ܛܒ̈ܐ
  ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܡܢܬܝܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܕ ܝܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒ ܦܠܫܐ ܩܘܪܓܼ ܒ ܣܢܕܬܐ ܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ …
      ܘܙܪܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒ ܒܪܘܟܣܠ ܗܘܡܙܡܠܗܘܢ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܕܢܚܐ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܘܚܙܝܠܗܝ ܠ ܬܚܡܢܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܘܬ ܡܕܥܬܐ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒ ܕܥܬܝܕ ܩܘܪܒܐ. ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ …
ܐܒܪܗܝܡ ܓܥܦܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܨܒܝܢܐ ܕ ܡܠܬ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܗܠ ܓܠܒܘܬܐ …
اܐܡܪܝܟܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܠ ܫܓܼܘܫܝܐ ܕ ܕܘܪܐ ܕ ܦܠܫܐ ܩܝܪܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ
ܡܘܬܒܐ ܕ ܣܢܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܝܗܒܠܬܐ ܕ ܗܝܪܬܐ ܕ 350 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܩܐ ܓܘܢܒܕ ܕ ܦܪܙܠܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܡܘܬܒܐ ܕ ܣܢܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܗܐ ܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܗܝ ܒ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܝܪܢ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܓܙܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܙܝܕܠܗܝ ܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕ 60 …
ܐܝܟ ܟܬܒܬܐ ܕ ܣܦܪ ܙܘܢܐ ܕ ܐܠ- ܥܪܒ ܛܒܝܥܐ ܕ ܐܢܕܢ ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܒ ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܡܢ ܙܘܢܐ ܕ ܙܒܛܢܬܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܣܘܪܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܠ ܦܪܡܬܐ ܕ ܪܐܫܐ ܕ 4 ܓܢܬܐ ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܕܩܪܬܐ ܘ ܣܪܬܐ ܩܐ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܣܝܥܬܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ …
ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܢܝܘܝܘܪܟ ܘ ܒܘܣܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ ܝܘܐ ܣܗܕܐ ܕ ܡܐܙܠܝܬܐ ܟܡ ܓܘܪܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܟܪܒܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܘ ܩܛܥܠܬܐ ܕ ܟܘܡܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܒ …
ܪܘܣܝܐ : ܦܘܢܝܐ ܠ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܗܐ ܐܪܬܣ« ܥܒܣ ܚܝܠܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ
   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܐ ܡܓܠܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܬܪܝܫ ܟܬܒܠܗܝ: ܠܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ …
ܡܢ ܒܬܪ ܝܗܒܠܬܐ ܕܘܫܪܝܐ ܩܝܢܬܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܕ ܣܢܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܬܪܐ ܕ ܪܘܣܝܐ  ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܠܗܝ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ …
  ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܫܡܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܗܡܙܡܢܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. . ܦܪܨܘܦܐ ܫܪܟܢܐ ܒܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܝܢܐ ܒ ܨܕܪܐ ܕ ܐܠܬܚܬ: ܘܢܕܝ …
  ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠ ܣܝܩܘܡܐ ܕ ܪܗܛܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 . ܐܝܚ ܬܢܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒ ܫܪܝ ܒ …
  بܡܢ ܒܬܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܕ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܥܡ ܝܪܠܢ ܐܕܧܝܣܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܩܙܩܣܬܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܐܗ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗܝ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ …
ܚܕܐ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܒ ܝܘܪܘܦ ܝܗܒܠܗ ܪܐܝ ܡܣܝܡܢܬܐ ܩܐ ܚܕ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܕ ܝܘܢ ܒ ܨܕܪܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ. ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ 18 ܒ …
ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕ ܓܢܗܝ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܫܠܡܐ ܒ ܢܘܢܓܝܘܬܐ ܕ ܪܘܣܝܐ. ܐܣܕ ܝܘܡܐ ܕ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕ ܡܝܟܐܝܠ ܒܘܓܕܢܘܦ ܬܚܠܘܦܐ …
ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܡܥܪܒܝܐ ܡܘܚܒܪܗܘܢ : ܩܢܛܪܘܢ ܗܓܝܬܐ ܕ ܫܠܡܐ ܘ ܓܝܣܝܘܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܘܢ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܡܢ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܗܓܝܢܬܐ ܚܕܬܐ ܦܪܣܠܗܝ ܠ ܨܕܪܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ …