ܛܒ̈ܐ
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܪܩܐ ܕܢܬܢܙ ܩܐ ܢܝܫܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܒܪܐ ܘ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܢܐ ܫܘܬܐܣܐ ܩܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܟܡܐ ܡܐܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܘܚܒܪܠܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ. ܐܝܟ …
ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܬܦܩܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܢܝܘܙܝܠܢܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܐܘܦ ܪܫ …
ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܟܻܝܕܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܣܢܬܘܪ ܡܟ ܟܝܢ ܚܕ ܡܢ ܣܢܬܘܪ ܡܫܡܗܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܓܻܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܣܢܬܘܪ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ …
سه شنبه, 27 شهریور 1397 10:34

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ  ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܛܠܒܬܐ ܕܥܡܐ. ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܫܒܬܝܬܐ …
سه شنبه, 27 شهریور 1397 10:03

ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ

ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ.  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܟܪܘܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܘܫܝܢܓܬܘܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܪܫ …
ܙܪܝܦ: ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ4+1 ܗܘܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܟܠܝ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܘܐܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܗܕܡܐ ܦܝܫܢܐ ܒܐܗܐ …
ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ ܡܓܼܠܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  ܗܘܝܠܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܫܢܰܬܐ ܘ ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܡܬܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܠܓܻܐܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܓܢܗ ܒܪܝܦ̇ ܕܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܣܘܥܝܕܐ ܘ ܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܕܪܥܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܫܠܛܢܬܐ ܥܠ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܡܬܘܬܐ̈ …
یکشنبه, 25 شهریور 1397 13:21

ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ̈

ܝܘܢܝܣܦ̇ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈  ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܢܐ̈ ܒܦܠܫܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܕܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ.  ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ ܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܝܢܘܬܐ ܘ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܬܗܪܢ. ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܠܪܝܓܻܢܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ …
یکشنبه, 25 شهریور 1397 13:17

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܣܘܪܝܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܕܡܫܩ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ       ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ …
یکشنبه, 25 شهریور 1397 13:11

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

. ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ …
ܡܚܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܣܝܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܝܡܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܡܘܫܟ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܣܝܬܪܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܕܝܗ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܢܓܻܪܢ ܘ ܓܻܝܙܢ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ …