ܛܒ̈ܐ
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܒ ܚܕ ܐܓܪܬܐ ܘ ܪܡܙܠܗ ܠ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ :ܣܪܓܝ ܠܒܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܓܕܫܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܓܻܘܪܓܻܝܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܒ ܪܗܛܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܡܟܘܟܒܢܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܕܐܠܣ ܕ ܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ 5 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ …
یکشنبه, 19 بهمن 1393 08:37

ܡܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 140 ܕܐܥܫܝ̈ ܒ ܥܪܩ

ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ ܡܫܡܗܐ ܠ ܦܝܫܡܪܓܗ ܝܘܡܐ ܕ ܥܪܘܒܬܐ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܠ ܬܡܙܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ  ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܕ ܘܢܗ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ …
 ܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕ ܐܠܡܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܥܒܪܗܘܢ ܠ ܡܘܣܟܘ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ …
ܦܟܢ ܒܬܪ ܐܘܪܚܐ ܕ ܩܪܡܬܐ ܩܪܡܬܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܐ ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܟܝܢ.    
 ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܟܡܐ ܕܩܝܩܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܝܗܒܠܗܝ ܚܘܬܡܐ ܠ ܗܡܙܡܬܗܝ ܥܡ ܦܪܢܟ ܐܫܬܝܢ ܡܝܪ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܡܢ. ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕ ܩܣܬܐ …
ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܫܘܪܝܠܗܘܢ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܠ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒ ܡܘܢܝܟ ܕ …
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܪ ܬܝܪܢ ܝܘܡܢܐ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܨܦܗܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܥܡܪܬܐ ܒܐܗܐ …
  اܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘܐܡܪܝܟܐ ܒ ܡܘܢܝܟ ܒܕ ܗܘܝܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ . ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ . ܚܕ …
  ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܥܒܪܗܝ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ. ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ ܝܠܗܝ ܒ ܢܝܫܠܐ …
ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܘܬܢܐ ܕ ܢܦܠܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܬܝܒܼܢ 31 ܓܢܬܐ ܗܘܝܠܗܝ . ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܼܪ ܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܬܝܒܼܢ ܒ 58 ܚܙܘܩܐ ܘ ܗܕ̈ܡܐ ܢܦܠܠܗ …
ܚܕܐ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܡܨܪ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠ ܝܗܒܠܬܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܕ ܐܣܝܪܘܬܐ ܗܠ ܡܘܬܐ ܩܐ 230 ܥܒܘܕܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܗܘܟܡܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ ܘ ܐܝܟ …
ܒ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ: ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܬܢܙܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܠ ܚܘܒܗܝ ܢܙܒܬ ܠ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܣܗܡܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ …
پنج شنبه, 16 بهمن 1393 08:44

ܢܨܝܚܘܬܐ ܚܕܬܐ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܒ ܟܘܒܢܝ

ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒ 24 ܣܥܬܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒ ܚܫܬܐ ܠܩܡܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܐܙܕ ܗܘܕܠܗܘܢ ܠ ܚܕܟܡܐ ܡܬܘܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ …
ܣܝܥܬܐ ܕ ܗܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܠܗ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܡܫܫܢܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠ ܓܓܠܐ ܡܙܕܝܢܐ ܕ ܩܛܠܐ ܦܝܫܐ ܡܪܝܙܐ ܕ ܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܠ …
ܣܝܥܬܐ ܕ ܗܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܠܗ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܡܫܫܢܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠ ܓܓܠܐ ܡܙܕܝܢܐ ܕ ܩܛܠܐ ܦܝܫܐ ܡܪܝܙܐ ܕ ܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܠ …
  ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ 5+1 ܪܡܙܠܗܝ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܘܢܝܟܻ ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗܝ ܕ ܓܘܕܐ ܫܪܟܢܐ ܒ …
ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠ ܦܬܚܬܐ ܕ ܚܕ ܫܘܩܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܘ ܙܒܢܬܐ ܕ ܡܨܥܝܐ ܦܝܣܐ ܓܢܝܒܐ ܡܢ ܒܝܬܘܬܐ ܘ ܥܘܡܪܢܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܕ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ …
  ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܡܝܥܬܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܡܩܕܬܐ ܕ ܕܪܝܢܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠ ܗܘܟܡܐ ܕ ܡܘܬܐ ܕ ܡܓܕܗ ܪܝܫܘܝ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕ ܥܡܗܝ ܐܕܝܘܡ ܚܫܠܗܝ ܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܨܦܗܢ ܕ ܗܘܝܠܗܝ ܬܦܩܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕ ܐܗܐ  ܗܘܦܪܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܨܦܗܢ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܪܐ …