ܛܒ̈ܐ
ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܘܒܐ ܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܙܝܕܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܘܒܐ ܒܝܡܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 115 ܓܢܬܐ̈. ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܙܝܘܕܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܡܢ ܡܒܘܥܐ ܓܝܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܓܻܘܦ̇ ܘ ܬܥܙ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ …
ܙܝܕܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܚܦܪܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܓܐܙ ܘ ܢܦ̇ܛܐ ܒܐܝܪܢ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕ ܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܡܘܚܒܪܐ ܝܢܐ ܠܚܘܒܐ ܕܓܢܗ  ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ …
ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܚܘܪܣܢ ܓܪܒܝܬܐ ܗܘܝܠܗ 400 ܓܢܬܐ̈  ܒܘܓܻܢܘܪܕ - ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܗܡܐ ܕ ܐܣܝܘܬܐ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕ ܚܘܪܣܢ ܓܪܒܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ …
ܒܩܪ̈ܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢܐ: ܙܘܕܐ ܡܢ 67 ܡܢ ܡܐܐ̈ ܫܪܟܢܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܐܚܟܻܝ 5 ܝܘܡܢܐ̈ ܩܐ ܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ̈ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܗܘ̈ܢ ܒܐܙܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܢܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܒܥܪܩ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܗܪܡܐܬ …
ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܘܫܟ ܚܕܰܬܐ ܓܝܣܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܝܬܐ ܪܘܦܝܬܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܢܐ ܒܥܕܒܐ ܕܐܕܫܐ ܕܐܗܐ ܡܘܫܟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ. …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ  ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈  ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ …
ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ …
شنبه, 23 ارديبهشت 1396 12:22

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܣܚܝܪ̈ܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܚܕܰܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 100 ܐܣܝܪܐ̈ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܘܝܕܠܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܠܝܐ …
ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܣܚܝܪ̈ܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܚܕܰܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 100 ܐܣܝܪܐ̈ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܘܝܕܠܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܠܝܐ …
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 14:40

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈- ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ

ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܝܣܚܝܪ̈ܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܚܕܰܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 100 ܐܣܝܪܐ̈ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܘܝܕܠܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܠܝܐ …
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 14:38

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܟܡܐ ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܝܬܘܬܐ̈ .  ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ …
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 14:37

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܛܒܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܢܫܪܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܘܨܘܠ ܣܒܒ 35 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 133 ܕܪܒܢܐ̈  ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܘܨܘܠ  ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ …
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 14:36

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܛܒܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܚܫܚܐ ܩܐ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܙܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܠܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܓܢܗ  ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܩܐ ܩܣܬܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܐܳܰܚܪܝܬܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܒܪܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܚܕ  ܐܢܕܙܐ ܓܘܪܬܐ ܒܨܪܗ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ …
ܟܘܬܪܐ ܕܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܚܫܚܐ ܩܐ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܙܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܠܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܓܢܗ  ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܩܐ ܩܣܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܘܨܘܠ ܣܒܒ 35 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 133 ܕܪܒܢܐ̈  ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܘܨܘܠ  ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕ 55 ܦܢܝܬܐ̈ ܘ ܡܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܠܦܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܛܒܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܚܕܟܡܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ …