ܛܒ̈ܐ
ܘܠܝܬܝ: 5+1 ܥܨܝܐ ܝܠܗ̈ ܠܩܒܠܬܐ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܡܪܐ: ܡܥܪܒܐ ܥܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܒܠܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܘܠܝܬܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ …
ܓܝܣܐ ܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܚܕܰܟܡܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܒ ܐܪܫܟܝܬܐܕ ܐܬܪܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܕܡܫܩ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܥܒܪܠܗ ܬܚܘܬ ܬܓܒܪܬܗ. ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܐܘܦ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ …
ܪܘܣܝܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠ ܡܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܠܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܠܗ:ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܟܠ ܗܩܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܗܩܘܬܐ ܕܡܟܡܠܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܥܡ ܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐܓܪܟ …
یکشنبه, 18 فروردين 1392 11:12

ܬܠܬܐ ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܓܕܫܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ

ܬܠܬܐ ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܓܕܫܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܡܚܝܬܐ ܒܝܕ ܟܟܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܬܠܬܐ ܡܘܬܢܐ . ܦܘܠܝܣ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܪܦܝܬܐ ܕܓܘܠܬܐ ܒ ܚܕ ܒܝܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܠܒܘܪܟ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܓ̰ܠܝܠܝ ܥܡ ܪܫܐ ܬܘܕܝ: ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܝܢ̈ܐ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܗܡܙܡ ܝܬ̈ܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܪܫܐ ܬܘܕܝ ܬܚܪܘܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ …
 ܥܒܕܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܡ ܣܝܬܪܐ ܕ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬ̈ܐ ܠܙܡ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܕ̈ܐ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܓ̰ܝ ܟܪܢܝ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܪܡܙܠܗ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܒܝܕ ܐܣܕ ܩܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬ̈ܐ  ܒܫܪ ܐܣܕ ܢܙܒܬ ܠ ܦܠܛܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܩܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ.  ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܚܘܬܡܐ ܕܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ، ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ1+5 ܒܣܥܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒ ܐܠܡܬܝ ܕܩܙܩܣܬܢ ܚܬܡܠܗ ܘ ܬܪܝܢ ܓܒܢ̈ܐ …
   ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܡܗܡܢ ܦܪܣܬ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܕܘܪܕ ܢܠܒܢܕܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ.  ܒ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ …
ܒܫܪ ܐܣܕ: ܐܘܚܕܢܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܪܕܘܓܢ ܝܢܐ ܡܫܬܠܢܐ ܕܬܦܚܬܐ ܕܕܡܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ ܐܡܪܐ ܬܘܪܟܝܐ ܕܓܘܠܐ ܝܠܗ ܘ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܣܢܝܕܐ ܝܠܗ …
ܪܘܣܝܐ: ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕ5+1 ܠܐܒ ܟ̰ܘ ܚܕ ܫܪܬ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܒܠܝܠܗ̇ ܒ ܪܘܫܡܝܘܬܐ ܐܝܓܘܪ ܡܪܓܘܠܘܦ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܡܪܐ: ܐܬܪܘܬܐ ܕ5+1 ܠܐܒ ܟܘ ܚܕ ܫܪܬ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ …
پنج شنبه, 15 فروردين 1392 11:50

ܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕ20 ܐܩܢܘܡܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕ20 ܐܩܢܘܡܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ ܣܝܕ ܫܡܣ ܐܕܝܢ ܗܘܣܝܢܝ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܩܠܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܒ ܨܕܪܐ ܕ20 ܐܩܢܘܡܝܐ ܥܠܝܐ ܕܕܘܢܝܐ.  ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܬܪܘܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪ̈ܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܒܥܪܩ ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܥܪܩ،ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܠ ܡܣܓܕ ܕ ܫܝܥܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܩܝܬܐ ܕ ܫܬܐ ܡܫܝܢܐ …
ܡܗܡܢܦܪܣܬ : ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܰܪ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ، ܢܝܫܐ ܡܢ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܠܡܬܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܢܝܕ ܒܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕ ܩܕܓܢ ܗܘܬܐ …
ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ ܕܒܣܢܕܐ ܝܢ̈ܐ ܠܗܘܟܡܐ ܕܐܣܕ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܘܪܬܘܕܘܟܣ  ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܐ: ܟܪܣܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܠ ܡܘܬܐ ܝܢܐ ܣܢܕܢܐ ܕܗܘܟܡܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ ܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܙܐ ܒܕ ܟܠܫܝ. ܐܒܘܢܐ …
   ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܓ̰ܡܥܬܐ ܕ24 ܕܪ̈ܐܫܢܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܐܗܐܟܢܘܫܝܐ ܝܘܐ ܒ ܐܪܐ ܓܘܗܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܛܪ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܫܬܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܥܪܒܝܐ.  ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ …
ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܗܒܼܝ ܕܐܝܪܢ ܒ ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܫ̈ܐ ܪ̈ܒܝܥܝܐ ܕܩܛܪ  ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܘܬ 22 ܫܢܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒ ܛܥܠܬܐ ܩܡ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕ 3 ܥܠ …
ܐܓܪܬܐ ܕܨܠܗܝ ܩܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܟܬܒܐ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢܐ …
دوشنبه, 05 فروردين 1392 09:00

ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܥܕܪܗ ܠܦܟܣܬܢ

ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܥܕܪܗ ܠܦܟܣܬܢ ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܫܢܐ ܪܩܝܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܗ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܒܪܗ ܠ ܟܪܓܝ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܦܟܣܬܢ. ܗܘ ܒܥܕܢܐ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓ̣ܐ ܕܓܢܗ  ܐܗܡܕ ܡܥܙ ܚܬܝܒ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܕܪܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܓܪܝܫܐ ܝܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܗ . ܒܕܥܒܪ ܦܝܫܐ ܝܘܐ ܬܘܢܝܬܐ …