ܛܒ̈ܐ
  ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܢܝܓܻܪ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܝܪܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܪܡܫܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܝܓܻܪ …
 ܛܠܒܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ - ܗܡܙܡܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܒܝܠ ܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܦܢܝܬܐ …
ܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ- ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܥܡ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ …
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ:ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܕ ܚܬܡܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ …
ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬ̈ܐ݁ - ܛܒܐ ܟܪ̈ܝܐ   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܡܬܒܼܝ ܚܕܐ ܥܕܢܐ …
ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܝܪܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܪܡܫܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ- ܚܘܬܡܐ ܕܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ:ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܕ ܚܬܡܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ …
ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܥܡ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ  ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܢ …
ܩܒܠܬܐ ܕܦܫܝܢܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܓܻܗܢܓܝܪܝ ܡܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ- ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܫܡܐܝܬ ܩܘܒܠܗ ܦܫܝܢܐ ܩܐ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܒܢܝܢܐ ܣܦܪܝܐ - …
ܩܣܡܝ: ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܡܢܘ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܬܐ  ܕܣܢܕܬܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܕܐܙܢܣ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܒܫܒܐ ܝܘܟܝܘ ܐܡܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ …
ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ …
ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ: ܕܪܓܼܐ ܕܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܪܟ ܦܐܫ ܫܩܝܠܗ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ( ܦܟܝܬܝ) ܛܠܒܠܗ ܠܡܒܨܪܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕ ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕ ܒܝܬ …
ܕܫܕܫܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܥܒܼܪܬܐ ܒܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܘ ܒܪܙܝܐ ܕܠܒܢܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܓܝܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܘܬܘ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܐ ܦܝܫܬܐ ܣܢܕܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܒܼܠܘܬܐ ܥܡ …
ܐܘܚܕܢܐ  ܡܗܠܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܡܘܚܫܚܠܗ: ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܘܚܕܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ  ܪܘܫܡܝܐ ܡܘܚܫܚܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܒܩܪܬܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܓܻܟܘܒ ܙܘܡܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܓܻܟܘܒ ܙܘܠܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ  ܙܪܝܦ̇ ܘ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܕܠܒܢܢ ܒܘܬ ܪܚܩܝܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܝܐ̈ ܡܪܘܢܝܐ ܕܠܒܢܢ ܐܡܪܗ: ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܟܠܢܝܬ ܬܡܙ ܝܠܗ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܛܠܐ̈ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܗܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ: ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܒܒܝܬ - ܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ …
ܢܝܟܻܪܘܢ ܒܪܙܢܝ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܓܼܕܕ ܘ ܓܒܐ̈ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܼܕܕ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ …