ܛܒ̈ܐ
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܡܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܢܗ.  ܥܒܕܝ ܐܡܪܗ ܐܢܝ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܬܣܠܘܡܐ ܝܢܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܗܟܡܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ  ܐܝܢܐ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܒܒܘܚܪܢ  ܕܐܝܬ ܒܣܝܥܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ  ܬܚܪܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܬܚܠܘܦܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܗܘܣܝܢ ܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܥܪܒ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ  ܡܢ ܓܒܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ  ܥܒܼܪܗ ܠܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܥܪܩ ܒܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܬܐ …
یکشنبه, 01 مرداد 1396 11:31

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܪܘܝܬܪܙ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܘܐ ܒܦܪܝܣ  ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܫܘܪܝܟܠܗ ܥܡ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ  ܘ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ …
ܕܪܒܢܬܐ ܕ 141 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܪܒܢܬܐ ܕ141 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕ ܒܝܬ ܐܠܚܡ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܓܢܗ-ܡܫܪܪܬܐ ܕܫܪܝܟ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕܐ ܪܩܝܥܐ ܡܣܝܡܢܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܗܛܐ ܕ8 ܡܢ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܓܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܝܢ …
ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ: ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ 33 ܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܒܪܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܫܪܝܟܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ …
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܩܪܩܝܙܣܬܢ  ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܟܢܝܐ   ܢܝܘܝܘܪܟ - ܪܘܝܬܪܙ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ …
ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܒܻܘܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܘ ܒܪܓܻܐܡ. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܙܢܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ- 42 ܕܪܒܢܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܕܩܪܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܟܻܝܕ ܕܐܠ …
ܥܠ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1- ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܩܘܠܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܬܡܝܢܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ( …
ܡܘܬܐ ܕ3 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܬܐ̈ ܕ4 ܓܢܬܐ̈ ܒܦܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ  ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܦܢܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ- 42 ܕܪܒܢܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܕܩܪܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܟܻܝܕ ܕܐܠ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ- 42 ܕܪܒܢܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܕܩܪܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܟܻܝܕ ܕܐܠ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܒܘܝܢ ܒܐܘܬܪܝܫ   ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ  ܘ ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܪܗܛܐ ܕ8 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܥܒܼܪܘܢ̈ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܒܘܝܢ ܒܐܘܬܪܝܫ   ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ  ܘ ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܪܗܛܐ ܕ8 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܥܒܼܪܘܢ̈ …
ܕܪܗܘܢ̈ ܠܒܬܰܪܝ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܓܢܗ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܩܡ ܩܛܪ   ܐܪܒܥܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܬܚܪܡܢܐܗ ܕܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܒܚܕܐ ܡܚܫܚܬܐ ܡܢ ܩܛܪ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܕܗܘܝܐ ܡܩܝܢܬܐ ܥܠ 6 ܐܨܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ …
ܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܐܰܝܣܪܗ ܠܡܟܼܬܒܼܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܣܦܪܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ   ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ  ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܐܣܝܪܬܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܣܦܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܡܒܨܪܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܕܝܦܠܘܡܬ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ.  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ …