ܛܒ̈ܐ
ܡܢܝܢܐ ܚܕܰܬܐ ܡܢ ܟܡܝܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬ̈ܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܚܡܫܐ ܡܢ ܐܡܐܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܒܛܝܠܐ ܕ ܠܝܬܠܘܢ ܫܘܠܐ ܓܘ ܐܬܪܐ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܣܣܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܡܘܣܟܘ ܩܐ ܐܣܢܘܕܢ  ܡܫܬܠܢܐ ܕܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܡܘܣܟܘ ܝܗܒܠܘܢ ܦܣܣܝ ܕܦܠܛܐ ܩܐ ܐܣܢܘܕܢ .  ܐܣܢܘܕܢ ܡܕܟܐ ܕܚܕ ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܪ ܒܚܝܐ ܝܘܐ ܒ ܣܗܡܐ ܕܬܪܢܙܝܬ …
ܟܠܗ 28 ܣܥܬ̈ܐ ܚܕ ܟܘܡܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܐܡܪܝܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܛܝܠܐ  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܫܘܬܣܐ ܕܗܓܝܬܐ . ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܙܐ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܠܝܣ ܗܘܦܪܟܝܐ …
ܗܘܟܡܐ ܕܐܣܝܪܘܬܐ ܕ 9 ܓܢܬ̈ܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܐܚܒܼܢ ܐܠ- ܡܘܣܠܡܝܢ ܕܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܡܨܪ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܕܕܒܼܩܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܒܕܝܥ ، ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܘ 8 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܙܪܙܬܐ ܕܒܝܬܘܬ̈ܐ ܒ ܐܦܪ̈ܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܘܙܝܪ ܕܡܫܟܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕ ܙܪܙܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܒ ܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ.  ܐܗܐ …
45 ܕܪ̈ܒܢܐ ܒ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢ̈ܐ ܘ ܕܪ̈ܩܘܒܠܝܐ ܕܡܘܪܣܝ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕܩܗܪܗ ܗܘܝܠܘܢ ܣܒܒ 45 ܕܪܒܢܐ. ܒ ܕܩܪܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢ̈ܐ ܘ ܥܒܘܕ̈ܐ  ܕܐܬܪܐ ܐܝܬܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܕܘܢܝܐ – ܐܡܪܝܟܝܐ ܠܐ ܝܢܐ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܡܘܬܐ،ܠܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܘ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܝܢܐ.  ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒ ܬܢܝܬܐ …
   ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܦܣܣܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܕܬܠܦܘܢܐ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܚܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܐܝܢܬܪ ܢܬ ܟܬܒܼܠܗ: ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܠ ܥܕܢܐ ܕܦܣܣܐ ܩܐ ܡܫܡܥܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܬܠܦ̣ܘܢܝ ܒܝܕ ܗܘܟܡܐ .  ܠܝܦ ܢܝܘܙ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܒܝܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܕܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܬܒܐ ܕܡܪܝܙܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܡܚܒܢܐ ܓܐܢܫܘܬܐ ܝܗܒܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܦܠܫܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܕܠܬܝܢ.  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ، ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ …
ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܕܡܥܢܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢ̈ܐ ܘܕܪ̈ܩܘܒܻܠܝܐ ܕܡܘܪܣܝ ܒܡܨܪ ܒܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘܕܪܩܘܒܠܝܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܡܡܨܪ 2 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܘܢ .ܡܨܪ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ3 ܒܙܘܥܝܐ 2013 ܝܠܗ ܚܩܠܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܕܡܢܐ ܒܝܠ ܣܢܕܢܐ ܘܕܪܩܘܒܠܝܐ …
ܫܪܝܬܐ ܒܦܠܚܢܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܙܘܢܢܝܐ ܒܡܨܪ  ܗܙܡ ܒܝܠܒܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܚܕܬܐ ܕܡܨܪ ܐܕܝܘܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ ܘܙܝܪܐ ܚܕܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܥܕܠܝ ܡܢܨܘܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ.  ܐܗܐ ܐܘܚܕܢܐ ܒܚܝܠܢܘܢܬ ܩܒܘܠܐ ܝܠܗ …
ܐܣܝܐ ܪܘܗܢܝ: ܟ̰ܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܓܒܝܬ̈ܐ ܠܐ ܪܓܫܠܗ ܠܡܩܪܡܬܐ  ܐܣܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒ ܚܕ ܬܦܩܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܒ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܓܗܕ ܘܣܗܕܘܬܐ ܐܡܪܐ: ܒ ܓܒܝܬܐ ܐܚܪܝܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܠܐܒ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕ ܙܝܡܪܡܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܗܘܟܡܐ ܕܠܐܒ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܙܝܡܪܡܢ ܩܛܘܠܐ ܕ ܫܘܪܝܐ ܕ17 ܫܢܐ ܟܘܡܝܐ ܦܘܠܝܣ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠܕܒܩܬܐ ܕ14 …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܘ ܡܪܝܙܢܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܓܘܕܐ 1+5 ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ …
  ܐܝܬܠܝܐ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̈ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܗ̇ ܥܡ ܐܝܪܢ ܪܫ- ܫܘܠܛܐ ܥܡܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪ̈ܐ ܒܦܥܘܐ ܦܪ̈ܫܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܥܕܝܬܐ ܕܐܙܓܕܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܚܕܰܬ̈ܐ ܘܥܣܩܐ ܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܒ ܘܬܝܟܢ ܪܘܣܘܝܘܬܐ ܐܝܬܝܩܘܢܝܬܐ ܘ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܘܬܝܟܢ ܒ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡܥܛܘܢܘܬܐ. ܐܗܐ ܗܘܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܥܕܬܐ ܝܗܒܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܩܢܘܢܐ …
  ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܨܪ ܗܠ ܚܘܬܡܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܕ ܦܝܫ̈ܝ ܡܘܥܕܝ̈ܐ  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܡܨܪ ܡܘܚܒܪܐ: ܘܙܝܪ̈ܐ ܚܕܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܗܠ ܚܘܬܡܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܥܕܝܐ. ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܬܘܢܝܬܐ …
ܒܘܠܝܘܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ̇ ܠܐܙܓܕܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܐܬܪܐ ܕܒܘܠܝܘܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܐܙܓܕܐ ܚܕܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܕܦܝܫܐ ܝܘܐ ܡܘܥܕܝܐ. ܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܡܪܐ: ܐܗܐ ܥܒܕܘܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܝܗܒܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ …
ܪܘܗܢܝ:ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܠ ܚܕ ܦܠܫܐ ܝܘ̈ܚ ܒܝܠ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܒܟܠ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܕܘܢܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܓܘܒܐ ܕܐܬܪܢ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܘܗܡܕ ܡܘܢܨܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܢܣ ܡܫܘܪܪܐ ܕܝܠܗ ܕܪܩܘܠ …