ܛܒ̈ܐ
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܒ ܙܢܘ ܗ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ
 ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܢܙܒܬ ܠ ܦܠܛܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ1+5 ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܝ.
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܗܝ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܝܠܗ ܚܫܬܐ ܠܓܒܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܪܙܐ ܡܪܐ ܕܟܝܢܘܬܐ.
یکشنبه, 21 خرداد 1391 11:32

24 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ

 ܒܘܡܒܪܐܢ ܘ ܦܠܫܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ (ܓܝܣܐ) ܘ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܡܟ̰ܘܟܒܢ̈ܐ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܗܘܝܠܘ̈ܢ ܣܒܒ ܕ24 ܡܘܬܢ̈ܐ.
ܘܙܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܪܝܬܫ
ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ
ܓܢܕܝ ܟܬܝܠܘܦ̣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܐܬܪܗ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪܝܟܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ.
ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܣܗܝܘܢܝܐ ܢܫܪ̈ܘܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܩܙܐ ܘ ܒ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܘܪܒܢܗ.
چهارشنبه, 17 خرداد 1391 10:16

ܛܒ̈ܐ ܟܪ̈ܝܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ

ܩܛܥܠܬܐ ܕܟܡܐ ܐܦܣܪ̈ܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ،ܡܫܰܟ̰ܚܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܕܙܝܢ̈ܐ ܒܬܚܘܡ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܠܒܢܢ،ܦܠܫܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܓܝܣܐ ܥܡ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܟ̰ܘܟܒܢ̈ܐ ܒܓܪܒܝܐ ܘ ܡܥܪܒܼܐ ܕܣܘܪܝܐ
چهارشنبه, 17 خرداد 1391 09:56

ܒܘܚܪܢ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܝܘܪܦ ܒ ܐܠܡܢ

 ܗܓܝܬܐ ܕܥܠ ܕܝܠܝܬܐ ܕܣܗܡ ܒܒܘܪܣ ܒ ܐܠܡܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܪ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܪܒܢܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܠܐܠܡܢ.
ܣܢܕܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܘܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܐܬܘܡܝܐ
ܡܢ ܒܬܪ ܩܛܠ̈ܐ ܕܩܘܘܡܠܘ̈ܢ ܒܣܘܪܝܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܒܚܠܩܐ ܕܡܘܬܢ̈ܐ ܒܥܪ̈ܩܐ ܝܢ̈ܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ.
ܥܠܝܡ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܒ ܓ̰ܡܥܝܬܐ ܒ ܥܘܡܪ̈ܢܐ (ܥܘܡܪܐ ܕ ܡܪܬܳ ܡܪܝܡ) ܡܫܘܪܪ̈ܘܢ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܟܠܝ ܛܝܘܦ̈ܐ ܘ ܬܘܥܕܝܬ̈ܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܒܠܢ̈ܐ ܕ ܕܫ̃ܡܢ.
ܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ ܝܘܐ ܕܪܩܘܠ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܕܥܒܪ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܡܘܒܪܟ .
ܣܪܓܝ ܠܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܘ ܘܠܝܡ ܗܝܓ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܪܝܬܫ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕ ܗܡ܇ܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.
 ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒ ܥܪܩ ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܡܝܬܠܗ ܘ 12 ܓܢܬ̈ܐ ܕܘܪ̈ܒܢܘܢ.
ܩܝܘܡ̈ܐ ܓܘܒܝ̈ܐ ܕ ܡܠܬ ܒ ܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܢ ܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܦܪ̈ܫܠܗܘܢ ܩܐ ܥܠܝ ܠܪܝܓܢܝ ܐܝܟ ܬܓܒܪܢܐ ܙܘܢܢܝܐ .
ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕ ܝܘܒܒܼܐ ܕ ܫܩܠܬܐ ܕ ܡܕܝܬܐ ܕ ܚܘܪܡܫܗܪ
ܥܘܡܪܐ ܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܘܡܨ ܒ ܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܕ ܡܟ̰ܘܟܒܢ̈ܐ.
ܐܪܒܝܠ. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܥܬܩ̈ܐ ܕ ܐܪܒܝܠ ܝܗܒܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܕ ܡܫܟ̰ܚܬܐ ܕ ܥܬܩ̈ܐ ܕ ܝܢ̈ܐ ܡܢ 6000 ܫܢ̈ܐ ܒ 30 ܟܝܠܘ ܡܬܪܝ ܕ ܓܪܒܝܐ ܕ ܐܪܒܝܠ.  ܦܪܢܣܘ