ܛܒ̈ܐ
ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܪܗ̇ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕ1.78 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ 10 ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܕܝܠܗ ܠ78 ܡܝܠܝܪܕ 151 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ.  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܡܪܘܟ ܕܐܝܪܢ.  
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
ܣܢܕܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕܡܠܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܦܪܢܣܘܐ ܐܘܠܢܕ ܡܘܚܒܪܐ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐ ܐܬܪܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.
ܒܥܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܫܬܘܢ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1 ܬܚܠܘܦܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܠ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1  ܐܗܐ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ …
ܡܘܬܐ ܕ15 ܗܕ̈ܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦ̣ܓ̣ܢܣܬܢ 15 ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦܓܢܣܬܢ ܡܝܬܠܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ- ܛܒܐ: 15 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܝܘܡܐ ܕܕܒܪ ܒ ܘܦܪܟܦܪܝܫ ܕ ܐܬܪܐ ܒ ܕܩܪܝܐܥܡ …
7 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܝ ܕܥܪܩ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܘܢ ܥܠܬܐ ܕ7 ܡܘܬܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܕܩܝܩܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܝ ܝܗܒܐ.
ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܡܚܒܢܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܬܒܐ ܆ܢܛܪܘܬܐ ܕܡܣܪ ܒܬܗܪܢ ، ܡܘܚܒܪܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܟܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.       ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܟ̰ܡ ܓܘܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܡܐ ܟܘܡܬܐ ܘ ܡܕܝܬܪܢܐ  ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܡܐ ܟܘܡܬܐ ܘ ܡܕܝܬܪܢܐ.  ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܠܗ: ܪܙܡܝܫ ܟܡ …
ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܠܝܒܪ- ܡܢ ܒܘܬ ܝܥܕܪܬܐ ܠܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܐܝܠ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܐ ܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܗ ܒܘܬ ܚܪܝܒܘܬܐ ܙܘܝܙܢܝܬܐ ܡܘܚܘܝܠܗ ܕܡܢܕܪܫ ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܟܡܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܒ ܪܙܡܝܫ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܥܪܒܝܐ ܒܕ ܫܪܟܝ ܒ ܪܙܡܝܫ ܐܚܪܝܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.  ܐܗܐ ܪܙܡܝܫ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܫܘܪܝܠܐ ܒ ܡܪܓܐ ܕܫܒܥܐ ܒ ܬܝܡܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܠܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܐ ܕܟܐܪ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ، ܛܠܒܠܗ ܠܙܝܕܬܐ ܕܟܐܪ ܕܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܠܐ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܬܒܝܠܝܐ.  ܡܘܗܡܕ ܚܙܐܝܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ …
ܐܘܬܪܝܫ ܣܢܕܠܗ̈ ܠ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܐܬܘܡܝ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1. ܗܝܢܪ ܦܝܫܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܘܬܪܝܫ …
ܥܒܪܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܐܬܘܡܝ ܠܬܗܪܢ  ܩܝܘܡܐ ܕܐܙܢܣ ܥܒܪܘܢ ܠܬܗܪܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܙܢܣ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܗܪܡܢ ܢܟܪܝܬܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܓܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܣܥܬܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܥܒܪܘܢ ܠܬܗܪܢ. …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܙܪܙܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܐ ܚܕܰܬܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܒܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܙܪܙܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܚܕܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ. …
ܡܗܡܢ ܦܪܣܬ: ܩܣܬܐ ܥܒܘܕܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܡܝ̈ܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܐܝܪܢ ܓܪܟ ܝܕܥܪܝ ܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܓܢ̈ܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܡܗܡܢ ܦܪܣܬ: ܩܣܬܐ ܥܒܘܓܘܬܐ ܕܐܬܘܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܐܝܪܢ ܓܪܟ ܝܕܥܪܗ …
ܢܫܪܬܐ ܠܐ ܡܢܬܝܢܬ̈ܐ ܥܠ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܩܬ̈ܐ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ، ܪܐܦܥ ܥܝܣܘܝ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܩܬܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܦܪܩܠܗ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ.  ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܟܪܘܢܐ ܕ ܪܐܦܥ ܥܝܣܘܝ ܝܘܐ …
ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܐܓܪܬܐ: ܗܕܡ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܘܐܠ -ܐܣܬܪܝܬ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܝ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܥܒܘܕܐ ܕܫܠܡܐ ܘܗܕܡܐ ܕܙܘܥܐ ܕܘܐܠ ܐܣܬܪܝܬ ܒ ܚܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܡܙܝ ܟܠܪܟ ܦܪܨܘܦܐ …
ܡܘܪܣܝ:ܒܗܝܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܚܦܛܚ ܡܫܰܟ̰ܚܚ ܐܘܪܚܐ ܩܐ ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܡܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܒܚܕ ܝܬܒܬܐ ܛܒܝܬܐ ܥܡ ܪܫ ܣܝܥܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒ ܩܗܪܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܗܝܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܚܦܛܚ ܡܫܟܚܚ …