ܛܒ̈ܐ
ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܡܐܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܕܟܡܐ ܣܥܬܐ̈ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܣܠܡܢ ܒܢ ܥܒܕܘܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܚܕ ܦܘܝܕܢܐ ܡܠܟܝܐ ܦܪܫܠܗ ܩܐ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܡܐܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܓܝܣܐ ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܬܚܘܬ ܦܘܝܕܢܐ ܕܡܗܕܝܢܐ  ܥܠ ܒܢܝܕ  ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܝܣܐ ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܬܚܘܬ …
ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ- ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܐ ܫܘܝܠܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܕܡܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܟܠܝܠܗܘܢ̈ ܠܗܘ ܩܢܘܢܐ ܕܦܝܫܐ ܝܘܐ …
ܒܒܗܢܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐܝܪܢ- ܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܙܘܩܝܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܠܗ ܒܪ ܩܠܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܢܝܫܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܡܫܬܐ̈ܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ: ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܝܠܠܗ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܪܘܗܢܝ-ܦܠܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܡܢܫܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܘܬ …
ܗܓܝܬܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܝܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܥܪܩ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܠܥܪܩ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܘܙܝܪܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܘܬ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܬܚܘܬ ܛܠܢܝܬܐ ܕ ܟܘܬܪܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈  ܕܓܝܣܝܐ ܕܨܥܘܕܝ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ  ܒܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܣܝܬܪܐ̈ ܕ ܨܥܘܕܝ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܡܘܫܟ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ …
ܫܡܛܬܐ ܕ ܙܘܠܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܡܘܨܠ ܘ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ  ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܫܡܛܠܗܘܢ̈ ܠܙܘܠܐ ܩܕܰܡܝܐ ܘ ܬܪܝܢܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ …
ܚܘܦܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܡܘܨܘܠ ܐܝܬܠܗܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܘܡܪܗ ܢܝܘܙ  ܣܝܥܬܐ ܕܛܒܐ ܕܦܠܫܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܗܘܝܐ̈ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 500 ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢ ܦܪܣܠܗܘܢ ܥܠܠ ܡܢ …
ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܚܒܪܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܟܡܐ ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܪܣ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܟܡܐ ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܪܣ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܬܗܪܢ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܥܡ ܢܝܫܐ ܕܬܠܡܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ  ܡܚܝܠܗ ܒ6 ܡܘܫܟܐ ܩܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕ6 ܡܘܫܟܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܥܫ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܥܡ ܢܝܫܐ ܕܬܠܡܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ  ܡܚܝܠܗ ܒ6 ܡܘܫܟܐ ܩܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 25 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܒܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܚܕ ܫܘܩܐ ܒܝܡܢ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܚܕ ܫܘܩܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܣܒܒ 25 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ …
ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕ48 ܣܥܬܐ̈ ܒܕܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܡܘܚܒܗܘܢ̈ ܕܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܪܥܐ ܬܝܡܢܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܓܘܠܬ̈ܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܨܝܦܝܬܐ ܥܠ ܐܠܦܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܕܡܗܠܝܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܨܝܦܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܒܓܘܠܬܐ̈ ܩܐ 2 ܨܝܕܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܫܗܪ ܕܐܝܪܢ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ …