ܛܒ̈ܐ
پنج شنبه, 12 بهمن 1391 12:36

ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܬܪܐ

ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ ܝܠܗ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܝܥܕܪܬܐ ܕܐܡܡ ܡܫܬܣܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐܝܪܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1978 ܫܪܝܬܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ.  ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ، ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܢ ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ …
 ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ: ܒ ܥܕܢܬ̈ܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܒ ܐܗܐ ܫܘܬܣܐ ܟܘ ܚܕ ܛܒܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܪܝܣܐ ܘܡܘܚܒܪܐ ܒܘܬ ܚܕ ܦܩܝܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܚܒܘܪܐ ܕܒܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܚܕ ܟܡܐ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܒܪܝܐ ܘ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܒ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܡܘܚܒܪܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܡܢ ܒܬܪ ܫܓܘܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܪܬ ܣܥܝܕ، ܣܘܥܙ ܘ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܪܘܪ̈ܝܫܬܐ  ܠܒܢܝܕ ܟܒܐ ܐܚܪܝܐ ܒܝܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ: ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܡܘܢܬܝܐ ܝܠܗ ܠ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ. ܐܢܐ ܛܒܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠܡܢܪ …
ܟܢܘܫܝܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܐܢܪܙܝ ܒܕ ܦܐܫ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒܬܗܪܢ  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܕܥܝ ܫܘܠܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܐܢܪܙܝ ܒ ܡܩܘܚܬܐ ܕܕܥܬܝܕ،ܚܘܝܕܐ ܒܝܐ ܥܡܝܐ، ܐܠܨܝܘܬܐ،ܦܪܣܬܐ ܘܡܬܚܒܝܬܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒ ܣܝܩܘܡܐ …
ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܪܗ̇ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕ1.78 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ 10 ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܕܝܠܗ ܠ78 ܡܝܠܝܪܕ 151 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ.  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܡܪܘܟ ܕܐܝܪܢ.  
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
ܣܢܕܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕܡܠܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܦܪܢܣܘܐ ܐܘܠܢܕ ܡܘܚܒܪܐ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐ ܐܬܪܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.
ܒܥܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܫܬܘܢ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1 ܬܚܠܘܦܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܠ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1  ܐܗܐ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ …
ܡܘܬܐ ܕ15 ܗܕ̈ܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦ̣ܓ̣ܢܣܬܢ 15 ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦܓܢܣܬܢ ܡܝܬܠܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ- ܛܒܐ: 15 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܝܘܡܐ ܕܕܒܪ ܒ ܘܦܪܟܦܪܝܫ ܕ ܐܬܪܐ ܒ ܕܩܪܝܐܥܡ …
7 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܝ ܕܥܪܩ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܘܢ ܥܠܬܐ ܕ7 ܡܘܬܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܕܩܝܩܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܝ ܝܗܒܐ.
ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܡܚܒܢܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܬܒܐ ܆ܢܛܪܘܬܐ ܕܡܣܪ ܒܬܗܪܢ ، ܡܘܚܒܪܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܟܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.       ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܟ̰ܡ ܓܘܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܡܐ ܟܘܡܬܐ ܘ ܡܕܝܬܪܢܐ  ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܡܐ ܟܘܡܬܐ ܘ ܡܕܝܬܪܢܐ.  ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܠܗ: ܪܙܡܝܫ ܟܡ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܠܝܒܪ- ܡܢ ܒܘܬ ܝܥܕܪܬܐ ܠܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܐܝܠ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܐ ܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܗ ܒܘܬ ܚܪܝܒܘܬܐ ܙܘܝܙܢܝܬܐ ܡܘܚܘܝܠܗ ܕܡܢܕܪܫ ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܟܡܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܒ ܪܙܡܝܫ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܥܪܒܝܐ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒ ܪܙܡܝܫ ܐܚܪܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.  ܐܗܐ ܪܙܡܝܫ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܫܘܪܝܠܐ ܒ ܡܪܓܐ ܕܫܒܥܐ ܒ ܬܝܡܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܠܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܐ ܕܟܐܪ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ، ܛܠܒܠܗ ܠܙܝܕܬܐ ܕܟܐܪ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܠܐ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܬܒܝܠܝܐ.  ܡܘܗܡܕ ܚܙܐܝܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ …
ܐܘܬܪܝܫ ܣܢܕܠܗ̈ ܠ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܐܬܘܡܝ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1. ܗܝܢܪ ܦܝܫܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܘܬܪܝܫ …
ܥܒܪܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܐܬܘܡܝ ܠܬܗܪܢ  ܩܝܘܡܐ ܕܐܙܢܣ ܥܒܪܘܢ ܠܬܗܪܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܙܢܣ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܗܪܡܢ ܢܟܪܝܬܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܓܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܣܥܬܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܥܒܪܘܢ ܠܬܗܪܢ. …