ܛܒ̈ܐ
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܕܪܓܻܐ ܕܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܐ ܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܝܬܒܼܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܐ ܩܠܐ ܩܐ ܡܟܠܝܬܐ ܙܘܢܢܝܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܫܘܪܪܐ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܓܒܝܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ …
ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܛܠܒܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܝܘܢܝܦ̇ܠ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܛܠܒܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ̈ ܕܝܘܢܝܦ̇ܠ( ܚܝܠܘܬܐ̈ ܢܛܘܪܐ ܕܫܠܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ) ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܐܝܟ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܢܬܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܢܕܐ ܗܘܐ ܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬܐ̈ ܘ ܨܚܨܝܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: 52 ܡܢ ܡܐܐ ܕܦܪܩܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܒܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܫܘܠܐ ܘ …
ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܢܗܡ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܨܢܥܐ ܡܒܘܥܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܢܗܡ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕ ܟܪܟܘܟ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܒܥܪܩ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܟܪܟܘܟ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 2 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܐܝܬ 4 …
ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܩܐ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܕ ܗܘܐܠܗܚ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܒܘܬ ܫܢܝܙܘܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ :1316 ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ ܝܢ ܐܣܩܬ ܗܘܠܘܢ̈ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܫܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗܚ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܢ ܒܐܒܘܙܒܝ- ܡܚܝܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܙܐܝܕ ܐܠ ܢܗܝܐܢ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕ60 ܣܗܕܐ ܕܕܘܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܫܬܐ ܠܐܝܪܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܬܠܝܩܐ̈ ܒܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕ ܐܣܐ ܕ60 ܣܗܕܐ ܕܕܘܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܫܬܐ  ܡܢ ܘܪܚܐ …
چهارشنبه, 20 تیر 1397 11:21

ܐܝܪܢ ܒܚܫܐ ܕܡܣܬܪܢܐ ܕܦܠܫܐ ܕ8 ܫܢܐ̈

ܐܝܪܢ ܒܚܫܐ ܕܡܣܬܪܢܐ ܕܦܠܫܐ ܕ8 ܫܢܐ̈ ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕ60 ܣܗܕܐ ܕܕܘܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܫܬܐ ܠܐܝܪܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܬܠܝܩܐ̈ ܒܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕ ܐܣܐ ܕ60 …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܩܘܠܐ ܕܬܗܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܩܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܘܪܚܐ …
ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܨܒܝܐ̈ ܒܝܡܢ ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܘܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܨܒܝܐܗ ܘ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܕܝܗ ܒܦܠܫܐ̈ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈  ܛܠܒܠܗ ܠܚܘܬܡܐ …
ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ  ܠܐܨܦ̇ܗܐܢ ܐܨܦ̇ܗܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܦܘܬܚܐ  ܕܟܡܐ ܚܘܪܙܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒ ܣܝܥܬܐ ܕܦܘܪܢܣܐ  ܥܒܼܪܗ ܠܐܨܦ̇ܗܢ. ܐܣܗܩ …
ܟܘܬܪܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܥܪܒܣܬܢ: 2 ܥܠܝܡܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܗܟܘܡ ܥܠ ܡܘܬܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܒܥܪܒܣܬܢ ܒ2 ܗܘܟܡܐ ܦܪܝܫܐ  ܝܗܒܼܾܠܗ̇ ܗܘܟܡܐ ܕܡܘܬܐ ܩܐ 2 ܥܠܝܡܐ  ܘ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ …
ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܕܡܫܩ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ  ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܕܨܚܘܪܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܣܘܪܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ ܕܝܪܡܘܟ  ܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܬܝܠܗ̇ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܐܝܟ …
ܝܘܪܘܦ ܓܻܕ ܡܢ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘܝܢ ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܩܡ ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ …
ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܬ -ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܠ ܪܘܣܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ …
ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ: ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢܥܡ ܟܠܝ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܦܟܢ- ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܙܥܕܘܬܐ ܡܢ ܓܙܡܬܐ …