ܛܒ̈ܐ
ܐܓܪܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܩܐ ܓܕܫܐ ܕܡܘܬܐ  ܕ ܗܕܡܐ̈ ܕܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܛܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ- ܢܦ̇ܛܐ ܚܐܡ ܘ ܩܠܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܒܬܐ ܕܒܚܬܡܐ ܝܠܗ ܒ  ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ( 1 ܒܕܝ) ܒܙܝܕܬܐ ܕ ܣܢܬ ܒܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ  ܗܘܝܠܗ  ܕܘܠܪ ܘ  ܣܢܬ ܘ ܒܐܗܐ ܛܝܡܐ …
  ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ 2 ܢܐܘ ܕܚܘܝܕܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܪܙܡܝܫ ܐܕܝܘܡ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܝܗܒܼܾܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ 2 ܢܐܘ ܕܚܘܝܕܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܝܘܐ ܠܦܢܝܬܐ …
ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ - ܗܡܙܡܬܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܩܪܒܢܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܐܬܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܒܐ̈ ܘ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܠܚܕ ܪܗܛܐ ܚܕܬܬܐ ܘ ܫܢܝܙܐ. ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܟܘܬܪܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܥܒܼܪܬܐ ܕ7 ܫܒܬܐ̈ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܢ ܝܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܩܐ ܩܘܕܣ ܐܝܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܪܥܢܐ̈ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕ4 ܡܬܘܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܣܬܪܢܐ̈ ܥܡܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ̇ ܠܫܩܠܬܐ ܕ4 ܡܬܘܬܐ̈ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܗܒܝܒ ܐܠܠܗ ܣܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܡܪܝܙܢܐ ܕܓܝܣܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܗܡܣ ܥܡ ܚܙܘܩܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܦܢܝܬܐ ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ( ܗܡܣ) ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܝܟܠ ܦܢܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܡܢ ܝܡܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܢ ܠܓܒܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܓܝܣܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܒܚܕ ܗܘܬܠ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܒܘܠ- 17 ܓܢܬܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܪܗܛܐ ܕܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܥܠ ܚܕ ܗܘܬܠ ܒܟܒܘܠ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ …
ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܡܦ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܕܝܗ ܠܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܐܡܪܟܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܬܪܡܦ ܠܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܐܘܦ ܓܪܫܠܘܢ̈ ܗܠ …
ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ: ܡܝܪܬ ܓܪܘܬܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕܬܪܡܦ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܫܘܩ ܡܢ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܥܦ̇ܪܝܢ   ܐܢܟܪܐ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܦܥܘܐ ܕܙܝܬܘܢ. ܐܢܐ̈ …
ܐܪܒܥܐ ܣܗܕܐ ܘ 83 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܪܝܙܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ( ܐܘܟܻܐ) ܒܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ …
ܢܫܪܬܐ ܕ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܚܠܝܠ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܢܫܪܘܢ̈ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠܣܥܝܪ ܒܐܠ ܚܠܝܠ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܚܕ …
ܙܝܕܬܐ 2.7 ܡܢ ܡܐܐ ܕܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܡܚܒܪܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܬܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܘܦܟ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܒܦܨܠܐ ܡܨܥܝܐ 51 …
ܡܢܬܝܬܐ ܕ 23 ܡܢ ܡܐܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܨܢܥܐ̈ ܘ ܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܢܬܝܢܬܐ ܢܙܒܬ ܠܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ( 1396) ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܥܘܬܪܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܙܢܣ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܘ ܚܠܡܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܡܘܫܟܝ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ.  ܐܝܟ …
ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܙܢܣ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܘ ܚܠܡܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܡܘܫܟܝ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ.  ܐܝܟ …