ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܥܝܕܐ ܕܣܘܪܝܐ- 395 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܚܕ ܬܪܘܪܝܣܬ ܓܢܗ ܡܘܦܩܝܠܗ ܒܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܘܥܝܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ 2 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܙܐ ܡܢ ܩܡ ܡܦܩܝܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܒܢܢ- ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܐܡ ܣܘܠܝܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܓܻܘܒܪܢ ܒܣܝܠ ܘܙܝܪܐ …
ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܗ ܠܚܕ ܐܠܦܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܚܝܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܠܦܐ ܕܐܠ ܕܡܐܡ ܕܝܠܗ ܡܢ ܐܠܦܐ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܨܝܦܐ ܡܥܪܒܼܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ …
ܡܚܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܝܡܢ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܚܝܠܗ ܠ ܐܠܦܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܗܘܕܝܕܗ ܡܥܪܒܼܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ ܠܒܢܢ ܐܠ ܡܝܕܝܢ  ܚܝܠܐ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܓܼܙܗ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܦܗܒܐܕ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܕܘܪܒܢܘܢ̈ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܕܚܕ ܡܢܗ ܝܗܘܐ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܚܕ …
ܫܚܠܦܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܝܪܢ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܓܢܗ̇ ܝܗܒܼܾܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܥܒܕܘܠ ܢܨܪ ܗܡܬܝ ܬܓܒܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ. ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܝܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܢ …
ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܙܝܕܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܨܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܢܒܪ ܕܐܡܪܟܐ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ ܙܝܕܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܪܣܬܐ ܕܚܒܪܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܗܘܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܢܒܪ  ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ . ܐܗܐ …
ܡܬܝܣ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܐܣܕ ܥܠ ܚܝܠܐ ܓܻܝܡܙ ܡܬܝܣ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܐܡܪܗ: ܥܠܬܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ ܥܠ ܚܝܠܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܪܢ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ …
ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܨܘܪܬܐ ܡܢ 24 ܣܥܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ …
سه شنبه, 02 مرداد 1397 18:28

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ: ܠܐ ܗܘܚ̈ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܢܟܪܐ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܠܘܕ ܟܻܘܘܫ ܐܘܓܼܠܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܘܗܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܡܪܟܠ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ   ܡܘܣܟܘ ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܠܐܒ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܢܬܢܝܗܘ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܢܬܢܝܗܘ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ. ܐܗܐ …
ܕܝܪܬܐ ܕ100 ܐܠܦܐ̈ ܨܚܘܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ ܕ 100 ܐܠܦܐ ܡܢ ܨܚܘܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܡܢ …
ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܒܨܪܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܬܓܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘ ܪ̈ܫܢܐ ܕܒܢܟܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܓܢܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܙ̇ܢܬܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ …
ܡܐܙܠܬܐ ܕܒܐܠܦܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܘܬ  ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܐܙܠܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܢܝܚ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܗܓܻܝܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܘ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ …
ܚܕ ܣܗܕܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܥܠ ܚܕܐ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ …
ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ( ܐܝܪܢܐ) ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ 2 ܦܗܒܐܕ ܢܦܠܘܢ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܐܢܐ 2 ܦܗܒܐܕ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …