ܛܒ̈ܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܥܡ ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܒܝܪܘܬ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܒܝܪܘܬ ܗܘܐܠܠܗ …
ܡܫܪܝܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܕܦܪܙܠܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܠ ܐܒܼܝܒܼ  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܀ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ  ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܡܘܫܟܝ  ܗܘܐܠܠܗ ܥܒܼܕܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܪܝܬܐ ܕܣܐܡܐܢܗ ܕܓܘܢܒܕ ܕܦܪܙܠܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ …
ܡܫܪܝܬܐ ܕ8 ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܻܘܠܐܢ ܙܘܒܛܢܬܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܪܘܣܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܥܒܼܕܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܪܝܬܐ ܕ8 ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ ܪܡܘܝܬܐ̈ ܕܓܻܘܠܐܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ …
ܡܘܬܐ ܕ45 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܬܗܪܝ ܐܠ ܫܐܡ( ܐܠ ܢܘܨܪܗ)  ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕ ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܕܒܼܩܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ …
ܝܡܢ- ܦܠܫܐ ܒܡܝܕܢ ܘ ܦܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܠ- ܡܨܠܘܒ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ 12 ܓܗܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܒܝܬ ܠܗܝܐ ܒܓܪܒܝܐ  ܚܐܢ ܝܘܢܣ ܒܬܝܡܢܐ ܘ ܕܝܪ ܐܠ …
جمعه, 19 مرداد 1397 14:08

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܟܪܠܘܣ ܗܬܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  …
ܬܦܩܬܐ ܕܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ  ܕܝܗܘܐ ܡܢ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܟܪܠܘܣ ܗܬܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ 12 ܓܗܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܒܝܬ ܠܗܝܐ ܒܓܪܒܝܐ  ܚܐܢ ܝܘܢܣ ܒܬܝܡܢܐ ܘ ܕܝܪ ܐܠ …
ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܪܝܢ ܟܢܣܝܠ …
ܡܘܬܐ ܕ45 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܬܗܪܝ ܐܠ ܫܐܡ( ܐܠ ܢܘܨܪܗ)  ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕ ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܕܒܼܩܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ …
ܬܦܩܬܐ ܕܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ ܣܦܪܝܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ  ܕܝܗܘܐ ܡܢ …
ܝܡܢ- ܦܠܫܐ ܒܡܝܕܢ ܘ ܦܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܠ- ܡܨܠܘܒ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܚܘܪܙܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܡܠܠܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓܘܪܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܚܒܪܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ ܩܐ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܬܒܼܠܗ ܫܪܬ. …
ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܠ- ܡܨܠܘܒ …
ܦܪܘܢܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܬܩܢܩܢܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܕܦܪܘܢܕܐ ܙܕܩܝܬܐ ܟܡܠܬܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ ܕܘܢܝܬܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܘ ܒܗܡܙܡܬܐ ܟܢܫܝܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܦ̇ܪܗܢ ܗܐܟ ܡܠܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ …