ܛܒ̈ܐ
ܙܪܝܦ̇ - ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܕܐܝܬ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ …
ܛܠܒܬܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܪܐܡܦ ܒܝܕ  ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܙܒܬ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܕܐܟܐ   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ -  ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܕܝ ܣܝ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܗܘ …
ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ̈ ܡܘܚܒܪܗ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܠܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܕܫܕܫܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܚܕ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܕܘܫܕܫܬܐ ܝܠܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܘܬ ܡܒܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܕܦܠܫܐ  ܒܥܒܼܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܗܠܝܟܘܦܬܪ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܩ ܠܟܪܟܘܟ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܡܢ ܟܪܟܘܟ ( ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ) ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕ 15 ܗܠܝܟܘܦܬܪ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܕܥܪܩ ܠܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܙܪܟܗ ܕܨܠܗ ܐܕܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܘܪܕܝܐܗ ( ܦܝܫܡܪܓܗ)  ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܙܪܟܗ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܗ ܐܕܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ …
ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܓܻܝܙܐܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܠܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܓܼܝܙܐܢ ܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܒܣܬܢ . …
ܡܘܓܪܝܢܝ-ܟܻܘ-ܚܕ-ܐܬܪܐ-ܠܐ-ܡܨܐ-ܝܗܒܼܠ-ܚܘܬܡܐ-ܩܐ-ܒܪܓܻܐܡ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܦܪܣ- ܩܠܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܬܪܡܦ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܩܪܝܬܝܩܝ ܘ ܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܓܢܗ  ܢܙܒܬ ܠܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܢܗ.    ܐܝܟ …
ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈- ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ
ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ - ܣܗܡܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ
ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܒܪܐ̈ ܟܪܝܐ
ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܬܝܒܼܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܗܕܡܐ ܕ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ. …
ܛܠܒܬܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܪܐܡܦ ܒܝܕ  ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܙܒܬ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܕܐܟܐ   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ -  ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܕܝ ܣܝ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܗܘ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܘ ܚܫܐ ܕܥܡܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ …
ܒܓܼܕܕ ܠܝܬܠܗ̇ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܦܝܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ- ܐܪܒܝܠ ܡܠܠܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܥܠ ܐܪܒܝܠ. ܣܥܕ ܐܠ ܗܕܝܣܝ ܡܠܠܐ …
ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܗܦ̇ܙ-ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ:  ܠܫܢܐ ܕܗܦ̇ܙ ܝܠܗ ܠܫܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܥܡ ܒܪܟܼܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܗܦ̇ܙ ܡܫܘܚܐ ܡܫܡܗܐ …