ܛܒ̈ܐ
ܙܘܢܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܟܝܡ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܙܪܝܦ ܥܠ ܒܝܪܘܬ ܒ2 ܫܢܐ̈- ܨܒܼܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܘܡܐ ܕ21 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܫܘܝܐ ܥܡ ܡܬܩܢܩܬܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܩܐ 4 ܓܗܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܒܢܙܝܢ ܒܐܪܒܥܐ ܐܣܪܘܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ: ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ  ܙܝܕܬܐ ܕ4 ܓܗܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܒܢܙܝܢ  ܒܐܬܪܐ ܘ 7 ܓܗܐ ܕܡܦܪܝܬܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܡܠܬ ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܘܪܚܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܡܠܬ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܛܘܦܣܐ  ܕܟܪܒܐ ܦܠܫܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܢܡܟܼܬܒܪܐ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܝܘܒܒܼܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ …
ܟܢܘܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ:ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܦܠܫܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 2015 ܗܠ ܐܕܝܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܐܚܟܻܝ ܡܬ ܫܪܝܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇: ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܐܚܟܻܝ ܡܬ ܫܪܝܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ. …
ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܒܢܢ: ܙܪܝܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܘܪܬ- ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ : ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܝܪܘܬ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܒܢܢ: ܙܪܝܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܘܪܬ- ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ : ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܝܪܘܬ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
  ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܐܚܟܻܝ ܡܬ ܫܪܝܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇: ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܐܚܟܻܝ ܡܬ ܫܪܝܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ …
ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܬܗܪܢ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ
ܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܣܢܐ̈ ܕܐܝܢܣܬܟܣ ܒܦܪܝܣ ܒܕ ܗܡܙܡܝ ܥܡ ܚܕܕܐ   ܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈  ܡܫܬܐܣܢܐ ܕܡܨܥܝܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܝܣܘܪܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܫܛܪܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܫܠܡܐ ܒܝܕ ܦܐܦ ܘ ܫܝܚ ܐܠ ܐܙܗܪ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܫܝܚ ܐܠ ܐܙܗܪ ܓܪܫܠܘܢ̈ ܛܪܢܐ ܥܠ ܐܫܛܪܐ ܕܫܠܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܒܝܠ ܬܘܛܝܬܐ ܐܠܗܝܐܦܪܝܫܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܙܪܝܦ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܐ ܠܐ ܣܦܪܐ ܠܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܬܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ …
ܥܪܩܟܻܝ ܥܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܒܦܪܢܣܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܢܣܐ ܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܪܝܣ.  ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝܒܝܠ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܙܘܩܝܐ ܕܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܠܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ
ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ :14 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ ܡܠܠܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܝܰܬܒܼܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒ14 ܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܕܪܘܣܝܐ. …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܐܠܡܢ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܐܠܡܢ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܩܐ ܬܓܪܘܬܐ̈ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ( ܘܝܪ ܬܫܐ ܦ̇ܬܙܘܘܝܟܻܗ) ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܣܙܓܪܘܬܐ …