ܛܒ̈ܐ
ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܒܘܥܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܚܐܡ ܕܕܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܙܢܣ ܕܛܒܐ ܕܐܢܪܙ̇ܝ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܾܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܒܘܥܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܚܐܡ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܬܪܝܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܒܘܥܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܥܡ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܒܡܐܐ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܪܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܝܕܢ ܕܬܝܡܙ ܕܡܢܗܬܢ ܕܢܝܘܝܘܪܟ. ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈  ܐܝܬܗܘܐܠܘܢ̈ ܐܬܐ …
ܡܪܟܠ: ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܒܪܓܻܐܡ   ܡܘܣܟܘ- ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܐܡܪܗ̇: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܕܝܠܗ̇ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:58

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܪܣ - ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ2 ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܠܓܒܐ ܕܕܘܟܐ ܕܓܻܡܥܝܬܐ ܕܓܝܣܝܐ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:57

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ

ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܨܒܝܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ   2018 ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܐ …
ܥܪܩ- ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:56

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܐܦ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܐܡܪܗ: ܟܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܟܪܒܐ. ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ …
ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܡܪܘܚܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܪܢܓܻ ܒܟܘܢܣܪܣܝܘܡ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܦܪܓܣ ܕܐܢܓܠܣܬܢ. ܐܗܐ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ …
ܓܘܬܪܫ: ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܙ̇ܐܢ ܟܠܘܕ ܝܘܢܟܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܒܒܪܘܟܣܠ ܐܡܪܗ: ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ  ܩܐ ܦܪܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܦܐܦ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ( ܪܡܙܢ) ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ(ܪܡܙܢ) ܒܘܪܟܼܠܗ̇ ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܐܘܦ ܛܠܒܠܗ ܩܐ ܕܘܢܝܐ ܘ ܐܘܦ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ …
ܦܐܦ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܐܡܪܗ: ܟܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܟܪܒܐ. ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ …
ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܨܒܝܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ   2018 ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܐ …
ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܨܒܝܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇  ܟܻܒܼܘܫ ܐܘܓܼܠܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܬܝܪܢ ܓܒܢܐ ܗܘܐܠܠܗܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ . …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈- 90 ܣܗܕܐ̈ ܘ  ܩܘܪܒܐ ܠ 3000 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬ̈ܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ : ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܣܗܕܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܒܪܘܟܣܠ ܒܢܝܫܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܘܪܘܦ ܙܐ ܝܠܗܚ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ : ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܣܗܕܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ 58 ܓܢܬܐ̈ ܘ 2700 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܒܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܘܪܒܢܐ ܝܢܐ̈.ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܘ ܐܝܬ …