ܛܒ̈ܐ
ܚܘܦܛܐ̈ ܡܘܫܟܝ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ ܚܕ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܘܕܐ ܕܥܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܕܥܪܩ( ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ) ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 13 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ  ܒܚܘܦܛܐ ܡܘܫܟܝ …
ܙܪܝܦ̇:ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܕܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231 ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܕܓܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܙܪܝܦ ܒܬܘܥܝܬܪ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܬܐ ܕܗܓܻܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܘܪ  ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 2 ܢܩܒܼܐ̈ ܘ 2 ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ̈. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܢܬܠܝ ܠܘܐܙܘ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܣܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܝܕܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܘܗ 2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܚܕܒܫܒܐ ܒ 10 ܪܟܬ ܠܡܕܢܚܐ ܕܦܢܝܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܠܡܢ ܥܡ ܙܪܝܦ ܙܝܓܡܪ ܓܒܪܝܐܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܠܡܢ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ ܒܬܗܪܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܙܪܝܦ ܘ ܙܝܓܡܪ ܓܒܪܐܝܠ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ …
 CFT ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܩܢܘܢܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܚܕܒܫܒܐ 24 …
 CFT ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܩܢܘܢܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܚܕܒܫܒܐ 24 …
ܙܪܝܦ̇ - ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܢܬܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܕܘܙܝܪܐ ܕܓܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܢܬܝܬܐ ܕܓܢܗ. …
ܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܚܕܪܘܢܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  20 ܝܪܚܐ ܕܐܒܢ  ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܥܒܼܪܗܚ ܠܕܗܠܝ ܢܘ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܐܬܪܐ …
ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܠܕܗܠܝ ܢܘ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  20 ܝܪܚܐ ܕܐܒܢ  ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܥܒܼܪܗܚ ܠܕܗܠܝ …
ܒܥܘܬܐ ܕܚܕ ܣܢܬܘܪ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܐܠܝܙܒܬ ܘܐܪܢ ܣܢܬܘܪ ܕܕܡܘܟܪܬ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܣܐ ܟܻܘܣܬ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ 3 ܫܢܬܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܥܪܒܣܬܢ ܒܢܫܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
یکشنبه, 20 آبان 1397 11:57

ܣܗܕܘܬܐ ܕ1 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܪܐܡ ܐܠܠܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ1 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܪܐܡ ܐܠܠܗ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܦܝܫܐ ܝܗܘܐ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܝܗܘܐ ܕܪܒܢܐ ܒܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܒܥܠܬܐ ܕܚܝܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ ܡܝܬܠܗ ܘ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ …
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܡܫܘܪܪܗ ܗܕܟܼܐ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܝܢܐ̈ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘ ܠܐ ܢܫܝܬܐ. ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ …
ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܡܫܘܪܪܗ ܗܕܟܼܐ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܝܢܐ̈ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘ ܠܐ ܢܫܝܬܐ. ܚܕ …
ܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܗܟܡܬܐ ܒܬܒܼܝܠ . ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܡܫܘܪܪܗ ܗܕܟܼܐ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ …
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܠܒܘܪܢ ܕܐܣܬܪܠܝܐ- 1 ܡܘܬܢܐ ܘ 3 ܕܪܒܢܐ̈ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܐܣܬܪܠܝܐ ܒܣܟܢܬܐ ܩܢܛܪܘܢ ܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܡܚܝܠܗ ܠܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܕܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ 1 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ …
ܦܠܛܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ- 26 ܡܘܬܢܐ̈ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܝܢܐ̈ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܡܬܐ ܕܗܓܻܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 26 ܓܢܬܐ̈ . …
ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܕܡܘܬܢܐ̈  ܘ ܕܪܒܢܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ  ܒܐܘܓܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܬܪܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܪܒܝܝܐ …