ܛܒ̈ܐ
ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕ ܐܕܝܘܡ ܒܘܬ ܫܪܝܕܟܬܐ ܕ ܝܬܒܬܐ ܕ ܪܗܛܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 …
  ܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕ ܓܢܗ ܡܢ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ.  ܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܦܢ …
  ܦܘܝܕܢܐ ܕ ܦܘܬܝܢ ܒܘܬ ܝܥܕܪܬܐ ܠ ܒܬܪܝ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
   ܛܒܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܙܗܕܢ ܬܗܪܢ ܬܠܩܠܗ̇ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܦܪܣ ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܒ ܐܘܪܚܐ ܗܘܝܬܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܪܡܢ ܡܢ ܦܬܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕ ܐܫܬܘܢ ܙܪܝܦ ܘ ܟܪܝ ܒ ܘܝܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ.  ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܦܘܬܢܝܢ ܝܗܒܠܗ ܠ ܦܘܝܕܢܐ ܕ ܦܠܛܬܐ ܕ 17 ܐܠܦ̈ܐ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܩܘܪܒܐ ܒ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕ ܐܘܟܪܝܢ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܠܗ ܠ ܦܘܝܕܢܐ ܕ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܠܝ ܠܪܝܓܢܝ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕ 131 ܕ ܡܘܬܒܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܒܕ ܐܙܠ ܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܙܢܘ. ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܕ …
ܛܒܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܦܩܝܬܐ ܕ ܬܠܬܐ ܡܫܝܢܐ ܒ ܒܓܕܕ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܥܪܩ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 38 ܡܘܬܢܐ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܪܒܢܐ . ܗܠܡ ܟܘ ܚܕ ܓܘܕܐ ܝܢ ܓܒܐ ܠܐ ܝܠܗ ܩܘܒܠܗ ܠ …
  ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܫܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕ ܝܪܚܐ ܟܘܬܫܐ ܒܝܠ ܩܘܪܕܝܐ ܡܣܬܪܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
ܗܝܓܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܐܦܢ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܡܚܘܝܕܗ ܥܠ ܕܐܥܫ ܠ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܡܚܝܬܐ ܝܠܗ ܕܩܪܐ ܥܠ ܐܗܐ ܓܘܕܐ …
اسلام آباد - ایرنا - حمله روز شنبه یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به یکی از نقاط مرزی پاکستان و افغانستان واقع در منطقه قبایلی«خیبر» دست کم 4 کشته …
  .ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܕܐܟܻܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ- ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܘܬܢ̈ܐ ܕ ܡܪܥܐ ܕ ܐܒܘܠܐ ܥܒܪܗ ܡܢ 4000 ܓܢܬ̈ܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܕܐܟܝܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܡܪܐ: ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܪܥܐ ܕ ܐܒܘܠܐ ܥܒܪܗ …
    ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܝܒܢܝ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܦܢܝܬܐ.ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܪܡܙܐ ܝܢܐ ܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܕ …
  ܡܣܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܬܠܦܘܢ ܗܘܡܙܡܠܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕ ܗܝܪܝܬܐ ܒ ܐܘܪܚܐ …
  ܗܘܣܝܢ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܡܫܒܫܒܐ  ܒ ܫܡܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܐ ܒ ܬܗܪܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ  ܒ ܚܕ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܚܘܦܛ̈ܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܠ -ܐܢܒܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ ܡܘܬܐ ܕ 12 ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܠ- ܞܙܪ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܢܝܢܘܐ
ܚܕ ܡܫܬܠܢܐ ܕ܆ܥܠܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ ܒ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܢܦܠܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܐܡܪܗ݊ ܠܐ ܝܘܚ ܢܓܪܢ ܘ ܠܝܬܠܢ ܬܫܘܫܬܐ …
ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܘ ܦܠܚܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܝܡܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܐܣܝܪܐ ܠ ܐܠ ܩܥܕܗ ܗܘܝܠܘܢ ܣܒܒ 30 ܡܘܬܢܐ. ܐܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗܘܢ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܒܝܙܐܥ ܒ ܩܢܛܪܘܢ …
ܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܩܘܪܕܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕ 21 ܡܘܬܢܐ …
ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕ ܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܢܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܠ- ܙܠܘܠܝܗ                  …