ܛܒ̈ܐ
ܬܚܠܦ ܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ( ܣ ܦ̇ ܬ )ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܕܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ( ܦܪܠܡܢ) ܡܚܝܕܬܐ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܬܪܡܦ - ܟܝܡ : ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܠܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܦܠܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܬܦܩܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ …
ܡܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܒܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ̈ 3 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ. ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܓܼܙܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܕܝܗܘܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܪܦ̇ܗ ܒܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܛܒܐ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܩܪܘܬܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܼܙܗ ܓܘܕܐ ܕܣܗܕܐ ܥܙܕܝܢ ܩܣܡ ܦܥܘܐ ܓܝܣܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܚܕ ܡܢ ܩܪܘܬܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܙܘܥܐ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܗܣܢ ܢܥܝܡ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܪܝܦ̇ : ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܒܐ ܓܗܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܪܡܢܬܐ  ܩܡ ܐܡܪܟܐ  …
یکشنبه, 15 مهر 1397 10:12

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕ 2 ܫܒܬܐ̈ ܥܒܼܪܗ ܠܬܪܢ. ܙܪܝܦ̈ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 23 ܒܝܪܚܐ ܕܣܦ̇ܬܡܒܪ ܥܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܚܙܘܩܝܐ …
ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܪܚܐ ܕܣܦܬܡܒܪ 2018 26 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܝܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܐܗܐ ܝܪܚܐ 450 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܝܫܐ …
ܚܕܟܡܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܪܡܬܐ ܢܦ̇ܛܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܗܓܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܥܠ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܣܣܐ  ܩܐ ܚܕܟܡܐ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܐܠܘܢ̈ ܦܣܣܐ ܕܙܒܼܢܬܐ …
ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦ̇ܠܘܓܻܗ ܕܥܪܩ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܦܩܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦ̇ܠܘܓܻܗ ܕܥܪܩ. ܒܐܗܐ ܡܫܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܘܡܒ. ܦ̇ܠܘܓܻܗ ܝܠܗܚ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܕܥܪܩ. ܐܗܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܐܠ ܗܠܒܘܣܝ ܬܓܪܒܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܡܫܘܪܪܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܙܪܝܦ̇ - ܐܡܪܟܝܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܝܐ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܗܘܐܠܢ̈ ܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܥܠ ܕܝܗ. ܙܪܝܦ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
ܐܦܪܢܐ̈ ܕܙܘܒܛܢܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ   ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܐܣ - 300 ܕܪܘܣܝܐ ܩܐ ܣܘܪܝܐ   ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܐܣ- 300 ܕܪܘܣܝܐ ܩܐ …
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ   ܥܪܩ: ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܥܪܩ. ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܫܢܰܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ̈: 550 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܝܡܢ ܒܗܘܕܝܕܗ  ܝܢܐ̈ ܨܚܘܪܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܚܠܢܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܩܘܪܒܐ ܠ 550 …
ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈   ܐܣܕ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܒܼܘܪܝܐ ܓܝܣܝܐ ܠܐܦܪܐ ܕܚܕ ܐܬܪܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܠܐ …
ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈   ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܒܣܝܓܻ: ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܕܡܝܢܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕ60   ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܒܣܝܓܻ: ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܕܡܝܢܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕ60 ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܒܣܝܓܻ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܐܙܕܝ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܐܣ - 300 ܕܪܘܣܝܐ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܐܣ- 300 ܕܪܘܣܝܐ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܣܪܐܝܠ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܝܬܐ ܡܢ …