ܛܒ̈ܐ
ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܕܝܘܡ ܒ ܥܪܩ ܒܕ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܪܬ ܓܘ ܒܝܕܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܕܝܘܡ ܒܕ ܐܬܗ ܠ ܥܪܩ ܒ …
ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܩܛܥܠܬܐ ܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒܐ ܕ ܣܘܪܝܐ  ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܠܒܐܒ ܒ ܗܠܒ ܙܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܒ ܡܥܒܕܬܐ ܕ ܬܡܢܝܐ ܚܘܦܛܐ …
شنبه, 11 شهریور 1391 11:54

ܣܘܠܬܢܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܐܙܢܣ:

ܣܘܠܬܢܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܐܙܢܣ: ܬܘܢܝܐ ܕܪܩܘܠ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܒ ܒܢܝܕ ܝܢܐ  ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܐܤܢܣ ܐܬܘܡܝܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܬܘܢܝܐ ܕܪܩܘܠ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐܒ ܒܢܝܕ
شنبه, 11 شهریور 1391 11:51

ܕܝܪܬܐ ܕ ܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܠܢܝܘܝܘܪܟ

ܒ ܚܘܬܡܐ ܕ ܝܬܒܬܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕ ܠܐ ܡܩܘܘܠܐ ܒ ܬܗܪܢ ، ܡܠܠܐ ܕܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܘܚܒܪܐ: ܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܪܐ ܕ …
شنبه, 11 شهریور 1391 11:50

ܫܬܐ ܡܘܬܢܐ ܒ ܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܟܝܢ: ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܒܘܡܒ ܒ ܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕܥܡܪܝܐ ܒ 7 ܟܝܠܘܡܬܪܝ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܦܠܘܓܐܒ ܡܥܪܒܐ ܕܒܓܕܕ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܝܬܠܗ ܬܪܝܢ ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܘܢ
ܒܘܝܢܐܝܬܒܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܘܠܐ ܒ ܬܗܪܢ ܒ 11 ܡܠܘܐܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܟܠ ܓܒܝܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܟܠ ܗܕܡܐ.  ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܐܝܬܗܘܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ:ܒܘܚܪܢ …
ܒܘܝܢܐܝܬܒܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܘܠܐ ܒ ܬܗܪܢ ܒ 11 ܡܠܘܐܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܟܠ ܓܒܝܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܟܠ ܗܕܡܐ.  ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܐܝܬܗܘܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ:ܒܘܚܪܢ …
ܒܘܝܢܐܝܬܒܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܘܠܐ ܒ ܬܗܪܢ ܒ 11 ܡܠܘܐܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܟܠ ܓܒܝܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܟܠ ܗܕܡܐ.  ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܐܝܬܗܘܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ:ܒܘܚܪܢ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܟܘܬܪܐ ܕܣܢܕܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܡܪܝܟܐ ܡܢ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܣܒܒ ܕܚܠܢܬܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܒ ܙܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ.  ܡܥܠܝܘܬܗ ܒ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܐ:ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܙܘܥܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕ ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܒܥܘܬܐ ܕܒܘܫܝܝܘܐ ܕܗܕܡܐ.  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܐ ܒ ܚܘܬܡܐ ܕ ܐܗܐ ܝܬܒܬܐ ܡܫܘܪܪܐ: ܥܒܪܬܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܘܠܐ …
ܢܛܪ ܪܙܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܝܘܩܪܐ ܠ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܠܡܬ ܩܐ ܒܪ ܢܫܘܬܐ.  ܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒ ܬܦܩܐ ܥܡ ܠܪܝܓܢܝ ܪܫ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܥܬܩܬܐ …
ܢܛܪ ܪܙܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܝܘܩܪܐ ܠ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܠܡܬ ܩܐ ܒܪ ܢܫܘܬܐ.  ܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒ ܬܦܩܐ ܥܡ ܠܪܝܓܢܝ ܪܫ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܥܬܩܬܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ ܩܘܝܡܐ : ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܗܝܘܢܣܬܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܙܝܢ̈ܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܠܗ ܩܝܘܢܛܝܢܘܣ ܟ̰ܡ ܓܘܪܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒܼܝܠ.  ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܡܢܐܝܝ ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ ܩܘܝܡܐ : ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܗܝܘܢܣܬܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܙܝܢ̈ܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܠܗ ܩܝܘܢܛܝܢܘܣ ܟ̰ܡ ܓܘܪܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒܼܝܠ.  ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܡܢܐܝܝ ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ …
ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܩܒܘܠܐ ܝܢ̈ܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܝ
ܥܒܼܘܕܐ ܕ ܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ:ܐܬܘܪ̈ܝܐ ݂ܐܪܡܢܝܐ ܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܝܢ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ
ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܦܝܫܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܐܢܝ ܒ ܫܒܼܝܠܐ ܕ ܗܩܝܬ̈ܐ ܕ ܐܠܦܘܗ ܚܕ ܠܝܠܐ
ܐܒܘܢܐ ܗܘܐܟܝܡ ܡܢܘܟܝܐܢ ܡܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܕܙܒܘܢܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܓܒܝܬ̈ܐ ܕܕܥܬܝܕ
 ܨܚܨܝܢܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܐܰܡܪܐ ܝܢ̈ܐ: ܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܰܢܫ̈ܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܢܫܢܩ̈ܐ ܕܢܦܠܬܐ ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܙܘܙܢܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.