ܛܒ̈ܐ
ܥܪܩܟܻܝ: ܦܝܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 4+1 ܐܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܓܒܢܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܝܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܣܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ …
ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܝܙ̇ܢ ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܚܛܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܚܐܠܕ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܩܡ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܐܘܦܟ …
ܦܘܬܚܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܘܦܟ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕ174 ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ ܕܝܠܗ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܫܘܠܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܙ̇ܢ ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ . ܐܗܐ …
ܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܦܗܒܐܕ( ܠܐ ܗܕܡܐ) ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܦܠܗ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܩܢܝܛܪܗ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܒܼܒܼܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܓܻܘܠܐܢ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܗ ܒܝܕ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ24 ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܒܐܗܐ …
ܝܘܢܝܣܦ̇ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈  ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܢܐ̈ ܒܦܠܫܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܕܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ.  ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܛܥܠܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ- ܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗܚ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܛܥܠܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܪܝܙܬܐ ܕܚܕܐ ܢܫܪܬܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܪܒܼܙ̇ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܪܒܼܙ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ̈ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܝܘܡܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܐܝܪܢ …
ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܪܒܼܙ̇ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܪܒܼܙ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܛܥܠܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ- ܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗܚ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܛܥܠܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܪܝܙܬܐ ܕܚܕܐ ܢܫܪܬܐ …
ܝܘܢܝܣܦ̇ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈  ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܢܐ̈ ܒܦܠܫܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܕܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ.  ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ: ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܩܐ 2 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܗܘܕܝܕܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ …
ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܗܘܕܝܕܝܗ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܘ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܡܐܢܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܥܠ ܒܢܝܕ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ -ܐܡܪܟܐ ܘ  ܨܒܝܐ̈ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܐܘܦ  ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܒܼܗ̈ܐ ܕܓܢܗ
ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܦܗܒܐܕ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܦܗܒܐܕ( ܠܐ ܗܕܡܐ) ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܦܠܗ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܩܢܝܛܪܗ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܒܼܒܼܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܓܻܘܠܐܢ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ …
ܡܘܬܐ ܕ69 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕ130 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒ ܗܘܕܝܕܝܗ ܕܝܡܢ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܘ ܕܒܼܝܩܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ̈ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܝܘܡܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܐܗܐ …
ܗܕܡܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ: ܓܘܬܪܫ ܡܗܟܡ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܗܕܡܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ̇: ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܗܘܐܠܗ̇ ܕܫܕܫܢܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ …
ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ: ܡܚܝܬܐ ܕ40 ܓܗܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ - ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܗܘܕܝܕܝܗ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܘ …
ܐܝܪܢ ܡܚܘܝܕܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܘ …