ܛܒ̈ܐ
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܟܻܝܕܠܗ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܟܻܝܕܠܗ ܩܐ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܟܻܝܕܬܐ ܗܘܐܠܗ ܡܢ ܓܒܐ …
جمعه, 02 شهریور 1397 17:40

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ - ܓܕܡܬܐ

ܘܐܠ ܐܣܬܪܝܬ ܙ̇ܘܪܢܐܠ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܬܐ: ܥܒܼܘܕܘܬ̈ܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ …
جمعه, 02 شهریور 1397 17:39

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܡܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܓܝܣܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ . ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܒܢܝܢܐ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܚܘܪܙܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘ ܬܘܪܨܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܝܬ ܐܠܚܡ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܫܘܪܪܗ …
ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܦܠܫܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 2015 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. …
جمعه, 02 شهریور 1397 17:31

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܻܬܐ ܡܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܒܘܬ ܥܐܕܘܬܐ̈ ܕܚܘܡ ܘ ܩܘܪܒܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܚܘܝܕܐ …
پنج شنبه, 01 شهریور 1397 12:46

ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܦܠܫܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܦܠܫܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 2015 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܒܢܝܢܐ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܚܘܪܙܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘ ܬܘܪܨܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܝܬ ܐܠܚܡ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܫܘܪܪܗ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕ650 ܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܪܐܡ ܐܠܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܒܢܝܢܐ̈  ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ  ܒܦܢܝܬܐ ܕܪܐܡ ܐܠܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܲܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܐܝܟ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܥܡ ܣܘܪܝܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.  ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ̈ ܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܚܘܡܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܻܬܐ ܡܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܒܘܬ ܥܐܕܘܬܐ̈ ܕܚܘܡ ܘ ܩܘܪܒܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܚܘܝܕܐ …
ܘܐܠ ܐܣܬܪܝܬ ܙ̇ܘܪܢܐܠ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܪܘܝܬܪܙ- ܙܝܕ ܪܥܕ ܐܠ ܗܘܣܝܢ ܟܘܡܝܣܪ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܠܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܢܙܒܬ ܠܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܬܐ: ܥܒܼܘܕܘܬ̈ܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܐܝܢܬܪܦܘܠ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܝܘܪܘܦ ܘ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܦܘܠܝܣ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ( ܐܝܢܬܪܦܘܠ) ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ- ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ 7.14 ܡܢ ܡܐܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ4 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܒܣܗܡܐ …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ70 ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ …
ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒ2018 ܡܘܬܒܼܐ ܐܬܪܝܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕ ܫܢܰܬܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܣܗܕܘܬܐ ܕ192 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ …
ܟܙܘܡܝܣܪ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܬܪܡܦ. ܬܗܪܢ - ܪܘܝܬܪܙ- ܙܝܕ ܪܥܕ ܐܠ ܗܘܣܝܢ ܟܘܡܝܣܪ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܠܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܢܙܒܬ ܠܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܡܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܓܝܣܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ . ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܢܝܫܢܩܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ …
ܦܝܠܗ̇ ܡܘܚܙܝܬܐ ܐܝܪܒܠܢ ܩܕܰܡܝܬܐ ܦܠܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܪܒܠܢ ܩܕܡܝܬܐ ܦܠܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܡܐ ܕܟܘܣܪ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܙܝܬܐ.   ܡܚܙܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܝܗܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܨܢܥܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ …