ܛܒ̈ܐ
ܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܢ ܓܪܫܠܗܘܢ ܛܪܢܐ ܥܠ 5 ܐܫܛܪܐ ܕ ܗܝܪܝܬܐ. ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܡܢܬܝܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܘ ܗܝܪܝܬܐ …
ܪܘܣܝܐ ܒ ܙܪܙܐ 8 ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܚܕܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ. ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗܝ ܡܘܚܒܪܐ ܒܝܕ ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝܬܓܒܪܢܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ. ܒܪܐܘܝܘܬܐ ܕ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܦܝܫܠܗ …
چهارشنبه, 21 آبان 1393 23:06

ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܒܝܓܻܝ ܒ ܥܪܩ ܐܙܕ ܗܘܝܠܗ̇

  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܐܠ-ܡܝܕܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܒ ܚܘܦܛܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܝܓܝ ܗܘܝܠܗܝ ܐܙܕ ܘ ܬܘܡܙܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܐܗܐ ܩܢܛܪܘܢ ܛܒܝܐ ܒ …
  ܪܘܗܢܝ ܒ ܝܬܒܼܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܥܠܝ ܐܘܦ-ܬܪܝܢ ܡܠܬ̈ܐ ܚܫܝܚܐ ܕ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܢ̈ܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܥܠܝ ܐܘܦ ܪܫܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܙܪܒܝܓܢ ܗܘܝܠܠܗܘܬ …
  ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܬܦܩܬܐ ܕ ܐܝܗܘܠܗܝ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܕܥܒܪܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡܗܝ ܡܘܕܟܪܗܝ ܠ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܟܠܝܬܐ ܕ ܢܘܪܐ ܦܠܫܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܠܦ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ …
  ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܡܢ ܒܬܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܒ ܡܣܩܬ ܘ ܗܝܓܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 …
ܪܗܛܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܒ ܡܣܩܬ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ                             …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܣܩܬ …
ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܩܐܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܥܒܪܗܝ ܠ ܬܗܪܢ ܐܪܫܟܝܬܐ …
   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒ ܚܕ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܠܗܝ ܠ ܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܘ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕ ܐܬܠܝܛܐ ܕܟܪܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒ ܟܘܬܫܐ ܕ ܟܪܬܗ ܕ ܐܠܡܢ ܘ …
  ܒܘܫܝܘܘܐ ܕ ܐܢܝ ܕ ܫܘܪܟܐ ܝܘܐ ܒ ܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܬܚܡܢܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕ ܟܬܐܠܝܘܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܦܢܝܐ. ܐܢܝ ܝܗܒܠܗܘܢ ܬܚܡܢܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܩܐ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕ …
ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܕܝܘܡ ܡܘܪܝܫܐ ܥܒܪܗܝ ܠ ܦܟܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܟܝܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܐܣܝܐ- ܦܣܦܝܟ ܝܢ ܐܦܟ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ …
ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ: ܫܕܪܬܐ ܕ 1500 ܦܠܚܐ ܠ ܥܪܩ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕ ܫܪܝܬܐ ܕ ܚܕ ܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ.  ܐܘܒܡܐ …
ܡܠܠܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܛܒܐ ܕ ܕܪܒܢܬܐ ܕ ܐܒܘܒܟܪ ܒܓܕܕܝ ܒ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ .ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܣܘܡܪܝܗ ܢܝܘܙ ܒܟܬܒܐ ܝܠܗ: ܡܠܠܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܦܬܐ …
ܒ ܚܘܬܡܐ ܕ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܘ ܡܪܝܙܢܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 …
      ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܧ ܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܡܪܝܙܢܬܐ ܕ 5+1 ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܣܩܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܡܐܢ ܫܘܪܝܠܗܘܢ ܘ ܬܪܝܢ ܪܗܛܐ ܡܢ …
  ܦܠܫܐ ܚܝܠܢܐ ܐܝܬܠܗܝ ܟܘܬܪܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܘ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܕ ܬܪܝܢ ܝܪܚܐ ܝܠܗܝ ܒܢܫܪܐ ܝܠܗܝ ܠ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܕܝܗ. …
  ܩܘܘܡܠܗܘܢ ܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܫܪܟܢܐ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܘ ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ ܫܒܩܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܬܦܩܬܐ ܟܪܒܢܬܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܥܡ ܥܡܐ …
  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܣܢܕܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܘ ܥܫܝܪܬܐ ܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܗܝܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕ ܕܐܥܫ. …