ܛܒ̈ܐ
ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܬܓܪܝܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ: ܬܪܡܦ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܪܫ ܫܢܰܬܐ ܕܡܥܒܼܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܪܘܝܬܪܙ: ܚܕ ܫܒܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܫ ܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܥܒܼܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܪܫ …
ܡܘܓܪܝܢܝ:ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܙ̇ܢܒܼ  ܝܠܗ̇ ܒܢܝܕ ܫܠܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇: ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܙ̇ܢܒܼܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܫܪܫܐ …
ܛܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ- ܢܦ̇ܛܐ ܚܐܡ ܘ ܩܠܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܒܬܐ ܕܒܚܬܡܐ ܝܠܗ ܒ  ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ( 1 ܒܕܝ) ܒܙܝܕܬܐ ܕ ܣܢܬ ܒܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ  ܗܘܝܠܗ  ܕܘܠܪ ܘ  ܣܢܬ ܘ ܒܐܗܐ ܛܝܡܐ …
ܠܒܼܪܘܦ̇: ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܝܘܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܚܬܡܠܗ̇ ܒܡܢܬܝܬܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܘܫܒܢܬܐ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܐ ܕܣܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܘ ܦܘܝܟܻ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ …
ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܪܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܕܒܼܩܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܝܡܐ ܒܩܘܕܣ( ܐܘܪܫܠܡ).  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܫܠܗ …
ܥܒܼܪܗ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܠܩܛܪ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܒ - ܚܝܠܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ …
ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܕܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܪܐ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ̇ ܕܝܗܻܐ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܫܬܐ ܫܢܐ̈ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܬܟܦ̇ܝܪܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܕܝܪܐ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܕܡܫܩ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܕܐܝܪܢ ܓܝܣܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ.  ܡܒܘܥܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܦܝܫܠ.ܘܢ̈ ܩܛܝܠܗ̈ܒܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܪܟܘܟ - ܒܓܼܕܕ …
ܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇: ܼܣܗܕܘܬܐ ܕ9 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܫܝܚܝܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘ ܬܘܪܨܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕ12 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܪܝܬܐ ܒܘܫ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܩܘܪܒܢܘܢ̈ ܠܬܪܥܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܠ ܬܪܥܢܐܗ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܒܣܘܪܝܐ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܢܕܢ - ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܫܪ̈ܢܐ ܕܝܘܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܫܝܪܙܝ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ  ܐܢܐ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܐ ܣܢܕܢܐ ܕ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܕ ܨܕܩ ܫܝܪܙܝ …
ܐܠ ܡܢܝܬܘܪ: ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܒܕ ܙܒܢܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܐܝܪܒܠܢ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܠܡܢܝܬܘܪ ܟܬܒܼܠܗ : ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܟܢܕܐ ܫܩܝܠܐ ܝܢܐ ܦܣܣܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܐ ܕܚܙܘܩܐ ܩܐ …
ܐܢܟܪܐ: ܗܘܝܠܠܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܦܪܬ ܐܢܟܪܐ - ܡܘܠܘܕ ܟܻܘܘܫ ܐܘܓܼܠܝ: ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܠܥܦ̇ܪܝܢ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ  ܕܡܫܩ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܪܒܠܢ ܠܐܒ ܗܕܡܐ (ܦܗܒܕ) ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܫܒܬܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܗܘܝܬܐ ܠܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܥܦ̇ܪܝܢ  ܘ ܚܕܟܡܐ̈ …