ܛܒ̈ܐ
 ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܕܡܘܬܢܐ̈  ܘ ܕܪܒܢܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ  ܒܐܘܓܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܬܪܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܝܡܢ ( ܗܘܕܝܕܗ) ܒܥܠܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ1 ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ  37 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܪܘܒܼܬܐ ܕ33 ܕܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕ1 ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ37 ܓܢܬܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܥܪܘܒܼܬܐ ܕ33 ܡܢ …
ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܥܡܠܐܝܬ ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܡܝܬܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܐܠܡܢ- ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܓܙܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܝܟܘ ܡܐܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ) ܝܗܒܼܠܗ …
ܝܡܢ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕ30 ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ   ܐܝܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܝܠܗ ܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ̈  ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ 30 ܓܗܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ    ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ 30 ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܢܐ …
ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ- 13 ܡܘܬܢܐ̈   ܣܦܪ- ܝܘܡܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܬܝܡܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܕܙܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ …
چهارشنبه, 16 آبان 1397 20:56

ܣܢܕܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

  ܣܢܕܬܐ  ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܦܠܛܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ …
ܟܘܬܫܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܡܢܬܝܢܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܠܛܬܐ ܕ8 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܠܘܡܒܪܓ: ܡܢ ܕܐܟܻܝܘܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܠܛܠܘܢ …
ܣ . ܢ .ܢ : 71 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܣܢܕܢܐ̈ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܝܢܐ̈ ܒܣܢܕܐ ܠܒܘܩܪܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܚܕܐ ܛܒܐ ܚܕܬܬܐ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܦܘܠܝܣ ܕܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܕܒܼܩܠܗ ܩܐ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܒܼܩܠܗ ܠ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ …
ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܕܡܘܟܪܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܡܚܒܢܐ ܕܬܪܡܦ ( ܓܻܘܡܗܘܪܝ) ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܐܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܘ ܩܢܝܠܗ ܠܒܘܫܝܘܘܐ ܕܟܘܪܣܝܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܠܡܢ. ܐܗܐ ܢܨܝܚܘܬܐ ܝܗܘܐ ܒܙܝܢܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ …
ܕܝܪܬܐ ܕ70 ܐܠܦܐ̈ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܘܪܡܝ - ܦܪܣܩܠܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ- ܡܕܒܪܢܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܘܟܪܬܝܟܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܡܪܗ: 70 ܐܠܦܐ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܨܚܘܪܐ̈ ܕܝܪܘܢ̈ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܪܩ ܓܢܗ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܪܩ ܓܢܗ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ …
ܥܪܩܟܷܝ: ܒܪܓܻܐܡܪܝܠܗ ܩܠ ܟܠܝ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܡܫܘܪܪܗ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܘ ܩܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܦܘܬܐ …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܓܻܪܝܟ ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܬܚܡܢܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܘ ܐܝܪܢ ܠܐ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܬܗܪܢ ܘ ܕܡܫܩ: ܢܬܢܝܗܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ   ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܓܙܡܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܘ ܡܚܝܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܪܝܐ . ܐܗܐ ܓܙܡܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ …
ܡܫܪܪܬܐ  ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ  ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܘܕܪܢܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ .ܦܠܛܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܗܘ ܐܘܦ …