ܛܒ̈ܐ
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 20 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐܗ ܩܘܪܕܝܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 20 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐܗ ܩܘܪܕܝܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܓܘܕܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܥܠ 2 ܡܬܘܬܐ̈ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 8 ܡܘܬܢܐ̈ .  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ …
  ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܓܘܕܐ ܕܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܥܠ 2 ܡܬܘܬܐ̈ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 8 ܡܘܬܢܐ̈ .  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܒܛܘܡܝܐ ܓܝܣܝܐ ܡܗܠܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܝܓܻܪܝܗ.   …
ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܩܘܒܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܨܒܝܐ̈ ܕܝܡܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ.. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܠܠܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܓܕܫܐ ܕܝܡܢ ܐܣܝܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܟܬܒܼܠܗ: ܢܫܪܬܐ ܥܠ …
ܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܨܢܥܐ ܘ ܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐܗ ܗܘܝܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܗܘܕܝܕܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ …
ܚܒܪܐ: ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈) ܒܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܧܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܪܒ - ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ) ܗܘܐܝܠܗ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ …
ܬܪܡܦ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܟܪܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ   ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܚܒܪܐ ܕܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܻܒܠܝܐ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܡܢ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܡܒ ܕܦ̇ܘܣܦ̇ܪܝ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܠ ܡܬܐ ܕܗܓܻܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ  ܕܒܐܗܐ …
ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܫܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܨܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܩܘܒܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܨܒܝܐ̈ ܕܝܡܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ.. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܠܠܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܓܕܫܐ …
جمعه, 23 شهریور 1397 17:38

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܢܪܙܝܬܘܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܝܡܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܬܗܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܡܠ ܚܪܙܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ …
ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܫܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܨܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܩܘܒܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܨܒܝܐ̈ ܕܝܡܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ.. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܠܠܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܓܕܫܐ …
ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܥܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ …
ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܝܡܢ- ܠܐ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܘ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܕܝܗ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܡܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܘܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܢܦܠܘܢ̈ ܠܒܬܰܪܝ. ܥܠܬܐ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ …
ܢܪܙܝܬܘܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܝܡܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܬܗܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܡܠ ܚܪܙܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ …