ܛܒ̈ܐ
ܐܓܪܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ ܐܙܢܐ̈ ܕܕܟܼܣܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܗܓܻ- ܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܠܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܩܘܢܝܬܐ ܣܘܟܠܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܩܪܒܢܬܐ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܚܙܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܝܢܡܪ.  ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ̈ …
ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܡܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܒܘܡܒ ܦܝܫܬܐ ܙܘܪܙܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ 16 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ ܒܟܢܫܐ ܕ ܨܘܒܝܐ̈ ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܒܘܡܒ …
ܡܟܪܘܢ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܠܘܦܐ ܩܢܘܢܝܐ ܩܐ ܐܣܕ ܒܣܘܪܝܐ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܝܘܐ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ.  ܐܡܢܥܘܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ …
ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܝܣ ܕܝܠܗ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܘܬ ܗܘܐ ܘ ܡܝܐ.  ܐܢܐ̈ ܡܒܘܥܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܐܗܐ ܕܬܪܐܡܦ ܤܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܡܥܪܒܼܐ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܥܠ ܬܓܼܡܐ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܪܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܐ ܒܐܬܪܐ ܘܒܝܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ- ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ- ܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܠܝ ܐܦ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܛܥܠܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܚܬܡܠܗ ܒܒܪܒܪܘܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕ2-2 ܗܠ ܕܣܘܪܝܐ ܫܩܠܗ ܠܦܣܣܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܘ ܚܫܐ ܕܥܡܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܬܝܒܼܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܗܕܡܐ ܕ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ. …
ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐ̈ܠܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܥܪܩ ܠܐ ܝܠܗ ܩܢܘܢܝܬܐ- ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܡܙܡܝ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܓܼܕܕ- ܐܝܪܢܐ - ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܥܪܩ ܒܘܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ …
ܒܚܕܐ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ-ܕܡܫܩ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܗܝܘܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܝܘܪܐ ܝܠܗ ܩܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܟܬܒܼܐ̈ …
ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ- ܦܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ   ܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܝܢܡܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ   ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ …
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܚܘܪܙܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܡܘܬܐ ܕ85 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ   ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ( ܡܥܪܒܼܐ) …
ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ   ܟܘܬܪܐ ܕܬܘܪܨܐ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܒܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ   ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܠܚܕ ܦܘܝܕܢܐ ܚܕܰܬܐ ܒܘܬ ܬܘܪܨܐ ܚܕܰܬܐ̈  …
جمعه, 17 شهریور 1396 12:04

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܛܠܒܬܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܪܐܡܦ ܒܝܕ 15 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܙܒܬ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܕܐܟܐ   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ - 15 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܕܝ …