ܛܒ̈ܐ
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܠܐ ܡܫܪܪܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܒܓܢܗܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ ܙܪܝܦ ܘ ܐܠܦ̇ܘܢܣܘ ܕܐܣܬܝܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܣܦܢܝܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܗܪܢ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘܠܢܕ ܙܪܝܦ ܘ ܣܝܚܪܝܕ ܟܐܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܘܠܢܕ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܗܪܢ.  ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܘܙܝܪܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܠܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ  …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐܠ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܐܐܡܪܗ: ܝܬܒܼܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܒܪܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܒܘܬ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕ ܐܢܒܼܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܪܫܢܐ̈ ܕܟܠܝ̈ ܐܬܪܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ.
ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 16 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܡܫܩ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܙ̇ܐܢ ܐܝܘ …
ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܐܢܟܪܐ - ܐܝܪܢܐ - ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܝܪܚܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܝܕ ܚܘܡܦܪܐ̈ ܥܠ ܟܡܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܒܣܘܪܝܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ̇: ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ …
ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܬܗܪܢ - ܝܣܘܓܻ ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ ܐܝܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܣܡܝܪܡ ܐܡܪܗ: ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܢܘܢܝܬܐ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܝܡܢ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܫܡܥܝܐ ܝܘܚܗ ܕܐܝܪܢ ܥܨܝܐ …
ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܣܡܝܪܡ: ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ ܐܝܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܣܡܝܪܡ ܐܡܪܗ: ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ ܐܝܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܒܪܝܐ ܠܓܒܐ ܕܐܬܪܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܕܪܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕ ܡܡܠܝܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܚܘܪܙܐ̈ ܨܢܥܝܐ̈ ܘܒܩܢܝܬܐ ܕܢܦܩܬܐ ܘ ܐܩܢܘܘܡܝܐ ܒܪܝܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܠܒܼܪܘܦ̇ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܠܐ ܢܦܠܬܐ ܒܢܘܪܐ ܕܣܘܪܝܐ   ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܒܣܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܛܥܠܢܬܐ ܒܢܘܪܐ  ܘ …
ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܝ . ܬܝ .ܐܪ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܐܝ . ܬܝ . ܐܪ ܕܝܘܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ̈ ܘ ܢܦܠܗ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪܢܐ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܙܘܪܝܚ: ܒܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܪܩܬܐ ܓܙܡܬܐ ܕܗܦܟܝܘܬܐ ܘ ܬܪܘܪܝܣܡ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܙܘܪܝܚ. ܙܪܝܦ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܙܘܪܝܚ ܐܡܪܗ: ܒܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܓܙܡܬܐ ܕܗܦܟܝܘܬܐ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܘܬ ܚܠܢܬܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܢܬܘ ܒܥܪܩ ܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܣܒܒ ܚܠܢܬܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܘܦ ܓܝܣܐ ܕܢܬܘ ܒܥܪܩ ܘ ܒܒܗܢܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܬܚܠܘܦܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ. …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܪܢܣܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕ ܚܒܪܐ ܚܕܬܬܐ ܡܢ ܚܕܪܘܢܐ ܕܛܒܐ ܦܝܫܐ ܦܪܝܣܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܙܘܪܝܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܥܡ …
ܪܘܝܬܪܙ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܰܪ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܟܬܒܼܬܐ ܕܚܕܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܝܢܐ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܗܟܡܝܠܗ̇ …