ܛܒ̈ܐ
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕ ܥܡܗܝ ܐܕܝܘܡ ܚܫܠܗܝ ܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܨܦܗܢ ܕ ܗܘܝܠܗܝ ܬܦܩܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕ ܐܗܐ  ܗܘܦܪܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܨܦܗܢ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܪܐ …
ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܒܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܡܩܕܬܐ ܕ ܚܠܒܢ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܬܪܝܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܕܐܥܫ  ܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܝܠܗ.ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕ ܚܠܒܢ ܘ ܕܪܝܢܐ ܕ …
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 08:53

ܕܐܥܫ ܡܘܩܕܠܗܝ ܠ ܚܠܒܢ ܕ ܐܘܪܕܘܢ

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܚܙܝܠܗܝ ܠ ܚܕ ܦܝܠܡ ܕ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗܝ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܩܕܐ ܝܠܗܝ ܩܐ ܚܠܒܢ(ܕܪܝܢܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ) ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܕ ܝܘܐ ܝܚܣܝܪܐ ܕ ܐܗܐ ܓܘܕܐ. ܐܗܐ ܦܝܠܡ …
ܝܗܒܣ ܛܒܐ ܕ ܐܫܘ ܫܝܬܕ ܦܪܣ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܘܝܢ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܡܥܪܒܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܝܢܐ ܒ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡܚܫܚܬܐ ܚܕܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ …
   ܒ ܚܕ ܛܒܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠ ܚܕܟܡܐ ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܡܩܕܬܐ ܕ ܚܠܒܢ ܕ ܐܘܪܕܘܢ  ܦܤܣ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕ ܐܠ -ܓܻܙܝܪܗ.  ܐܗܐ ܕܪܝܢܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܒܝܘܡܐ …
ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܐܡܪܐ: ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܚܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 …
  ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܟܘܬܪܐ ܕ ܚܙܘܩܝܗܝ ܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܦܪܝܩܐ ܥܒܪܗܝ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܒܪܘܢܕܝ. ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ …
  ܗܣܢ ܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ  ܒ ܪܡܙܘܬܐ ܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕ ܡܥܪܒܐ ܓܪܟ ܕ ܗܩܘܬܐ ܕ ܡܠܬ ܕ ܐܝܪܢ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܬܐ ܒ ܪܘܫܡܝܘܬܐ ܐܡܪܐ: ܒ ܚܕܟܡܐ …
 ܚܝܠܘܬܐ ܡܣܬܪܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒ ܬܚܘܡܐ ܕ ܣܘܪܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܠ ܡܕܪܬܐ ܠ ܒܬܪܝ ܕܐܥܫ ܐܘܦ ܡܢ ܡܬܘܬܐ ܕ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ. ܟܘܒܢܝ ܕ ܡܢ …
ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܝ ܒܝܘܡܐ ܕ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܐܝܕܐ ܡܚܝܠܗܝ ܠ ܚܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘ ܝܘܐ ܒ ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܡܦܩܝܬܐ ܕ ܣܕܐ ܓܘܪܐ ܕ ܣܡܪܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܨܠܗ ܐܕܝܢ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܓܢܕܐ ܒ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ:ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܫܪܝܟ ܘ ܕܘܣܬ ܕ ܐܘܓܢܕܐ. ܗܘ ܒ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܐܝܪܢ ܦܟܪܬܗ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܓܢܕܐ ܐܡܝܢܐܝܬ …
ܙܘܥܐ ܕ ܦܓܝܕܐ ܕ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܡܢ ܡܫܘܬܐܣܠܗܝ ܘ ܝܠܗܝ ܕܪܩܘܒܠ ܥܡ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܒ ܝܘܪܘܦ ܐܗܐ ܓܗܐ ܡܘܚܒܠܗܝ ܠ ܡܪܝܘܙܐ ܕ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ …
ܦܠܛܐ ܕ ܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕ ܙܝܕܬܐ ܕ ܟܪܒܐ ܕ ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕ ܐܗܐ ܙܝܕܬܐ ܕ ܟܪܒܐ ܝܠܥ ܥܡ ܙܝܕܬܐ ܕ …
ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܠ ܪܦܝܬܐ ܕ ܡܗܘܪܗ ܕ ܦܓܪ ܒ ܓܒܐ ܕ ܪܩܝܥܐ ܘ ܐܗܐ ܡܗܘܪܗ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܝܬܒܬܐ ܠ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܐܪܥܐ. ܐܗܐ ܡܗܘܪܗ ܕ ܐܝܬܠܗ ܣܡܢܗ …
وزیر امورخارجه ایران ، بار دیگر آمادگی تهران را برای دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر و تفسیر برون مرزی ، …
ܐܘܒܡܐ ܡܘܥܕܝܠܗܝ ܠ ܐܝܕܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܫܘܚܠܦܐ ܕ ܚܝܠܐ ܒ ܐܘܟܪܝܢ
  ܗܡܙܡܢܐ ܥܠܝܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܗ܆ܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܩܘܪܒܢܗܝ ܝܢܐ ܠ ܪܗܛܐ ܫܢܝܙܐ ܘ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܒܘܫ ܒܕ ܗܘܝ ܩܘܪܓܼ. …
  ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܗܘܝܠܠܗܝ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܟܢܝܐ ܐܘܓܢܕܐ ܒܪܘܢܕܝ ܘ ܬܢܙܢܝܐ ܙ ܒ ܚܙܘܩܝܐ …
ܒ ܦܩܝܬܐ ܕ ܚܕ ܒܘܡܒ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܕܡܫܩ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 7 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ ܘ 20 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ . ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܗܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕ …
ܐܠ-ܦܝܝܣ:250 ܫܪ̈ܝܟܘܝܬܐ ܒ ܐܣܦܢܝܐ ܗܝܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܩܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܐܠ ܦܝܝܣ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܦܢܝܐ ܒ ܡܢܝܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܓܢܗ ܟܬܒܠܗ : 250 ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕ ܝܢܐ …