ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܚܘܡܦܪܗ ܥܠ ܗܡܐ ܒܣܘܪܝܐ 4 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 10 ܕܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܠܗܒ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ ܒܝܕ ܚܘܡܦܪܗ. ܒܐܢܐ̈ …
ܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܠܒܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܢ ܬܠ ܐܘܝܘ ܥܠ ܩܘܕܣ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܠܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܚܒܪܗ ܕܝܠܗ ܒܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܝܪܚܐ ܕܡܗ ܘ ܫܘܝܐ …
ܡܘܫܟ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܪܘܬܢܐ ܕܝܡܢ ܥܠܠ ܡܢ ܪܫܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܓܐܙ ܣܡܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܘܡܢܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܗܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܚܠܦܐ̈ ܬܓܪܝܬܐ ܘ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܚܕ ܦܨܠܐ …
ܦܘܬܝܢ: ܪܘܣܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܙܢܣ: ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕ5+1 ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܬܒܼܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ …
ܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܒܢܬܐ ܕ148 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܠܠ ܐܗܡܪ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܪܒܢܬܐ ܕ148 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܘ ܒܪܗܛܐ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܝܠ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܥܦ̇ܪܝܢ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܓܐܙ ܕܣܡܢܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܓܐܙ ܣܡܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܘܡܢܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ …
جمعه, 04 اسفند 1396 19:54

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ̇: ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܢܛܪܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܬܚܘܡܐ …
جمعه, 04 اسفند 1396 19:50

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ.ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܘܟܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ …
ܕܪܒܢܐ̈ ܡܘܡܘܬܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ    ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܒ24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ 19 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ.ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܘܟܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ …
  ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܝܢܐ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܘܬ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܠܐ ܡܫܪܪܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܒܓܢܗܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ ܙܪܝܦ ܘ ܐܠܦ̇ܘܢܣܘ ܕܐܣܬܝܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܣܦܢܝܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܗܪܢ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘܠܢܕ ܙܪܝܦ ܘ ܣܝܚܪܝܕ ܟܐܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘܠܢܕ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܗܪܢ.  ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܘܙܝܪܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܠܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ  …