ܛܒ̈ܐ
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܝܡܝܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܘܫܗܪ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܗܘܐܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܕܨܘܒܝܐ̈ ܕܒܝܬ - ܨܘܒܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ 6 ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܝܬܐ̈ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܪܡܦ ܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܗܘ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܦܪ- …
ܪܘܗܢܝ: ܡܗܕܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܗܘܐܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܝܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ  ܐܗܐ ܡܗܕܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ- ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܢܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܡܘܚܝܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ    ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ   ܬܗܪܢ ܐܪܝܢܐ - ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܒܬܗܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܬܠܬܐ ܓܝܒܝܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܬܠܬܐ ܓܝܒܝܐ ܕܐܝܪܢ ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ:ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܒܼܛܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܬܠܬܐ ܓܝܒܝܐ ܕܐܝܪܢ ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ:ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܒܼܛܬܐ …
ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢܐ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܒܝܘܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܐ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܗܪܢ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܓܢܗ …
ܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ   ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ   ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܐ ܒܝܕ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܠܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. …
ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܕܝܐ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܒܙ̇ܢܒܼ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܡܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܘܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܢܦܠܘܢ̈ ܠܒܬܰܪܝ. ܥܠܬܐ …
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ   ܡܚܝܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܥܣܝܪ ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ   ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܗܝܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܚܝܠܗ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܒܥܣܝܪ ܕܥܪܒܣܬܢ …
ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ   ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܬܠܬܐ ܓܝܒܝܐ ܕܐܝܪܢ ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ:ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܒܼܛܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ   ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ- ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܢܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܡܘܚܝܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ    ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ …
ܗܕܡܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܚܕܡܫܒܫܒܐ ܘ ܒܚܘܬܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ  ܕܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܗܐ ܡܘܬܒܼܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܥܣܝܪ ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܗܝܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܚܝܠܗ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܒܥܣܝܪ ܕܥܪܒܣܬܢ ܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܢ ܚܘܙܓܕܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ …
ܡܢܦܠܢܬܐ ܕܗܠܝ ܟܘܦܬܪ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܥܘܣܝܪ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܢܦܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܗܠܝ ܟܘܦܬܪ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܕܝܕܗ ( ܡܥܪܒܼܐ ܕܝܡܢ).  ܐܗܐ ܗܠܝ ܟܘܦܬܪ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܢܦܠܬܐ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ 6 ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܝܗܒܼܝ …
پنج شنبه, 15 شهریور 1397 11:37

ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܒܙ̇ܢܒܼ

ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܒܙ̇ܢܒܼ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܡܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܘܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܢܦܠܘܢ̈ ܠܒܬܰܪܝ. ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ.