ܛܒ̈ܐ
ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܓܼܕܕ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܐܬܘܪܝܐ  ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܐ ܪܘܣ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܚܡܐ ܕܓܢܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܡܫܘܪܪܗ ܕܓܪܟ ܟܠܝ ܦܪܣܬܐ …
ܐܣܕ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܒܼܘܪܝܐ ܓܝܣܝܐ ܠܐܦܪܐ ܕܚܕ ܐܬܪܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܠܐ ܡܥܨܝ ܗܘܝ ܪܫܡܢܐ ܕܚܠܩܐ ܕܣܘܪܝܐ  …
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܗܕܝܕܗ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܩܘܘܡܠܘܢ̈ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܥܡ ܥܒܼܘܕܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܚܩܠܢܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܐܠ ܗܕܝܕܗ ( ܡܥܪܒܼܐ ܕܝܡܢ).  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ …
    ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܕܥܪܩ ܡܒܘܥܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܘܢܗ ܚܒܪܐ ܡܢ 2 ܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܥܪܩ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 2 ܦܩܝܬܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ( ܒܪܓܻܐܡ) . ܦܘܬܝܢ ܘ ܫܝ ܓܻܝܢ ܦܝܢܓ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ ܒܓܼܙܗ ܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ ܙܝܕܠܗ ܘ ܗܘܐܠܗ 620 ܕܪܒܢܐ̈. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ …
ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܠܝܬܒܼܬܐ 4 ܓܒܝܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܙܝܕܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܐܘܚܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܓܢܙܬܐ ܩܐ ܐܡܐܢ ܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒ ܕܓܘܠܦܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ17 ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܒܝܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ …
  ܦܘܬܝܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܡܘܣܟ- ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܦܘܬܝܢ ܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ ܕܒܐܩܡܐ ܕܩܝܛܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܗܕܪ ܠܥܘܬܕܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ …
ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢܗ ܠܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܘ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܙܒܛܢܢܐ ܕܩܘܕܣ. ܥܡܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܗܐ …
ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ:ܟܻܘ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ   ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܗܠ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܕܚܝܠܐ ܘ …
جمعه, 18 خرداد 1397 17:59

ܪܘܗܢܝ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܪܘܗܢܝ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ18 ܪܫܢܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܫܪܟܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
جمعه, 18 خرداد 1397 17:59

ܪܘܗܢܝ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܪܘܗܢܝ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ18 ܪܫܢܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܫܪܟܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
  ܟܻܝܕܬܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ ܓܘܕܐ ܓܒܐ̈ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܒܘܝܢܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܕܗܘܐܠܘܢ̈ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ.ܐܗܐ ܟܻܝܕܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ …
  ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܝܬܒܼܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ  ܕ4+1 ܒܬܗܪܢܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܕܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ  ܦܝܫܠܗ̇ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܫܢܓܗܝ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ18 ܪܫܢܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܫܢܓܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܫܪܟܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  …
ܪܘܗܢܝ: ܐܙܕܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܝܠܗܚ ܬܚܡܢܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܠܝ ܡܫܠܡܢܐ̈   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ …
  ܙܪܝܦ: ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ4+1 ܗܘܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܟܠܝ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܘܐܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܗܕܡܐ ܦܝܫܢܐ …