ܛܒ̈ܐ
ܦܘܬܝܢ: ܪܘܣܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܕܗܕܡܐ̈. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܢܬܪ ܦ̇ܟܣ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܒܠܢ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܗܕܡܐ . ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܘܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܝܡܬܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ  ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܬܗܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܕܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ  ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܬܗܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܕܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬ …
ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܕܗܕܡܐ̈. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܢܬܪ ܦ̇ܟܣ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܒܠܢ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܗܕܡܐ . ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܘܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܝܡܬܐ …
 ܙܘܝܚܐ ܕ39 ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ 22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܣܢܕܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕ22 …
ܒܪܩܠܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܒܗܡܢ ܒܐܝܪܢ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܒܼܝܠ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܘ ܫܪܟܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܘ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܒܪ- …
ܡܘܥܕܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܛܒܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܣܘܪܝܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ 12 ܕܘܟܢܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܓܘܐ …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܙܒܟܣܬܢ: ܪܘܗܢܝ  ܐܡܪܗ ܬܗܪܢ ܒܣܢܕܐ ܘ ܒܚܕܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܫܟܢܕ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܧܪܘܗܢܝ ܝܣܘܪܐ ܕܐܝܪܢ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܬܪܗ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܐܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܢ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܝܘܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܘ …
      ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ68 ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  …
ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܪܟܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܢܢܐ̈ ܘ ܩܣܬ ܕܟܦܘܪܝܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܟܠܝܢܬܐ ܘ ܡܩܘܝܢܬܐ ܩܡ ܒܠܢܐ̈ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ …
ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܗܓܻܝܪܘܬܐ- ܨܚܪܘܬܐ ܕ85 ܐܠܦܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܗܓܻܝܪܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܨܚܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 85 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܐܬܪܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܪܩܟܻܝ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ. ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܝܘܪܘܡܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ …
ܠܒܼܝܘܦ: ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܡܪܗ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܘܣܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܐܰܣܝܪܬܐ ܠܦܠܫܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܕܐܥܫ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܡܢܐܪ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ …
ܡܠܠܐ ܕܝܘܢܝܦ̇ܠ: ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܫܘܪܝܐ ܝܠܗ ܠܬܘܪܨܐ ܕܓܘܕܐ ܕܒܝܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܢܕܪܝܐ ܬܝܢܬܝܢܝ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܢܛܘܪܐ ܕܫܠܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܫܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܡܪܗ: ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ …
ܝܘܡܐ ܕܕܥܬܝܕ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܐ ܕܟܪܒܐ( ܥܪܘܒܼܬܐ ܕܟܪܒܐ) ܒܐܦܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܙܘܥܐ ܕܟܘܬܫܐ ܐܣܠܡܝܐ  ܕܦܠܣܬܝܢ  ܡܢ ܟܠܝ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܛܠܒܠܗ ܕܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܬܚܘܬ ܙܠܘܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ …
ܡܘܬܐ ܕ87 ܓܢܬܐ̈ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܕܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ تهران-ایرنا- 'کمیسیون ملی تحقیق در مورد نقض حقوق بشر' در یمن طی گزارشی اعلام کرد که طی …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܫܪܟܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܩܠܐܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܡܝܢܡܪ ܐܡܪܗ: ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܡܟܼܬܒܼܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܡܢ ܝܡܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܢ ܠܓܒܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܢ ܓܝܣܐ …