ܛܒ̈ܐ
ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܥܠܡܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܢܣܟܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܒ ܐܠܦܐ ܨܒܝܐ ܘ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒ ܥܪܩ ܒܩܐܡ ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܒܐܗܐ …
پنج شنبه, 20 شهریور 1393 08:54

ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒ ܒܓܼܕܕ

ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕ ܣܘܡܪܝܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܓܕܕ ܬܪܝܢ ܒܘܡܒܐ ܦܝܫܐ ܡܘܬܒܐ ܒ ܡܫܝܢܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ …
    ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ ܝܢܐ ܢܓܪܢ ܝܢܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ …
  . ܓܝܣܝܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܩܒܘܠܐ ܝܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܘ ܡܦܠܘܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ ܒܘܬ ܡܥܒܕܬܐ ܕ ܚܘܦܛܐ ܕ ܡܦܩܝܬܐܙ ܘ ܒܗܘܝܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕ ܡܘܬܐ ܕ …
ده‌ها آواره سوری که به امید بهره‌مندی از یک زندگی بهتر تلاش می‌‍‌کنند با قایق‌های کهنه و مملو از جمعیت از شمال آفریقا به اروپا سفر کنند در این راه …
چهارشنبه, 19 شهریور 1393 10:55

ܡܘܬܐ ܕ 31 ܪܒ ܚܝܠܐ(ܓܝܣܝ̈ܐ) ܕܕܐܥܫ

  ܐܝܟ ܬܘܢܝܐ ܕ ܚܕ ܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܥܫܝܪܬܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܕܐܥܫ ܒܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠܩܛܥܠܬܐ ܕ 32 ܐܦܣܪ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܕ ܒܝܘܡܐ ܕ ܥܒܪܬܐ …
چهارشنبه, 19 شهریور 1393 10:53

ܐܘܒܡܐ: ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܦܣܣܐ ܕ ܟܘܢܓܪܗ

ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܒ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܩܝܘܡܐ ܕ ܕܡܘܟܪܬ ܘ ܓܘܡܗܘܪܝ ܕ ܟܘܢܓܪܗ ܕ ܐܡܪܝܟܐ. ܗܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܐܡܪܐ݊ …
  ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܐܡܪܐ: ܚܘܪܙܐ ܟܡ ܓܘܪܐ ܡܘܫܟܝ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕ ܝܘܐ ܒܘܬ ܡܫܟܚܬܐ ܕ ܡܘܫܟܐ ܘ ܕܡܝܘܬܐ ܕ …
وزیر انرژی روسیه، در مراسم امضای قرارداد با ایران از همکاری 70 میلیارد یورویی بین ایران و روسیه خبر داد. ܦܝܫܠܗ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ  ܥܠ70 ܡܝܠܝܪܕ ܝܘܪܘ  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ …
سه شنبه, 18 شهریور 1393 15:31

ܕܝܠܐ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ

        ܪܒ ܚܝܠܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܡܙܬܐ ܕ ܣܕܐ ܕ ܐܠ- ܨܕܘܪ ܘ ܡܘܬܐ ܕ 15 ܓܢܬܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܕܐܥܫ . ܫܘܝܐ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܩܙܩܣܬܢ ܒ ܥܕܢܐ ܕܥܒܪܬܗ ܒ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܣܬܢܗ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܒܪܠܢ ܐܕܪܝܣ ܐܦ …
.ܥܒܣ ܥܪܩܟܝ ܗܡܙܡܢܐ ܥܠܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܗܓܝܬܐ ܕ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ …
سه شنبه, 18 شهریور 1393 15:11

ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ

.ܛܢܘܫܝܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܣܘܙܓܪܡܘ ܒܘܬ ܝܗܒܠܬܐ ܕ ܦܣܣܐ ܕ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ . ܐܗܐ …
  ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܕ ܥܪܩ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܦܣܣܐ ܕ ܦܠܚܢܐ.  ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܪܐܝ ܕ ܚܬܪܓܡܘܬܐ ܩܐ ܗܕܡܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܚܕܬܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ ܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܫܘܕܪܗ ܠܚܕ ܐܓܪܬܐ ܕ ܒܪܟܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒܘܪܟܠܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܒ ܥܪܩ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܠܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܩܙܩܣܬܢ ܙ ܐܕܝܘܡ ܡܘܪܝܫܐ ܙܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ …
، ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܢܪܗܬܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘ ܕܡܟܠܗ ܒ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܙ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܡܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܙܐ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܫܡܝ ܪܦܣܢܓܢܝ …
ܐܘܟܪܝܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕ ܡܚܝܕܬܐ ܥܡ ܢܬܘ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܩܣܬ ܣܢܩܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܫܪܬܙ ܕ ܐܢܐ ܫܪܬ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܗܠܡ ܠܐ ܝܢܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ. ܝܕܥܝ ܫܠܐ …
آ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܐܡܪܐ: ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܫܢܓܗܝ ܐܦܢ ܝܠܗ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܐܡܝܢܝܐ ܙܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܒܐܗܐ …