ܛܒ̈ܐ
ܦܘܢܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܐ ܥܕܥܐ ܕܐܡܪܝܟܐ   ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠ ܥܕܥܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܙ̇ܢܒܼ.  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܦܠܫܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܐܘܚܕܢܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܡܨܪ ܥܡ ܕܣܬܐ ܕܐܚܒܼܢ- ܐܠ- ܡܘܣܠܡܝܢ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܠܦܐ ܕܕܒܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܚܒܢ ܒ ܡܨܪ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ ܘ ܐܘܦ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ ܒ ܚܕ ܕܒܩܬܐ ܕܨܝܬܪܐ ܓܠܝܐ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܨܪ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܠܗ ܠ ܢܓܪܢܘܬܗ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܩܐܡ ܒܡܨܪ ܘ ܛܠܒܠܗ ܠ ܚܘܬܡܐ ܕ ܡܐܙܠܝܬܐ …
  ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܫܬܘܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܡܨܪ  ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܫܘܠܛܢܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܕܝܠܕ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܕܩܘܡܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪ.  ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܐܡܪܐ: ܡܫܬܠܢܐ …
ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̣ܛܐ ܕܐܝܪܢ: ܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̣ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܓܪܟ ܙܝܕ ܠ ܙܘܕܐ ܡܢ 4 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܒܘܫܟ̈ܗ  ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦܛܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܕܐ …
  ܙܝܕܬܐ ܕܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̣ܛܐ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ  ܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܡܥܕܘܝܐ ܝܠܗ ܠܙܝܕܬܐ ܕܡܥܒܪܬܐ ܕܢܦܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܕ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.  ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ، ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܕܢܦܛܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܓܕ ܡܢ …
ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܙܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܙܪܙܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܒܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.  ܒܢ ܟܝ …
    ܒܨܪܬܐ ܕܡܢܝܢ̈ܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܓܝܣܐ ܕܒܪܝܬܫ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܘܩܘܪܓܘܬܐ ܒܠܗ ܒ ܒܨܪܬܐ.  ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܫܬܠܢܐ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ، ܐܚܟܝ 364 ܓܢܬܐ ܒܘܬ ܥܒܪܬܐ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܘܠܝܒܼܪ ܐܣܬܘܢ ܡܢ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ  ܦܪܨܘܦܐ ܡܫܡܗܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܘ ܙܪܙܢܐ ܕܦܝܠܡܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ. ܐܣܬܘܢ ܒܥܠܬܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܬܠܦܘܢܝ …
ܡܘܬܐ ܕ11 ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܗ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܘܚܪܝܐ ܒܠܙܩܝܗ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܗ ܒ ܠܙܩܝܗ ܕܣܘܪܝܐ ܘ11 ܓܢܬܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܗ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܦܝܫܠܘܢ ܩܛܝܠܗ. …
چهارشنبه, 23 مرداد 1392 12:52

ܡܨܪ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܡܨܪ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܒܘܥܐ ܕܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܒ ܩܗܪܗ ܒܡܨܪ ܒ ܡܝܕܢ ܪܐܒܥܗ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 120 ܓܢܬܐ ܘܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܠܦܐ ܓܢܬܐ.  ܦܠܫܐ ܒܝܠ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܘܣܢܕܢܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܩܙܩܣܬܐܢ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܕܟܢܘܫܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܐܢ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܠܗ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ …
  ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܦܛ̈ܐ ܕܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܡܘܪܣܝ  ܗܕܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܫܘܪܝܐ ܝܠܗ ܠ ܚܘܦܛܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܒܙܬܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܡܘܪܣܝ ܡܢ ܥܠܘܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  
ܗܡܙܬܐ ܬܠܦ̣ܘܢܝ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܐܬ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܐܡܪܐܬ ܗܘܡܙܡܠܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ، ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ . ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܡܨܪ ܝܘܐ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܦܠܫܐ ܩܡ ܒܕܘܡܝܐ ܓܝܣܝ̈ܐ ܘ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܗ  ܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ:ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܡܕܥܝܬܐ ܠ ܢܨܝܚܘܝܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܩܡ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܗ ܒܐܗܐ …
ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ- ܚܠܝܦ̣ܗ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܫܩܠ- ܛܒ̈ܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ: ܒ ܫܘܝܘܬܐ ܕ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܓܘܪܐ ܕܕܪܩܘܒܠܝܐ ܒܒܗܪܝܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠ ܥܒܕܘܬܐ ܕܓܢܗ ܢܙܒܬ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ …
ܦܘܠܝܣ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܫܓ̣ܙܫܝܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܥܒܼܕܘܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܡܘܪܣܝ ܒ ܡܨܪ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ: ܦܘܠܝܣ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܕܘܪܘܗ ܝܠܗ ܓܢܗ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܣܢܕܢܐ ܕܡܘܪܣܝ ܒ ܝܘܡܢܐ …
ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܒܝܢܗ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕ11 ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܟܒܝܢܗ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ. ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ …
 ܟܡܐ ܕܪ̈ܒܢܐ ܘܒܐܣܪ̈ܘܢܐ ܕܒܼܩܢ̈ܐ ܒ ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܒܗܪܝܢ. ܓܒܐ ܐܨܠܝܐ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܒܒܗܪܝܢ ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܟܘܬܪܐ ܆ܕܚܕܚܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠܢܫܪܬܐ ܠܒܝܬܘܬܐ ܟܕ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܟܡܐ ܓܢܬܐ …
  ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܬܝܬܐ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ ܕܒܕ ܗܘܝܠܘ̈ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܓܝܣܝܐ- ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ. ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ  ܘܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪ ܒܘܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܝ ܢܙܒܬ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒ ܝܪܚܐ ܕܩܐܡ …