ܛܒ̈ܐ
ܙܪܝܦ̇ ܒܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܝܘܪܘܦ-ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܝܢܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ …
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܫܪܝܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܠܓܪܒܝܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕ ܚܕܐ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ  ܠ 3 ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܦܪܝܩܐ ܐܠܓܙܝܪ ܡܘܪܝܬܢܝ ܘ ܬܘܢܣ.   ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕ ܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܦܪܝܣ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܓܼܪܒ ܐܡܪܗ: ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ …
ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܡܪܥܐ ܕܘܒܐ ܒܝܡܢ ܥܒܼܪܗ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕ1300 ܓܢܬܐ̈ ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܗܠ ܐܕܝܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 1310 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܥܠܬܐ ܕܬܦܝܬܐ ܒܡܪܥܐ ܕܘܒܐ. ܐܝܟ …
ܠܒܠܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܪ̈ܒܢܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܚܩܠܐ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܕܪܒܢܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܕܪܡܢܬܐ ܠܒܘܠܐ ܝܠܗ ܠܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܦܢܝܬܐ ܙܘܒܛܢܐ̈.  ܐܠ ܥܠܡ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܦܘܐܕ ܡܥܨܘܡ ܥܡ ܒܪܟܼܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦ̇ܬܪ ܛܠܒܠܗ ܠܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܛܝܘܦܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܘ …
ܒܪܟܻܬܐ ܕ ܥܐܕܐ ܕܦ̇ܬܪ ܩܐ ܟܠܝ ܡܫܠܡܢܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܝܕ ܡܪܝ ܣܟܘ ܠܘܥܝܣ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܣܘܡܪܝܗ ܢܝܘܙ  ܠܘܝܣ ܣܟܘ ܐܒܘܢܐ ܓܘܪܐ ܕܟܠܕܝܐ ܕܥܪܩ ܒܚ ܒܝܘܢܐ ܕܦܝܫܠܗ …
ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ- ܚܐܪܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܒܥܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܥܘܬܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܐܙܕܘܬܐ …
ܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܫܪܝܟܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܘ …
ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܛܘܦܣܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ …
جمعه, 02 تیر 1396 15:25

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕ ܫܒܬܐ

ܫܪܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܣܬܪܠܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܫܪܗ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ. …
ܐܡܪܟܐ: ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܡܟܪܘܢ: …
ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ- ܚܐܪܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܒܥܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܥܘܬܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܐܙܕܘܬܐ …
  ܫܪܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܣܬܪܠܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܫܪܗ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ …
ܐܡܪܟܐ: ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ  ܗܝܬܪ …
ܡܟܪܘܢ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܠܘܦܐ ܩܢܘܢܝܐ ܩܐ ܐܣܕ ܒܣܘܪܝܐ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܝܘܐ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ.  ܐܡܢܥܘܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ …
ܦܠܫܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܡܘܨܘܠ ܘ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܚܘܠܢܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ: ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܒܼܪܗܘܢ̈ ܠܚܕ ܦܠܫܐ ܓܘܪܐ  ܘ ܥܣܩܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ …
ܡܦܩܝܬܐ ܕܡܟܻܕ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܝܕ ܕܐܥܫ  ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܦܩܝܬܐ ܕܡܟܻܝܕ ܕܢܘܪ ܗܝ ܡܟܻܕ ܟܻܡ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܕܝܠܗ ܐܘܦ ܡܢ ܕܘܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘ ܬܫܥܝܬܢܝܐ.ܥܬܝܩܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܟܻܕ …