ܛܒ̈ܐ
ܐܚܟܻܝ ܚܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܕܡܫܩ - ܐܝܪܢܐ - ܡܩܪܡܝܬܐ̈ ܓܝܠܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܦܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ …
ܙܝܪܦ̇: ܡܚܘܝܕܐ ܟܻܡ ܩܘܪܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܠܝܠܘܢ̈ ܩܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܕܬܪܡܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܕ ܬܪܡܦ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܗ ܡܢܬܝܢܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܒܢܦ̇ܫܐ ܘ …
ܦܪܦܣܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܘ ܦܘܪܦܣܠܘܢ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܫܪܩ   ܥܘܣܛ …
ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܫܪܘܢ̈ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܘܪܢ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܫܘܠܐ ܕܒܝܬ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܡܗܠܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܙܘܥܐ ܕܓܘܪܢ ( ܫܘܚܠܦܐ) ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܛܠܒܠܗ ܠܟܠܝܬܐ ܡܢ ܫܘܠܐ ܕܒܝܬ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܡܗܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܙܘܥܐ …
ܚܐܪܘܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܡܢ ܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܐܠ ܩܘܪܝܗ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܒܡܕܢܚܐ …
ܙܪܝܦܚ ܚܫܠܗ ܠܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܚܫܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܙܪܝܦ̇ …
ܒܘܝܢܐ ܕܟܘܢܣܘܠ ܕܐܝܪܢ ܒܐܪܒܝܠ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܥܠ ܐܗܐ ܕܘܟܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ   ܒܝܬ ܟܘܢܣܘܠ ܕܐܝܪܢ ܒܐܪܒܝܠ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܥܠ ܐܗܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܒܪܙܢܝ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܥܠ ܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܬܘܦܚܢܢܐ ܘ ܚܘܡܦܪܐ̈ ܥܠ ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܝܗ. …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܗܡܝ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ ܕܦܠܣܬܝܝܢ( ܗܡܣ) ܡܫܘܪܪܗ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܐܣܡܗ ܗܡܕܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܗܡܣ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ …
ܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܟܘܬܪܐ ܕܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܒܡܕܢܚܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܓܒܪܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕ ܐܠ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܚܕܐ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܢ ܓܝܣܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕܐ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܢ ܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܘܫܟ. ܐܝܟ …
ܬܪܡܦ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܩܪܝܬܝܩܝ ܘ ܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܓܢܗ  ܢܙܒܬ ܠܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܢܗ.     …
ܐܪܕܘܓܼܢ:ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܠܗ ܝܠܗ ܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܠܛܐ   ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ   ܦܪܣ ܚܙܘܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܦܪܣ- ܩܠܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܪ̈ܫܢܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܥܠ ܟܠܝܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܠ ܟܠܝܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܘ ܙܐܢ ܟܠܘܕ ܝܘܢܓܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ …
  ܩܢܛܪܘܢ ܣܢܕܬܐ ܕܐܫܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܡܢܝܢܐ ܕܐܣܝܪܐ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܕܒܩܐܡ ܝܢܐ̈ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܩܐܡ ܝܠܗ 24 ܓܢܬܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܥܒܕܝ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܫܪܬ ܐܨܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܪܒܝܠ ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܒܓܼܕܕ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܩܛܥܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ   ܘ …
ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈   ܣܢܕܬܐ ܕ75 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ   ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܙܬܐܣܐ ܕܗܓܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܒܩܪܬܐ …