ܛܒ̈ܐ
ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܥܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܒܘܫܝܘܘܐ ܕܩܠܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܕ2019. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ …
ܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܕ2019. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ …
ܓܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܗܡܨ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܙܡܠܗ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ̈ ܕܗܡܨ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܩܛܝܠܐ̈.  ܓܠܥܐܕ ܐܪܕܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܡܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܘ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ …
ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ܀ ܕܟܘܪܕܣܬܢ . ܡܢ ܓܒܐ …
    ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܘ ܙܪܝܦ̇ ܠܟܘܬܪܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܥܪܩ ܙܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ …
ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ) ܘܝܢܣ ܟܝܒܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܠܝܒܪܠ ܕܡܘܟܪܬ ܕܒܪܝܬܫ ܐܡܪܗ:ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( …
ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢ …
ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܟܘܘܣ ܘ ܒܒܝܬ- ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܚܬܝ ܕܐܗܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܡܐܪܟ ܠܘܟܘܟ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܥܕܝܗ̇ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܘ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ  ܕܝܗܘܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܙܒܛܢܬܐ ܕܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܓܻܘܠܐܢ ܒܣܘܪܝܐ.  ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ …
ܥܪܩ ܘ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ- ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܥܪܩ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ 5 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܕܥܪܩ. …
ܡܘܬܐ ܕ 5 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܥܪܩ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ 5 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ …
ܕܪܒܢܬܐ ܕ7 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈ ܥܠ ܪܐܡ ܐܠܠܗ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܪܒܢܬܐ ܕ7 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈ ܥܠ ܪܐܡ ܐܠܠܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܐܘܦ 7 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ: 84 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܬܐ ܙܪܕܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܓܐܬܪܐ ܒܦܪܢܣܐ ܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܕ84 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܫܘܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܫܒܬܐ ܕ9 ܒܟܠܝ …
ܩܪܝܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܠ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒܫܡܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܠܗܣܬܢ ،ܐܙܓܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܗܘܐܠܗ̇ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܝܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܩܐ …