ܛܒ̈ܐ
ܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܢܬܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܥܪܩ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܐܢܟܪܐ - ܐܝܪܢܐ-  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܥܪܩ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܥܡ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܘ …
ܪܘܣܝܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܫܪܪܘܢ̈ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܙܪܬܐ ܕܟܘܪܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܪܘܣܝܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܫܪܪܘܢ̈ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܙܪܬܐ ܕܟܘܪܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܬܪܐܡܦ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐܗ ܕܐܝܪܢ ܩܐ 120 ܝܘܡܢܐ̈ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܚܘܪܙܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܕܐ …
ܬܪܐܡܦ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐܗ ܕܐܝܪܢ ܩܐ 120 ܝܘܡܢܐ̈ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܚܘܪܙܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܕܐ …
جمعه, 24 شهریور 1396 17:15

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܛܒܐ̈- ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܒܝܬܒܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܢܗ ܣܝܥܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܣܘܙܓܪܐ …
ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܒܝܬܒܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܣܬܢܗ ܣܝܥܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܣܘܙܓܪܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ- 100 ܡܘܬܢܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܒܣܘܪܝܐ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܗܟܡܬܐ ܕ ܦܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܐܚܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܢܓܪܢܘܬܐ ܙܐ …
ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܙܘܕܐ ܡܢ 20 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܪܩܗ ܘ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ.  ܐܝܟ …
  ܙܪܝܦ̇ ܘ ܦܘܬܝܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ - ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܬܚܡܢܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈- ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܓܒܢܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܐ …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ- ܡܗܕܝܢܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ  ܘ ܡܟܻܬܒܼܐ …
ܥܠ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܩܘܠܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܬܡܝܢܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ( ܐܕܝܘܡ)  ܒܝܪܚܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܐܠܟܢܐ ܘ ܩܪܘܒܐ ܒܝܠ ܥܪܒܣܬܢ …
ܡܗܨܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܫܝܪܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܡܗܘܨܪܘܢ̈ ܠܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ  ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܡܥܕܐܢ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܐܝܟ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܛܠܒܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܛܠܒܠܗ ܠܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ …