ܛܒ̈ܐ
ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܒܕܠܗ ܥܨܝܐ ܕ ܠ ܦܠܛܬܐ ܕ 52 ܒܝܬܘܬܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܡܢ ܡܘܨܘܠ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܗܐ ܥܒܕܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܗܘܝܠܘܢ ܥܨܝܐ ܕ ܟܘܟ̰ܬܐ ܠ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕ ܐܪܒܝܠ ܘ ܕܗܘܟ. …
ܡܪܝ ܪܦܐܝܠ ܣܟܘ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܐܒܘܢܐ ܓܘܪܐ ܕ ܟܠܕܝܐ ܒܥܪܩ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠ ܥܒܕܘܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܘܨܘܠ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕ ܡܫܝܚܝܐ …
ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܙܗ ܐܘܦ ܒܢܫܪܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܙܐ. ܐܗܐ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕ ܚܕܐ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܒ ܒܝܬ ܗܢܘܢ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕ ܙܘܠܐ …
ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܝܠ ܡܗܕܝܢܬܐ ܕ ܐܠܡܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕ ܓܙܐ ܕ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 500 …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܕ ܝܘܐ ܡܫܡܗܐ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܙܢܒ 6 ܒܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܚܬܡܠܗܘܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܓܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ …
ܚܕܐ ܦܪܨܘܦܬܐ ܗܕܡܬܐ ܕ ܡܘܬܒܼܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܟܻܝܕܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ. ܐܝܠܝܕ ܫܝܟܝܕ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܒ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܝܡܘܬܐ ܕ ܦܠܣܛܝܢܝܐ …
کلیسای تاتائوس یا قره کلیسا نهمین اثر کشور در ردیف آثار جهانی اولین کلیسای جهان بود که توسط حواریون عیسی مسیح(ع) بر مقبره طادی مقدس و سه هزار و 500 …
ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܒܘܟܘ ܗܪܐܡ ܦܝܫܠܗ ܕܒܻܝܩܐ.  ܒܘܟܘ ܗܪܡ ܝܠܗ ܚܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 2009 ܫܘܪܝܠܗ ܕ ܒܦܠܚܐ ܕܪܩܘܒܻܠ ܥܘܡܪܢܐ ܡܕܪܫܝܬܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܢܝܓ̰ܪܝܗ. ܓܢܒܼܬܐ …
ܩܝܘܡܐ ܕ ܥܡܐ ܕ ܚܘܝ ܒ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܐܰܡܪܐ: ܟܘܬܪܐ ܕ ܚܠܛܐ ܕܕܥܒܷܪ ܒܕ ܗܘܝ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܦܪܩܬܐ ܕ ܝܡܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܘ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕ ܐܗܐ ܝܡܬܐ …
ܒܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܥܪܩ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܒܒܠ ܙܘܕܐ ܡܢ 70 ܬܪܪܘܪܝܣܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܝܬܠܗܘܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ …
ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܓܪܫܬܐ ܥܠ ܣܩܝܦܐ ܕ ܚܕ ܨܒܝܐ ܒ ܓܢܗܐ ܕ ܐܟܠܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕ ܨܘܡܐ. ܥܒܘܕܐ ܫܘܬܦܝܐ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠ ܦܪܣܬܐ ܕ ܐܗܐ ܫܟܠܐ ܒ ܦܬܘܬܐ ܕ  ܕ …
ܓܻܡܥܬܐ ܕ ܦܪܡܢ ܕܥܪܩ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܢܦܠܗ̇ ܠ ܒܬܪܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܻܝ ܛܒ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕ ܠܐ ܕܒܻܩܬܐ ܕ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕ ܡܫܬܠܢ̈ܐ ܕ ܬܠܬܐ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕ ܐܬܪܐ …
ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܐ ܒ ܟܘܬܪܐ ܕ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܙܘܠܐ ܕ ܓܙܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܙܘܕܐ ܡܢ 150 ܡܘܬܢ̈ܐ .  ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܻܪ …
ܗܕܡ̈ܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܒ ܚܘܝܕܐ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܛܠܒܠܘ̈ܢ ܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕ ܢܘܪܐ ܕ ܦܠܫܐ ܒ ܓܙܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.  ܐܢܝ̈ ܐܘܦ ܛܠܒܠܘ̈ܢ …
ܡܠܠܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܡܚܝܬܐ ܕ ܝܡܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܐܡܪܐ: ܒܩܐܡ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܡܠܟܐ ܕ ܝܡܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܝܠܗ 500 ܓܪܡ ܒ ܟܠ ܚܕ ܠܝܬܪ. ܕܘܕ ܪܙܐ ܥܪܒ ܒ ܟܢܘܫܝܐ …
چهارشنبه, 18 تیر 1393 09:46

ܥܫܝܪ̈ܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ

ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܡܢ ܡܘܨܘܠ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܥܫܝܪܬܐ ܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܩܝܡܐ ܝܢܐ ܕܪܩܘܒܠ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ . ܒ ܗܩܝܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܣܘܡܪܝܗ ܐܗܐ ܡܒܘܥܐ …
ܐܒܘܒܟܪ ܒܓܼܕܕܝ ܕ ܓܢܗ ܒܩܪܝܘܗ ܝܠܗ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܠܝܦܐ ܕ ܫܐܡ ܗܠ ܥܪܩ ܒ ܦܪܣܬܐ ܕ ܚܕ ܦܼܝܠܡ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܓܢܗ ܘ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܟܠܝ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܕ …
ܢܛܪ ܪܙܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܻܝܠܝܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ -ܟܠܝܐ ܕܐܘܦ ܝܠܗ ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܥܒܻܕܘܬܐ ܟܝܘܝ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ …
ܒ ܐܠܦܘܢ̈ܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕ ܒܘܫܝܘܘܗ ܝܢ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܘ̈ܢ ܥܣܝܐ ܕ ܥܪܩܐ ܘ ܨܚܘܪܘܬܐ. ܝܗܒܼܝ -ܛܒܐ ܡܚܒܘܪ̈ܐ ܝܢܐ: ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܚܕܐ …