ܛܒ̈ܐ
ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ -ܡܙܕܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܬܒܼܝܠ ܘ ܐܗܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܥܦ̇ܪܝܢ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܓܐܙ ܕܣܡܢܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܓܐܙ ܣܡܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܘܡܢܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ …
ܕܪܒܢܬܐ ܕ148 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܠܠ ܐܗܡܪ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܪܒܢܬܐ ܕ148 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܘ ܒܪܗܛܐ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܝܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܡܪܬܝܢ ܓܪܝܬܝܦ̇ܣ ܡܐܟ ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ …
ܦܪܫܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܟ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܣܘܥܪܢܐ …
ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܚܕܐ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ 13ܓܢܬܐ̈ ܙܕܩܝܐ̈ ܘ ܦܪܨܘܦܝܐ̈ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇  ܒܘܬ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܫܢܰܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ̇: ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ …
ܦܘܬܝܢ: ܪܘܣܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܩܣܡܝ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܗܝܪܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐܕ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
پنج شنبه, 26 بهمن 1396 12:57

ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܓܪܟ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܘܫ ܡܪܐ ܕܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܗܘܝܠܗ̇ ܦܠܚܢܐ . ܡܘܪܬܙܐ ܣܪܡܕܝ …
ܗܝܠܝ: ܝܘܚ̈ ܒܕܦܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ̇: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܒܕܦܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܝܪܢ. ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܟܢܘܫܝܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܙܝܕܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܐܝܪܢ ܡܐܟ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܪܐ ܕܬܫܥܝܬܐ  ܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘ ܓܘܪܬܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ …
ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܒܫܪܡ ܐܠ ܫܝܚ ܕܡܨܪ ܒܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܚܕ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܢܬܢܝܗܘ ܒܕܥܒܼܪ ܙܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܢܕܬܐ. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܬܦܩܠܗ̇ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܫܪܟܬܐ  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘ ܫܢܝܙܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕܩܘܕܣ. ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕ15 …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܬܪܗ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܐܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܢ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܝܘܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܘ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ68 ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ97 ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܗܓܻܝܪܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܨܚܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 85 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܥܪܩܐ ܕܕܝܗ̈ ܡܢ ܒܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ̇ ܒܝܪܚܐ̈ …
ܘܠܝܬܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܡܬ- ܗܡܙܡܢܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܠܝܬܝ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܘܪܨܐ ܕܐܬܪܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܥܒܼܪܗ …
ܩܣܡܝ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܗܝܪܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐܕ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …