ܛܒ̈ܐ
ܦܘܬܚܐ ܕܦ̇ܐܙ ܕ15 ܘ 16 ܡܝܕܢ ܕܓܐܙ ܕܦ̇ܐܪܣ ܬܝܡܢܝܬܐ ܚܘܦܛܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕܦܐܙ ܕ15 ܘ16 ܡܝܕܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ ܓܐܙ ܕܦܐܪܣ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ …
  ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܣܗܡܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܗܘܡܣ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܒܢܫܪܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܡ ܫܩܠܬܐ ܕܨܝܬܪܐ ܕܕܪܩܘܒܠܝܐ ܘܬܪܘܪܝܣܬܐ ܡܚܗ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ ܥܠܗ ܘܚܕ ܣܗܡܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܐܗܐ …
چهارشنبه, 09 مرداد 1392 13:17

ܐܠܒܪܕܥܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܡܨܪ

ܐܠܒܪܕܥܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܡܨܪ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܡܨܪ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ، ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܛܠܒܠܗ ܠ ܡܟܠܝܬܐ …
دوشنبه, 07 مرداد 1392 09:55

ܚܘܬܡܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܦܐܦ ܠܒܪܙܝܠ

ܚܘܬܡܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܦܐܦ ܠܒܪܙܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܠܗ ܚܘܬܡܐ ܠܚܙܘܩܝܗ ܠܒܪܙܝܠ.  ܦܐܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܪܙܝܠ ܛܠܒܠܗ ܕܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܕܪܩܘܒܠܘܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.. ܐܗܐ ܝܘܐ ܚܙܘܩܝܐ …
22 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒܢܫܪ̈ܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܝ ܒܥܪܩ  22 ܓܢܬܐ ܒ ܢܫܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ.  ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܥܪܩ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܪ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒ ܚܠܢܬܐ ܘܙܝܕܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ40 ܡܫܬܠܢ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒ ܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ̇ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܓܘܒܝܐ ܕܡܠܬ ܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ40 ܡܫܬܠܢܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒ ܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ ܕܗܣܢ …
ܓܒܐ ܕܠܝܟܘܕ ܛܠܒܠܗ ܠ ܟܠܝܬܐ ܕܫܘܠܐ ܕ ܟܒܝܢܗ ܕܢܬܢܝܗ̇ܘ ܓܒܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܠܝܟܘܕ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܦܘܣܩܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܐܙܕܘܬܐ ܕܝܚܣܝܪܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ، ܛܠܒܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ. …
. ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܒܼܝܪ ܣܘܠܢܐ ܒ ܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ̇ ܕ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܚܒܝܪ ܣܘܠܢܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒ ܬܗܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܚܘܪܙܐ ܕܬܗܠܝܦ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ. ܚܒܝܪ ܣܘܠܢܐ ܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܕܥܒܪ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ …
.ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܥܕܘܝܐ ܝܠܗ̈ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܦܠܫܐ ܕܐܦܓ̣ܢܣܬܢ  ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܐ ܒܝܗܒܐ ܝܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܡܢ ܚܒܛܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܣܘܥܪܢܐ …
ܡܟ̱ܬܒܼܐ ܕܪܘܗܢܝ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܟ̰ܝܕܬܐ ܩܐ ܐܣܬܪܒܼ ܡܟ̱ܬܒܼܐ ܕܓܟ ܐܣܬܪܒ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒ ܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܒܪܠܗ ܕܫܩܠܬܐ ܝܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܟܝܕܬܐ ܡܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܦܝܫܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕ ܓܒܐ ܕܐܚܒܼܢ ܐܠ- ܡܘܣܠܡܝ̈ܢ ܡܢ ܟ̰ܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܒܘܬ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܚܘܝܕܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܩܢܘܢܝܘܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܟܘܕܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕ ܡܗܕܝܢܘܬܗ ܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܐܚܒܢ ܐܠ ܡܘܣܠܡܝܢ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܟܢܘܫܐ ܕܙ̇ܢܒܼ ܗܘܡܙܡܠܘ̈ܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܒ ܗܓܝܬܐ ܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ: ܣܪܓܝ ܠܒܪܘܦ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ …
ܡܢܝܢܐ ܚܕܰܬܐ ܡܢ ܟܡܝܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬ̈ܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܚܡܫܐ ܡܢ ܐܡܐܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܕ ܠܝܬܠܘܢ ܫܘܠܐ ܓܘ ܐܬܪܐ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܣܣܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܡܘܣܟܘ ܩܐ ܐܣܢܘܕܢ  ܡܫܬܠܢܐ ܕܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܡܘܣܟܘ ܝܗܒܠܘܢ ܦܣܣܝ ܕܦܠܛܐ ܩܐ ܐܣܢܘܕܢ .  ܐܣܢܘܕܢ ܡܕܟܐ ܕܚܕ ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܪ ܒܚܝܐ ܝܘܐ ܒ ܣܗܡܐ ܕܬܪܢܙܝܬ …
ܟܠܗ 28 ܣܥܬ̈ܐ ܚܕ ܟܘܡܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܐܡܪܝܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܛܝܠܐ  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܫܘܬܣܐ ܕܗܓܝܬܐ . ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܙܐ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܠܝܣ ܗܘܦܪܟܝܐ …
ܗܘܟܡܐ ܕܐܣܝܪܘܬܐ ܕ 9 ܓܢܬ̈ܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܐܚܒܼܢ ܐܠ- ܡܘܣܠܡܝܢ ܕܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܡܨܪ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܕܕܒܼܩܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܒܕܝܥ ، ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܘ 8 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܙܪܙܬܐ ܕܒܝܬܘܬ̈ܐ ܒ ܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܘܙܝܪ ܕܡܫܟܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕ ܙܪܙܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܒ ܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ.  ܐܗܐ …
45 ܕܪ̈ܒܢܐ ܒ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢ̈ܐ ܘ ܕܪ̈ܩܘܒܠܝܐ ܕܡܘܪܣܝ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕܩܗܪܗ ܗܘܝܠܘܢ ܣܒܒ 45 ܕܪܒܢܐ. ܒ ܕܩܪܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢ̈ܐ ܘ ܥܒܘܕ̈ܐ  ܕܐܬܪܐ ܐܝܬܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܕܘܢܝܐ – ܐܡܪܝܟܝܐ ܠܐ ܝܢܐ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܡܘܬܐ،ܠܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܘ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܝܢܐ.  ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒ ܬܢܝܬܐ …
   ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܦܣܣܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܕܬܠܦܘܢܐ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܚܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܐܝܢܬܪ ܢܬ ܟܬܒܼܠܗ: ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܠ ܥܕܢܐ ܕܦܣܣܐ ܩܐ ܡܫܡܥܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܬܠܦ̣ܘܢܝ ܒܝܕ ܗܘܟܡܐ .  ܠܝܦ ܢܝܘܙ …