ܛܒ̈ܐ
ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܐܣܬܢܗ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܠܫܒܐ  ܒܫܪܟܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܓܘܕܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܗܐ …
ܦܘܬܚܐ ܕܥܘܡܪܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܐܪܒܝܠ- ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈   ܦܢܝܬܐ (ܡܕܝܢܰܬܐ) ܕܐܢܟܘܐ ܒܐܪܒܝܠ ܘ ܒܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܘܐ ܣܗܕܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܦܬܪܘܣ ܕܝܠܗ ܥܘܡܪܐ ܟܻܡ …
ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܒܚܘܦܛܐ̇ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܕܐܥܫ
ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܪܝܙܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܚܕܰܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܒܚܐܢ ܫܝܚܘܢ ܘ ܟܦ̇ܪܝܐ ܒܣܘܪܝܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ …
  ܚܙܘܩܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܩܙܩܣܬܢ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܬܢܗ ܕ 5 ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ5 ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܫܠܗ ܠܐܣܬܢܗ ܕܩܙܩܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܣܢܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܝܘܒܒܼܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕ 290 ܓܢܬܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕ ܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ 12 ܒܝܪܚܐ ܕܬܝܪ ܫܘܝܐ ܥܡ 3 ܒܓܻܘܠܝ 2017 ܝܠܗ ܝܘܒܒܼܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܢܐܘ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܝܢܣܢܣ …
ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܬܐ  ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܓܢܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܩܬܪ ܠܒܢܢ ܐܠܓܻܙܝܪ ܘ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ …
ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ  ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܘܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܕܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܡܥܪܒܼܐ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܥܠ ܬܓܼܡܐ …
.ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܥܠ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܦ̇ܕܪܐܠ ܕܐܡܪܟܐ ܕܘܢܐܠ܆ܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܦܘܝܕܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܦܕܪܐܠ ܕܐܡܪܟܐ  …
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܒܕ ܫܕܪܐ ܠ ܐܠܦܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ. ܐܢܟܪܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ« ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ …
ܐܡܪܟܐ: ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ  ܗܝܬܪ …
ܙܪܝܦ̇ :ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܪܘܡ ܪܘܡ - ܐܝܬܠܝܐ-  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܗܡܐ ܕܦܪܢܣܐ.  ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢ - ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ …
ܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ̇ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ 14 ܒܝܪܚܐ ܕܡܘܕܐܕ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ̇ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ14 ܒܝܪܚܐ ܕܡܘܪܕܕ ܒܕܘܟܐ …
جمعه, 09 تیر 1396 16:44

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ- ܛܒܐ̈