ܛܒ̈ܐ
ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܩܘܕܣ ܡܕܢܚܝܬܐ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܠܝܡܐܗ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܕܢܚܝܬܐ. ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܠ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܬܫܥܝܬܢܝܐ̈ ܒܘܬ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ  ܘ ܟܡܐ ܓܒܝܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܐܡܪܗ: ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢ …
ܬܦܩܬܐ ܕܫܡܚܐܢܝ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܦܘܬܝܢ  ܒܬܗܪܢ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܡܚܐܢܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܗܪܢ.  ܐܠܟܣܢܕܪ ܠܒܼܪܢܬܝܘܦ̇ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܢܦܩܬܐ̈ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܢܦܩܬܐ̈ ܕ 695 ܡܝܠܝܪܕ ܘ 500 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܫܢܰܬܐ ܕ2018 …
ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܦܠܣܬܝܢ 4 ܓܢܬܐ̈- ܦܘܠܝܣ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܨܠܘܬܐ ܒܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ - ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܻܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܡܟܻܝܕ …
ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ ܡܟܪܘܢ- ܬܪܐܡܦ ܐܡܪܟܐ ܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ- ܡܟܪܘܢ- ܚܫܬܐ ܕܐܣܕ ܠܐ ܝܠܗ ܐܘܪܚܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ …
ܙܪܝܦ̇: ܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܝܗܒܻܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ   ܢܝܘܝܘܪܟ - ܪܘܝܬܪܙ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܣܢܕܢܐ̈ ܘ ܡܚܒܢܐ̈ …
ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ ܡܟܪܘܢ- ܬܪܐܡܦ ܐܡܪܟܐ ܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ- ܡܟܪܘܢ- ܚܫܬܐ ܕܐܣܕ ܠܐ ܝܠܗ ܐܘܪܚܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܐ̈ ܘ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ   ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܒܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ ܡܟܪܘܢ- ܬܪܐܡܦ ܐܡܪܟܐ ܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ- ܡܟܪܘܢ- ܚܫܬܐ ܕܐܣܕ ܠܐ ܝܠܗ ܐܘܪܚܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ …
  ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ: ܥܡܐ ܒܬܘܛܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܝܪܢ ܒܚܝܐ ܝܢܐ̈ ܒܫܠܡܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܕܪܒܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ …
ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ-  ܒܕ ܝܗܒܼܚ ܠܦܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܣܪܕܐܪ ܣܪܬܝܦ ܓܻܙܐܝܪܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܬܘܢܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ …
  ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܐܫܛܪܐ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܕܐܝܬܠܗ ܐܝܕܐ ܒܬܪܘܪ ܕܪܦ̇ܝܩ ܗܪܝܪܝ ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪ ܕܪܦ̇ܝܩ ܗܪܝܪܝ ܗܠܡ ܠܐ …
  ܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈.   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܐܠ ܓܻܙܝܪܗ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܨܪ  ܐܡܪܬ ܘ ܒܗܪܝܢ ܒܚܕ …
ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܐ̈ ܘ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ   ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܒܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ- ܪܘܗܢܝ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܝܘܐ ܚܕܘܬܐ ܕܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܥܪܩ …
ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܪܐܙܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܩܢܛܪܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܒܘܒܢܐ ܡܚܘܒܕܐ  …
ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܦܠܛܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܟܠܝ ܕܘܢܝܐ- ܒܕ ܚܦܛܚ̈ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܕܝܗ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ …
ܐܠ ܡܝܕܝܢ- ܦܪܣܬܐ ܕܐܫܛܪܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܘܠܝܥܗܕ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܕܐܥܫ ܘ ܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܦܪܣܬܐ ܕܐܫܛܪܐܗ ܓܢܝܙܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܘܠܝܥܗܕ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ- ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܝܘܐ ܡܠܝܢܐ ܘ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ- ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܝܠܗ ܦܟܪܢܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܒܬܰܪ- ܐܘܝܘܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ  ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ …