ܛܒ̈ܐ
جمعه, 08 ارديبهشت 1396 22:07

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܘܪܝܐ.  ܓܻܢܣܘܢ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܝܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܣܗܕܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܗܢܝ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܛܪܢܐ̈ ܕܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܝܪ ܓܻܐܘܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܝܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܣܗܕܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܗܢܝ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܛܪܢܐ̈ ܕܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܝܪ ܓܻܐܘܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ …
ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܘܪܝܐ.  ܓܻܢܣܘܢ …
پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 12:32

ܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘ ܕܦܢܬܓܘܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ

ܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘ  ܕܦܢܬܓܘܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܚܝܠܐ ܕܦܢܬܓܘܢ ܒܘܬ ܚܒܼܛܬܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ. ܗܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠ ܚܝܠܐ ܕܡܪܝܙܬܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ  ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ …
ܝܘܡܐ ܕ 11 ܡܢ ܠܐ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܐܟܼܠܬܐ ܕܐܣܝܪܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܝܘܡܐ ܕ11 ܘ ܕܪܩܘܒܼܘܠܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ …
ܠܦܐ ܚܕܰܬܐ ܕܕܒܼܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܝܬܠܗܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ ܥܠ ܓܘܠܢ ܒܬܘܪܟܝܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܠܠܦܐ ܚܝܠܢܐ ܕܕܒܼܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬܠܗܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܓܘܠܢ ܕܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܓܘܠܢ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܢܛܪ̈ܢܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܒܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܢܛܪܢܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܥܡ ܦܪܨܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ 9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܢܐ̈ ܢܛܪܢܐ̈ ܕܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܢ ܗܘܝܠܗܘܢ ܣܗܕܐ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܡܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܢܗ.  ܥܒܕܝ ܐܡܪܗ ܐܢܝ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܬܣܠܘܡܐ ܝܢܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܗܟܡܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ  ܐܝܢܐ …
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܪܘܣܝܐ ܘܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܩܘܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ. ܠܒܼܪܘܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܐܡܪܟܐ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ   ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ …
ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܠܢܫܪܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢܝ ܕܓܢܗ  ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܕܩܢܘܢܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܠܢܫܪܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ
ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܡܨܪ: ܦܐܦ ܕܘܢܝܐ ܕܡܠܝܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ  ܕܫܠܡܐ   ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܟܡܦ ܘ ܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ̈ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܨܚܘܪܐ̈ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ̣ܒܡ ܓܘܪܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܕܐܥܫ   ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕܗܕܡܐ ܚܕܰܬܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܐܢܬܗܪܝ ܝܢ ܡܦܩܝܢܐ ܕܓܢܗ ܒܡܕܢܚܐ ܕܡܘܨܘܠ ܠܐ ܗܘܝܠܗ ܡܢܬܝܢܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܐܦ̇35 ܕܐܡܪܟܐ ܒ 200 ܡܝܠܝ ܕܬܚܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ   ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܩܐ ܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܒܝܕ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܠ -ܙܗܪ ܕܡܨܪ ܘ ܘܬܝܟܢ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܝܚ ܕܐܠ- ܙܗܪ ܕܡܨܪ ܐܡܪܗ: ܐܠ- ܙܗܪ ܘ ܘܬܝܟܢ ܝܢܐ ܒܚܕ ܦܘܣܩܢܐ ܚܝܠܢܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ. ܐܗܐ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ̈ ܕܡܗܓܻܝܪܐ ܒܝܘܪܘܦ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܟܡܦ ܘ ܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ̈ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܨܚܘܪܐ̈ ܒܝܘܪܘܦ ܘ ܐܢܝ …