ܛܒ̈ܐ
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܗܡܐ ܕܦܪܢܣܐ.  ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢ - ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܦܪܢܣܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܪܫܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܬܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܛܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܩܘܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܕ ܗܘܝ ܒܬܰܪ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܗܠ ܡܘܬܐ ܘ …
ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܠܚܘܬܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܛܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܬܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܛܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܗܐ …
ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܪܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܐ ܒܐܬܪܐ ܘܒܝܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܡܥܪܒܼܐ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܥܠ ܬܓܼܡܐ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܒܦܢܝܬܐ- ܩܣܡܝ:ܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܘܠܦܐ ܆ܦܪܣ ܡܬ- ܫܪܝܢܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܚܡܢܬܐ ܨܠܝܠܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܛܒܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܫܒܼܒܼܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܘܚܙܝܠܗ …
ܣܗܡܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܡܘܨܠ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܡܢ ܙܒܛܢܬܐ ܕܕܐܥܫ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܡܙܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܠܬܡܙܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܐܗܐ ܣܗܡܐ …
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ  ܝܘܪܘܦ ܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܘܡ ܕܐܝܬܠܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܘܡ ܫܘܪܟܠܗ ܒܬܝܒܼܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ …
ܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ- ܕܐܥܫ ܒܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܒܬܰܪܝ  ܒܘܪܝܐ ܡܢ ܟܠܝ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܢܗ ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ ܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ …
ܙܪܝܦ̇ :ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܪܘܡ ܪܘܡ - ܐܝܬܠܝܐ-  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܥܙ ܒܝܡܢ- 10 ܡܘܬܢܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܬܠܬܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܥܙ ܕܒܥܠܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܬ̈ …
ܡܩܪܡܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܚܝܕܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܬܒܼܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܟܘܬܪܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܬܚܒܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ  ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܚܕ …
ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܡܢ ܠܢܕܢ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ: ܡܝܟܠ ܦ̇ܠܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܦܝܘ- ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܫܐ ܕܨܕܪܐ ܕܣܙܓܪܢܐ  ܕ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܓܝܬܐ̈ ܘ ܨܚܨܝܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܘ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ …
ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2014 ܗܠ ܐܕܝܐ- ܕܐܥܫ ܢܫܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠ 14 ܥܘܡܪ̈ܢܐ ܒܡܘܨܘܠ  ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܢ ܐܤܪܒܝܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ2014 ܗܠ ܐܕܝܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܠܡܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه وقت آن است ایران و آلمان …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܪܝܐ̈- ܡܗܕܝܢܐ: ܦܘܠܓܼܠܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܒܝܗܒܼܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܣܬ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐܗ ܡܫܠܡܢܐ̈- ܡܗܕܝܢܐ: ܪܚܩܢܬܐ ܡܢ ܦܘܠܓܼܐ  …
ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܕܪܫܢܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ- ܗܘܝܠܢ ܚܠܡܬ ܩܐ ܡܠܬ ܢܛܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܘ ܒܪܝܬܐ ܚܘܝܕܐ ܐܬܪܝܐ  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܐܕܝܘܡ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܬܪ ܒܬܦܩܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ …