ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܬܝܚܘܦ ܦܪܨܘܦܝܐ ܒܐܝܢܬܪܢܬ ܓܘܝܬܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܫܪܥܬ   ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܢܛܪܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܫܪܬ ܘ …
ܙܘܝܚܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܗܣܬܥܝ ܕܐܝܪܢ   ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܙܘܝܚܐ ܐܬܪܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܗܪܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ. ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܝܠܗ ܫܢܰܬܝܐ ܘ ܥܠ ܒܢܝܕ …
ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ 47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ 47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ. …
ܡܗܕܝܢܐ: ܚܝܠܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܡܢ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܢܛܪܬܐ ܘ ܦܪܣܬܐ ܕܣܝܡܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ …
ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܘܡܐ ܒܥܠܬܐ ܕ܆ܢܫܪܬܐ ܟܝܡܝܬܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܕܘܡܐ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܐܣܪܘܢܐܗ ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ: ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܐܝܬܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܟܠܝܬܐ ܩܡ ܘܬܘ ܕܐܡܪܟܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕ ܒܝܘܢܐ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܒܬܰܪ ܚܕ ܫܘܝܠܐ ܘ ܐܘܪܚܐ …
ܐܝܣܣܟܘ:ܓܝܣܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܝܕܐ ܡܚܝܐ ܝܢܐ̈ ܥܠ ܩܛܠܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̰̈ ܐܝܣܣܟܘ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܩܛܠܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܾ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܩܛܪܘܢ ܛܒܝܐ ܐܣܝܪܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܢܘܢܝܬܐ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܝܡܢ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܫܡܥܝܐ ܝܘܚܗ ܕܐܝܪܢ ܥܨܝܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ  ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܬܗܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܕܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܒܣܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ …
ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ …
جمعه, 17 فروردين 1397 22:21

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܥܠ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܡܒܘܥܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܒܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܼܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ- ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܪܗܛܐ ܚܕܬܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܓܢܗ …
جمعه, 17 فروردين 1397 22:18

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܩܘܕܣ

ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܘܬ ܩܕܓܼܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܠܚܬܐ ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܩܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܩܢܘܢܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠܚܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܥܠ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܡܒܘܥܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܒܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܼܐ …
ܕܝܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܡܘܣܟܘ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܠܪܘܣܝܐ ܘ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘܣܟܘ ܕܪܗ ܠܬܗܪܢ. ܐܡܝ …
ܕܝܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܡܘܣܟܘ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܠܪܘܣܝܐ ܘ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘܣܟܘ ܕܪܗ ܠܬܗܪܢ. ܐܡܝ …
ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܥܠ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܡܒܘܥܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܒܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܒܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܼܐ …
ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܘܬ ܩܕܓܼܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܠܚܬܐ ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܩܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܩܢܘܢܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠܚܬܐ …