ܛܒ̈ܐ
ܪܘܝܬܪܙ: ܬܪܡܦ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܚܒܼܛܬܐ ܕܕܝܗ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܩܘܒܻܠ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܦܘܬܝܢ …
ܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܡܘܪܕܕ ܒܐܟܬܥܘ ܒܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܒܕ ܗܘܐ 12 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܬ( 21 ܒܡܘܪܕܕ) ܒܡܕܝܢܰܬܐ …
ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ  ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 7 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܡܝܬܠܗ ܘ 5 …
ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܪܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ .  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
ܕܒܼܩܬܐ ܕ2 ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ ܘܙܝܪܐ ܕܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܟܻܚܬܐ ܘ ܕܒܼܩܬܐ ܕ2 ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܬܝܢܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ. ܡܗܡܘܕ ܥܠܒܼܝ ܘܙܝܪܐ ܕܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ. …
ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܪܓܙܝܬ  ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܡܘܬܒܼܐ ܥܡܝܐ ܕܒܪܝܬܫ ܒܚܕܟܡܐ ܬܘܪܨܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ  ܩܐ ܦܠܛܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܒܝܬ- …
ܡܘܬܐ ܕ4 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܝܬܠܘܢ̈ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.  ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܫܓܼܘܫܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܬܝܡܢܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܥܪܩ ܕܗܘܐܠܘܢ̈ ܥܡ ܢܫܪܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܝܥܕܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܦܘܪܢܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܩܢܛܪܘܢܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܐ ܥܡ …
ܬܪܡܦ ܥܒܼܪܗ ܠܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܥܡܝܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܒܼܪ̈ܗܠܐܬܪܐ ܕܦܢܠܢܕ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܣܝܢܟܝ ܐܝܢܐ ܒܝܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈. ܥܡܐ ܕܐܗܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܚܘܬܡܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܢܝܟܘܠܝ ܡܠܕܝܢܘܦ̇ ܡܪܝܙܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܫܠܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܚܘܬܡܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܕܡܪܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܥܡܐ …
ܩܠܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܬܐ ܡܢ ܙܝܓܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܫܢܰܬܐ ܕ64 ܝܗܘܐ ܕܙܘܝܚܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܡܫܝܚܝܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܘܢܛܝܪܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܛܝܡܕܝܘܣ ܩܕܝܫܐ( ܬܠܡܝܛܐ ܕܡܪܢ) ܕܝܠܗ ܡܫܡܗܐ ܙܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܟܘܡܐ( …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ- 5 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈   ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ  ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 7 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܡܝܬܠܗ …
ܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܐ ܓܗܐ ܕ2 ܗܘܐܠܗ ܩܪܡܢܐ ܕܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ   ܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܐ ܓܗܐ ܕ2 ܗܘܐܠܗ ܩܪܡܢܐ ܕܟܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ.
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝ   ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝ ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ …
ܣܥܪܘܢ  ܐܠ ܦ̇ܬܗ  ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܩܪܡܢܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܠ ܬܠܝܬܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܘ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈. …
ܒܥܘܬܐ ܕܗܡܨ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢܬܦ̇ܙܗ ܥܡܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܨ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܣܐܦ̇ ܕܠܐ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܬܐ ܥܡ …
جمعه, 22 تیر 1397 22:29

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܪܘܫܡܐܝܬ …
ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ …