This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܛܒ̈ܐ
سه شنبه, 03 خرداد 1401 12:14

ܫܝܪܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܣܐܡܢܗ ܕܒܐܒܼܪ 373

ܚܬܝܒ ܙܕܗ: ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܓܕܫܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܫܟܘܬܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܗܟܡܬܐ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܐ ܒܐܪܒܝܠ ܐܡܪܗ: ܡܪܐ …
ܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ، ܫܘܬܐܦܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܩܐ ܒܝܕܢ ܒܘܚܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܝܠܗ ܦܠܛܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ، ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܛܘܗܡܢܝܐ ܘ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܥܡܘܩܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܐ ܒܫܘܬܐܦܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܦܝܫܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܩܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ̈ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܡܝܐ ܘ ܬܓܪܝܐ̈. ܪܥܝܣܝ …
ܢܫܪܬܐ ܡܢܫܠܬܢܬܐ ܕܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܚܕ ܢܩܒܼܐ ܒܩܘܕܣ- ܘܝܕܥܘ
ܬܚܠܘܦܘܬܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣ ܩܠܐ ܘ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܣܠܗ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܟܝܘܝ ܘ ܩܛܠܐ̈ ܚܕܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܝܪܝܢ ܐܒܘ ܥܩܠܗ .  ܫܪܒܐ ܕܐܗܐ …
ܨܘܪܝ̈ܬܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܪܥܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܥܠ ܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܥܩܨܐ  
  ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܬܚܪܡܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܕܘܪܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܫܐ ܕܐܘܟܪܝܢ ܦܘܬܝܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐܧ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
  ܐܡܝ ܥܒܕܘܠܝܗܐܢ- ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܝܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ   ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝ ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܥܡ ܡܫܫܪܬܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܝܢ ܠܐ ܝܢܐ ܟܠܝܐ ܘ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ . …