܒܢܬܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܢܣܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܡܙܗܒܝܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܐܘܪܡܝܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܢܣܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈- ܝܰܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܐܘܪܡܝ
ܢܬܢܝܗܘ ܫܩܠܗ ܠܕܪܓܼܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܐ ܓܢܗ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܝܢܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܐܬܪܐ ܒܕ ܫܩܠܗ̇ ܥܠ ܚܡ ܕܓܢܗ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܬܐ …
ܪܫܡܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ ܡܢ ܒܬܰܪ 8 ܝܪܚܐ ܘܠܝܕ ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܗܘܐܠܗ ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܠܒܢܢ ܡܢ ܒܬܰܪ 8 ܝܪܚܐ . ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܝܗܘܐ …
ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܘܠܝܕ ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܗܘܐܠܗ ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܠܒܢܢ ܡܢ ܒܬܰܪ 8 ܝܪܚܐ . ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܝܗܘܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܒܝܬ- …
ܒܪܗܛܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܫܠܡܐ: ܝܡܢ ܡܘܟܠܝܠܗ̇ ܠܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܘ ܦܪܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܦ̇ܗܒܐܕ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܘ ܢܫܪܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܦ̇ܗܒܐܕ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܝ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܠܬܗܪܢ : ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܟܡܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܝܗܘܐ  ܒܬܗܪܢ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܥܡ ܕܝܗ ܐܝܬ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ:ܝܘܚ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܚܕ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ:18 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܢܐ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ 18 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ. ܕܝܘܝܕ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ …
ܝܘܢܝܣܦ̇: ܟܠ 10 ܪܦܦܐ ܡܝܬܐ ܝܠܗ ܚܕ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܨܢܕܘܩܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈( ܝܘܢܝܣܦ̇) ܡܘܚܒܪܗ: ܒܟܠ 10 ܪܦܦܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ 6 ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
شنبه, 26 آبان 1397 12:23

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ ܒܪܗܡ ܨܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ. ܨܠܗ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …