ܛܒ̈ܐ
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܚܫܠܗ ܠܙ̇ܢܒܼ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܠܝܰܬܒܼܬܐ  ܕܬܚܠܘܦܘܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ  ܒܘܬ ܣܝܥܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܫܠܗ ܠܙ̇ܢܒܼ ܕܣܘܥܝܣ.  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ  ܒܕ ܗܘܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܚܫܠܗ ܠܙ̇ܢܒܼ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܠܝܰܬܒܼܬܐ  ܕܬܚܠܘܦܘܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ  ܒܘܬ ܣܝܥܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܫܠܗ ܠܙ̇ܢܒܼ ܕܣܘܥܝܣ.  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ  ܒܕ ܗܘܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ …
ܢܬܢܝܗܘ ܐܘܦ ܗܘܐܠܗ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܝܐ ܣܘܙܓܪܗ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘܦ ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܙܐ.  ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܕܒܼܝܩܐ ܘ ܡܫܘܪܪܗ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܠܝܒܪܡܢ ܡܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܦܠܫܐ ܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܢܬܢܝܗܘ ܢܬܢܝܗܘ ܐܘܦ ܗܘܐܠܗ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܝܐ ܣܘܙܓܪܗ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܝܠ ܓܘܕܐ ܦܪܝܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܫܘܪܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܬܣ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܝܠ ܓܘܕܐ ܦܪܝܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܫܘܪܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܬܣ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܛܠܒܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܡܪܬ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗܥ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܥܡ ܛܠܒܢ ܒܐܡܪܬ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.  ܐܗܐ ܡܫܪܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܐܗܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ …
ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܪܚܐ ܕܣܦܬܡܒܪ 2018 ؛42 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܝܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܐܗܐ ܝܪܚܐ560 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗܚ …
ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ  ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܚܟܻܝ 11 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܐܝܬܠܗ ܡܝܐ ܕܫܬܝܬܐ . ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢ ܐܣܪܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܡܝܐ ܕܫܬܝܬܐ  ܘ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܪܒܣܬܢ ܬܗܪܢ - ܗܝܠ - ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ ܗܕܡܬܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܕܐܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܓܪܫܐ ܠܟܻܠܫ …
ܙܪܝܦ̇: ܟܘܬܪܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܰܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܐܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܦܝܫܝ ܢܛܝܪܐ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܡܡܐ ܠܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ …
ܦܘܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܒ 4 ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ  ܕ1 ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܬܘܪܟܝܐ ܪܚܩܢܗ̇ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܕܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܪܚܩܢܗ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܐ ܕܐܦܪܐ …
ܒܨܪܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܒܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܢܐ̈ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ …
ܐܝܬܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 2 ܡܠܝܘܢ ܡܣܟܝܢܐ̈ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܫܘܬܐܣܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܠܐܬܝܬ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܙܘܕܐ ܡܢ 2 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܝܢܐ̈ ܬܚܘܬ ܙ܇ܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ.  ܡܢܝܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܚܕ ܣܗܕܐ ܘ 48 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܒܓܼܙܗ ܘ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܘ 46 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈. …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܬ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܠܦ̇ܩܝܗ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܗܘܐܠܗ̇ …