ܛܒ̈ܐ
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܕܐܟܼܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܕܝܦ̇ܬܪܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܕܐܟܼܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܕܝܦ̇ܬܝܪܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ70 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ ܡܝܬܐ …
ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܡܐܟܼܘܠܬܐ ܩܐ 72 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܪܢܐ̈ ܒܓܼܙܗ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ( ܐܘܟܻܐ) ܒܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕ 72 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܪܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ ܡܓܼܠܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  ܗܘܝܠܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܫܢܰܬܐ ܘ ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܒܣܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
  ܚܘܬܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܐܝܪܢ- ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ …
  ܒܘܝܢܐ ܕܐܣܬܢܗ: ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܠܝܬܠܗ ܐܘܪܚܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܐܣܬܢܗ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܢܐ ܙܡܝܢ ܕܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܝܢ  ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܰܬܒܼܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܫܘܪܟܐ ܝܘܐ …
ܦܪܠܡܢ ܕܥܪܒ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܒܩܒܠܬܐ ܕܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܝܘܡܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ.  ܡܒܘܥܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܦܝܫܠ.ܘܢ̈ ܩܛܝܠܗ̈ܒܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܪܟܘܟ - ܒܓܼܕܕ …
جمعه, 25 اسفند 1396 17:26

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܪܠܡܢ ܕܥܪܒ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܒܩܒܠܬܐ ܕܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܝܘܡܐ …
ܐܣܬܢܗ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܢܐ ܙܡܝܢ ܕܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ …
ܦܪܠܡܢ ܕܥܪܒ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܒܩܒܠܬܐ ܕܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܝܘܡܐ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܗܡܘܪܝܗ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܓܢܗ ܘ ܢܨܝܚܘܬܐ ܩܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܓܘܕܐ ܗܦܟܝܐ̈ ܡܘܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܓܒܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܗܡܙܪܝܗ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ. ܐܗܐ …
ܟܡܝܘܬܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܡܠܘܐܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠ 11 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܫܘܬܐܣܐ ܕܦܬܪܘ ܫܝܡܝ( ܢܦ̇ܛܐ) ܕܐܝܪܢ ܫܘܕܪܘܗܘܢ̈ ܠܙܘܕܐ ܡܢ 20 ܡܠܝܘܢ 207 ܐܠܦܐ ܬܘܢ ܡܠܘܐܐ ܒܛܝܡܐ ܕ10 ܡܝܠܝܪܕ 744 ܡܠܝܘܢ …
ܬܦܩܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܐܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܒܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܚܘܬܡܐ ܕܪܗܛܐ …
پنج شنبه, 24 اسفند 1396 10:00

ܙܪܝܦ̇ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ( ܐܙܪܒܝܓܻܢ)

ܙܪܝܦ̇ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ( ܐܙܪܒܝܓܻܢ) ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ.  ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܘ ܦܘܝܟܻ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ …