ܛܒ̈ܐ
ܣܝܪܝ: ܫܘܝܠܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܟܠܝܢܐ ܘ ܡܣܬܪܢܐ ܬܚܠܘܦܐ ܡܪܝܙܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܫܒܼܝܠܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܟܠܝܢܐ ܘ ܡܣܬܪܢܐ ܕܓܝܣܐ.  ܐܡܝ ܗܒܝܒ ܐܠܠܗ ܣܝܪܝ ܒܚܕܐ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܩܠܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܪܡܢܬܐ ܘ ܬܘܠܡܕܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܩܠܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܪܡܢܬܐ ܘ ܬܘܠܡܕܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܣܥܝܕ ܢܡܟܝ ܘܙܝܪ ܦܝܫܐ …
ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܘܬ ܡܨܥܝܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ …
ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܦܐܦ ܩܕܡܝܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ .  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܘܡܟܘܢ ܗܘܐ ܡܢ …
ܦܐܦ ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܐܬ:ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ  ܘ ܐܘܦ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܦܐܦ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܘܬ …
ܐܝܪܢ ܒܨܕܪܐ ܕ9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ   ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘ ܬܘܪܨܝܐ  ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܦܪܠܡܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܒܨܕܪܐ ܕ9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܟܡܝܠܐ ܪܩܝܥܝܐ ܘ …
ܒܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ 20 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܼܫܬܗ ܙܪܕܐ ܬܗܪܢ« ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ: ܦܘܠܝܣ ܕܦܪܢܣܐ ܕܒܼܩܠܗ ܠ20 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܼܫܠܗ ܙܪܕܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܕܫܒܬܐ ܕ12 ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܥܠ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐ ܡܘܫܟܝ  ܕܗܘܘܝܙܗ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܦܠܚܢܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܢܗ ܠܐ ܣܦܪܐ ܠܦܣܣܐ ܕܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܡܝܪ ܣܪ ܬܝܦ ܗܬܡܝ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐ ܡܘܫܟܝ  ܕܗܘܘܝܙܗ ܐܡܪܗ …
ܡܝܟܠ ܦܢܣ ܛܠܒܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܒܘܢܙܘܥܠܐ ܡܝܟܠ ܦܢܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 13 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܐܡܪܗ ܐܡܪܟܐ ܡܢ ܟܠܝ ܡܠܬܐ̈ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ …
ܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܩܐ ܫܬܐ ܝܪܚܐ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܒܬܰܪ - ܐܘܝܘܬܐ ܕܙܝܢܐ ܒܚܝܠܗ ܡܨܥܝܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܩܘܠܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܛܥܠܝܬܐ ܕܟܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܣܝܐ: ܩܬܪ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܩܪܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܟܣܐ ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕ3-1 ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܕܡܠܬܐ̈ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܟܻܬܒܼܐ ܕܒܣܝܓܻ ܒܢܝܟܫܗܪ ܢܫܪܬܐ ܡܟܻܘܟܒܢܬܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܥܠ ܡܟܻܬܒܼܐ ܕܒܣܝܓܻ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܝܟܫܗܪ ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝܬܐܝܠܗ̇ ܣܒܒ 1 ܣܗܕܐ ܘ 6 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܞ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ ܣܦܪܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ ܣܦܪܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ …
ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܪܚܩܢܬܐ ܡܢ ܐܡܪܟܐ: ܡܫܪܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܘ ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܒܝܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ ܣܦܪܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ …