ܛܒ̈ܐ
ܕܫܕܫܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ ܒܝܡܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܩܝܘܡܐ̈ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ، ܦܪܢܣܐ، ܐܢܓܠܣܬܢ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܐܬܪܘܬܗ ܒܣܢܕܐ ܝܢܐ̈ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܡܪܬܝܢ ܓܪܝܦ̇ܝܣ  ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܫܝܥܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܓܻܦ̇.  ܪܘܗܢܝ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ 3 ܝܘܡܝܐ ܝܠܗ ܒܥܪܩ …
ܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܐ ܓܼܘܙ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܩܘܪܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܐ ܓܼܘܙ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܕܝܪ ܐܠ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ  ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ …
ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܟܘܘܣ ܘ ܒܒܝܬ- ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܚܬܝ ܕܐܗܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܟܡܝܘܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܠܗ̇ …
ܡܫܪܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܘܐܠܠܗ ܥܡ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ …
ܪܘܗܢܝ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܫܝܥܝܐ ܕܥܪܩ ܚܕܐ ܗܕܡܐ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܓܻܦ̇ ܐܡܪܗ ܪܘܗܢܝ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ5 ܐܫܛܪܐ ܘ ܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܘ ܥܕܠ ܐܒܕܘܠ ܡܗܕܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ 5 ܐܫܛܪܐ ܘ …
دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:46

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܙܝܕܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܟܡܝܘܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܠܗ̇ …
ܙܪܝܦ̇ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ̇ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܐܙܢܣ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܬܐ ܝܰܠܗ̇ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ …
ܡܩܪܒܼܬܐ ܕܕܫܢܐ ܕܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܘܕܣ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܼܐ  ܕܕܫܢܐ ܕܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ  ܣܪܕܐܪ ܩܣܡܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ …
ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܘܟܠܝܠܗ ܠܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ …
ܣܘܪܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܠܣܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܬܚܘܬ ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܪܘܝܬܪܙ ܡܘܚܒܪܗ  ܩܘܪܒܐ ܠ 40 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܘ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܝܗܘܐ ܬܚܘܬ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܣܗܡܐ ܦܝܫܢܐ …
ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܡ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܛܒܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܘܕܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: 2 ܡܘܫܟܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܚܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܕܝܢܘܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ …
 ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܢܕܐ ܝܢܐ ܩܐ ܢܐܬܘ ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐܗ ܡܚܘܝܕܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܕܬܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܓܠܘܦܐܡܪܗ : ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܢܕܐ ܝܢܐ ܩܐ ܢܐܬܘ ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐܗ ܡܚܘܝܕܐ …
ܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܒܣܘܪܝܐ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܬܪܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܝܫܬܐ ܕ400 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܣܐ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܒܝܬ- ܚܙܘܐ ܕ14 ܢܩܒܼܐ̈ ܘ ܡܦܪܝܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܒܝܬ- ܚܙܘܐ ܕ14 ܢܩܒܼܐ̈ ܘ ܡܦܪܝܬܐ ܐܬܪܝܬܐ