ܛܒ̈ܐ
ܪܘܗܢܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ 4 ܘܙܝܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ܆ܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ 4 ܘܙܝܪܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܫܚܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܒܝܬ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܡܥܕܢ - …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܕܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܕܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܗܘܕܝܕܗ- 2 ܡܘܬܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܥܪܒܼܐ ܕܝܡܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 2 ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ …
ܪܘܝܬܪܙ: ܐܘܦܟ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢܬܝܢܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܘܦܟ  ܒܚܕܐ ܐܫܛܪܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ …
ܡܬܒܼܬܐ ܡܪܙܐ ܕܟܡܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܫܘܬܐܣܐ ܕܛܒܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܘܬܐ ܕܓܻܡܐܠ ܚܫܟܟܻܝ  ܫܩܠ ܛܒܐ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ  ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܨܥܘܕ  ܟܡܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܛܒܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܬܒܼܐ ܡܪܙܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ  …
ܝܘܡܢܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܩܐ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܥܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ …
ܦܘܣܩܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܥܘܕܪܢܝܬܐ -FATF ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܥܘܕܪܢܝܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܚܒܼܫܐ …
ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܩܐ 12 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܐܣܬܦ̇ܢ ܐܢܕܪܣܘܢ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܕܣܝ …
ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܬܚܪܝܡܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ …
ܪܘܣܝܐ: ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܥܡܠܐܝܬ ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܓܼܙܗ ܒܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܥܗ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܬܝܡܢܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܝܪܐ ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ  ܕܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ ܘ ܡܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܚܒܼܫܐ ܝܘܗܐ …
ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܪܠܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ  ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܛܠܒܬܐ ܕܥܡܐ. ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܫܒܬܝܬܐ …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܐܡܟܼܘܠܬܐ: 12 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܩܐ 12 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ. ܐܗܐ …
ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܪܝܬܫ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ …
ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܩܢܝܛܪܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܥܪܩܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܩܢܝܛܪܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܪܡܘܝܬܐ ܕܓܻܘܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܪܡܬܐ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.  ܒܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܫܘܪܟܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܡܗܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ …