ܛܒ̈ܐ
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈- 58 ܣܗܕܐ̈ ܘ 2700 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬ̈ܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ : ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܣܗܕܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܬܐ ܘ ܠܒܠܬܐ ܕܠܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܩܘܕܣ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܠܒܠܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ …
ܦܘܢܝܐ ܟܠܢܝܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܠܒܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܠܒܠܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ( ܩܘܕܣ) ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܝܕܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܘ ܕܪ̈ܒܢܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܪܝܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܣܥܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܒܼܘܕܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ …
ܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1) ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܢ ܒܬܗܪܢ.  ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܦܪܢܣܐ ܥܠ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘ ܙ̇ܐܢ ܐܝܘ ܠܘܕܪܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܬܪܝܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̇ ܦܪܝܫܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܥܪܘܒܼܬܐ ܕ7 ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܓܘܪܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܕܝܘܗܐ ܕܘܪܒܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܒܥܠܬܐ ܕܚܝܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ̈ .  ܐܗܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕ44.5 ܡܢ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܬܪ :ܒܕܘܗܗ ܟܘܡܣܝܘܢ ܫܬܝܬܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܬܪ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܫܘܪܝܗ ܒܕܘܗܗ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ . ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ 70 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܝܥܕܝ …
ܙܪܝܦ̇: ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܬ ܘ ܟܻܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ  ܝܢܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܛܒܼܐ̈  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܐܡܪܗ: ܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܢܐ ܛܒܼܐ̈ ܘ …
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 09:42

ܙܪܝܦ̇ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܟܢ ܒܟܻܝܢ

ܙܪܝܦ̇ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܟܢ ܒܟܻܝܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܕܝܗ̇ ܗܘܐܠܠܗ …
ܡܢܝܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܣܗܕܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܗܘܐܠܗ 44 ܓܢܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܢܫܪܗ ܡܢ ܥܪܩ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܗܘܐ ܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܢܝܫܐ ܕܡܦܩܝܬܐ̈  ܕ ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܕܐܥܫ ܒܕܘܟܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܢܫܪܗ ܡܢ ܥܪܩ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܗܘܐ ܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܕܐܥܫ ܒܕܘܟܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܢܫܪܗ ܡܢ ܥܪܩ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܗܘܐ ܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬ …
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܩܠܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ- ܐܕܝܘܡ ܫܘܝܐ ܗܡ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܩܠܐ ܒܘܬ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܐܘܦ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܝܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܥܣܝܪ ܩܪܣ - ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ2 ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܠܓܒܐ …
جمعه, 21 ارديبهشت 1397 21:20

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ- ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܬܫܘܫܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܙܝܕܬܐ ܕܬܫܘܫܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܠ ܐܘܝܘ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܠܒܠܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܩܘܪܒܐ …
ܩܪܒܢܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܟܪܝܡ ܣܢܓܻܪܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܙܘܢܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ ܪܫܝܡܐ ܘ ܒܝܠ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ …