ܛܒ̈ܐ
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܝܘܢܓ ܝܢܓ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܙܝܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ- ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܡܘܒܨܪܗ̇ ܠܫܪܬ ܕܦܠܛܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܦܝܘܢܓ ܝܢܓ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܡܒܨܪܬܐ ܕܫܪܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ …
ܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܕܬܪܡܦ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ   ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܓܘܐ ܕܝܘܪܘܦ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܘܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܓܢܢ̈ ܒܩܘܪܓܼܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܟܘܬܪܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܝ ܒܝ ܣܝ …
ܐܝܪܒܠܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܨܢܥܐ ܒܝܡܢ. ܐܝܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܣܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܓܢܗ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܓܻܒܠ ܥܛܢܒܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ …
ܚܠܢܬܐ ܕܪܩܝܥܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܚܕ ܝܪܚܐ ܡܢ ܩܡ ܫܪܝܬܐ ܒܪܚܩܝܘܬܐ ܕܒܨܘܪܬܐ ܡܢ 1 ܝܪܚܐ ܗܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܪܩܝܥܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܝܠܗ ܘ ܐܝܬ ܐܗܘܠܬܐ̈ …
ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ : ܣܗܕܘܬܐ ܕ214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܢܝܢܐ ܪܘܫܡܝܐ  ܣܝܥܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ 214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܗܕܐܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ1967 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܒܝܬ- …
جمعه, 31 فروردين 1397 22:51

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܪܝܢܐ. ܬܦܩܬܐ ܓܢܙܬܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܟܪܘܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܘܫܝܢܓܬܘܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܪܫ …
ܛܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ- ܢܦ̇ܛܐ ܚܐܡ ܘ ܩܠܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܒܬܐ ܕܒܚܬܡܐ ܝܠܗ ܒ  ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ( 1 ܒܕܝ) ܒܙܝܕܬܐ ܕ ܣܢܬ ܒܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ  ܗܘܝܠܗ  ܕܘܠܪ ܘ  ܣܢܬ ܘ ܒܐܗܐ ܛܝܡܐ …
جمعه, 31 فروردين 1397 22:17

ܙܪܝܦ̇ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ( ܐܙܪܒܝܓܻܢ)

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ.  ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܪܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܦܗܒܐܕ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܡܢ ܐܕܫܐ ܕ ܐܡ ܟܝܘ 9 ܘ ܐܗܐ ܡܢܦܠܬܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܟܪܘܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܘܫܝܢܓܬܘܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܪܫ …
ܬܦܩܬܐ ܓܢܙܬܐ ܕܬܓܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠܛܒܐ ܕܬܦܩܬܐ ܓܢܙܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܡܘܚܒܪܠܗ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܛܒܐ̈ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘ ܐܡܐܡ ܘ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܓܼܠܐ ܦܪܝܫܐ …
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 21:12

ܡܚܙܝܬܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܝܣܐ ܐܝܪܢ

ܡܚܙܝܬܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܝܣܐ ܐܝܪܢ ܡܝܬܪܬܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܣܗܡܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕ29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܚܙܝܐ. ܚܘܪܙܐ ܕ ܪܙ̇ܗ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ …
ܚܘܪܙܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ̈ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܚܘܪܙܐ ܕ ܪܙ̇ܗ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܒܬܗܪܢ ܘ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ . ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܗܘܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܗܣܢ …
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 10:38

ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܠܒܓܼܕܕ

ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܠܒܓܼܕܕ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܘ ܒܘܬ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ. ܐܡܝ ܣܪ ܬܝܦ ܐܡܝܪ ܗܬܡܝ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ …
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 10:25

ܐܕܝܘܡ: ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܒܐܝܪܢ

ܝܘܡܐ ܕ29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ( 18 ܒܢܝܣܢ) ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܕܗܕܡܐ ܩܪܘܬܢܐ ܕܐܗܐ ܚܝܠܐ. ܦܪܫܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܫܡܐ ܕܓܝܣܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ ܡܫܬܐܣܢܐ …