ܛܒ̈ܐ
ܡܗܡܢܦܪܣܬ: ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܡܕ ܫܗܝܕ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܢܘܢܝܬܐ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ،ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܚܒܪܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܒܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ. ܐܝܟ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܗܘܡܙܡܠܘ̈ܢ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܡܫܘܪܪܐ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܕܒܩܬܐ ܩܡ ܦܠܫܐ ܘ ܟܪܒܐ …
ܨܠܗܝ: ܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܦܐܫ ܫܪܝܐ- ܬܪܝܢ ܓܒܢ̈ܐ ܐܝܬܠܘ̈ܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪ̈ܐ ܨܠܗܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠ ܐܗܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܕ ܦܐܫ ܫܪܝܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܡܠܬܝ̈ܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܠܬܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܗܘ ܡܢ ܟܠܝ ܓܘܕܐ ܘܕܣܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܕܫܪܟܝ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܡܠܬܝܐ ܒܘܬ ܦܘܪܩܢܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ 5+1 ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܝܕܥܝܠܗ̇  ܓܐܢ  ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ 5+1 ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒ ܩܙܩܣܬܢ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܒ ܩܙܩܣܬܢ ܚܬܡܠܗ ܕܓܒܐ ܐܝܪܢܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܒܨܪܬܐ ܕܒܥܘܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ ܪܐܝ ܕܚܬܪܓ̰ܡܘܬܐ ܩܐ ܘܙܝܪ ܡܘܚܫܚܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ :ܟܠ ܚܕ ܡܠܬ ܡܚܒܐ ܕܡܩܘܝܐ ܠ ܕܘܟܘܗ ܚܫܚܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܠܡ،ܒܕ ܗܘܝܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ. ܪܫ …
ܟܡܐ ܪ̈ܦܦܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܟܗܪܝܙܟ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܣ:ܒܒܐ ܪܘܗܘܠ ܐܡܝܢܝ،ܘ ܟܡܪܢܝ ܟܡܐ ܪܦܦܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܥܒܪܘܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ.  ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܠܐ …
ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ 5+1 ܐܕܝܘܡ ܒܕ ܫܪܝ ܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܡܬܝ ܕܩܙܩܣܬܢ ܒܕ ܫܪܝ.  ܣܥܬܐ ܗܡܙܡܢܬܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܐܬܐ ܠܐܝܪܢ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܐܠܡ: ܘܠܝܕ ܡܘܥܠܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܐܬܐ ܠ ܬܗܪܢ.
ܦ̣ܝܠܡܐ ܕܪܩܒܼܘܠ ܐܝܪܢܝܐ ܕܐܪܓܘ ܩܪ̈ܡܢܐ ܕܐܘܣܟܪ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܦܝܠܡܐ ܕܪܩܘܠ ܐܝܪܢܝܐ ܕܐܪܓܘ ܒ ܪܗܛܐ ܕ85 ܕܕܫܢܐ ܕܐܘܣܟܪ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܡܐܟ ܦܝܠܡܐ ܟܡ ܨܦܝܝ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ.  ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܬܘܪܨܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܠܝܠܝ ܒܐܠܡܬܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ.  ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܝܠܠܘܢ ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ …
ܣܥܝܬܐ ܗܡܙܡܢܐ ܕܓܘܕܐ 5+1 ܥܒܪܘܢ ܠ ܐܠܡܬܝ ܣܥܝܬܐ ܗܡܙܡܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܥܒܪܘܢ ܠܐܠܡܬܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ. ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܣܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ …
دوشنبه, 07 اسفند 1391 11:38

ܛܒ̈ܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܕܘܢܝܐ

  ܠܒܼܪܘܦ̣ ܘ ܐܫܬܘܢ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܡܙܡܝ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܒܓܠܕܘܬܐ ܕܘܤܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܩܝܘܡܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ …
ܐܝܪܢ ܗܘܕܠܗ̈ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܚܕܰܓܒܝܐ ܕܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܕܓܒܝܐ ܕܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܣܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܫܬܘܢ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܐ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ. ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܩܐ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ …
ܦܘܚܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ: ܥܡܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܚܐܪܘܬܐ ܛܝܡܐ ܝܩܘܪܐ ܡܦܪܘܝܐ ܝܠܗ ܫܘܬܣܐ ܕܦܘܚܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܩܪܒܢܬܐ ܠܝܘܒܠܐ ܕܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܒܗܪܝܢ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܥܡܐ ܕܒܗܪܝܢ ܡܢ …
ܡܘܗܡܕ ܚܙܐܝܝ ܒ ܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ ܪܗܛܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ: ܓܙܡܬܐ ܘܬܚܪܡܬܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܦܠܘܛܘܗ ܝܠܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܬܪܘܨܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓ̰ܢܝ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢ̈ܐ ܡܢ ܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܗܕܡ̈ܐ ܕܐܟܘ  ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܐܝܪܢ، ܐܙܪܒܝܓܢ ܘܬܓܝܟܣܬܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܗܕܡܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܐܟܘ ܡܪܐ ܕܟܐܪ ܡܘܥܕܝܠܘܢ …