ܛܒ̈ܐ
ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܢܘܬܐ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܠܐ ܦܪܣܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܐܬܘܡܝܐ- ܡܚܙܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܕܒܪܓܻܐܡ   ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܗܘܝܠܠܗ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬ ܕܠܐ ܦܪܣܬܐ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ: ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܓܙܡܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܡܪܐ ܕܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܝܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܚܓܻܐܡ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܗܘܝܠܠܗ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬ ܕܠܐ ܦܪܣܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܕܩܛܠܐ ܟܢܫܝܐ ܕܒܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܪܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܚܙܝܬܐ ܟܐܪ ܘ ܕܘܟܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ …
ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܢܛܪ ܪܙܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܚܫܢܐ ܕܩܘܘܡܠܗ ܩܐ ܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܘ …
ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܙܢܣ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܘ ܚܠܡܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܡܘܫܟܝ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ.  ܐܝܟ …
ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܝܬܐ̈  ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ . …
ܣܢܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܫܘܬܐܣܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1(ܒܪܓܻܐܡ). ܓܘܬܪܫ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܢܝ …
ܒܘܒܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ13 ܒܝܠ ܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈- ܒܥܘܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܕܟܠܝ ܗܕܡܐ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܠ ܙܘܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܥܠ ܕܒܼܩܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ …
  ܡܢܬܝܬܐ ܕ20.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ11 ܝܪܚܐ ܕ2017 ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒ ܡܕܚܐ ܕ11 …
ܒܪܓܻܐܡ (ܣܙܚܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1) ܘ ܛܒܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ ܘ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܐܗܐ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ - ܐܝܪܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܝܘܐ ܩܘܪܒܐ ܠܕܝܢ ܘ ܗܝܪܢܬܐ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܡܫܘܪܪܗ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܙܘܢܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ: ܝܘܚ̈ ܣܢܕܢܐ ܘ ܡܫܪܪ̈ܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ ܘ ܒܗܪܢܬܐ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܐܝܬܠܝܐ:ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܓܪܝܬܐ ܕ5 ܡܝܠܝܪܕ ܝܘܪܘ ܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܩܐ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܬܠܝܐ ܪܘܡ - ܐܝܬܠܝܐ- ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܐܝܠ ܣܘܠܗ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܢܟܝ ܒܝܠ ܪܘܡ …
ܐܓܪܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܡܝܪܐ ܕܩܘܘܡܠܗ ܩܐ ܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ  ܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܐܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܚܫܢܐ ܕܩܘܘܡܠܗ ܩܐ …
  ܐܓܪܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܡܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܐ ܓܕܫܐ ܕܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܢܛܪ ܪܙܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܘܪܟܻܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܕܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕ ܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܪܫܢܐ̈ ܕܟܠܝ̈ ܐܬܪܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ.
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
سه شنبه, 26 دی 1396 10:35

ܕܡܪܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܕܡܪܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܘ ܝܡܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܠܠܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܕܬܦܩܠܗ̇ ܒܓܕܫܐ ܒܝܡܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܫܒܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܩܐ ܓܕܫܐ ܕܡܘܬܐ  ܕ ܗܕܡܐ̈ ܕܐܠܦܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ …