ܛܒ̈ܐ
ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ ܣ.ܢ.ܒ.ܣ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܩܐܡ ܒܠܓܬܐ ܝܠܗ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܣܝܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܡܢ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܩܒܠܬܐ ܕܕܝܗ̈ܒܫܘܬܐܦܘܬܐ ܚܕܬܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ …
ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܝܘܒܒܼܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܐܐ̈ ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܫܘܪܟܠܗܘܢ̈ ܒܝܘܒܒܼܐ ܕܫܢܰܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ . ܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܝܡܢ. …
ܙܝܕܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ ܫܬܐ ܓܗܐ ܕܫܘܚܠܦܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘܠܢܕ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܐܡܪܗ: ܟܡܝܘܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܘ ܙܒܼܢܬܐ ܘ ܙܒܢܬܐ ܕܐܢܐ ܬܪܝܬ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ 250 ܡܠܝܘܢ ܝܘܪܘ ܒ4 …
ܪܘܗܢܝ: ܚܠܢܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܥܠܝܘܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܚܠܢܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܣܗܡܐ ܠܐ ܡܬ- ܦܪܫܢܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܐܝܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܪܝܐ ܠܐܬܪܐ …
ܦ̇ܐܪܢ ܦܠܝܣܝ: ܒܘܠܬܘܢ ܝܠܗ ܚܕܐ ܓܙܡܬܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ .ܦ̇ܐܪܢ ܦܠܝܣܝ ܠܘܒܠܗ̇ ܫܡܐ ܡܢ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܡܐܟ ܚܕܐ ܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ ܘ ܟܬܒܼܠܗ̇݊ : ܦܪܫܬܐ ܕܐܗܐ …
  ܙܘܝܚܐ̈ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܢܛܝܪ̈ܐ ܒܠܚܡܝܘܬܐ ܕܐܩܡܐ ܕܢܝܣܢ ܒܬܒܼܝܠ   جشن خاب نیسان(Kha b-Nisan) که در گذشته با نام آکیتو شناخته می شد در آغاز آوریل برگزار می شود . …
یکشنبه, 05 فروردين 1397 13:56

ܒܘܚܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܓܻܪܢ ܒܬܝܡܢܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܒܝܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ2 ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܘܬ ܙܬܘ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܝܡܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܡܟܻܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܗܘܝܠܠܗ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܡܥܕܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܪܘܨܘܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܫܘܪܪܗ ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܩܪܡܐ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܚܕܐ …
ܝܢܣ ܐܣܬܘ ܠܬܢܒܪܓ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܠܢܬܝܟ ܓܪܒܝܬܐ ܕܢܬܘ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܓܼܕܕ 4 ܝܘܡܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܥܪܩ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܙ̇ܢܒܼ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܒܬܰܪܝ ܡܢ ܫܪܬ ܕܓܢܗ …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.  ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ …
ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ …
  ܚܘܝܕܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܡܠܟ ܚܐܠܕ ܒܪܝܙ ܡܘܚܒܪܗ: ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܟܠܝ …
ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܾܠܗ̇: ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܕܰܡܝܬܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒ 128 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܾܠܗ̇: ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܕܰܡܝܬܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒ 128 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ …