ܛܒ̈ܐ
  ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆ܕ ܒܝܢ ܐܡܪܐ: …
ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܪܒܝܠ ܕ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 5 ܡܘܬܢܐ ܘ 24 ܕܪܒܢܐ . ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕ ܐܗܐ ܡܦܩܝܬܐ ܝܠܗ ܒ ܚܡ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܒܢܝܬܐ ܕ 78 ܒܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒ ܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܕ ܢܗܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ.  ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܝܫܠܗܝ ܕܒܝܩܐ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܪܫܡܢܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕ ܐܘܪܘܫܠܡ. ܐܝܟ …
ܕܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܘ ܓܘܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܡܨܪ ܛܠܒܠܗ ܠ ܗܘܟܡܐ ܕ ܡܘܬܐ ܩܐ ܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܡܘܢܦܠܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܐܡܪܐ ܡܘܪܣܝ ܘ ܪܚܡܐ ܕ …
ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܢ ܐܘܢܕܘܢ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘ ܒܢ ܥܠܘܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܥܡܢ. ܐܗܐ …
ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܗܒܠܗܝ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܢܝܓܪܝܓ. ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܠܗܝ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܕܐܛܝܘܬܐ ܕ ܚܝܘܬܐ ܕ ܨܚܘܪܐ …
ܚܘܦܛ̈ܐ ܕ ܦܝܫܡܪ̈ܓܗ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܕܝܠܗ ܘ ܟܪܟܘܟ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ     ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܫܘ ܫܝܬܕ ܦܪܣ ܒ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒ ܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ …
  ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܘܬܡܐ ܕ ܗܡܙܡܬܗܝ ܥܡ ܡܝܩܪܬܐ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܪܝܙܢܬܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 …
  ܣܝܥܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܩܛܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܕܐ ܒܘܬ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܙܕܝܐ ܬܘܪܟܡܢܐ ܘ ܫܪܟܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ ܐܝܟ ܦܘܢܝܐ ܟܠܢܝܐ ܘ ܛܠܒܠܗ ܠ …
  ܛܥܠܬܐ ܕ ܪܚܡܘܬܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܚܬܡܠܗ ܒ ܦܠܛܐ ܕ 1-0 ܒ ܝܘܬܪܢܐ ܕ ܬܠܡܝܕܐ ܕ ܟܝܪܘܫ. ܐܝܪܢ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܡܚܝܬܐ ܕ …
ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܦܠܚܐ ܒܝܕ ܓܘܓܠ ܒܘܬ ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܦܼܝܠ̈ܐ    
  ܩܘܡܐ ܕ ܠܐ ܗܡܢܝܬܘܢ ܐܝܢܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕ ܓܪܒܝܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܕ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܢܩܒܐ ܩܘܪܕܝܐ ܙܐ ܒ ܕܦܢܐ ܕ ܐܘܪܙܐ ܒܦܠܫܐ ܝܢܐ …
   ܩܝܙܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܟܢܫܐ ܕ ܐܢܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܐ: ܟܬܒ ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܚܟܝ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕ ܥܓܙܬܐ ܕ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܠܐ …
سه شنبه, 27 آبان 1393 16:32

ܙܪܝܦ ܒ ܪܫܐ ܕ ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܒ ܒܼܝܢ

  ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1  ܥܒܪܗܝ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܝܢ. …
  ܙܪܝܦܼ: ܐܢ ܓܒܐ ܬܰܚܪܰܝܢܐ ܗܘܝܠܗܝ ܨܒܼܝܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒ ܩܪܒܢܝ ܠ ܦܠܛܐܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܥܡ ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܕ …
  .  ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ ܒܕ ܗܘܝܠܗܝ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܙ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܢܝܫܐܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕ. ܐܝܪܢ .
ܒܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠܡܢ ܐܡܪܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܐܝܬ ܐܘܪܚܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕ ܟܬܪܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ. ܗܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ …
  ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܚܕܬܐ ܘ ܙܝܦܢܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܘ ܐܗܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܒܬܪ ܙܪܙܬܐ ܕ …
  ܒ ܫܘܝܘܬܐ ܕ ܫܪܝܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܝܘܣܦ ܒܢ ܥܠܘܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܡܐܢ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܬܗܪܢ …
  ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕ ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܩܘܪܒܐ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ5+ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܢܐ ܗܡܘܙܡܝܬܐ.ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܚܕܐ …