ܛܒ̈ܐ
ܒ ܡܐܐ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܒ ܐܪܐ ܕ ܦܪܝܣ ܫܘܪܟܠܗܘܢ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܠ ܟܪܒܐ ܘ ܦܠܫܐ. ܒ ܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܒܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒ …
   ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܛܥܠܬܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܗܪܝܢ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܠܒܘܪܢ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܒ ܟܣܐ ܕ ܐܣܝܐ ܘ ܒ ܫܪܟܬܐ …
'ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܓܝܣܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܐܗܐ ܓܝܣܐ ܐܡܪܐ: ܡܥܡܪܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܬܘܪܨܐ ܒܐܗܐ ܓܝܣܐ ܐܝܬܠܗ …
 ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܡܢ ܒܬܧ ܩܪܡܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܒܗܪܝܢ ܡܢ ܡܠܒܘܪܢ ܒܝܥܕܪܐ ܝܘܐ ܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܣܝܕܢܝ …
 ܚܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܕ ܝܢܐ ܒ ܬܘܠܡܕܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܦܝܫܡܪܓܗ ܒܐܢܐ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܓܢܗ ܗܕܘܪܘܗ ܝܢܐ ܒܘܬ ܚܕ ܦܠܫܐ ܓܘܪܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ …
دوشنبه, 22 دی 1393 09:37

ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ ܒ ܬܗܪܢ

د.ܒܫܘܝܘܬܐ ܕ ܫܪܝܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒܝܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܒ ܙܢܒ ܕ ܣܘܝܣ ܐܕܝܘܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ …
ܟܠܝܢܕܐ ܓܪܒܐܪ ܟܝܬܪܘ  47 ܫܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܓܘܒܝܬܐ ܡܐܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܢܩܒܐ. ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܬܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܩܢܝܬܐ ܕ 45܇50 ܡܢ …
ܓܝܣܐ ܕ ܡܨܪ ܒ ܢܝܫܐ ܕ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܓܘܪܘܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕܒܝܠ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܬܚܘܡܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܓܙܗ ܫܘܪܝܠܗܝ ܠ ܬܠܚܬܐ ܕ 2 ܐܠܦܐ ܒܝܬܘܬܐ ܒ ܒܛܘܡܝܐ …
ܒ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܝܣ  ܘ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܥܒܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ 17 ܓܢܬܐ 11 ܘܙܝܪܐ ܕ …
ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܦܪܝܣ ܒ ܫܪܟܬܐ ܕ ܒ ܡܠܝܘܢܐ ܓܢܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܦܪܝܣ ܘ ܟܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܒܕܐ. ܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܐ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܕ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܦܝܫܡܪܓܗ ܥܡ ܕܐܥܫ 70 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܝܬܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒ ܗܝ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܦܘܬܝܢ ܘ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕ ܐܠܡܢ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕ ܟܬܪܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܗܡܙܡܬܐ  
ܠܒܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܘ ܒ ܐܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܦܘܬܝܢ ܒܕ ܫܪܟ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܦܪܝܣ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ     ܡܐܙܠܝܬܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ …
ܚܕ ܕܪܓܐ ܡܫܬܠܢܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܐܡܪܐ : ܒ ܚܘܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܘ ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܘ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܕܝܗ 60 ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ …
  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܪܘܝܬܪܙ ܒ ܚܕ ܛܒܐ ܟܬܒܠܗ ܕ ܒܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܫܒܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 35 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܕܪܝܕܢ ܒ ܐܠܡܢ ܫܘܪܟܠܗܘܢ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ …
ܡܠܠܬܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠ ܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒ ܬܪܒܠܘܣ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܠܒܢܢ. ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܣܢܕܝ ܬܝܡܙ  ܒ ܪܡܙܬܐ ܠ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܦܪܝܣ  ܘ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕ ܦܪܢܣܐ ܘ ܟܬܒܠܗ: ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܝܗܒܐ ܝܢܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ …
ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܒ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܢܦܛܐ ܕ ܥܪܩ ܠ ܬܗܪܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܝܕܢܐ ܕ ܢܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ  …
ܠܚܕܪ̈ܘܢܐ ܕ ܦܘܬܚܐ ܕ ܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕܟܣܐ ܕ ܡܠܬ̈ܐ ܒ ܐܣܝܐ- ܪܗܕܛܐ ܕ 16 ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܐܣܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܣܝܕܢܝ ܒܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܫܘܪܝܠܗ
 ܒܗܪܝܢ ܝܠܗ ܓܘܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕ ܒܕ ܛܥܠܗ ܥܡ ܐܝܪܢ .ܒ ܟܣܐ ܕ ܫܢܬܐ ܕ 2015 . ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܝܠܗܝ ܗܘ ܕ ܒ ܫܢܬܐ ܕ 2002 ܗܘܝܠܗܝ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕ …