ܛܒ̈ܐ
ܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܒܢܝ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܠܒܢܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܒܢܝ ܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ …
ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܙܘܩܝܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܘ ܐܢܢܩܝܐ ܠܘܫܝܢܓܬܘܢ: ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ : ܠܐ ܓܪܟ ܟܬܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܗܘܝ ܐܣܝܪܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ     ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ …
ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ …
ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܫܘܕܪܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܥܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ  ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܒܣܝܥܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈: ܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܠܚܘܬܡܐ ܕ ܙܒܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܢܝܘܪܝܘܟ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܢ …
ܪܘܗܢܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ-ܡܠܬ ܓܘܪܬܐ ܕܠܒܢܢ ܒܗܘܢܐ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܐܗܐ ܒܠܢ ܚܕܰܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ …
ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ …
ܒܘܝܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ  ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܒܪܙܝܬܐ ܗܘܝܬܐ ܘ ܝܡܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܠܘܐܐ ܘ ܚܘܪܙܐ  ܚܕܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ  ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܢܝܢܓܝܐ  ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܛܠܒܠܗ̇ ܡܟܠܝܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܐܚܝܢ …
ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ:ܩܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ  ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܐܝܡܢ ܕܝܘܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕ …
ܩܣܡܝ: ܚܒܪܢܐ ܘ ܓܢܗܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܒܘܝܢܐ ܕܓܘܝܕܐ ܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܐ̈ ܠܐ ܩܒܠܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ  ܬܗܪܢ ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܓܢܗܐ̈ …
ܥܪܒܣܬܢ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܠܡܗܨܪܬܐ ܒܪܙܝܬܐ ܗܘܝܬܐ ܘ ܝܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܚܘܝܕܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ …
ܡܘܬܐ ܕ 13 ܨܒܝܐ̈ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܓܻܝܡܝ ܡܟ ܓܘܠܕܪܝܟ ܡܪܝܙܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܒܬܠܬܐ ܝܘܡܢܐ̈ ܩ݊ܕܡܝܐ  ܕܝܪܚܐ ܕܢܘܘܡܒܪ  13 ܨܒܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ ܒܝܡܢ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ …
ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ ܕܐܡܪܟܐ- 27 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 30 ܕܪܒܢܐ̈ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܣܬܪܠܢܕ  ܐܣܦܝܢܓܤ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܚܝܠܗ ܓܘܠܬܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܢܫܐ̈  ܕܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 27 ܓܢܬܐ̈ …
ܣܝܕ ܗܣܢ ܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ  ܡܢ ܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܠܢܢ ܠܐ ܝܘܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ  ܒܥܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܗܣܢ ܢܨܪ ܐܠܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܗܙܒ ܐܠܠܗ …
ܒܗܘܟܡܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ- 3 ܦܪܫܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܒܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܘ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܒܗܘܟܡܐ ܦܪܝܫܐ ܦܪܫܠܘܬ̈ ܠ ܬܠܬܐ ܓܢܬܐ̈ …
ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈-ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܬܝܡܢܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ - 8 ܣܗܕܐ̈  ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܠ ܝܘܡ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܠܚܕ …
ܩܣܡܝ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ  ܘ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܢܝܫܢܩܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ . …