ܛܒ̈ܐ
ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ  ܕܟܻܝܢ  ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܕܐܬܪܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܗ ܙܝܕܢܐ ܘ ܡܢ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ 2 …
ܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܕܗܠܝ ܢܘ- ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܡܘܚܒܪܗ ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܠܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܣܐܦ̇)  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܘܕܣ ܙܘܒܛܢܬܐ  ܘ ܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܫܘܠܛܢܐ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐܗܥ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐܗܥ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ …
پنج شنبه, 20 دی 1397 12:09

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܠܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܐܪܫܟܼܝܬܐ  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܘܥܕܝܗ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ …
ܓܻܒܪܝܐܢܨܝ ܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܘܣܟܘ ܘ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܬܚܠܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܬܠܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ …
 ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ  ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ ܪܙܡܝܫ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܘܠܝܬ ܕ97 ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܐܢ ܫܘܪܝܠܗ̇.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ  ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܝܪܘܦ ܡܚܦܘܛܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܩܘܡ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܩܘܝܡܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܥܡܐ ܕܩܘܡ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ19 ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ 1356  ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܲܰܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܙܪܝܦ̇ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܕܗܘܝ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬ̈ܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܆ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܥܕ ܕܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܩܝܘܡܐ ܕܬܠܒܢ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ   ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ  ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ.  ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝ ܒܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܐܝܢܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܗܡܨ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܡܠܠܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܝܘܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܐܡܪܗ: ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܗܠ ܫܡܕܬܐ ܟܡܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.ܡܠܠܐ ܕܗܡܨ( ܥܒܕܘܠ ܠܬܝܦ̇ ܐܠ …