ܛܒ̈ܐ
ܦܘܬܚܐ ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕ 12 ܚܘܪܙܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ ܫܝܪܐܙ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- 12 ܚܘܪܙܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕܝ ܘ ܒܝܠ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈  ܦܝܫܠܗܘܢ̈ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ  ܩܐ 12 ܓܗܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܓܻܗ ܕܝܡܢ ܕܒܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 3 …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܣ  ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ …
ܬܚܡܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢܝ ܕܓܢܗ  ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܘ ܫܚܠܦܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈  ܒܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܚܕ ܩܢܛܪܘܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܗܛܐ ܕܩܐܡ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܫܪܪܢܐ ܕ ܡܢܝܢܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܥܪܒܝܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܬܒܻܪܝܙ : ܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬܠܗ ܡܚܓܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܕܓܕܫܐ ܕܣܝܠ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܒܼܪܝܙ …
ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܩܪܩܝܙܣܬܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܪܩܝܙܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܫܟܟ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈ …
ܚܕ ܡܘܬܢܐ ܘ 4 ܕܪ̈ܒܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܣܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܩܘܒܠܗ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܥܠ ܦܘܠܝܣ ܕܡܨܪ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܟܬܪܝܢ …
ܦܢܣ: ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ  ܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܩܐ ܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܒܝܕ …
ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ  ܥܡ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ-ܚܝܠܐ  ܘ ܦܠܚܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈̄ ܐܠܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ …
ܕܒܼܩܬܐ ܕ2 ܓܢܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܫܟܘܬܐ ܥܠ ܕܝܗ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܐܚܟܻܝ 5 ܝܘܡܬܐ̈ ܩܐ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܦܘܠܝܣ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ …
.ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ( ܡܢܘܪ) ܓܝܣܝܬܐ ܕܢܬܘ ܒܠܬܘܢܝ  ܫܘܬܐܣܐ ܕܒܬܰܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܬܠܢܬܝܟ ܓܪܒܝܬܐ (ܢܬܘ) ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ(ܡܢܘܪ) ܓܝܣܝܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܫܪܟܬܐ ܕ11 ܗܕܡܐ ܥܡ ܣܘܥܕ ܒܐܬܪܐ ܕܠܬܘܢܝ.  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܗܐ …
  ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ.  ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ …
  ܕܒܼܚܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ- 20 ܡܘܬܢܐ̤ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܘܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ  ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ …
ܬܝܒܼܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ  ܕܐܡܪܟܐ ܥܠܠ ܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ (ܐܠ ܫܥܝܪܐܬ) ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܐܡܪܟܐ ܘܟܢܫܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܡܢ ܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ  ܛܠܒܠܗ ܕܗܕܝܪ ܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܡܢ …
ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܘ ܐܢܟܪܐ ܒܬܘܪܟܝܐ  ܫܘܪܟܠܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ  ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܝܘܢܝܣܦ̇ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܘܗܝܪܬܐ ܕܨܒܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ( ܝܘܢܝܣܦ̇) ܛܠܒܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܫܪܩ …
ܒܥܘܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܒܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܬ -ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܢܨܝܚܘܬܐ ܙܒܘܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܡܨܥܝܬܐ̈ ܒܘܫ …