ܛܒ̈ܐ
ܪܘܕܢܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ 7.3 ܪܝܫܬܪ ܡܚܝܠܗ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ̈ ܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܡܚܝܠܗ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ7.3 ܪܝܫܬܪ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܥܪܩ  …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ2 ܓܒܐ ܒܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܬܪܝܐ ܐܪܒܝܠ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܓܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ …
ܨܠܝܗܝ: ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܦܝܫܐ ܠܐ ܢܛܪܬܐ ܐܚܢܢ̈ ܒܕ ܗܘܚ ܣܒܒ ܥܘܓܻܒܐ ܕܕܝܗ  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪ̃ܐܡ) ܘ ܐܡܪܗ: …
ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܩܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܦܝܫܬܐ ܘ ܝܢ ܠܐ ܦܝܫܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܪܓܻܐܡ- ܩܘܡܐ ܕܓܢܢ̈ ܫܘܕܪܐ ܝܘܚ̈ ܠܐܪܝܢ ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ …
ܩܣܡܝ: ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܘܚ̈ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܢܢ̈ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ  ܒܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܡܢ ܚܒܪܐ̈ ܬܘܢܝܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܐܝܬܘܬܐ …
ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ: ܝܘܪܘܦ ܠܐ ܦܝܫܐ ܥܘܠܕܝܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܒܪܓܻܐܡ- ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܒܥܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ݊ ܝܘܪܘܦܢܝܐ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܐ ܝܢܐ̈ ܕܒܛܠܒܐ ܝܢܐ ܠ …
ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ -ܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܠܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܬܓܪܘܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢܪ ܕܐܟܪܘܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܡܢ …
ܐܡܢܘ: ܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ دܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ -  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܢܛܪܬܐ …
ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝ ܢܛܪܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܩܝܘܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܢܡ  ܘ ܡܢ ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܗܘܝ …
ܩܣܡܝ: ܚܒܪܢܐ ܘ ܓܢܗܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܒܘܝܢܐ ܕܓܘܝܕܐ ܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܐ̈ ܠܐ ܩܒܠܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ  ܬܗܪܢ ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܓܢܗܐ̈ …
ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ …
ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ̈   ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܕܡܘܡܟܘܢ ܦܐܫ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.   ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܐܠ …
ܠܒܢܢ ܘ ܒܘܚܪܢ ܚܕܰܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.   ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ …
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܝܥܕ ܗܪܝܪܝ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ- ܙܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ …
جمعه, 19 آبان 1396 16:18

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ …
ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘ ܗܙܒ ܐܠܠܗ. ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܕܡܘܡܟܘܢ ܦܐܫ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܐܠ ܓܻܙܝܪܗ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ …
ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܟܬܒܼܠܗ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ …