ܛܒ̈ܐ
ܬܝܡܢܐ ܕ ܟܪܪܟܘܟ ܗܘܝܠܗ̈ ܐܙܕ- ܟܪܒܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܡܢ ܦܪܡܬܐ ܕ ܪܐܫܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܬܪܝܢܐ
ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܙܘܕܐ ܡܢ 4 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܒܝܪܚܐ ܕ ܕܥܒܼܪܫܩܠܗܘ̈ܢ ܗܝܪܬܐ
. ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܦܪܡܠܗ ܠ ܪܐܫܐ ܕ ܚܕ ܫܩܠ ܛܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ . ܐܗܐ ܫܩܠ ܛܒܐ ܝܠܗ ܒܫܡܐ ܕ ܐܣܬܝܘܢ ܣܐܬܠܘܦ ܕ ܫܢܬܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒܣܘܪܝܐ …
  ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܐܡܪܐ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܐܬܪܐ ܟܡ ܡܪܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܬܘܛܝܬܐ ܐܠܗܝܐ ܘ ܐܢܝ ܕ …
والری پکرس، اریک سیوتی و اتیین بلان ܬܪܝܢ ܩܝܘܡܐ ܪܣܬܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܠ ܦܫܡܬܐ ܕ ܓܢܝ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܥܣܩܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܒ …
سه شنبه, 11 شهریور 1393 22:12

ܙܝܕܬܐ ܕ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܒ ܐܣܦܢܝܐ

بیکاری همچنان نقطه تاریک اقتصاد اسپانیا به شمار می رود که در شش ماهه دوم سال گذشته از رکود خارج شد. با آنکه بیشتر کشورهای منطقه یورو برای مقابله با …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܘ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ
  ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕ ܥܡܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܪܝܒܐ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܟܝܘܝ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒܘܬ ܓܢܒܬܐ ܘ ܙܒܢܬܐ ܕ ܢܩܒܐ ܕ ܐܝܙܕܝ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܟܪܒܐ ܕ …
نܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܕ ܗܘܐ ܓܠܒܢܐ ܥܠ ܚܩܠܐ ܕ ܐܠ ܢܘܨܪܗ ܐܣܝܪܐ ܥܠ ܐܠ ܩܐܥܕܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܪܡܘܝܬܐ ܙܘܒܛܢܐ ܕ ܓܘܠܢ. ܐܢܐ ܡܢܬܝܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܬܐ ܕ ܓܝܣܐ …
ܡܓܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܝ ܗܡܙܡܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܐܡܪܐ: ܬܠܬܐ ܫܒܬܐ ܐܝܬܗܘܠܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܠܝܨܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܘ ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐܪܒܐ ܥܣܩܐ ܝܘܐ. …
نܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܗܝܪܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܡܗܠܝܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܘ ܢܝܫܐ ܕ ܫܩܠܬܐ ܕ …
ܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܟܡ ܐܚܪܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ ܐ6 ܐܠܦܐ ܩܘܪܕܝܐ ܕ ܐܝܙܕܝ ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܢܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܥܪܩ ܘ ܫܩܝܠܗ ܝܢܐ ܒܝܬ ܓܘܣܐ …
ܟܻܝܕܬܐ ܕܓܻܐܢ ܟܪܝ ܠ ܚܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܩܐ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ
پنج شنبه, 06 شهریور 1393 10:09

ܒܫܪ ܐܣܕ ܡܬܘܢܩܠܗ ܠ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ

  ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܙܘܢܐ ܟܪܝܐ ܘ ܒܨܘܪܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܝܪܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܓܒܝܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ …
  ܟܢܘܫܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܐ ܝܠܗ ܠ ܩܛܥܠܬܐ ܕ ܒܐܠܦܘܢܐ ܨܒܝܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܘ ܨܠܗ ܠܕܝܢ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ 400 …
. ܫܘܬܐܣܠܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܓܢܙܬܐ ܕ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܠܬܐ ܕܩܐ ܣܝܥܬܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܟܪܡܠܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܠ ܢܝܫܐ ܕ ܠܒܠܬܐ ܠܩܕܡܐ ܕ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ …
ا ܗܕܡܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒ ܚܝܠܢܘܬܐ ܗܘܕܠܗܘܢ ܩܪܝܬܝܝ ܡܢ ܩܒܠܬܐ ܕ ܡܟܠܝܬܐ ܕ ܢܘܪܐ ܕ ܦܠܫܐ ܒܝܕ ܕܝܗ. ܗܕܡܐ ܥܗܝܕܐ ܐܗܐ ܩܒܠܬܐ ܕ …
    ܡܢܦܠܬܐ ܕ ܦܗܒܐܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠܠ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܕ ܐܗܐ ܦܗܒܐܕ ܐܝܬܗܘܠܗ ܥܠܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘ ܚܕܬܐ ܘ ܢܦܠܬܐ ܕ ܐܗܐ ܦܗܒܐܕ …