ܛܒ̈ܐ
ܡܚܦܛܢܘܬܐܕܣܢܐܕܐܡܪܟܐ-ܒܘܬܝܗܒܼܠܬܐܕܚܘܬܡܐܩܐܡܚܝܕܬܐܕܐܡܪܟܐܒܦܠܫܐܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܦܠܫܐ ܕܝܡܢ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ …
ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ- 5 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܡܬܐ ܕܗܓܷܝܢ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 5 ܓܢܬܐ̈ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܥܠ ܣܝܬܪ̈ܐ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ ܓܝܣܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܣܝܬܪܐܗ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ ܒܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܠܐ ܗܕܡܐ ܕܩܨܦ̇ …
 ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܦܠܫܐ ܕܝܡܢ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ ܣܝ. …
ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܕܐܡܟܐ ܘ ܫܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܪܥܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕ ܐܕܫܐ ܦܪܫܐ ܕ ܙܝܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ  ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܗܘ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕ …
ܣܝܥܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܘ ܓܪܝܦ̇ܝܬܣ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܣܝܥܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܘ ܡܪܬܝܟ ܓܪܝܦ̇ܝܬܣ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܥܒܼܪܘܢ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܡܕܝܢܰܬܐ …
ܒܨܪܬܐ ܕܫܟܘܬܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܒܢ ܣܠܡܢ ܒܡܘܬܐ ܕܚܫܩܟܻܝ ܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܕܡܘܬܒܑܼ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܫ ܙܝܕܠܗ̇ ܢܙܒܬ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܒܢ ܣܠܡܢ ܐܝܬܠܗ ܐܝܕܐ ܒܡܘܬܐ ܕܚܫܩܟܻܝ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܕܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܡܪܟܐ ܩܒܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܛܒܼܐ̈ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܐܡܪܟܐ ܩܒܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܛܒܼܐ̈ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܗܡܙܡܬܐ̈ ܕܝܡܢ- ܝܡܢ  ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܣܢܕܢܬܐ ܕ܆ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܕܝܡܢ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ …
ܝܰܬܒܼܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܥܕܢܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܨܘܚܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܚܕܐ ܡܘܫܟ ܒܚܝܠܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܟܘܣܝܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ.  ܦܘܡܦܥܘ ܐܡܪܗ …
ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܝܰܬܒܼܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܥܕܢܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܨܘܚܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܚܕܐ ܡܘܫܟ ܒܚܝܠܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܚܝܠܐ …
ܛܠܒܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܝܢ ܗܘܟ  ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ̇ ܒܒܗܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܘܫܟܝ ܩܐ ܐܝܪܢ ܡܥܒܼܪܝ ܬܚܘܬ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ ܒܬܦܩܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܘܬܝܟܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܠܒܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ …
ܕܝܪܬܐ ܕ1400 ܨܚܘܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܠܒܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܘܕܐ ܡܢ 1400 ܨܚܘܪܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܕܝܪܘܢ̈ ܠܒܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ( …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܐ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܘܕܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܥܝܕܐ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܘܣ ܒܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܟܡܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܡܚܝܬܐ ܕ270 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈  . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܥܝܕܐ …
ܡܘܬܐ ܕ270 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܘܣ ܒܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܟܡܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܡܚܝܬܐ ܕ270 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈  . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܥܝܕܐ ܘ 270 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܙܐ …
ܙܪܝܦ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܗܕܘܪܐ ܠܓܢܗ̇ ܒܘܬ ܡܟܻܟܒܢܬܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܘ ܕܐܥܫ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ̈  ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܩܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܝܠܗ ܒܬܰܪ  ܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ  …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܥܠܕܝܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܢ ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ:ܙ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܥܠܕܝܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܢ ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܬܚܪܡܬܐ …