ܛܒ̈ܐ
ܐܚܟܻܝ 11 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܐܝܬܠܗ ܡܝܐ ܕܫܬܝܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ  ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܚܟܻܝ 11 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܐܝܬܠܗ ܡܝܐ ܕܫܬܝܬܐ . ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܚܕ …
ܪܘܗܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܬܘܪܨܐ: ܩܠܐ ܕܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܢܨܝܚܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ …
ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ: ܫܘܪܝܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܘ ܟܠܢܝܐ ܕܒܣܝܓܻ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܕܒܣܝܓܻ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܩܠܐ ܕܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܚܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ- ܝܘܚ̈ ܒܫܘܪܝܐ ܕܐܘܪܚܐ   ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ ܒܝܠ- …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܡܪܟܐ ܥܨܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܠܐܗܗ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܩܠܐ ܝܠܗ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܩܕ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܠܝܦܬܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ̇ …
ܐܣܕ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܒܼܘܪܝܐ ܓܝܣܝܐ ܠܐܦܪܐ ܕܚܕ ܐܬܪܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܠܐ ܡܥܨܝ ܗܘܝ ܪܫܡܢܐ ܕܚܠܩܐ ܕܣܘܪܝܐ  …
ܙܪܝܦ̇ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܼܠܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟܪ: ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܼܠܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟܪ ܒܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ26 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܪܚܐ ܕܣܦܬܡܒܪ 2018 26 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܝܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ̈: 550 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܝܡܢ ܒܗܘܕܝܕܗ  ܝܢܐ̈ ܨܚܘܪܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܚܠܢܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܕܝܕܗ ܕܝܡܢ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܩܘܪܒܐ ܠ 550 …
ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܝܡܝܐ ܕܓܼܙܗ- 93 ܕܪܒܢܐ̈ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܐܠܦܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܡܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 93 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕܐ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܪܘܗܢܝ ܘ ܬܪܡܦ  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܝܠܗ ܕܡܝܢܬܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܓܝܣܐ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܢܕܐ ܒܬ ܢܦ̇ܬܐ   ܐܡܪܟܐ ܟܢܕܐ ܘ ܡܘܟܙܝܟ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܕ ܝܬܒܼܐ ܒܫܘܦܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܐܙܕ ܐܡܪܟܐ ܓܪܒܝܬܐ( ܢܦ̇ܬܐ).ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܓܪܝܬܐ ܒܝܠ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܡܘܬܐ ܕ112 ܓܝܣܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܦܛܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ112 ܓܢܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܦܛܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܣܘܪܝܐ ܩܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܒܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܢܫܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܬܢ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ …
ܦܘܢܝܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ ܩܐ  ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܗܘܤ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܗܘܙ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ …
ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܠܒܼܪܘܦܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܣܒܒ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܚܘܝܕܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܢ ܦܠܚܢܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢܬܝܢܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܓܪܫܚ ܡܪܙܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܕܝܠܗ ܒܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܥܪܩ: ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܥܪܩ. ܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܫܢܰܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ:ܝܘܚ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܚܕ …