ܛܒ̈ܐ
ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܡܪܘܢܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܠܒܢܢ ܡܢ ܓܘܕܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܛܠܒܠܗ ܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܗ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ …
ܪܚܡܐ ܕ ܢܛܪ ܪܙܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܥܒܕܘܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܘ ܕܪܩܘܒܠ ܟܢܫܐ ܕ ܐܝܙܕܝܐ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܛܘܦܣܐ …
  ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕ ܕܐܟܝܘܬܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܣܪܘܡ ܕ ܡܪܥܐ ܕ ܐܒܘܠܐ ܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܥܠ ܡܪܥܢܐ ܬܦܝܐ ܒܐܗܐ ܡܪܥܐ ܒ ܡܕܟܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ …
     ܬܦܩܬܐ ܕ ܫܡ ܚܐܢܝ ܩܝܘܡܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ       نسخه اصلی   نسخه اصلی   نسخه اصلی   نسخه اصلی 7
چهارشنبه, 30 مهر 1393 09:19

ܐܝܬ ܐܘܠܗ ܡܗܕܘܝ ܟܢܝ ܡܝܠܗ

ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܡܗܕܘܝ ܟܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܕ ܚܘܒܪܗ ܕ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܒ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܡܝܬܠܗ. ܗܘ ܐܝܬܗܘܠܗ 83 ܫܢܐ ܘ ܐܘܦ ܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕ ܨܪܩ ܕ ܬܗܪܢ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܝܪܢ ܦܢܝܬܐ ܩܢܬܐ ܕ ܒܓܕܕ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܥܪܩ ܗܘܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܘ ܩܝܬܐ ܕ 6 ܚܘܡܦܪܗ. ܬܠܬܐ ܡܢ ܐܢܐ ܚܘܡܦܪܗ ܩܝܬܠܗܘܢ ܒ ܩܘܪܒܒܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 5 ܐܢܓܠܣܢܝ̈ܐ ܥܠ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܟܠ ܚܕ ܫܒܬܐ  ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܐ: ܒ ܡܕܚܐ ܕܟܠ ܚܕ ܫܒܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ 5 ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܡܚܝܘܕܐ …
ܐܡܪܝܟܐ: ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܗܠ ܐܕܝܐ 424 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܢܦܩܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܬܪܘܬܐ ܕ …
ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ  ܥܪܩ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܬܪܐ    
ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕ ܓܘܠܒܐܠ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܕܟܪܐ ܕ ܦܪܐ ܐܣܝܐ ܒ ܚܕ ܢܨܝܚܘܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܙܦܘܢ ܒ ܦܠܛܐ 6-9 ܫܩܠܗ ܦܣܣܐ ܕ ܥܒܪܬܐ ܒ ܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ …
آ   ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܐܬܘܡܝܐ ܓܗܠܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܠ ܩܘܘܠܐ ܕ ܓܢܗ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܡܘܥܒܕܬܐ ܒ ܙܢܒ. ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ …
ܚܕ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܩܪܐ ܬܦܗ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܕܝܢܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܒܝܕ ܚܘܡܦܪܗ ܥܠ …
  ܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܒ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܠ ܩܛܠܬܐ ܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܗܠܒ ܘ ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐܓܝܣܐ ܕ …
ܕܐܥܫ ܝܗܒܠܗ ܥܕܢܐ ܕ 10 ܝܘܡܢܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܕ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬܘܬܝ ܕ ܝܢ ܒܕ ܝܥܕܪܝ ܠ ܒܝܬܘܬܗ ܘ ܐܢ ܠܐ ܟܠ ܕܘܠܬܐ ܘ ܒܝܬܘܬܝ ܒܕ ܦܝܫܝ …
سه شنبه, 29 مهر 1393 09:36

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܥܒܪܗ ܠ ܬܗܪܢ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕܕ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܥܡ ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕ ܥܡܗ ܥܒܪܗ ܠ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܬܗܪܢ ܘ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ …
ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܝܪܢ ܬܘܡܡܬܐ ܝܠܗ ܠ ܩܘܠܗ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܥܡ …
ܐܬܪܐ ܕ ܟܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠ ܟܠ ܚܕ ܡܚܫܚܬܐ ܒܘܬ ܡܕܥܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܠ ܚܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܐܝܪܢܐ ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ …
سه شنبه, 29 مهر 1393 09:12

ܦܠܫܐ ܚܕܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒ ܟܘܒܢܝ

پ   ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܥܘܡܢܐ ܦܠܫܐ ܚܕܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܘ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܡܣܬܪܢܐ ܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܝܢܐ ܒ ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕ ܕܐܥܫ …
ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܪܡܢܣܬܢ ܥܡ ܪܘܗܢܝ-ܨܘܪ̈ܝܬܐ    
  ܗܘܒܝܟ ܐܒܪܗܡܝܐܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܪܡܢܣܬܢ ܒ ܪܫܐ ܕ ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܐܕܝܘܡ ܡܘܪܝܫܐ ܥܒܪܗ ܠ ܬܗܪܢ ܘ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܗܡܝܕ ܟܝܬ ܟܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕ ܚܝܠܐ ܕ ܐܝܪܢ. …