ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܢܟܻܣܬܪ- ܫܪܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܫܢܝܙܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܢܟܻܣܬܪ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܫܪܝܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ ܫܢܝܙܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܐܢܐ̈ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܕܒܝܬ ܐܠ ܡܘܩܕܣ - 29 ܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܢ ܪܙܡܝܫ ܕ ܒܝܬ ܐܠ ܡܘܩܕܣ ܕ29 ܕܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕ 35 ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܚܘܪܡܫܗܪ  …
چهارشنبه, 03 خرداد 1396 11:08

ܝܘܒܒܼܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܚܘܪܡܫܗܪ

ܝܘܒܒܼܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܚܘܪܡܫܗܪ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ 3 ܒܝܪܚܐ ܕܚܘܪܕܐܕ ܝܘܒܒܼܐ ܕ ܐܙܕܘܬܐ ܕܚܘܪܡܫܗܪ ( ܬܝܡܢܐ ܕܐܝܪܢ) ܒܫܢܰܬܐ ܕ 1982. ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܣܘܪܩܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ …
ܦܩܝܬܐ ܒܡܢܟܻܣܬܪ ܕܐܢܓܠܣܬܢ- 22 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 59 ܕܪܒܢܐ̈ ܦܘܠܝܣ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒ ܚܕ ܐܘܢܐ ܕܟܘܢܣܪܬ ܒܡܢܟܻܣܬܪ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ 22 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܗܘܢ̈ 59 ܓܢܬܐ̈. …
ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܒܬܰܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕ ܡܒܨܪܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܘܦܟ ܩܐ 9 ܝܪ̈ܚܐ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܝܘܚ̈ ܒܣܦܪܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܘܦܟ ܡܚܙܝ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܡܒܨܪܬܐ …
ܦܘܬܚܐ ܕ ܬܠܬܐ ܒܝܬ- ܚܙܘܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܨܢܥܝܐ̈ ܒܬܗܪܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠ ܠ 4 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܙܘܠܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܕܝܡܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ …
ܦܘܬܚܐ ܕ ܬܠܬܐ ܒܝܬ- ܚܙܘܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܨܢܥܝܐ̈ ܒܬܗܪܢ ܬܗܪܢ ܐܕܝܘܡ ܝܘܐ ܣܗܕܐ ܕܬܠܬܐ ܒܝܬ- ܚܙܘܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ̈. ܐܢܐ̈ ܒܝܬ- ܚܙܘܐ ܝܢܐ ܒܣܗܡܐ ܨܢܥܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܝܬ- …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܪܘܗܢܝ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܦܪܫܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ.  ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܙ̇ܪܝܟ  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܡܫܐ …
ܦܠܛܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܡܟܼܘܟܒܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܡܨ ܒܣܘܪܝܐ ܐܘܬܘܒܘܣܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܓܘܗ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܘ ܒܝܬܘܬܐ ܕܕܝܗ ܦܠܛܠܗܘܢ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܗܘܡܨ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ …
ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܙܝܕܐ ܬܒܼܝܠܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܩܐ ܪܘܗܢܝ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ- ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܪܘܗܢܝ ܓܻܐܥܠܝܩ ܓܪܓܝܢ ܬܪܝܢܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܩܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܕܝܗ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܝܪܢ.ܗܘ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ …
ܠܒܠܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܐܣܝܪ̈ܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ̈ ܠܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܥܒܼܪܗ ܠܝܘܡܐ ܕ36 ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ̈ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܠܘܒܠܗ ܠܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ  ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܥܪܒܣܬܢ ܟܢܘܫܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܚܬܡܠܗ ܕܠܐ ܟܻܘ ܚܕ ܦܠܛܐ ܩܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
  ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܝܪܢ ܘ ܦܪܫܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ ܒܝܕ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ …
ܝܘܡܐ ܕ35 ܡܢ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕ ܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܥܒܼܪܗ ܠܝܘܡܐ ܕ35 ܕܐܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܟܠܝܐ …
یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 11:34

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܒܪܬܐ ܦܠܣܬܝܢܝܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܒܪܬܐ ܦܠܣܬܝܢܝܬܐ ܚܕ ܒܪܬܐ ܦܠܣܬܝܢܝܬܐ ܥܡܪܢܬܐ ܕܡܕܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܽܓܻܪ ܒܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܘ ܒܥܠܬܐ ܕܚܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ̈ ܕܝܘܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܒܓܘܠܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ …
ܣܦܩܬܐ ܕ ܩܨܪܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܟܢ ܒܥܠܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܥܒܼܘܕܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܦ̇ܝܠܡ ܕܟܢ  ܕܝܠܗ ܚܕ ܙܘܝܚܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܘ ܐܘܡܢܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܫܟܻܚܬܐ ܕܚܕ ܡܠܘܐܐ ܒܫܟܘܬܐ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܥܨܝܐ ܕܣܦܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܩܨܪܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 50 ܡܘܬܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ 2 ܡܬܘܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ 2 ܡܬܘܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܩܛܥܠܗ ܠܙܘܕܐ ܡܢ 50 ܓܢܬܐ̈.  ܚܕ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܦܟܪܢܐ̈ ܥܠ ܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܓܼܙܗ- ܟܡܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܚܝܐ ܝܢܐ̈ ܠܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗ ܚܕ ܢܩܒܼܐ ܙܐ …