ܛܒ̈ܐ
پنج شنبه, 15 اسفند 1392 10:45

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܢܡܪܘܕ ܨܝܕ

شنبه, 03 اسفند 1392 14:41

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܕܡܘܢ

    ܒܢܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒ ܒܝܬ -ܥܬܩܐ ܓܘܪܬܐ ܕܒܝܬ -ܢܗܪܝܢ(ܥܪܩ)  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܣܦܝܬܐ ܕ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܠܗ̈ ܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܒܢܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܥܬܩܐ ܓܘܪܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܢܨܘܪ ܒܒܓ̣ܕܕ. ܐܗܐ ܒܝܬ ܥܬܩܐ …
ܦܝܫܠܗ̈ ܡܘܫܰܟ̰ܚܬܐ ܚܕܰܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܘܬܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ  ܗܓܝܢ̈ܐ ܥܠ ܥܬܩ̈ܐ ܒ ܒܝܬ -ܢܗܪܝܢ ܡܘܫܰܟ̰ܚܠܗܘ̈ܢ ܚܕ̈ܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘ ܪܒܐ  ܕܐܬܘܪܝܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒ …
ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚ ܚܕܘܬܗ̈ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܒ ܗܝܪ̈ܝܬܐ ܒܝܠ ܐܪܝܢ ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܛܥܢܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܢܝܬܝܐ ܒܗܝܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܝܠܐ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܦܪܣ ܚܕ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܒܫܡܐ ܕܐܕܘܪܕ ܐܣܦܢܘܣ ܐܡܪܐ: ܕܥܬܝܕ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ݊ ܒܢܝܕ ܐܩܢܘܡܝܝܐ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ: ܐܚܟ̰ܝ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܕܒܼܩ ܦܘܣܩܢܐ ܩܐ ܕܥܬܝܕ ܕܐܬܪܗ  ܪܘܗܢܝ ، ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܐܚܟܝ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܐ ܥܡܨ ܕܒܩ ܦܘܣܩܢܐ ܢܙܒܬ ܠ ܚܠܩܐ ܘ …
ܣܘܪܝܐ ܘ ܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܗܝܪ̈ܝܬܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܩܐ ܗܘܡܣ ܗܡܙܘܡܐ ܝܢ̈ܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ  ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ، ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܣܘܙܓܪܗܘܢ ܕ ܠܚܕܪܘܢܐ ܝܗܒܠܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܐܢܫܝܐ ܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܘܡܣ ܥܡ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܡܢܝܢ̈ܐ ܕܒܛܝܠܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܒܼܪܗ ܡܢ 200 ܡܠܝܘ̈ܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܦܠܛܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕ ܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܒܟܠ ܕܘܢܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ2013 ܗܘܐ ܡܛܝܐ …
چهارشنبه, 02 بهمن 1392 12:08

ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܡܐ ܪ̈ܒܢܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܡܐ ܪ̈ܒܢܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܛܘܡܝܐ ܓܝܣܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܝܢܐ ܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܢܘܚܪܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܟܪܝܛܝܢܐ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ، ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܪ ܒܗܗܒܐ ܝܢܐ ܟܘܬܪܐ ܠ ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܡܐ ܪܒܢܝܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܥܠܘܠܐ …
ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܐܬܘܪܝܐ:ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ̇ ܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܠܝܐ ܡܘܕܚܪܗ ܕ ܪܒܐ ܥܕܢܐ ܝܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐ  ܘ ܡܬܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܝ …
ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗܘ̈ܢ ܠ ܚܘܝܕܐ ܒܐܬܪܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܟܠ ܓܘܕ̈ܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܫܘܬܦܝ̈ܐ ܛܠܒܠܗ ܕ ܡܙܝܕܝ ܪܘܚܐ ܕܚܘܝܕܐ ܐܬܪܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕ ܣܢܕܬܐ ܠܫܠܡܐ ܓܘܝܐ. ܐܗܐ ܓܘܫܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ …
یکشنبه, 22 دی 1392 11:32

ܙܡܪܬܐ-ܪܡܣܝܢ ܫܝܢܘ