ܛܒ̈ܐ
   . ܒܫܪ ܐܣܕ: ܡܚܙܘܝܐ ܝܘܓ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܣܘܪܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܣܢܕܬܐ ܡܢ …
    ܢܫܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܨܝܬܪܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܟܪܟܘܟܬ ܨܝܬܪܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܪܟܘܟ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ ܢܝܫܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ …
ܙܪܝܦ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܦܘܬܚܐ ܕ ܚܕ ܐܩܡܐ ܚܕܰܬܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܥܪܒܣܬܢ   ܙܪܝܦ ܒ ܗܙܝܪܘܬܗ ܒ ܢܝܘܝܘܪܟ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕ ܬܦܩܬܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܪܐܫܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕ ܬܚܘܒ ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܡܩܐ ܒ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕ ܪܐܫܢܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܒ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ. …
ژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته است فورا برای مراقبت از ۱۳۰ هزار آواره که از سوریه وارد خاک این کشور شده اند وارد عمل شود. به گفته …
ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒ ܚܕ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܕ ܡܕܢܝ ܢܛܪ ܪܙܐ ܕܟܢܫܐ ܐܣܠܡܝܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܘ ܗܝܪܝܬܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܡܫܠܡܢܐ …
ܪܫ ܫܘܠܟܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܚܕܟܡܐ ܪܦܦܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܥܒܪܗ ܠ ܢܝܘܝܘܪܟ ܒ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܟܢܕܝ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ.
ܪܝܒܟܘܦ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܗܘܡܙܡܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܘ ܐܨܠܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܘ ܐܢܗ ܟܬܪܐ ܡܘܥܕܝܐ ܝܘܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܡܡܠܝܬܐ ܕ ܐܘܪܢܝܘܡ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܚܘܬܡܐ ܠ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܪܘܗܢܝ ܚܕܟܡܐ ܣܥܬܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܥܒܪܗ ܠ ܢܝܘܝܘܪܟ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕ ܟܢܕܝ.  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܪܬܐ ܒ ܢܝܘܝܘܪܡ ܐܡܪܐ: ܫܢܬܐ ܕ …
ܩܛܠ̈ܐ ܚܕܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܣܘܪܝܐ
ا ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܣܢܕܬܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕ ܚܘܦܛܐ ܚܕܬܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܠ ܕܐܥܫ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܠ ܐܢܒܪ. ܢܝܫܐ ܡܢ ܐܢܐ ܚܘܦܛܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܫܪܝܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܪܐ: ܫܒܬܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܗ ܚܕ ܬܘܠܡܕܐ ܘ …
  ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܚܕ ܡܫܬܠܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܐܚܟܝ ܒܡܕܚܐ ܕ ܚܕ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܪ ܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܐܠܦܐ ܨܚܘܪܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܥܒܝܪܗ ܝܢܐ ܠܐܬܪܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܘ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 150 ܬܪܘܪܝܣܬ ܒ ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܨܠܗܐܕܝܢ ܢܝܢܘܐ ܘ ܐܠܐܢܒܪ ܦܝܫܠܘܢ ܩܛܝܠܗ. ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܒܘܡܒܪܢ …
ܐܫܪܦ ܓܢܝ ܙܝ ܘ ܥܒܕܘܠܐ ܥܒܕܘܠܗ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕ ܝܘܐ ܢܡܙܕ ܕ ܕܪܓܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܦܓܢܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܚܕܒܫܒܐ ܡܕܝܥܠܘܢ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܝܬܐ …
ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕܒܫܒܐ ܒ ܚܙܘܩܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܠܒܢܝ ܒ ܚܝܠܢܘܬܐ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܐܡܪܐ: ܟܠ ܚܕ ܓܘܕܐ ܡܙܗܒܝܐ ܕ ܩܒܠ ܝܘܬܪܢܐ …
دوشنبه, 31 شهریور 1393 08:38

ܬܦܩܬܐ ܕ ܟܪܝ ܘ ܙܪܝܦܼ ܥܡ ܚܕܕܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘ ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܗܘܝܠܠܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ.  ܙܪܝܦ ܘ ܟܪܝ ܒ ܣܥܬ 9:15 ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒ …
  ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܬܠܝܐ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒ ܘܬܝܟܢ ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܕ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕ …
   ܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܥܪܩ ܪܒܐ ܡܢ ܢܩܒܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܘܢ ܠܗܕܝܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫܘ ܩܒܠܬܐ ܕ ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܣܝܐ.  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܙܐ ܡܢ …
  ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܚܘܪܙܐ ܚܕܬܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 . ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܦܪܨܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕ ܫܡܗ ܠܐ ܦܝܫܠܗ …