ܛܒ̈ܐ
ܐܙܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ) ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܪܚܩܐ ܡܢ ܗܘܢܐ ܝܠܗ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ  ܕܐܡܪܟܐ …
ܐܓܪܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ ܐܙܢܐ̈ ܕܕܟܼܣܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܗܓܻ- ܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܠܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܩܘܢܝܬܐ ܣܘܟܠܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܩܪܒܢܬܐ …
ܒܪܟܼܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܠܚܡܝܘܬܐ ܕܐܰܣܝܪܬܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ. ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܘܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܐ ܒܪܟܼܬܐ ܩܐ ܐܝܪܢ  ܘܒܘܪܟܼܠܗ ܐܗܐ ܩܪܡܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ -  ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ …
ܚܕܐ ܐܝܪܢܝܬܐ ܛܥܠܢܬܐ ܟܻܡ ܨܦܝ ܕܙܘܝܚܐ ܕܦ̇ܝܠܡ ܕܐܡܪܟܐ ܓܘܗܪ ܚܝܪ ܐܢܕܝܫ ܛܥܠܢܬܐ ܐܝܪܢܝܬܐ ܗܘܝܠܗ ܫܩܠܢܬܐ ܕܕܫܢܐ ܕܛܥܠܢܬܐ ܟܻܡ ܨܦܝ ܕܙܘܝܚܐ ܕܐܟܫܢ ܐܢ ܦܝܠܡ ܕܐܡܪܟܐ.  ܣܝܥܬܐ ܕܕܝܢܐ̈  ܕܪܗܛܐ ܕ13 ܙܘܝܚܐ ܒܝܠ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܠܣܘܪܝܐ ܗܘܣܝܢ ܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܼܗ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܕܝܢܰܬܐ …
ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܫܕܫܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ- ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ̈  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܪܚܩܐ ܡܢ ܗܘܢܐ ܝܠܗ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ  ܕܐܡܪܟܐ ܩܒܠܗ …
ܙܪܝܦ̇-: ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܐܚܪܝܐ ܕܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܩܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇: ܪܒܐ ܓܗܐ ܐܡܝܪܐ ܝܘܚ̇ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ  ܘ ܐܗܐ ܪܓܼܫܬܐ ܐܝܬܠܢ̈ ܕܐܗܐ …
ܕܝܪܬܐ ܕܙܕܐ ܡܢ 2 ܡܠܝܘܢ ܨܚܘܪܐ̈ ܡܢ ܥܪܩ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܡܠܠܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 2 ܡܠܝܘܢ 100 ܐܠܦܐ̈ ܨܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܦܝܫܐ ܫܩܝܠܐ ܡܢ …
ܡܚܝܬܐ ܕ27 ܡܘܫܟ ܕܟܬܝܘܫܐ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕ27 ܡܘܫܟܐ̈ ܕܟܬܝܘܫܐ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ. ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܝܘܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܥܣܩܐ  ܘ ܚܝܠܢܐ …
ܡܠܠܐ ܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܕܘܛܢܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܢܩܘܝ ܗܘܣܝܢܝ ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܬܦܩܬܐ …
ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕ48 ܣܥܬܐ̈ ܒܕܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ …
  ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܩܐ ܪܘܣܝ: ܐܢ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܘ ܟܐܪ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܦܐܫ ܡܘܙܝܕܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܡܚܚ ܩܐ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ …
ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ  ܝܘܡܢܐ̈ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܝܗܒܼܠܗ …
ܐܪܕܘܓܼܢ:ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܠܗ ܝܠܗ ܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܠܛܐ   ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ   ܦܪܣ ܚܙܘܐ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …