ܛܒ̈ܐ
  ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܝܘܢܝܣܦ̇ ܒܘܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ̈ ܝܘܢܝܣܦ̇ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈  ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ …
ܗܫܪܝܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܨܒܝܐ̈ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܪܗ̇: ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܒܨܒܝܐ̈ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܙܝܕܐ ܝܠܗ̇ …
ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܝܬܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܝܟ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܗܠ ܐܕܝܐ …
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 22:19

ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܫܒܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܐܘܦ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܚܘܪܙܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ).ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ …
ܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܦܚܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܣܝܬܪܐ̈ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ …
ܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܐ ܘ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ …
ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ : ܪܘܗܢܝ ܘ ܡܟܪܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪ̈ܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ …
ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ   ܕܘܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܝܡ ܓܻܘܓܐܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܢܓܦܘܪ ܗܘܐܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܐܬܪܗ ܡܢ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܝܢܡܪ ܢܙܒܬ ܠܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ. ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܬܕܡܪ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ -ܬܢܦ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܬܐ ܕܥܪܩ ܐܘܪܕܘܢ - ܣܘܪܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܕܡܪ( ܦܠܡܝܪܐ) ܒܡܥܪܒܼܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ ܦܠܛܠܗ ܘ ܚܫܠܗ ܠܦܪܘܬܘܪܝܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. …
ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܘ ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ ܒܬܗܪܢ ܥܡ ܚܕܕܐ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܠܚܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܬܚܠܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ …
ܗܝܪܬܐ ܕ2.5 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܬ ܘ ܟܘܘܝܬ ܩܐ ܐܘܪܕܘܢ ܥܪܒܣܬܢ ܟܘܘܝܬ ܘ ܐܡܪܬ ܣܙܙܓܪܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕ ܕܫܢܐ ܕ2.5 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ: ܨܒܼܝܢܐ ܕܬܗܪܢ ܘ ܦܟܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܟܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܗܘܐܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ …
ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘܟܻܝܢ: ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ 4 ܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܙܐ ܦܝܫܠܗ̇ …
ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܼܝܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܫܘܪܟܐ ܝܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ8 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܗܕܡܐ ܘ ܢܙܪ ܘ ܐܘܦ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ …
ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܐܠ ܗܕܝܕܝܗ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܘ ܫܕܪܬܐ ܕܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܓܝܣܝܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܓܝܣܐ …
ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܬܡܡܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܬܡܙܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܗܐܓܻ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܗܕܝܕܗ ܘ …