ܛܒ̈ܐ
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ: 84 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܬܐ ܙܪܕܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܓܐܬܪܐ ܒܦܪܢܣܐ ܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܕ84 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܫܘܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܫܒܬܐ ܕ9 ܒܟܠܝ …
ܩܪܝܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܠ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒܫܡܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܠܗܣܬܢ ،ܐܙܓܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܗܘܐܠܗ̇ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܝܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ ܩܐ …
ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ  ܕܟܻܝܢ  ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܕܐܬܪܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܗ ܙܝܕܢܐ ܘ ܡܢ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ 2 …
ܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܕܗܠܝ ܢܘ- ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܡܘܚܒܪܗ ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܠܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܣܐܦ̇)  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܘܕܣ ܙܘܒܛܢܬܐ  ܘ ܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܫܘܠܛܢܐ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐܗܥ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐܗܥ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ …
پنج شنبه, 20 دی 1397 12:09

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܠܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܐܪܫܟܼܝܬܐ  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܘܥܕܝܗ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ …
ܓܻܒܪܝܐܢܨܝ ܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܘܣܟܘ ܘ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܬܚܠܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܬܠܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ …
 ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܟܦܢܐ ܒܓܙܡܐ ܝܠܗ ܩܐ 24 ܡܐܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ  ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ ܪܙܡܝܫ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܘܠܝܬ ܕ97 ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܐܢ ܫܘܪܝܠܗ̇.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ  ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܝܪܘܦ ܡܚܦܘܛܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܕܩܘܡ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܩܘܝܡܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܥܡܐ ܕܩܘܡ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ19 ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ 1356  ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܲܰܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ …