ܛܒ̈ܐ
 ܘܣܝܠܝ ܢܒܢܙܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܒܓܢܗܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ ܒܐܣܬܢܗ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܝܗܒܼܢܐ ܕܠܒܐ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܰܟܻܚܬܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܟܢܫܝܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ. ܒܐܗܐ ܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܐܝܬ 40 ܐܣܐ̈ ܐܝܟ ܟܡܐ ܢܩܻܪܐ̈ ܘ ܨܒܝܐ ܙܥܘܪܐ …
ܦܘܦܥܘ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܐܫܛܪܐ ܡܢ ܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܐܝܪܢ   ܢܝܘܝܘܪܟ- ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܫܚܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ:  ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ  ܚܕ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܐܠܡܢ …
ܦܘܠܓܼܐ ܒܒܝܬ - ܡܫܪܝܐ ܕܡܥܪܒܼܐ- ܡܪܟܠ: ܠܐ ܫܪܟܚ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ   ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܬܪܡܦ …
ܬܪܡܦ ܫܘܚܠܦ ܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܡܪܗ ܕܟܻܘ ܚܕ ܥܕܢܐ ܠܐ ܝܘܢ ܐܡܪܗ ܐܢ ܥܕܢܐ ܒܕ ܗܘܝܠܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ …
چهارشنبه, 22 فروردين 1397 22:28

ܩܠܐ ܕ2 ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒܪܝܙ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܩܠܐ ܕ2 ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒܪܝܙ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܠܐ ܕ2 ܦܩܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܪܝܙ ܐܪܫܟܼܝܬܐ.  ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܒܕ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܙ̇ܢܒܼ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܒܬܰܪܝ ܡܢ ܫܪܬ ܕܓܢܗ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܙܘܪܝܚ: ܒܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܪܩܬܐ ܓܙܡܬܐ ܕܗܦܟܝܘܬܐ ܘ ܬܪܘܪܝܣܡ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܙܘܪܝܚ. ܙܪܝܦ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܙܘܪܝܚ ܐܡܪܗ: ܒܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܓܙܡܬܐ ܕܗܦܟܝܘܬܐ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܘܒܒܼܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ50 ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܬܗܪܢ
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܠܒܪܙܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܒܼܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܒܪܙܝܠ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܘܙܝܪܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 50 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܦܩܝܬܐ ܒܚܕ ܒܢܝܢܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܙܘܕܐܐ …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܡ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܩܘܘܡܠܘܢ̈ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܓܪܒܝܐ ܕܪܐܡ ܐܠܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܢܬܢܝܗܘ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܪܫ ܘ.ܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܓܼܙܗܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈. ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
ܘܣܝܠܝ ܢܒܢܙܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܒܓܢܗܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ …
ܓܻܕ ܡܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܓܒܢܐ̈ ܕܕܩܪܝܬܐ  ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܗܠܡ ܝܢܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܦܠܚܐ ܡܢ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܢܫܝܬܐ ܡܢ …
ܢܘܒܚܬ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܙܪ ܕܕܘܠܪ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ  ܢܘܒܚܬ ܡܠܠܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܩܐܡ ܒܙܪ ܕܙܘܙܐ ܒܪܝܐ( ܐܪܙ) ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܓܒܐ …