ܛܒ̈ܐ
ܡܚܒܪܬܐ ܒ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ  ܒܼܢܙܘܥܠܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܝܪܢآ                            
ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒ ܝܪܚܐ ܕ ܕܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܒܕ ܐܙܝ ܠ ܙܢܒ ܕ ܗܘܝܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܐܢܐ ܬܦܩܝܬܐ ܒܕ …
 ܡܕܒܪܢܐ ܕ ܚܕ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܐܪܒܐܝܠ ܐܡܪܐ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܨܚܘܪܐ ܒ ܐܗܐ ܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܒ ܫܪܝܬܐ ܕ ܐܩܡܐ ܕ ܣܬܘܐ ܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܒܘܫ ܒܚܪܒܐ ܝܠܗ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗܝ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܘܢܙܘܥܠܐ ܟܡܐ ܕܩܝܩܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܒܪܗܝ ܠ ܬܗܪܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘ ܦܝܫܠܗܝ ܩܘܒܠܗܝ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܪܘܗܢܝ …
نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از برکناری محمدمرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب این کشور برگزار می‌شود. مسئولان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر روز پنج‌شنبه (18 دی) اعلام کردند رای‌گیری از 1 …
  ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗܝ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܚܡܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܕ ܓܢܗܝ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܙܢܒ ܕ ܣܘܝܣ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܕ ܡܘܗܡܕ …
.ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܒ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܐܝܙܕ̈ܝܐ ܒ ܥܪܩ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܠܬܐ ܒܝܕ ܐܙܓܕܐ ܕ ܐܝܙܕܝܐ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕ …
ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܕ ܡܢܝܢܐ ܕ ܨܚܘܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܩܐܡ ܝܠܗܝ ܩܘܪܒܐ ܠ 3 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܐܝܢܐ ܡܘܡܟܘܢ ܒ ܫܢܬܐ ܕ 2015 ܙܝܕ ܠ 4 ܡܠܝܘܢ 274 …
ܢܫܪܬܐ ܓ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܒܗܪܝܢ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܣܢܕܢܐ ܕ ܫܝܚ ܥܠܝ ܣܠܡܢ  ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܕ ܒ ܐܣܪܘܢܐ ܕܪܒܢܐܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ …
   ܐܣܬܦܢ ܕܘܒܪܝܓ ܡܠܠܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܙܝܠܗܝ ܠ ܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܕ ܫܝܚ ܥܠܝ ܣܠܡܢ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܕ ܥܠ ܚܠܝܦܗ . …
.ܣܚܘܪ̈ܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܦܘܠܛܐ ܡܢ ܐܢܟܪܐ ܒ ܬܘܪܟܝܐ ܚܕ ܬܓܡܐ ܡܢ ܣܚܘܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܕ ܦܝܫܐ ܝܘܐ ܡܘܫܪܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܢܟܪܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܥܨܝܐ ܝܢܐ …
ܫܘܩܐ ܕ ܢܦܛܐ ܘ ܙܒܢܬܐ ܘ ܙܒܢܬܐ ܕ ܐܗܐ ܡܠܘܥܐ ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܪ ܝܠܗܝ ܒ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܡܠܝܐ ܡܢ ܫܓܘܫܝܐ. ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܛܝܡܐ ܕ ܢܦܛܐ ܒ ܡܕܒܩܬܐ ܕ 5 …
ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܝ ܗܡܙܡܢܐ ܥܠܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܕ ܪܗܛܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܥܒܕܐ ܒ ܣܝܩܘܡܐ ܕ …
ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕ ܠܐܗܗ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܦܠܣܬܝܢ ܒ ܦܨܠܐ ܪܘܫܡܝܐ ܩܘܒܠܗܘܢ ܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܘ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ.ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗܝ ܡܫܘܪܪܗܝ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܐ ܕ ܒܝܬ …
ܦܪܘܦܘܣܘܪ ܐܢܓܠܐ ܡܪܐ ܓܠܬܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܬܠܝܐ ܥܡ ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܚܕܝܘܬܗܝ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܡܥܪܒܐ ܫܩܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕ …
ܡܘܬܒܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕ ܗܕܡܐ ܕ ܓܒܐ ܕ ܓܘܡܗܘܪܝ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗܝ ܒ ܦܠܚܢܐ ܡܘܬܒܐ ܕ ܡܬܒܢܐ ܕ ܩܢܘܢܐ ܒܘܬ ܚܕܟܡܐ ܩܣܬܐ ܐܝܬܠܗܝ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܥܡ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗܝ ܠ ܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܝܠ ܝܣܘܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ …
ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܚܕ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܦܝܫܬܗ ܝܠܗ ܕܒܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܗܘܝܠܗܝ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܘ ܝܗܒܠ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܒ ܐܠܦܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒ ܫܪܟܬܐ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ ܒ ܟܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒ ܟܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܡܢ ܡܘܚܙܝܠܗܘܢ ܠ ܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܕ ܓܢܗ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܓܒܐ ܪܣܬܝܐ ܕܪܩܘܒܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܢܐ ܫܪܟܢܐ ܒ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܢܗܪܝܢ ܢܬ ܡܘܬܒܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܛܒܐ ܕ ܗܝܪܝܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܓܘܓܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܝ ܙܐ ܡܢ …