ܛܒ̈ܐ
پنج شنبه, 29 فروردين 1398 10:01

ܙܪܝܦ̇ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ̇

ܙܪܝܦ̇ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ̇ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܐܙܢܣ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܬܐ ܝܰܠܗ̇ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܢܐ̈ ܩܕܰܡܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܢܐ̈ ܩܕܰܡܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ.  ܙܪܝܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܕ܆ܓܢܗ ܥܠ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܠܐ ܗܝܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܐ ܠܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܣܘܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܡܫܩ ܥܒܼܪܗ ܠܐܢܟܪܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ.  ܙܪܝܦ ܒܣܘܪܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ …
ܐܝܪܢ ܫܪܝܟ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܬܓܪܝܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܐܙܓܕܐ ܬܓܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܘܟܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܕܪܝܬܐ̈  ܩܐ ܐܪܡܢܣܬܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ 2018.  ܡܘܗܣܢ ܪܗܝܡܝ ܐܙܓܕܐ ܬܓܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܪܡܢܣܬܢ …
ܡܫܧܧܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܒܪܓܾܐܡ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܘܡܝܬܐ ܛܒܝܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܘܥܝܬ ܕܐܙܓܕܐ ܕܐܥܐ ܐܬܪܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܚܙܝܬܐ …
سه شنبه, 27 فروردين 1398 10:36

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܝܪܦ̇ ܠܣܘܪܝܐ- ܒܓܻܠܕܘܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܝܪܦ̇ ܠܣܘܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 27 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐ …
ܙܪܝܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܫܡܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܩܝܘܕܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܕܦܪܝܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܫܡܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܩܝܘܕܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܕܦܪܝܣ. ܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ …
سه شنبه, 27 فروردين 1398 10:18

ܩܝܘܕܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܕܦܪܝܣ

ܩܝܘܕܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܕܦܪܝܣ ܥܘܡܪܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ (26 ܒܦ̇ܪܘܪܕܝܢ) ܬܦܩܠܗ ܒܩܝܘܕܐ  ܘ ܬܠܚܠܗ  ܚܕ ܡܢ ܒܘܪܓܻܗ ܘ ܫܟܘܪܐ ܕܕܝܗ. ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܡܪܘܢ̈: ܦܝܫܠܗ̇ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܬܠܚܬܐ ܕܟܠܝ ܥܘܡܪܐ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܗܦ̇ܙ ܫܝܪܙܝ ܒܐܝܬܠܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܡܫܘܚܐ ܐܝܪܢܝܐ ܗܦ̇ܙ ܫܝܪܙܝ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܚܒܢܐ ܕܐܗܐ ܡܫܘܚܐ ܘ ܡܚܒܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘ ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܝܪܢܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܘܡ ܐܪܫܟܼܝܬܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܐܘܚܕܢܐ ܬܡܡ ܠܦܠܚܢܐ ܠܙܡ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܕܦܢܝܬ̈ܐ ܕܬܚܘܬ ܣܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܥܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕ 900 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕ 900 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ.ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܙܐ  ܐܗܐ ܕܝܢܘܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܥܠ ܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ - 22 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ ܕܗܠܒ ܘ ܩܘܪܒܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܚܠܕܝܗ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ 11 ܡܘܬܢܐ̈ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ 15 ܡܚܘܝܕܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܐܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܗܝ 15 ܓܝܣܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܥܡܐܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܣܩܬ. ܐܗܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܦܝܫܠܗܚ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ …
ܣܝܠ ܒܐܝܪܢ- ܡܘܬܢܐ 76 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 30 ܐܠܦܐ ܡܝܠܝܪܕ ܬܘܡܢ ܣܝܠ ܒܐܝܪܢ- ܡܘܬܢܐ  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 30 ܐܠܦܐ ܡܝܠܝܪܕ ܬܘܡܢܣܝܠ ܒܐܝܪܢ- ܡܘܬܢܐ  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܚܘܙܕܓܐ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܗ ܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܓܢܗ ܒܬܗܪܢ ܒ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܓܪܟ  ܗܘܐܠܢ̈ ܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܕܩܝܩܬܐ ܘ ܩܢܛܪܢܬܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ: ܚܠܘܨܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܥܠܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܚܘܙܕܓܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܛܒܝܬܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ …
ܙܪܝܦ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܬܠܝܐ: ܝܘܪܘܦ ܬܡܡܐ ܠܘܠܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܘܬ ܐܝܢܣܬܟܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܕܝܠܗ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܛܠܒܠܗ ܣܢܕܢܐ ܕܕܝܗ ܫܪܟܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ. ܚܘܐܢ ܓܘܥܝܕܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ …