ܛܒ̈ܐ
جمعه, 26 آبان 1396 17:29

ܚܘܬܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ

ܩܐܣܡ ܥܠܥܓܻܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ  ܘ ܚܐܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܐܘܗ …
ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ: ܥܒܼܪܗ ܠܦܪܝܣ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܘܝܬܒܼܾܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܣܝܬ …
ܙܪܝܦ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ:ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܝܡܢ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܝܠܗ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܐܢܬܘܢܝ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܦܝܫܠܗ ܟܬܝܒܼܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܠܝܠ ܐܪܒܝܠ ܘ ܒܓܼܕܕ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܗܠܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ …
ܕܫܕܫܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܠܒܢܢ ܒܝܕ ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܝܣܐ ܕܠܒܢܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܫܕܫܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܓܻܢܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.  ܐܝܟ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܣܗܡܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ- ܫܘܝܠܐ ܙܝܢܝܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܣܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ- ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܩܐܡ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܝܗܒܼܠܬܐ ܕ271 ܡܝܠܝܪܕ ܬܘܢܡ ܗܝܪܬܐ ܠܐ ܫܩܠܢܬܐ ܘ 659 ܡܝܠܝܪܕ ܬܘܡܢ ܡܨܥܝܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܝܕ ܒܢܟܐܗ ܩܐ ܬܦܩܢܐ̈ ܒܪܘܕܢܐ ܒܟܪܡܢܫܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܘܚܙܝܠܗ …
ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ …
ܡܘܬܢܐ̈ 432 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ 9388 ܓܢܬܐ̈ - ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ  ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܗܻܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܡܘܣܟܘ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܘܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܒܝܠ- …
ܡܘܬܢܐ̈ 432 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈7818 ܓܢܬܐ̈ - ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ  ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܗܻܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܗܠ …
ܙܪܝܦ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ:ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܝܡܢ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܝܠܗ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܐܢܬܘܢܝ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܦܝܫܠܗ ܟܬܝܒܼܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܚܙܝܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܚܫܠܗ ܠܟܪܡܢܫܗ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܬܦܝܩܠ ܒܪܘܕܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܒܐܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܡܢܫܗ ܥܒܕܘܠ ܗܘܣܝܢ ܡܘܥܙܝ ܪܘܚܢܝܐ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܡܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ …
ܡܘܬܢܐ̈ 423 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ 7370 ܓܢܬܐ̈ - ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ  ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܗܻܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܒܪܘܕܢܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܛܒܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ- ܡܚܝܕܬܐ ܕܟܠܝ ܡܨ̈ܥܝܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ ܒܪܘܕܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܘܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܩܪܝܠܗ ܒܘܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܕ ܚܘܙܕܓܐ ܒܪܘܕܢܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܘܡܬܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕ ܐܝܪܢ ܦܪܣܠܗ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ .ܡܥܠܝܘܬܗ ܒܐܗܐ …