ܛܒ̈ܐ
ܨܠܗܝ: ܕܒܼܝܩܐ ܝܘܚ̈ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܐܬܘܡܝܐ ܒܐܝܪܢ   ܬܚܠܘܦܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ  ܒܡܘܣܟܘ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̇.    ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܡܘܬܐ ܕܟܠܝ 8 ܝܚܣܝܪ̈ܐ ܕܕܐܥܫ ܒܠܒܢܢ-ܛܒܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܥܒܪܪܬܐ ܗܓܻܓܻܢܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ.   …
ܟܘܬܪܐ ܕܚܫܬܐ ܠܩ݊ܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ: ܡܢܝܢܐ ܥܠܠ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܡܐܟ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܒܼܢܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܫܠܡܐ …
ܕܫܡܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܢܛܪܬܐ ܘ ܚܡܝܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ) ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܒܣܗܡܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ …
ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܥܪܩ: ܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܕܐܥܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܟܘܬܪܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܐܠ ܢܕܐ ܒܡܕܢܚܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈- 11 ܕܪܒܢܐ̈ ܢܫܪܬܐ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܘܕܣ( ܐܘܪܫܠܡ) ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ 11 ܕܪܒܢܐ̈ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܕܥܪܩ ܡܢ ܬܚܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕܕܐܥܫ  ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܟܘܬܪܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܐܠ ܢܕܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܐܗܐ …
ܢܬܢܝܗܘ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܕܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܕܡܪܙܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܓܒܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܓܪܫ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐܕܓܢܗ ܘ ܗܝ ܙܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܘ ܚܫܐ ܕܥܡܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ …
ܙܪܝܦ: ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܐܗ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐܗ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܚܕܰܬܐ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܢܛܪܬܐ ܘ …
ܛܒܐ̈ ܘ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ
جمعه, 03 شهریور 1396 14:34

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈
جمعه, 03 شهریور 1396 14:32

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ   ܙܪܝܦ: ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܐܗ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐܗ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܚܕܰܬܐ   ܬܗܪܢ- …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܡܪܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ ܒܥܠܬܐ̈ ܓܠܝܐ ܘ ܒܗܪܢܐ̈ ܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ -  ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ …
ܦܘܢܝܐ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ: ܠܐ ܬܣܠܡܚ̈ ܩܡ ܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܘ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ̈ ܠܐ ܛܒܼܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ̈ ܒܘܬ ܢܝܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܢܝܘܝܘܪܟ - ܝܗܒܼܝ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܥܒܪܪܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܟܬܒܼ-ܩܛܥܝܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܟܠܝ ܡܢܕܝ ܘ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܐܚܟܻܝ ܚܕ ܘܙܪܩܐ ܣܦܝܩܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܐܡܪܗ: ܗܝ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܚܢܢ ܐܝܬܠܢ ܒܘܬ ܩܘܡܝܬܐ̈ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …