ܛܒ̈ܐ
ܚܘܬܡܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕ ܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ  ܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܒܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܕܡܝܢܬܐ ܠ ܟܘܕܬܐ ܡܘܢܦܠܗ ܠ ܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܕܪܓܗ  ܥܒܕܕܘܠ ܦܬܗ ܐܠ ܣܝܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ …
سه شنبه, 11 تیر 1392 08:21

ܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܡܝܕܢ ܬܗܪܝܪ ܕܡܨܪ

  ܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܡܝܕܢ ܬܗܪܝܪ ܕܡܨܪ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ- ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ،ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܣܥܬ̈ܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܝܐ ܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܘܣܢܕܢ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ، ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܘ ܡܟܬܒܼܐ …
  ܥܪܩܟ̰ܝ:ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܝܘܐ ܚܕ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܠܛܐ.  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܢܙܒܬ ܠܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܚܠܛܐ.  ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ:ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܢܙܒܬ ܠܐܝܪܢ …
سه شنبه, 11 تیر 1392 08:19

ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܫܒܼܠܐ ܚܡܬܢܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܕܪܩܒܼܘܠ ܐܝܪܢ ،ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܦܝܫܠܘܢ ܡܘܥܒܼܕܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ . ܐܘܒܡܐ ܓܪܝܫܐ ܝܘܐ ܛܪܢܐ ܠܐܢܐ ܬܚܪܡܝܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܪ. …
15 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܚܘܙܕܓܐ ܕܢܫܪ̈ܝܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܚܝܐ ܝܢܐ ܩܪܒܐ ܠ15 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܙܝܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.  ܐܗܐ ܚܘܙܕܓܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܚܝܠ ܡܢ ܫܢܬܐ …
. ܛܒ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓ̰ܣܘܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܪܝܟܐ  ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܓܪܕܝܢ ܓܘܠܝܠܗ ܠ ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܓܣܘܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܪܝܟܐ. ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܠܗ:ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ،ܐܝܛܠܝܐ،ܘܝܘܢܢ ܝܘܐ …
ܒܪܙܢܝ ܦܝܫܠܗ ܒܕܪܓܗ ܗܠ ܫܢܰܬܐ ܕ2015 ܡܘܬܒܐ ܡܗܠܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܦܪܫܠܗ ܠܒܪܙܢܝ ܡܐܟ ܬܓܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܡܘܬܒܐ ܡܗܠܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ، ܬܓܒܪܢܐ ܕܩܐܡ ܐܗܐ …
ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܓܘܪܐ ܒܡܨܪ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܡܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܠܟܘܬܪܐ ܕܟ̰ܝܕܬܐ ܒܘܬ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܰܒܫܒܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 22 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܓܢܬ̈ܐ ܓܪ̈ܫܠܘܢ ܛܪܢܐ ܥܠ ܚܕܰ ܨܕܪܐ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܡܗܡܕ ܡܘܪܣܝ.  ܒ …
4 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ- ܐܢܒܪ ܒܥܪܩ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܒܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܗܘܝܠܘܢ ܣܒܒ 4 ܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܬܐ ܕ3 ܓܢܬܐ.  ܐܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܩܘܘܡܠܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܡܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܪܩ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܛܠܒܠܗ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܡܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐܙ
ܡܫܪܪܬܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܘܬ ܫܟܝܬ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܠܗ،ܐܗܐ ܫܘܬܣܐ ܗܓܘܝܐ ܝܠܗܠ ܙܘܢܐ ܕܝܗܒܠܬܐ ܚܫܬܐ ܠܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ . …
ܡܠܦܬܐ ܕܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܠܘܣ ܐܢܓܠܝܣ ܬܝܡܙ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܠܦܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒܝܕ ܥܒܘܕܐ ܕܫܘܬܣܐ ܓܣܘܣܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ. ܠܘܣ ܐܢܓܠܝܣ ܬܝܡܙ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܥܒܘܕܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܣܐ ܒܦܨܠܐ ܕܛܫܘܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2012 …
ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܦܫܡܢܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܒܥܪܒܣܬܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ- ܛܒ̈ܐ، ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܒܥܪܒܣܬܢ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܝܠܗ̇. ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܘܕܐ ܡܢ …
  ܪ̈ܐܫܢܐ ܕܓܘܕܐ8: ܡܝܩܘܪܐ ܝܘܚ ܠܩܪܡܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܐܫܢܐ ܕܓܘܕܐ 8 ܒܘܪܟܠܘܢ ܠܩܪܡܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܓܒܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܘܐܡܪܘܢ: ܕܐܗܐ ܦܪܫܬܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܥܠܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܒܝܣܘܪܐ …
چهارشنبه, 29 خرداد 1392 14:04

ܐܝܪܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܙܘܝܚܐ

  ܐܝܪܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܙܘܝܚܐ ܐܝܪܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܼܩܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܒܘܬ ܗܘܡܣܐ ܕܓܒܝܬ̈ܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܙܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ، ܒܘܬ ܩܪܡܬܗ ܒ ܛܥܠܬܐ …
ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܘܕܐ 8 ܒܘܬ ܕܒ̈ܩܬܐ ܕܨܝܬܪ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܥܠ ܩܣܬ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ 8 ܐܬܪܘܬܐ ܣܢܥܝܐ ܕܬܒܝܠ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܚܬܡܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܬܐ ܕܫܪܟܢܐ ܠܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܠܡܕܥܕܬܐ ܠܚܕ ܬܚܡܢܬܐ …
ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܒܐܠܦܘܢ̈ܐ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܕܟ̰ܝܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܟܝܕܬܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܦܠܣܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ، ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܕܒܐܠܦܘܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܬܦܚܝ ܒܐܠܘܠܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܘܐܢܟܪܐ ܘ ܡܗܟܡܝ ܠ ܕܚܕܚܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܠܦܐ ܕܚܡܬܐ ܒ ܫܝܟܓܘ ܒܐܡܪܝܟܐ  ܪܦܝܬܐ ܕܓܘܠܬܐ ܒ ܫܝܟܓܘ ܒܐܡܪܝܟܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 7 ܡܘܬܢܐ ܘ 411 ܕܪܒܢܐ.  ܐܗܐ ܩܣܬ ܩܘܘܡܠܗ ܒ ܬܪܝܢ ܒܘܡܢܐ ܕܫܒܬܐ ܘ ܚܕܒܫܒܐ ܒܝܠ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒܝܠ ܓܒ̈ܐ ܒܥܪܩ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ، ܡܫܘܪܪܠܗ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܓܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ.  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܫܬܘܢ ܝܘܐ ܒܬܦܬܗ ܥܡ ܡܣܥܘܕ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܐܒܘܢܝܘܐ ܕ ܩܘܕܣ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܡܘܪܣܝ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܐܒܘܢܐ ܕܩܘܕܣ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܨܝܬܪܐ ܕ ܕܪܩܘܠ ܣܘܪܝܐ ܕܡܘܪܣܝ.  ܥܬܐܠܠܗ ܚܢܐ  ܪܫ ܐܒܘܢܝܘܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܘܕܣ ܒܪܡܙܬܐ ܠܗܡܙܡܝܬܐ …