ܛܒ̈ܐ
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕ90 ܝܘܡܢܐ̈ ܕܦܠܫܐ ܬܓܪܝܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܝܬܒܼܝܬܐ̈ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܗܘܐܠܗ̇ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕ90 ܝܘܡܢܐ̈ ܕܦܠܫܐ ܬܓܪܝܐ. ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܝܠ …
ܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20: ܗܝܝܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܓܪܟ ܦܐܫ ܬܘܪܨܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܕܐܟܻܝ ܕܦܝܫܐ ܝܗܘܐ ܣܦܪܬܐ ܥܡ ܟܠܝ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ  ܥܡܘܩܐ  ܒܝܠ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܗܕܡܐ …
ܦܘܢܝܐ ܕܬܗܪܢ ܩܐ ܘܫܝܢܓܬܘܢ: ܨܚܨܝܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܕܫܕܫܢܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈   ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܗܟܡܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܐ ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܕܣܘܪܝܐ.ܐܝܟ …
ܢܬܢܝܗܘ: ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܘܐܠܝ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܚܕܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡܐ  ܐܕܪܝܣ ܕܒܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܐܕ ܒܩܘܕܣ ܙܘܒܛܢܬܐ  ܐܘܦ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܣܪܐܝܠ ܝܠܗ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܡܚܒܪܗ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܕ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ  ܠܗܕܝܪܘܬܐ  ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܬܐ ܕ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܘܝ …
ܗܓܝܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܘܬܝܟܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬܝܟܢ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܟܢܫܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܓܼܡܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ.  ܦܥܘܠܘ ܪܘܦ̇ܝܢܝ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕ4 ܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕ4 ܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. …
ܦܘܬܝܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ20 ܒܒܘܝܢܣ ܐܝܪܣ  ܡܢ ܐܪܙ̇ܢܬܝܢ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ …
ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܓܙܝܡܐ ܝܗܘܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܒܟܦܢܐ ܘ ܛܠܒܠܗ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ …
ܢܬܢܝܗܘ: ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܘܐܠܝ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܚܕܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡܐ  ܐܕܪܝܣ ܕܒܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܐܕ ܒܩܘܕܣ ܙܘܒܛܢܬܐ  ܐܘܦ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܣܪܐܝܠ ܝܠܗ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ: 22 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܠܝܬܠܗ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܠܐ ܝܠܗ ܡܣܝܡܢܬܐ ܘ 22 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܡܝܬܠܘܢ̈ 6 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ( ܦܪܨܘܦܐ ܝܥܕܝܐ) ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ  ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܒܒ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦ̇ܐܥܘ ܒܘܬ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܘ ܐܟܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ܡܚܘܝܕܐ ( ܦ̇ܐܥܘ)  ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܒܕܘܢܝܐ. ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܠܢܕܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܙܝܬ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ …
ܚܡܢܥ ܒܬܦܩܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ: ܠܐ ܫܘܩܗܘܢ̈ ܕܫܡܢ ܐܘܦ ܬܚܡܢ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ - .ܡܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܗܗ ܚܡܥܝ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܐ ܒܬܦܩܬܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦ̇ܐܥܘ ܒܘܬ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܘ ܐܟܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ܡܚܘܝܕܐ ( ܦ̇ܐܥܘ)  ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܐܟܻܘܠܬܐ ܒܕܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕ ܩܘܪܒܐ …
پنج شنبه, 08 آذر 1397 09:59

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܠܢܕܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܙܝܬ

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܠܢܕܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܙܝܬ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܒܫܪܟܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܛܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ).  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕܦܪܣ- ܩܠܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܝܡܢ: ܨܢܥܐ ܡܢ ܪܘܣܝܐ ܫܩܠܬܐ ܝܗܘܐ ܡܘܫܟ ܠܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܝܡܢ ܒܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܢ ܪܘܣܝܐ ܫܩܝܠܐ ܝܗܘܐ ܡܘܫܟ ܠܐ …
ܡܝܬܠܘܢ̈ 6 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ( ܦܪܨܘܦܐ ܝܥܕܝܐ) ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܝܪ ܐܠ  ܙܘܘܪ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܒܒ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܒܝܕ ܝܘܪܘܦ ܘ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܓܒܢܐܗ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܝܠܗ̇ ܡܙܝܕܢܬܐ …