ܛܒ̈ܐ
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܙܘܕܐ ܡܢ 800 ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܢܐ ܠ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ. ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܗܡܐ ܕ ܓܙܡܝܬܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܓܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ ܟܬܒܠܗ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܩܘܡܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܘ ܒܠܙܝܟ ܦܘܠܝܣ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܝܗܒܠܗܝ ܠ ܟܡܝܘܬܐ ܟܡ ܥܠܠ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܐܗܐ …
ܚܕ ܕܪܓܐ ܡܫܬܠܢܐ ܒ ܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܗܒܠܗܝ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܥܡ ܚܕܕܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܐܝܪܢܐ ܘ ܒ …
ܣܝܡܐ ܘ ܡܠܘܐܐ ܬܫܝܬܢܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܠܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܕܪܗ ܠ ܐܬܪܐ. 349 ܡܠܘܐܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܣܦܪܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܐܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܣܝܡܐ ܘ ܡܠܘܐܐ ܬܫܝܬܢܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܠܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܥܕܪܗ ܠ ܐܬܪܐ. 349 ܡܠܘܐܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܣܦܪܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܐܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕ ܓܢܗܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠ ܗܓܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘ ܥܘܬܕܐ ܥܠ ܩܛܠܬ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܕܪܩܘܒܠ ܥܡܐ ܕ ܦܠܣܬܝܢ. ܕܝܢܐ ܥܠܝܐ ܕ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܒ ܚܕ …
پܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܩܕܡܝܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܚܙܘܩܝܐ ܕ ܓܢܗܝ ܠ ܐܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܚܡܫܒܫܒܐ ܥܒܪܗܝ ܠ ܡܢܝܠ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܝܠܝܦܝܢ. ܪܫ  ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕ ܕܒܻܩܬܐ ܕ ܟܡܐ ܓܢܬ̈ܐ ܒ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܦܘܣܬ ܕ ܦܪܢܣܐ ܠܐܒ ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪ̈ܒܢܐ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܪܘܝܬܪܙ ܦܪܣܠܗ ܠ ܐܗܐ ܛܒܐ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܝ …
ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܒܩܬܐ ܕ ܐܢܫܐ ܒ ܝܚܣܝܪܘܬܐ  ܘ ܚܕ ܓܕܫܐ ܚܕܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܦܪܝܣ.   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܐܝܪܢܐ …
م ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܠܘܪܢ ܦܒܝܘܣ ܘܙܝܪܐ ܕܓ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕ ܥܪܘܒܬܐ ܒ ܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܐܗܐ ܝܘܡܐ …
م ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܙܢܒ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܝܣ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ …
  ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܐܡܪܐ: ܗܡܙܡܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܕ ܒܝܠ ܕܝܝ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕ ܐܠܡܢ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܒܠ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣ   " . نثار دسته گلی به یاد قربانیان ترور در پاریس از سوی …
این برای اولین بار است که دو وزیران خارجه در بیش از یک سال اخیر در انظار عمومی حاضر می‌شوند که با توجه به روابط سیاسی دو کشور امری قابل …
پنج شنبه, 25 دی 1393 11:46

ܐܝܪܢ ܘ ܩܬܪ -ܐܕܝܘܡ

ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ  ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܩܬܪ ܐܕܝܘܡ ܣܥܬ 12:30 ܒܕ ܟܠܝ ܩܡ ܚܕܕܐ ܒ ܟܣܐ ܕ ܐܣܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ . ܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒ …
ܩܝܘܡܐ ܕ ܓܒܐ ܕ ܓܘܡܗܘܪ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܓܙܡܠܗܘܢ ܕ ܐܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܩܪܡܝ ܒܕ ܡܙܝܕܝ ܠ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܒܕ …
ܦܘܠܝܣ ܕ ܐܡܪܝܟ ܝܗܒܠܗܝ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܒܼܩܬܐ ܕ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕ ܒܥܝܝܐ ܝܘܐ ܢܫܪ ܗܘܐ ܠ ܡܘܬܒܼܐ ܕ ܟܘܢܓܪܗ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܡܘܚܒܪܗܝ ܐܕܝܘܡ ܘ ܦܘܠܝܣܕ ܐܡܪܝܟܐ …
ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܙܢܒ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܢܝܫܐ ܕ ܬܘܪܨܐ ܕ ܝܣܘܪܐ …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܡܘܗܡܕ ܓܒܕ ܙܪܝܦ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܡܢ ܒܬܪ 7 ܣܥܬܐ ܘ ܒ ܬܠܬܐ ܪܗܛܐ ܒ ܙܢܒ ܡܕܥܝܠܗܘܢ ܠ ܚܘܬܡܐ. ܐܝܟ …
ܦܥܘܐ ܕ ܐܠ ܩܥܕܗ ܒ ܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܩܘܒܠܗܝ ܠ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܓܠܬܐ ܕ ܫܪܠܝ ܐܒܕܘ . ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܒ …