ܛܒ̈ܐ
ܢܛܪ ܪܙܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܻܝܠܝܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ -ܟܠܝܐ ܕܐܘܦ ܝܠܗ ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܥܒܻܕܘܬܐ ܟܝܘܝ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ …
ܒ ܐܠܦܘܢ̈ܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕ ܒܘܫܝܘܘܗ ܝܢ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܘ̈ܢ ܥܣܝܐ ܕ ܥܪܩܐ ܘ ܨܚܘܪܘܬܐ. ܝܗܒܼܝ -ܛܒܐ ܡܚܒܘܪ̈ܐ ܝܢܐ: ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܚܕܐ …
ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܫܘܪܝܠܗ. ܗܪ ܗ܆ܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܛܝܬܐ ܕ ܦܝܫܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܓܡܥܝܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ …
ܝܬܒܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܐܫܬܘܢ ܘ ܒܪܢܙ ܟܕ ܡܢ ܣܥܬ ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܫܒܐ ܒ ܘܝܢ ܫܘܪܝܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܚܬܡܠܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ …
ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܚܫܬܐ ܘ ܬܝܬܐ ܕܢܩܒܐ ܠܐܒ ܐܗܐ ܕ ܚܕ ܐܘܪܙܐ ܗܘܐ ܥܡܗ ܩܕܓܢ ܝܠܗ. ܐܗܐ ܕܘܕܐ ܐܘܦ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܢܩܒܐ ܕܒܪܬܐ …
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از آواره شدن حدود ده هزار نفر از شهر مسیحی نشین الحمدانیه در شمال عراق خبر داد.به گزارش پرس تی وی، ملیسا فلمینگ، سخنگوی …
دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان ، جنایات تروریست های داعش در عراق را محکوم و اعلام کرد این جنایاتکاران و حامیانش بدانند اعمال وحشیانه آنان بدون مجازات باقی نخواهد ماند.به گزارش …
ܕܐܥܫ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܚܕ ܐܢܒܪ ܙܝܢܐ ܟܝܡܝܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣ ܢ ܢ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܩܣܬ ܙܝܢܐ ܟܝܡܝܝܐ ܗܘܝܠܗ ܒܨܕܪܐ ܕܛܒܐ ܒܬܒܝܠ.ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܥܕܘܝܐ ܝܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܡܘܢܬܝܐ ܝܠܗ …
ܣܝܣܬܢܝ ܪܘܚܢܝܐ ܓܘܪܐ ܕܥܪܩ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܚܕܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܐܫ ܩܒܝܠܗ ܒܝܕ ܟܠ ܛܝܘܦ̈ܐ . ܣܝܣܬܢܝ ܡܘܚܫܚܠܗ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܫ ܫܪܝܐ ܠ ܫܘܠܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ. ܣܝܣܬܢܝ ܐܡܪܐ ܡܠܟܝ ܠܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕܥܪܩ ܒܦܣܠܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܐܡܪܝܟܐ ܛܠܒܬܐ ܝܠܗ ܠ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܨܝܬܪ̈ܐ ܕܕܐܥܫ.  ܗܘܫܝܪ ܙܝܒܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ ܒ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܪܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ …
ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗ ܛܠܒܠܗ ܕ ܡܢ ܥܪܩ ܦܠܛܝ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒ ܚܕ ܐܓܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܘܬܒܬܐ ܕܦܬܐ ܕ ܦܝܣ ܒܘܟ ܕܓܢܗ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗ ܛܠܒܠܗ ܕܒܥܠܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ …
ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ ܐܝܬܠܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܗܡܙܡܚ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܒܥܪܩ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܢ ܗܘܝܐ ܥܠܬܐ ܕܥܒܻܕܘܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒ ܥܪܩ …
ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܟܪܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܥܪܩ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒ. ܡܪܝ ܗܪܦ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ: …
ܢܝܓܪܘܢ ܒܪܙܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܬܝܠܗ ܠܬܗܪܢ.  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܕܩܘܡܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ .
ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕ ܬܝܚܘܒ ܚܝܘܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܐܡܪܐ: ܚܘܪܙܐ ܐܬܪܝܐ ܕܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܡܥܕܝܐ ܝܠܗ ܠ ܚܘܬܡܗ ܘ ܒ ܓܠܕܘܬܐ ܒܕ ܦܐܫ ܓܪܝܫܐ ܛܪܢܐ  ܐܒܬܟܪ …
ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܠܒܼܝܒܼ̈ܐ ܕܥܪܩ ܕ ܩܘܘܚܐ  ܝܢ̈ܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ
ܓܘܕܐ ܗܦܟܝܐ ܕܕܐܥܫ ܐܘܚܕܢܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܥܪܩ ܘ ܫܐܡ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܩܠܗ ܒܐܝܕܗ ܬܓܒܪܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܐܗܐ ܕܣܬܐ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܡܐ ܠܓܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܨܠܗ=ܐܕܝܢ.  ܡܢ ܩܡ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܐܝܪܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘܬܘܪܟܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܒܝܠ ܝܣܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܢ ܕܝܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ …