ܛܒ̈ܐ
ܡܘܣܟܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܗܘܝ ܣܒܒ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܝܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: …
.  ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܦܪܢܣ ܕ24: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ. ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܦܪܢܣ ܕ24 ܒܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ …
ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ: ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܐ ܕܐܘܦܟ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ ܐܡܪܗ  ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ …
ܫܝܢܗܘܐ: ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܩܐ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ   ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܟܻܝܢ ܫܝܢ ܗܘܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܡܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܟܻܝܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ …
ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܪܠܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ  ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ - ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܩܢܘܢܐ̈ ܡܬܚܒܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܬܗܪܢ   ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܕܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܩܢܘܢܐܬ ܕܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ …
ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܘ ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܻܝܢ ܡܢ ܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗܚ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017  1316 ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܝܢ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ ܘ ܝܢ ܒܩܐܡ ܝܢܐ ܐܣܩܬ ܘ ܗܝ …
ܡܘܬܒܼܐ ܐܬܪܝܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕ ܫܢܰܬܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܣܗܕܘܬܐ ܕ192 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ. …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܠ ܢܨܪ ܘ ܡܘܩܬܕܐ ܨܕܪ ܡܗܕܝܢܐ ܕܙܘܥܐ ܕܨܕܪ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܥܪܘܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܡܚܝܕܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦ̇ܪܟܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ.  ܐܝܟ …
یکشنبه, 14 مرداد 1397 10:22

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܬܦܩܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܢܝܘܙܝܠܢܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܐܘܦ ܪܫ …
ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܣܢܓܦܘܪ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܓܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܚܘܝܕܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ.  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܨܘܪܬܐ ܡܢ  ܣܥܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ: ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܦܝܩܐ ܝܠܗ ܒܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ  ܐܣܝܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܦܝܩܐ ܝܠܗ ܒܒܘܚܪܢ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܕܘܢܝܐ.  ܐܗܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܟܻܝ ܡܘܣܟܘ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕ10 ܓܢܬܐ̈ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܣܘܟܻܝ ܕܪܘܣܝܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܬܩܢܩܢܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܕܦܪܘܢܕܐ ܙܕܩܝܬܐ ܟܡܠܬܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܘ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ …