ܛܒ̈ܐ
ܡܢܬܝܬܐ  8 ܡܢ ܡܐܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܒܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕ 8 ܡܢ ܡܐܐ ܕܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܒܐܬܪܒܫܢܰܬܐ ܕܩܐܡ ܒܡܕܒܼܩܬܐ ܥܡ ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ.  ܛܝܒ …
ܙܝܕܬܐ ܕ 70 ܡܢ ܡܐܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܕܟܝܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܘ ܝܡܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܟܝܫ ܒܐܝܪܢ  ܘ ܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕ70 ܡܢ ܡܐܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ …
ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ ܕܐܡܪܟܐ- ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠ ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܐܡܪܟܐ  ܒܢܝܫܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܝܬܐ ܥܠ ܫܘܠܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܐܦ ܥܠ ܪܚܩܢܬܐ ܡܢ ܟܪܒܐ ܘܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܼܢܙܘܥܠܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܡܢ ܐܘܪܚܬ ܕܫܠܡܐ ܘܣܙܓܪܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕ ܐܣܦܘܬܢܝܟ ܕܪܘܣܝܐ ܦܐܦ ܦ̇ܪܢܣܝܣ …
ܬܪܘܪ ܕܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕ ܦܪ̈ܣ-ܚܙܘܐ ܕܡܐܗܒܼܪܗ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܬܘܪܟܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ̈ ܕܡܐܗܒܼܪܐ ܕܒܥܠܬܐ ܕܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܙܘܙܢܝܐ ܡܢ ܕܘܒܝ ܥܪܝܩܐ ܝܘܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ …
ܙܪܝܦ̇: ܓܪܟ ܦܝܫܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܫܚܠܦܬܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܠܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ̈ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕ 30 ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ(ܐܒܼܪܝܠ)  ܝܘܡܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܦܘܪܬܩܐܠ ܡܢ ܨܝܦܐ̈ …
ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܬܚܘܬ ܦܟܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܚܝܠܢܘܬܐ ܦܟܘܪܐ ܝܠܗ ܥܠ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.  ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܓܻܪܝܟ …
ܢܫܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܝܡܢ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܗܘܝܬܐ ܠܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܝܡܢ ܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܒܝܬ- …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܗܝ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܒܬܦܩܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܚܐ̈ …
ܟܘܬܪܐ ܕܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ ܒ ܝܘܡܐ ܕ14 ܕܪܒܐ ܡܢ ܐܣܝܪܐ ܠܐ ܝܢܐ ܦܨܝ ܘ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 8 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 8 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ̈ ܒܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ …
شنبه, 09 ارديبهشت 1396 22:32

ܡܘܬܐ ܕ30 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܡܘܨܘܠ

ܡܘܬܐ ܕ30 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܡܘܨܘܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕ ܓܢܗ ܠܓܒܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܩܘܪܒܢܗܘܢ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕ ܐܠܕܘܪܝ ܐܠ ܟܒܝܪ  ܘ ܒܚܕ ܦܠܫܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܩܛܥܠܗܘܢ̈ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܬܚܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܕܡܫܩ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܠܗܘܢ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬ  ܬܚܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܝܪܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܣܒܒ …
ܐܡܪܟܐ ܒܕ ܫܕܪܗ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܠܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܫܝܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܣܘܪܝܐ ܒܘܢ ܢܛܪܬܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܝܢܐ ܦܝܫܐ ܣܢܝܕܐ …
ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܪܘܩܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܥܡܪܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܥܕܢ ܒܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܐܡܪܟܐ ܦܝܫܠܗ ܟܻܝܕܬܐ ܠܗܡܙܡܝܬܐ ܕܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܢܗ ܡܘܣܟܘ- ܐܝܪܢܐ- ܐܡܪܟܐ ܩܘܒܠܗ ܠܟܻܝܕܬܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܘܣܟܘܐܡܪܗ: ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ …
ܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܗܕܘܪܐ ܝܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܐܒܝܙ ܕܣܘܪܝܐ ܕܡܫܩ - ܐܝܪܢܐ - ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܠܗܕܪܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܝܕܢܰܬܐ ܬܚܘܡܢܝܬܐ ܕܬܠ ܐܒܝܙ ܒܓܪܒܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ ܒܓܪܒܝܐ …
جمعه, 08 ارديبهشت 1396 22:19

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ- ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܝܘܡܐ ܕ 11 ܡܢ ܠܐ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܐܟܼܠܬܐ ܕܐܣܝܪܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܝܘܡܐ ܕ11 ܘ ܕܪܩܘܒܼܘܠܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ …
جمعه, 08 ارديبهشت 1396 22:10

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ

ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܝܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܣܗܕܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܗܢܝ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܛܪܢܐ̈ ܕܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܝܪ ܓܻܐܘܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ …
جمعه, 08 ارديبهشت 1396 22:09

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘ  ܕܦܢܬܓܘܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܚܝܠܐ ܕܦܢܬܓܘܢ ܒܘܬ ܚܒܼܛܬܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ. ܗܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠ ܚܝܠܐ ܕܡܪܝܙܬܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ  ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ …