ܛܒ̈ܐ
ܡܛܒܢܘܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܪܬܐ ܕ ܚܕ ܐܘܢܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܝܢ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕ ܓܪܫܬܐ ܕ ܕܪܢܐ …
ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܐ ܕ ܐ ܒ ܣ ܡܘܚܒܪܗܝ ܕ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ …
ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܫܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܠܢܐ ܡܢ ܐܡܪܝܟܐ ܕ ܠܐ ܒܥܝܠܗܝ ܕ ܫܡܗܝ ܦܐܫ ܡܘܥܕܝܐ ܒܟܬܒܐ ܝܠܗ ܕ ܟܪܝ ܩܐ ܙܪܝܦ ܝܗܒܐ ܝܠܗܝ ܡܚܫܚܬܐ ܕ ܡܙܝܕܬܐ …
  ܡܘܗܡܕ ܓܒܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܕ ܗܡܙܡܝ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒ ܦܨܠܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܗܠ ܗܘܝܐ ܗܡܘܡܬܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܨܚܘܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܕ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܐܬܪܗܝ ܘ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܐܕܝܐ ܒܚܝܐ ܝܢܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܥܪܩ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܦܘܝܢܐ ܕ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܥܠ ܕܐܥܫ . ܐܗܐ ܦܘܝܕܢܐ ܝܘܐ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ . ܦܘܝܕܢܐ ܥܗܝܕܐ ܦܝܫܠܗܝ ܝܗܒܐ ܒ ܚܕ …
ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܢܓܠܣܢ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒ ܣܘܪܝܐ.ܐܢܐ …
ܡܫܬܠܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܘܬܢܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܟܝܢ ܒ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒ ܚܝܠܐ 3-6 ܪܫܬܪ ܡܘܥܕܝܠܗܘܢ ܬܪܝܢ ܓܢܬܐܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܡܚܝܠܗ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܣܝܢܟܘܐܢ ܒ ܬܝܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܦܪܝܣ: ܡܐܙܠܝܬܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܒܕܐ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܗܝ ܒܣܘܪܬܐ 16 ܓܢܬܐ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܕܒܝܩܐ ܪܡܝ ܦܪܝܣ …
  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܝܣܢܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐܧܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܓܘܕܐ …
  ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܚܠܝܨܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܕܝܘܡ ܙܐ ܒ ܦܨܠܐ ܚܝܠܢܐ ܐܝܬܗܘܠܘܢ ܟܘܬܪܐ ܒܨܪܬܐ ܕ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܡܡܠܝܬܐ ܕ ܐܘܪܢܝܘܡ ܘ ܕܐܟܝܘܬܐ ܕ ܫܩܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܝܘܐ …
  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܝܪܢ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܫܘܪܝܐ ܝܠܗ ܠ ܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕ ܚܕ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܪܡܕܝ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ …
ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܙܪܝܦܼ ܐܫܬܘܢ ܘ ܟܪܝ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ  
ܣܪܓܝ ܠܒܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܐܡܪܐ: ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܢܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܕܘܙ ܣܪܓܝ ܠܒܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ …
ܩܘܠܐ ܕ ܠܒܪܘܦ ܘ ܟܪܝ ܒܘܬ ܡܕܥܝܬܐ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+
  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܚܬܡܠܗܘܢ ܙ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܙܐ ܚܕ ܡܙܡܗܡܙܡܢܐ …
  ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܟܪܝ ܪܚܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܝܐ ܕ ܕܝܗܝ ܥܡ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܐܙܓܕܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܒ ܒܝܢ ܠܪܫܟܝܬܐ ܕ …
  ܐܙܓܕܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܣܘܬܐܣܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒ ܬܢܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܘܬ ܥܕܐ ܕ ܓܢܗܝ ܠܐ ܝܠܗ ܝܗܒܐ ܟܘ ܚܕ …
  ܚܘܦܛܐ ܡܢܬܝܬܢܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܗܒܘܓܗ - ܥܠ ܨܩܪ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܕܝܪ ܐܠܙܘܪ ܕ ܣܘܪܝܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܥܪܩܐ ܟܢܫܝܐ ܕ ܗܕܡܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ …
  ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠ ܓܙܡܬܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܩܐ ܚܒܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ. ܐܡܪܝܟܐ …