ܛܒ̈ܐ
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ: ܝܬܒܼܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܻܐܘܘܫ ܐܘܓܼܠܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܢܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܝܬܒܼܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܗܘ̈ܢ ܒܐܙܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܢܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܒܥܪܩ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܗܪܡܐܬ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ ܩܐܪܝ ܝܐܣܝܢ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ  ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢ ܠܐܒ ܗܕܡܐ( …
ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܫܪܝܬܐ ܕܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܕܝܢܬ̈ܐ ܘܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܠܓܘ ܪܗܛܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܪܗܛܐ ܚܡܝܫܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ̈  ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܠܓܘ ܪܗܛܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ  ܫܘܪܝܠܗܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܚܘܙܕܓܐ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ.. …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܡܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܢܗ.  ܥܒܕܝ ܐܡܪܗ ܐܢܝ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܬܣܠܘܡܐ ܝܢܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܗܟܡܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ  ܐܝܢܐ …
ܩܐܣܡܝ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܝܢܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܕ ܦܠܘܛܝܩܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ  ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈  ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ جمهوری را معرفی کردܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܫܡܢܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܐ ܩܐ  ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܗܝ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܒܬܦܩܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܚܐ̈ …
ܚܕ ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܙܒܛܢܬܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ 1 ܡܠܝܘܢ …
ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ  ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܥܒܼܬܐ. ܐܗܐ …
ܩܐܣܡܝ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܝܢܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܐ ܕ ܦܠܘܛܝܩܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ  ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈  ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ …
ܡܘܬܐ ܕ 64 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܡܘܨܘܠ ܕܥܪܩ- ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: 64 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܘ ܠܐ ܓܝܣܝܐ  ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܕܝܗ …
ܒܘܫ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܦܓܼܪܢܝܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܣܝܥܬܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕ ܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܦܓܼܪܢܝܬܐ ܕ 90 ܡܢ ܡܐܐ …