ܛܒ̈ܐ
ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ- ܡܪܝܡ ܡܝܪܙܐ ܚܢܝ ܝܘܐ ܫܘܗܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܢܝܚܐ ܕܡܪܝܡ ܡܝܪܙܐ ܚܢܝ  ܒܚܕ ܡܟܻܝܕ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܡܬܐ ܘ 9 ܩܘܢܝܢܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ    ܕܡܫܩ - ܐܝܪܢܐ - ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܒܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ  ܫܩܠܝ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܘ …
سه شنبه, 27 تیر 1396 10:56

ܡܘܬܐ ܕ18 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܬܠܥܦ̇ܪ

ܡܘܬܐ ܕ18 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܬܠܥܦ̇ܪ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܥܠ ܩܢܛܘܢ  ܣܝܬܪܐ̈  ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ  ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܠ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 18 ܡܘܬܢܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܦܪܦܣܬܐ ܕܓܟܡܐ ܡܫܝܢܐ …
ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܟܡܐ ܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕ̈ܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܟܡܐ ܡܝܕܢ  ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܣܗܡܐ  ܕܒܪܝܐ ܕܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ- 50 ܕܪܒܢܐ̈ ܕܘܪܒܢܘܗܢ̈ 50 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ . ܚܕ ܡܢ ܕܪܒܢܢܐ̈ ܝܘܐ ܡܨܬܦ̇ܐ ܒܪܓܼܘܣܝ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܩܐ ܬܪܡܦ- ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܥܠ ܡܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܻܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܪܡܦ ܕܐܢ ܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܕܫܕܫܢܬܐ ܘ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܩܐ ܬܪܡܦ- ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܥܠ ܡܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܻܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܪܡܦ ܕܐܢ ܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܕܫܕܫܢܬܐ ܘ …
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ- ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܕܘܢܝܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܧܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܓܣܐ ܕܣܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ  ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܕܪܝ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ . …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܕ ܬܘܦܚܐܢܗ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܬܘܦܚܐܢܗ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܬܚܘܡܢܝܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ …
ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ 3 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 5 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܦܩܝܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܘܐ ܒܫܘܩܐ ܕ ܦܢܝܬܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܚܘܪܙܐ ܕܪܫ ܫܢܰܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܣܗܡܐ ܕܕܪܡܢܬܐ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܟܡܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܫܪܟܬܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܡܘܚܙܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܚܘܪܙܐ ܕܪܫ ܫܢܰܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܣܗܡܐ ܕܕܪܡܢܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ.ܐܝܟ …
ܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ  ܕܢܦ̇ܛܐ ܒ 18 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼ- 10 ܡܝܠܝܪܕ ܐܝܪܢ ܒ 18 ܝܪܚܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ 10 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܓܪܫܬܐ ܝܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܘ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܪܟܠ ܥܠ ܬܘܪܨܐ̈ ܒܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܪܒ -ܚܝܠܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܐܡܪܗ: ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܦܪܫܬܐ ܕܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܩܐ …
ܦܬܚܬܐ ܕܬܪܥܢܐ̈ ܕܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܩܝܘܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܝܠܗ ܥܨܝܐ ܕܝܗܒܼܠ ܦܘܝܕܢܐ ܕܦܬܚܬܐ ܕܬܪܥܢܐ̈ ܕܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ  ܡܢ ܒܬܰܧ ܡܩܝܢܘܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ …
ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈ ܚܕܐ ܡܫܝܢܐ ܒܒܘܡܒ ܦܝܫܠܗ ܡܘܦܩܝܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܕ4 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܪܒܢܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ …
ܕܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܢܐ̈ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕ11 ܒܣܦܬܡܒܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܬ ܒܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܕ11 ܒܣܦܬܡܒܪ ܝܢܐ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܕܝܢܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܬ ܒܓܢܗܐ ܕܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܡܢ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܪܐܡ ܐܠܠܗ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܐܡ ܐܠܠܗ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ …
ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ- ܒܪܓܻܐܡ ܝܘܐ ܝܗܒܼܢܬܐ ܕܫܚܕܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܪܐ ܓܘܪܐ̈ ܐܬܘܡܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܩܪܩܝܙܣܬܢ  ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܟܢܝܐ   ܢܝܘܝܘܪܟ - ܪܘܝܬܪܙ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ …