ܛܒ̈ܐ
ܪܘܗܢܝ: ܡܗܕܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܗܘܐܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܝܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ  ܐܗܐ ܡܗܕܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ …
ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܝܬܐ̈ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܪܡܦ ܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܗܘ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܦܪ- …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܕ ܝܗܒܼܚ ܟܘܬܪܐ ܠܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ̇: ܟܬܪܐ …
ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ(ܒܪܓܻܐܡ).  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܐܘܚܕܢܐ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܥܡܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ: ܡܠܬ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܝܢܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ  ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܙܐ ܒܟܠܝ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܐܘܚܕܢܐ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܥܡܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ: ܡܠܬ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܝܢܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ  ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܙܐ ܒܟܠܝ …
ܪܘܣܝܐ: ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܗܘܕܪܘܢ̈ ܠܦܝܠܡ ܕܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ مسکو -ایرنا-مرکز روسی آشتی طرف های درگیر در سوریه اعلام کرد: تروریست ها فیلم ویدئویی صحنه سازی شیمیایی را در شهر جسر …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ: ܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܚܟܻܝ ܡܬ- ܫܪܝܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ   ܕܘܗܗ- ܐܝܪܢܐ - ܥܕܠ ܓܻܘܒܝܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܕܒܕܥܒܼܪ ܝܘܗܐ ܒܣܢܕܐ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
سه شنبه, 20 شهریور 1397 12:03

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܥܪܩܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ  ܕܣܘܪܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ  ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܡܘܨܘܠ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܦܪܝܣ- 7 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܢܫܪܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܟܢܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܦܪܝܣ ܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 7 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܦܪܝܣ.4 ܓܢܬܐ̈ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܻܒܠܝܐ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܡܢ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܪܝ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܠ ܡܬܐ ܕܗܓܻܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ  ܕܒܐܗܐ …
ܕܝܪܬܐ ܕܫܠܝܘܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܨܪܗ ܒܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܝܪܬܐ ܕܫܠܝܘܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܨܪܗ ܕܥܪܩ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܡܕܝܢܰܬܐ ܫܩܠܗ ܠܐܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܕܝܘܬܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܐܡܪܗ: …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܡܫܠܝ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܫܝܢܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܡܫܠܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܣܟܗܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܡܝܬܠܘܢ̈ 13 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ. ܐܗܐ …
  ܪܘܣܝܐ: ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܡܚܒܪܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ …
ܙܚܪܘܘܐ: ܪܘܣܝܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܦܘܣܩܢܐ ܚܝܠܢܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܡܘܣܟܘ ܝܠܗ ܒܦܘܣܩܢܐ ܚܝܠܢܐ ܕܢܛܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܣ ܡܪܝܐ …
ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܕܡܐ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ …
ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܕܡܐ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ …