ܛܒ̈ܐ
ܡܐܙܠܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܛܘܗܡܢܝܐ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܕ ܓܘܕܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܣܢܕܢܐ̈ ܕܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܡܐܙܠܬܐ. …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܐܪܕܘܓܼܢ:ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܠܗ ܝܠܗ ܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܠܛܐ آنکارا- ایرنا- رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܦܘܠܝܣ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܬܪܐܡܦ ܥܠ ܐܪܝܙܘܢܐ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܕ ܓܘܕܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܣܢܕܢܐ̈ ܕܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܡܐܙܠܬܐ .  ܐܝܟ …
ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕ4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܕܐܘܟܪܝܢ ܒ10 ܐܠܦܐ ܡܘܬܢܐ̈ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܘܟܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ4 ܕܢܘܪ ܡܐܢܕܝ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ …
ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܥܡ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܝܙܕܝܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܗܕܝܪܐ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܬܠ ܥܦ̇ܪ - ܐܝܪܢܐ -  ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܩ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܚܘܦܛܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ  ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ  ܒܦܢܝܬܐ̈ …
ܦܪܨܘܦܐ ܐܨܠܝܐ ܕܝܘܐ ܥܒܼܘܕܐ ܒܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܬܪܐ ܕܦ̇ܢܠܢܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܚܕܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܒܦ̇ܢܠܢܕ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ  ܡܘܥܕܝܠܗ …
ܒܥܘܬܐ ܕܦܐܦ ܘܬ ܬܦܩܬܐ ܢܫܝܬܐ ܥܡ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܨܚܘܪܐ̈ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܡܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ  ܛܠܒܠܗ ܕܗܘܝ ܗܝܪܢܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܩܐ ܟܬܪܐ̈ ܘ ܡܟܠܝܬܐ̈ ܕܡܗܓܒܝܪܐ̈ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܚܓ ܡܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܥܪܩ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܥܪܩ ܝܠܗ ܒܣܘܟܠܐ ܕ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ …
ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܕ20 ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ 5 ܝܘܡܢܐ̈ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  …
ܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܬܠ ܥܦ̇ܪ ܡܠܠܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܚܘܦܛܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܬܠ ܥܦ̇ܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܪܚܫܐ ܝܢܐ̈ ܠܩܕܰܡܐ.  ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܣܗܡܐ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ- 40 ܡܘܬܢܐ̈ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܗܒܼܠܘܢܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܡܘܬܐ …
ܙܪܝܦ: ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܐܗ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐܗ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܚܕܰܬܐ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܢܛܪܬܐ ܘ …
  ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ) ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܕܝܘܝܕ ܟܘܗܢ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܛܒܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܡܫܩ- ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܗܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ. ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ( ܨܚܨܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ) ܓܘܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܝܘܢܓ ܝܢܓ ܦܟܢ - ܝܗܒܷܝ ܛܒ- ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ …
ܦܘܠܝܣ ܕܐܣܦܢܝܐ: ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬ ܫܟܘܬܐ ܒܘܬ ܕܝܗ ܩܐ ܢܫܪܬܐ ܕܒܪܣܠܘܢ ܡܘܡܟܘܢ ܗܘܐ ܥܪܝܩܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܣܦܢܝܐ- ܦܘܠܝܣ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬ ܫܟܘܬܐ ܒܘܬ ܕܝܗ …
ܕܝܪܬܐ ܕ17 ܐܠܦܐ̈ ܨܚܘܪܐ̈ ܕܥܪܩ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ ܕ17 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܨܚܘܪܐ  ܠܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ ܝܢܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܕ …
ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܥܪܩ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐܗ ܕܥܪܩ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܥܦ̇ܪ ܡܢ ܐܝܕܐ …