ܛܒ̈ܐ
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܦܪܛܠܗ̇ ܒܪܓܻܐܡ ܐܚܢܢ̈ ܗܝ ܒܥܒܼܕܚܠܗ̇ ܬܟܐ ܬܟܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ …
ܡܢܝܢܐ ܕ24 ܫܩܠ-ܛܒܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܢܛܪܘܢ ܣܢܕܬܐ ܕܐܫܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܡܢܝܢܐ ܕܐܣܝܪܐ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܕܒܩܐܡ ܝܢܐ̈ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܩܐܡ ܝܠܗ 24 ܓܢܬܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕ75 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܙܬܐܣܐ ܕܗܓܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܐܝܦܣܘܣ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗܚ ܕ74 ܡܢ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܡܘܣܟܘ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܘܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܒܝܠ- …
  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܕܥܒܼܪ  ܡܢ 25 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܡܘܚܒܪܗ : 25 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ …
ܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ  ܒܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ ܣ.ܢ.ܒ.ܣ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܩܐܡ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܦܪܛܠܗ̇ ܒܪܓܻܐܡ ܐܚܢܢ̈ ܗܝ ܒܥܒܼܕܚܠܗ̇ ܬܟܐ ܬܟܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ …
ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐ̈ܠܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܪܘܣܝܐ ܐܝܪܢ ܘ ܬܪܘܟܝܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܝܗܒܼܢܐ̈ ܕܗܒܼܝ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܥܒܕܝ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܫܪܬ ܐܨܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܪܒܝܠ ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܒܓܼܕܕ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܩܛܥܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ   ܘ …
ܡܘܓܪܝܢܝ-ܟܻܘ-ܚܕ-ܐܬܪܐ-ܠܐ-ܡܨܐ-ܝܗܒܼܠ-ܚܘܬܡܐ-ܩܐ-ܒܪܓܻܐܡ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ …
ܥܒܕܝ: ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܕܥܪܩ ܐܰܚܪܝܢܐ ܠܝܬܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ   ܥܒܕܝ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܫܪܬ ܐܨܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܪܒܝܠ   ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ …
ܥܒܪܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܢܓܻܪ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܓܪܒܝܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܥܒܪܪܘܢܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܢܓܻܪ ܘ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܗܘܝܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ ܕܕܝܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܘ ܙܐܢ ܟܠܘܕ ܝܘܢܓܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ …
ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܦ̇ܛܐ: ܬܪܡܦ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܚܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܐܰܣܝܪܘܗ̇ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܚܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܢܪܗܬܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܚܕܐ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܢ ܓܝܣܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕܐ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܢ ܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܘܫܟ. ܐܝܟ …
ܫܩܠܗ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ  ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ- ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܩܘܢܝܢܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ  ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ …
ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܕܩܘܪܕܝܐ ܡܢ ܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܚܕ ܡܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܕܩܘܪܕܝܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܦܢܝܬܐ ܕܡܟܬܒ ܚܐܠܕ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܦܢܝܬܐ̈ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܥܪܩܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ  ܐܠܦܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܡܢ ܡܝܢܡܪ ܠܐܬܪܐ ܕܒܢܓܠܕܫ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ.ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܬܪܡܦ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܩܪܝܬܝܩܝ ܘ ܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܓܢܗ  ܢܙܒܬ ܠܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܢܗ.     …