ܛܒ̈ܐ
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܡܩܪܡܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܠܝ ܠܪܝܓܢܝ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܡܩܪܡܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ …
ܪܘܕܢܐ ܕ7.1 ܪܝܫܬܪ ܒܐܬܪܐ ܕܡܟܙܝܟ- ܗܠ ܐܕܝܐ 93 ܡܘܬܢܐ̈ ܡܚܝܠܗ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ 7.1 ܪܝܫܬܪ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܟܙܝܟ. ܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܬܠܚܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܘ …
ܦܘܢܝܐ ܕܙܝܪܦ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܕܝܘܐ ܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܠܝܬ ܕܘܟܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܣܝܬܪܐ̈ ܙܝܦܢܐ̈ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܪܗܛܐ ܕ72 ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܫܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܗܝܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܝܪܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܚܕܪܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܕܡܘܟܪܣܝ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ  ܘܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܫܐ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܕܦܝܫܠܗ …
ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕ ܒܝܘܢܐ ܦܘܣܩܢܐ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܘ ܪܚܩܢܬܐ …
ܣ -ܢ-ܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܕ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܫܢܬܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܠܗ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ …
ܡܐܙܠܬܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ«- ܒܝܘܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܚܕ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܢ ܕܥܪܩ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܦܝܫܐ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܣܝܩܘܡܐ …
ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܒܪܐ ܩܠܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܕܝܗ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕ ܒܝܘܢܐ ܦܘܣܩܢܐ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ …
ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈: ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܡܢ ܥܪܩ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒܕ ܓܪܫܠܘܢ̈ ܠܓܒܐ ܐܰܚܪܰܝܢܐ ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܣܗܡܐ̈ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܐ̈ ܘ ܩܪ̈ܝܬܝܩܝܐ ܡܢ ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘ ܨܘܒܝܐ̈ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܓܝܣܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ …
ܒܟܢܫܐ ܕܐܝܪܢܝܐ̈ ܥܡܪܢܐ ܒܐܡܪܟܐ: ܪܘܗܢܝ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܠܦܘܢܝܐ ܕܕܫܕܫܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ  ܥܡ ܐܝܪܢܝܐ ܥܡܪܢܐ̈ …
ܫܡܚܢܝ: ܐܝܪܢ ܐܚܟܻܝ ܩܒܘܠܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܐܬܪܐ ܐܠܟܢܐ ܒܥܪܩ- ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܠܗ ܒܣܘܟܠܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܟܠܝ ܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ …
ܡܗܕܝܢܐ: ܟܠܝ ܚܕܐ ܓܻܘܓܻܬܐ ܚܠܛܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܬܦܩܐ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܒ - ܚܝܠܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘ ܨܘܒܝܐ̈ ܕܒܝܬ- …
ܪܘܗܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܕܘܢܝܐ- ܩܣܬܕܡܝܢܡܪ ܝܠܗ ܚܕܐ ܓܕܫܐ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܐܡܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܝܘܬܪܢܐ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܬܝܒܼܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܗܕܡܐ ܕ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ. …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܚܙܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܝܢܡܪ.  ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ̈ …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ( ܦܪܠܡܢ) ܕܒܠܙ̇ܝܟ: ܪܘܗܢܝ ܐܡܪܗ ܝܘܪܘܦ ܓܪܟ ܝܗܒܼܐ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܬܠܢ ܐܗܐ ܣܦܪܬܐ …