ܛܒ̈ܐ
ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܩܒܘܠܐ ܝܢ̈ܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܝ
ܥܒܼܘܕܐ ܕ ܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ:ܐܬܘܪ̈ܝܐ ݂ܐܪܡܢܝܐ ܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܝܢ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ
ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܦܝܫܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܐܢܝ ܒ ܫܒܼܝܠܐ ܕ ܗܩܝܬ̈ܐ ܕ ܐܠܦܘܗ ܚܕ ܠܝܠܐ
ܐܒܘܢܐ ܗܘܐܟܝܡ ܡܢܘܟܝܐܢ ܡܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܕܙܒܘܢܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܓܒܝܬ̈ܐ ܕܕܥܬܝܕ
 ܨܚܨܝܢܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܐܰܡܪܐ ܝܢ̈ܐ: ܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܰܢܫ̈ܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܢܫܢܩ̈ܐ ܕܢܦܠܬܐ ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܙܘܙܢܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.
شنبه, 24 تیر 1391 14:05

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܘܪܘܦ:

ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܥܒܻܕܢܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܡܕܢܚܝܬܐ ܡܨܥܝܬܐ
شنبه, 24 تیر 1391 14:04

ܡܢ ܒܬܪ ܫܬ̈ܐ ܝܘܡܢ̈ܐ:

ܫܠܝܘܬܐ ܒܘܬ ܛܚܛܚܬܐ ܕ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܐܢ
ܡܒܘܥ̈ܐ ܛܒܝ̈ܐ ܒ ܣܝܥܬܐ ܕ ܓܒܝܬ̈ܐ ܕܡܝܬ ܪܡܢܝ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ
ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܻܬܐ ܐܝܬ ܗܘܠܘ̈ܢ ܓ̰ܡܥܬܐ ܓܢܝܙܬܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܘ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ.
ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܪܩܘܠ ܣܘܪܝܐ
ܐܗܐ ܒ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܒܗܘܕܐ ܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܝܪܢ.
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܰܡܪܐ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܬ ܒ ܣܘܪܝܐ ܒܩܐܡ
ܡܠܠܐ ܕ ܟܘܦܝ ܥܢܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܒ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕ ܕܝܘܗ ܥܡ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ.
سه شنبه, 30 خرداد 1391 13:43

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܟܢ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܟ̰ܝܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.
 ܝܗܒܼܝ -ܛܒ̈ܐ ܕܦܪܣ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܛܒܝ̈ܐ ܐܕܝܘܡ ܟܬܒܼܠܘ̈ܢ:
 ܕܘܕ ܠܝܡܒܐ ܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܆
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܠܘܡܘܢܕ ܒܟܬܒܐ ܝܠܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ 2012 ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܩܣܬܐ ܕܩܛܥܠܬܐ ܕܓܢܐ.
ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܟ̰ܡ ܨܦܝܝ ܩܐ ܚܨܝܪ̈ܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝ̈ܐ
ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܣܪܝܢܝܐ ܕܠܒܢܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܫܒܝܠܐ ܕ ܟܘܟܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܕܡܕܢܣܐ ܠ ܡܥܪܒܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܟܢܕܐ.